4 martie 2024
Peste 200 de clădiri din Dâmboviţa nu au aviz de securitate la incendiu

Peste 200 de clădiri din Dâmboviţa nu au aviz de securitate la incendiu

isuCadrul legislativ europeanprin care se stabilesc cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor, cu accent pe cerinţa „securitate la incendiu”.

Normele statelor membre U.E impun ca construcţiile să fie astfel proiectate şi executate încât să nu pună în pericol siguranţa persoanelor, animalelor, bunurilor. România trebuie să se alinieze la cerinţele U.E, astfel că actelor normative naţionale corespund o serie de reglementări comunitare europene.

Regulamentul UE 305/2011 pentru stabilirea unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 86/106/CE privind apropierea actelor cu putere de lege şi ale actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcţii, a urmărit să elimine barierele tehnice din calea comerţului în domeniul produselor pentru construcţii, cu scopul de a favoriza libera lor circulaţie pe piaţa internă. Înlăturarea barierelor tehnice în domeniul construcţiilor poate fi obţinută numai prin stabilirea unor specificaţii tehnice armonizate în scopul de a evalua performanţele produselor pentru construcţii.

Pentru atingerea acestui obiectiv Regulamentul UE 305/2011 a prevăzut stabilirea unor standarde armonizate pentru produsele pentru construcţii şi eliberarea de agremente tehnice europene. Directiva 86/106/CE a fost înlocuită de Regulamentul UE 305/2011 tocmai în vederea simplificării şi clarificării cadrului existent, precum şi în vederea creşterii transparenţei şi a eficacităţii măsurilor în vigoare.

Lista directivelor şi regulamentelor cu standarde europene armonizate se poate consulta pe site-ul M.D.R.A.P.F.E.

Cadrul legislativ naţional privind calitatea în construcţii şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

a) Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, denumite în continuare construcţii, în etapele de proiectare, execuţie şi recepţie a construcţiilor, precum şi în etapele de exploatare şi intervenţii la construcţiile existente şi de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, destinaţie, categorie şi clasă de importanţă sau sursă de finanţare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător.

Pentru obţinerea unor construcţii de calitate sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe fundamentale aplicabile:

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;

d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;

e) protecţie împotriva zgomotului;

f) economie de energie şi izolare termică;

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Aplicarea cerinţelor fundamentale se stabileşte pe domenii/subdomenii şi categorii de construcţii şi pe specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, prin regulamente şi reglementări tehnice în construcţii. Obligaţiile privind asigurarea cerinţelor fundamentale în toate etapele de proiectare, execuţie şi recepţie a construcţiilor, precum şi în etapele de exploatare şi intervenţii la construcţiile existente şi de postutilizare a acestora, revin factorilor implicaţi, potrivit responsabilităţilor fiecăruia stabilite în condiţiile legii. În sensul Legii nr. 10/1991, factorii implicaţi sunt: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanţii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte atestaţi, experţii tehnici atestaţi, auditorii energetici pentru clădiri atestaţi, responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi, diriginţii de şantier autorizaţi, producătorii/fabricanţii de produse pentru construcţii, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcţii, organismele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, organismele de evaluare tehnică europeană în construcţii, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, laboratoarele de analize şi încercări în construcţii.

Sistemul calităţii în construcţii se compune din:

a) activitatea de reglementare în construcţii;

b) certificarea performanţei şi a conformităţii produselor pentru construcţii;

c) agrementul tehnic în construcţii;

d) verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor;

e) verificarea calităţii lucrărilor executate, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi auditul energetic al clădirilor;

f) managementul calităţii în construcţii;

g) acreditarea şi/sau autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii;

h) activitatea metrologică în construcţii;

i) recepţia construcţiilor;

j) urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii la construcţiile existente, precum şi postutilizarea construcţiilor;

k) exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii;

l) atestarea tehnico-profesională şi autorizarea specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii.”

