24 februarie 2024
Găeşti: Bugetul pe 2016, în dezbatere!

Găeşti: Bugetul pe 2016, în dezbatere!

clg  PROIECT  DE  HOTARIRE

                                              privind aprobarea bugetul local de venituri

                                       si cheltuieli, bugetul activitatilor finantate integral

                                       sau partial din venituri proprii pentru sectiunea de

                                       functionare si sectiunea de dezvoltare – venituri si

                                       cheltuieli, lista lucrarilor de investitii finantate din

                                       bugetul local si din venituri proprii si utilizarea fondului

                                                    de rulment in cursul anului 2016 

 

 

                 Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita

                             Avind in vedere:

                                 -expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore;

                                 -raportul nr. 1493/01.02.2016. intocmit de Serviciul Buget-Contabilitate

din cadrul primariei Gaesti;

                                 -adresa nr.153310/30.12.2015. a Directiei de Finante Dimbovita prin care

au fost repartizate sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate si pentru echilibrarea bugetelor locale;

                                 -adresa nr. STZ 306/22.01.2016. prin care ni se comunica trimestrializarea

sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

                                 -adresa nr. 1300/22.01.2016 de la Consiliul Judetean Dimbovita prin care

se repartizeaza conform HCJ 45/21.01.2016. 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

                                 -raportul comisiei buget-finante , administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local Gaesti;

                                 -prevederile art. 39 din Legea finantelor publice locale nr. 237/2006 cu

modificarile si completarile ulterioare;

                                 -prevederile art. 36 alin. 4 lit. a din Legea administratiei publice locale

  1. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

                              In temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia

publica locala cu modificarile si completarile ulterioare

 

                                                                      HOTARASTE

 

          Art. 1 – Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Gaesti pentru anul 2016

dupa cum urmeaza:

                 -anexa nr. 1 – Bugetul local – venituri

                 -anexa nr. 2 – Bugetul local – cheltuieli

                 -anexa nr. 3 – Venituri – bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare;

                 -anexa nr. 4 – Cheltuieli – bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare;

                 -anexa nr. 5 – Lista lucrarilor de investitii finantate din bugetul local si din venituri

proprii.

             Art. 2 – Anexele nr. 1 – 5 fac parte integral din prezenta hotarire.

 

 

  Art. 3 – Se aproba utilizarea fondului de rulment in suma de 695 mii lei in cursul anului 2016 pentru finantarea lucrarilor de investitii aferente Colegiului National Vladimir Streinu.

              Art. 4 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si Serviciul buget-contabilitate din cadrul primariei Gaesti.

 

                                                         PROIECT DE HOTARIRE

                                        privind stabilirea unor normative de combustibil

                                   pentru masinile si utilajele din datarea Primariei Gaesti

 

 

                 Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita

                         Avind in vedere:

                               -expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore;

                               -raportul nr. 1504/01.02.2016. intocmit de Serviciul Buget-contabilitate, impozite si taxe locale din cadrul primariei Gaesti;

                                -raportul comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local Gaesti;

                                 -prevederile art. 1 alin. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

                               -prevederile art. 36 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

                        In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare

 

                                                                HOTARASTE

 

            Art. 1 – Se stabileste normativul de combustibil pentru masinile si utilajele aflate in dotarea Primariei Gaesti dupa cum urmeaza:

 

  1. a)cota de combustibil pentru  sectorul  strazi :

 

BULDOEXACAVATOR, TRACOR  KIOTI 3 BUCATI  ,TRACTOR U 650 2 BUCATI , , TRACTOR U 455 , GENERATOR CURENT, TURBINA ZAPADA ,POMPE, MOTOCULTOR, FREZA DE SOL , TOCATOARE , MOTOCOASA, MOTOFIERSATRAU, AUTOGREDER ,AUTOUTILITARA DB 22 PRG in cantitate de 2600 litri motorina /luna si 600 litri benzina / luna

 

b)- cota de combustibil pentru autoturismul marca Dacia DUSTER  cu numarul de inmatriculare DB 26 PRG .aflat in proprietatea Orasului Gaesti , in cantitate de 200 litri/ luna.

 

c)- cota de combustibil pentru autoturismul marca Dacia Logan MCV  cu numarul de inmatriculare DB 07 PRG .aflat in proprietatea Orasului Gaesti , in cantitate de 200 litri/ luna.

 

d)-cota de combustibil pentru autoturismul marca