Specialiștii verificatori de proiecte atestați raspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerințelor proiectului. Responsabilii tehnici cu execuția autorizați raspund, conform atribuțiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerințelor fundamentale, la lucrarile de constructii pentru care sunt angajați. Experții tehnici atestați, angajați pentru expertizarea unor proiecte, lucrări de construcții sau construcții aflate în exploatare, raspund pentru soluțiile date.

Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația de a pune la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin.

b) Legea nr. 50/1995 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, actualizată.

Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi. Constructiile civile, industriale, inclusiv cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, emisa in conditiile prezentei legi, si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor. Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.

Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.

Categoriile de construcţii care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, sunt aprobate cu H.G.R nr. 571/2016.

În Anexa 1 sunt prezentate Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu, după cum urmează:

I. Clădiri:

  a) încadrate conform legii în categoriile de importanţă excepţională şi deosebită, indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau destinaţie;

  b) definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca “înalte” sau “foarte înalte”, indiferent de aria construită ori de destinaţie;

  c) în care sunt amplasate încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca “săli aglomerate”, indiferent de aria construită, regimul de înălţime ori destinaţie;

  d) de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane, la care se realizează sau amenajează mansarde;

  e) pentru sedii ale autorităţilor publice locale şi centrale, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

  f) pentru lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp, cu excepţia caselor parohiale, clădirilor destinate locuirii personalului monahal, clopotniţelor, lumânărelelor şi capelelor;

  g) agrozootehnice sau agroindustriale, închise, cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepţia silozurilor metalice, depozitelor de furaje fibroase, serelor, solarelor, răsadniţelor şi ciupercăriilor;

  h) de depozitare a buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia GPL, de capacitate medie sau mare.

  II. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de:

  a) comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri

de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;

  b) alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;

  c) birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

  d) îngrijire a sănătăţii, cu spitalizare continuă, indiferent de suprafaţă, sau dispensare şi policlinici, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

  e) învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire a copiilor preşcolari, elevilor, studenţilor, bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 150 mp;

  f) gară, autogară şi aerogară, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, precum şi staţii de metrou, indiferent de aria desfăşurată;

  g) cultură, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

  h) parcaj, cu peste 10 autoturisme;

  i) centru de agrement, cu piscine interioare, servicii de relaxare şi întreţinere corporală, cu masaj, hidromasaj, împachetări, băi de plante, saună uscată, cabine cromo-aromo-terapii şi baie turcească, terenuri de squash, săli de aerobic, fitness, biliard, tenis de masă şi fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal şi fotbal cu vestiarele aferente şi altele similare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 200 mp;

  j) primire turistică, cu mai mult de 8 camere şi/sau 16 locuri, pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping, pensiuni turistice urbane şi rurale, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora;

  k) producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp.

  III. Clădiri civile subterane sau spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul, în podul, ori pe acoperişul tip terasă al clădirilor civile, cu aria desfăşurată mai mare sau egală 100 mp.

  IV. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:

  a) staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori staţii mixte;

  b) staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV);

  c) alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme şi parcuri industriale;

  d) lucrări noi şi de modificare a instalaţiilor de stingere, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa prezentei hotărâri.

V. Construcţii sau amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egală cu 1.000 de locuri pe scaune în aer liber:

În Anexa 2 sunt prezentate Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun autorizării privind securitatea la incendiu, după cum urmează:

  I. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:

  a) sisteme de distribuţie gaze petroliere lichefiate la autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 30 mc echivalent apă, care nu sunt amplasate în staţii mixte;

  b) staţii transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc;

  c) alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă aferente laboratoarelor-sanitare, şcolare şi alte asemenea, clădirilor cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire centrală şi locală, pentru prepararea apei calde de consum şi a hranei;

  d) puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori cu capacitatea de stocare/depozitare de minimum 250 kg GPL şi maximum 1.250 kg GPL;

  e) alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi.

  II. Construcţii sau amenajări temporare în aer liber, pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune, ori având destinaţia comercială, cu aria desfăşurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp.

Documentele necesare obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu.

Avizele de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor prezentate în Anexa 2 la O.M.A.I nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă.

A.)Dispoziţii comune

Art.3 Documentaţiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice se elaborează de către proiectanţi, persoane fizice sau persoane juridice, autorizaţi în condiţiile legii.

     Art.4 Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu şi referatele verificatorilor de proiecte atestaţi, solicitate potrivit prezentelor norme metodologice, trebuie să fie datate, semnate olograf şi ştampilate, pe fiecare pagină şi planşă, de către respectivii specialişti, potrivit domeniului şi specialităţii pentru care sunt atestaţi.

     Art.5 (1) Scenariile de securitate la incendiu se întocmesc conform structurii prevăzute în anexa nr. 1 şi se semnează, după caz, de către proiectanţii de construcţii, amenajări şi instalaţii utilitare şi cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale securitate la incendiu.

(2) Scenariile de securitate la incendiu trebuie să fie însuşite de către verificatori de proiecte atestaţi.
(3) Scenariile de securitate la incendiu se includ în documentaţiile tehnice ale construcţiilor şi se păstrează de către utilizatori – investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc. – pe toată durata de existenţă a construcţiilor şi amenajărilor.

     (4) Măsurile în domeniul apărării împotriva incendiilor stabilite prin scenariul de securitate la incendiu trebuie să se reflecte în piesele desenate ale documentaţiilor de proiectare/execuţie.
Art.6 Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu, şi referatele verificatorilor de proiecte atestaţi se depun în original, în două exemplare, dacă prezentele norme metodologice nu prevăd altfel.

(2) Nu se acceptă ca piesele desenate să fie din mai multe bucăţi lipite.

(3) Modificările olografe pe piesele scrise sau desenate trebuie certificate individual prin semnătură şi ştampilă de către verificatorul de proiect atestat.

Art.7 (1) În situaţia în care lucrările de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei vizează părţi ale unei construcţii autorizate din punctul de vedere al securităţii la incendiu, atunci documentaţia de avizare/autorizare trebuie să trateze doar spaţiile asupra cărora se intervine, în scenariu făcându-se o analiză a modului în care aceste intervenţii influenţează cerinţa fundamentală “securitate la incendiu” a întregii construcţii.

Autorizaţia de securitate la incendiu emisă pentru situaţia prevăzută la alin. (1) constituie anexă la autorizaţia de securitate la incendiu emisă iniţial pentru acea construcţie şi se păstrează în aceleaşi condiţii.

În situaţia în care lucrările de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei vizează o construcţie/spaţiu, amenajare sau instalaţie, care nu are autorizaţie de securitate la incendiu, documentaţia de avizare/autorizare trebuie să trateze întreaga construcţie/spaţiu, amenajare sau instalaţie.

Art.8 Documentaţia tehnică trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data:
a) realizării construcţiilor noi;

     b) realizării lucrărilor de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei construcţiilor ori de modificare a instalaţiilor existente sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu respectivele cerinţe, atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite;

     c) depunerii cererii de emitere a autorizaţiei pentru construcţiile sau instalaţiile care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu respectivele cerinţe, atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite.

Avizele de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor prezentate în Anexa 2 la O.M.A.I nr. 129/2016, care pot fi, după caz:

 1. cerere-tip;

 2. certificatul de urbanism;

 3. scenariul de securitate la incendiu;

 4. referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală “securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii, după caz;

 5. planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;

 6. dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;

 7. piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi pentru instalaţiile cu rol în asigurarea cerinţei “securitate la incendiu”, întocmite la faza de proiectare pentru autorizaţia de construire;

 8. piese desenate cuprinzând situaţia propusă la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi pentru instalaţiile cu rol în asigurarea cerinţei “securitate la incendiu”;

 9. schema-bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz;

 10. piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere;

 11. scheme ale instalaţiilor cu rol în asigurarea cerinţei “securitate la incendiu”, după caz;

 12. schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz;

 13. relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează modificările propuse;

 14. piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta staţiei, care nu trebuie să depăşească limita de proprietate ori limita terenului închiriat sau concesionat, pe care se menţionează distanţa dintre elementele constituente ale acesteia;

 15. schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu şi staţiei de hidrofor, scheme electrice şi de acţionare a instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere;

 16. schema instalaţiei şi plan cu zonarea EX;

 17. opis cu documentele depuse.

Autorizaţiile de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor prezentate în Anexa 4 la O.M.A.I nr. 129/2016, care, după caz, sunt următoarele:

 1. cerere-tip;

 2. autorizaţia de construire;

 3. avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original;

 4. copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;

 5. planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;

 6. piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei “securitate la incendiu”, din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie;

 7. piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei “securitate la incendiu”, şi, după caz, detalii de execuţie, cuprinzând situaţia propusă;

 8. planuri la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, ale instalaţiilor cu rol în asigurarea cerinţei securitate la incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

 9. schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

 10. piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

 11. schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu şi staţiei de hidrofor, scheme electrice şi de acţionare a instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

 12. schema-bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

 13. relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează, după caz, modificările propuse;

 14. dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu”;

 15. referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală “securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie;

 16. procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

 17. lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc;

 18. plan al amenajării la scara 1:100 ori 1:200, după caz;

 19. planul de evacuare a persoanelor;

 20. piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta staţiei pe care se menţionează distanţa dintre elementele constituente ale acesteia sau copii ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări;

 21. schema instalaţiei şi plan cu zonarea EX sau copiile acestora, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări;

 22. planul la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cuprinzând distanţele minime dintre conductele metalice de gaze petroliere lichefiate şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane;

 23. planul la scara 1:100 sau 1:200 al reţelei de hidranţi exteriori;

 24. schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate şi plan cu zonarea EX;

 25. opis cu documentele depuse.

Valabilitatea avizelor şi autorizaţiilor.

     Art.20    (1) Avizele şi autorizaţiile sunt valabile numai însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora.
(2) Deţinătorii avizelor şi autorizaţiilor au obligaţia de a le păstra în bune condiţii şi de a le prezenta împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice, la cerere, organelor împuternicite să execute controale, în condiţiile legii.

     Art.21 (1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu îşi pierd valabilitatea dacă se constată de către agenţii constatatori nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, în ceea ce priveşte:

a) stabilitatea la incendiu a construcţiei;

b) limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu;

c) protecţia şi evacuarea utilizatorilor;

     d) siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor;

     e) asigurarea posibilităţilor de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după caz, cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute.

(2) Pe lângă situaţiile prevăzute la alin. (1), valabilitatea avizelor de securitate la incendiu şi protecţie civilă încetează odată cu încetarea valabilităţii certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire, intervenită în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi.
     Art.22   În situaţia realizării unor lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei construcţiei sau amenajării, persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia reluării procesului de autorizare şi/sau avizare, conform prezentelor norme metodologice.

Obligaţia de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu şi sancţiunea contravenţională care se aplică pentru funcţionarea fără acest act de autoritate

Conform prevederilor Legiinr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare:

Art.30 (1) Începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, precum şi punerea lor în funcţiune se fac numai după obţinerea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz.

(2) Obligaţia solicitării şi obţinerii avizelor şi/sau a autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) revine persoanei fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei.

(3) Avizele şi autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se eliberează de inspectorate, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu.

(4) Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru construcţiile şi amenajările din categoriile prevăzute la alin. (4), care au fost puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligaţia obţinerii respectivului act administrativ până la data de 30 iunie 2017.

(42) Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu conform alin. (4^1), răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investiţiilor.

(43) Excepţia prevăzută la alin. (4^1) nu se aplică în situaţiile în care se constată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu care impune oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, cazuri care constituie contravenţii potrivit legii.

(5) Nerespectarea cerinţelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu, prevăzute în normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu, atrage sancţionarea conform legii şi pierderea valabilităţii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu.
(6) Litigiile generate de emiterea şi pierderea valabilităţii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) În situaţia în care se constată pierderea valabilităţii avizului de securitate la incendiu ori lucrările de construcţii au început fără acest document, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă informează autoritatea care a emis autorizaţia de construire, respectiv structurile competente ale Inspectoratului de Stat în Construcţii, pentru a dispune măsurile prevăzute de lege.

(8) Pierderea valabilităţii autorizaţiei de securitate la incendiu şi încălcarea gravă a cerinţei securitate la incendiu care impune oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor se comunică la registrul comerţului, prefectului şi instituţiilor publice interesate, în cel mult 48 de ore.

Art. 301 (1) La recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii aferente clădirilor civile cu săli aglomerate, înalte, foarte înalte, din categoria de importanţă excepţională sau deosebită, de producţie şi/sau depozitare cu suprafeţe desfăşurate de peste 5.000 mp şi risc mare sau foarte mare de incendiu, centrelor comerciale cu suprafaţa desfăşurată de peste 2.500 mp, parcajelor cu mai mult de 100 de locuri de parcare pentru autoturisme, clădirilor de turism având capacitatea mai mare de 50 de locuri de cazare, spitalelor, căminelor pentru copii şi bătrâni sau altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii sunt obligaţi să solicite în scris şi să includă în comisia de recepţie, în calitate de membru, o persoană desemnată de inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor.

(2) Procesul-verbal de recepţie va consemna realizarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentaţia de execuţie fără de care recepţia nu este acceptată.

(3) Obligaţia prevăzută la art. 30 alin. (2) privind autorizaţia de securitate la incendiu trebuie îndeplinită după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi remedierea tuturor neconformităţilor.

Răspunderea juridică

Art. 43 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, materială, civilă sau penală, după caz.

(2) Continuarea activităţii, după ce s-a dispus de către organele de control oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, constituie infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi şi se pedepseşte potrivit art. 348 din Codul penal.

Art. 44 Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

V. cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei:

a) începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, fără obţinerea avizului de securitate la incendiu;

b) punerea în funcţiune a construcţiilor şi amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare şi/sau s-a schimbat destinaţia acestora, fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu;

c) nerespectarea cerinţelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu ce impun pierderea valabilităţii acestora;

VI. cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei şi oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, ca sancţiune contravenţională complementară, pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi, potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Obligaţiile proiectanţilor şi verificatorilor de proiecte.

a) Conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.23 Proiectanţii de construcţii şi amenajări, de echipamente, utilaje şi instalaţii sunt obligaţi:

a) sa elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General şi sa evalueze riscurile de incendiu, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) să cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conţin obiectele proiectate;

c) să prevadă în documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice;

d) să includă în proiecte şi sa predea beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor pe care le-au prevăzut în documentaţii, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite de producători;

e) să asigure asistenta tehnica necesară realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în documentaţii, până la punerea în funcţiune.

b) Conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.23 Proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:

 • precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei ;

 • asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale ;

 • prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de către investitor, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate ;

 • elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor. Documentaţia privind postutilizarea construcţiilor se efectuează numai la solicitarea proprietarului ;

 • stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinante pentru lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea ;

 • stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului ;

 • participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate ;

 • asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale pentru proiectele elaborate, pe perioada execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente ;

 • asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor.

Specialiştii verificatori de proiecte atestaţi răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului.

c) Conform Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, actualizată şi republicată.
Art. 78 În temeiul contractului de proiectare încheiat cu beneficiarul/investitorul, pentru asigurarea calităţii documentaţiei tehnice – D.T. (D.T.A.C./D.T.A.D.), inclusiv a proiectului tehnic – P.Th. potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a), proiectantul are, potrivit legii, următoarele obligaţii:
a) asigurarea calităţii documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, respectiv a proiectului tehnic – P.Th., corespunzător cerinţelor de calitate, prin respectarea legislaţiei privind calitatea în construcţii şi a reglementărilor tehnice în vigoare;
b) prezentarea documentaţiei tehnice – D.T. elaborate spre verificare, în condiţiile Legii, de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de investitor, precum şi soluţionarea neconformităţilor ori a neconcordanţelor semnalate;
c) atenţionarea beneficiarului cu privire la exigenţele urbanistice cărora trebuie să li se subordoneze realizarea obiectivului de investiţii, în raport cu reglementările urbanistice legal aprobate, sau, după caz, cu privire la incompatibilităţile tehnice sau urbanistice pe care acesta le generează în zona de amplasament. Pe durata execuţiei, proiectantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii.
Documentaţiile tehnice – D.T. şi proiectele tehnice se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, astfel:

a) de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru proiectarea părţii de arhitectură pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi a celor subterane;
b) de ingineri constructori şi de instalaţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru părţile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi subterane, precum şi la instalaţiile aferente acestora;
c) de conductor arhitect, urbanist şi/sau de subinginer de construcţii, cu diploma recunoscută de statul român, pentru clădiri de importanţă redusă şi aflate în afara zonelor protejate, stabilite conform legii.
Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru documentaţia de execuţie.
Semnarea documentaţiilor de către persoanele prevăzute la alin. (1) angajează răspunderea acestora în condiţiile legii.

Răspunderi şi sancţiuni
Art. 24
Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:
a) executarea fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c), e) şi g), cu excepţiile prevăzute de lege;
b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, potrivit legii;
c)
întocmirea ori semnarea documentaţiilor tehnice – D.T. necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi a proiectelor tehnice şi a documentaţiilor de execuţie, pentru alte specialităţi decât cele certificate prin diplomă universitară, în condiţiile prevăzute la art. 9.

Reiterăm faptul că I.S.U. Basarab I Dâmbovița nu colaborează, nu susține și nu promovează persoane care au lucrat în instituția noastră sau societăți aparținând acestora, care întocmesc în numele proiectanților sau particpă la întocmirea documentațiilor tehnice necesare.

ACTIVITATEA DE PREVENIRE A SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

în perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2017

În perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2017, Inspecția de Prevenire a efectuat 582 de controale.

În urma acestor controale inspectorii de prevenire au identificat clădiri, spații amenajate în clădiri, amenajări care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, astfel:

 • 14 sedii ale autorităţilor publice locale şi centrale, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

 • 4 lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp;

 • 1 agrozootehnică închisă, cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp;

 • 14 comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

 • 31 alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;

 • 7  îngrijire a sănătăţii, cu spitalizare continuă, indiferent de suprafaţă, sau dispensare şi policlinici, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

 • 15 învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire a copiilor preşcolari, elevilor, studenţilor, bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 150 mp;

 • 5 cultură, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

 • 13 unități de primire turistică;

 • 21 producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective.

 • 1 alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme şi parcuri industriale;

 • 3 lucrări noi şi de modificare a instalaţiilor de stingere, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu.

 • 3 puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori cu capacitatea de stocare/depozitare de minimum 250 kg GPL şi maximum 1.250 kg GPL;

 • 4 alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi.

Facem precizarea că această situație este dinamică deoarece unele din construcţi/amenajări se află în procesul de autorizare la momentul actual.

ACTIVITATEA DE AVIZARE – AUTORIZARE

în perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2017

În ceea ce privește activitatea de avizare/autorizare, în această perioadă au fost înregistrate 604 de solicitări pentru emitere acte administrative:

 • 431 pentru emiterea avizului de securitate la incendiu, din care 93 emise și 81 respinse, 43 adrese comunicare documente lipsă și 214 adrese neîncadrare în prevederile HGR nr. 571/2016;

 • 11 pentru emiterea avizului de protecție civilă, 3 emise, 3 respinse, 3 adrese comunicare documente lipsă și 2 adrese neîncadrare în prevederile HGR nr. 862/2016;

 • 124 pentru emiterea autorizației de securitate la incendiu, 46 emise, 51 respinse, 29 adrese comunicare documente lipsă;

 • 4 pentru emiterea acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice.

COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

AL I.S.U. „BASARAB I” DÂMBOVIŢA

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial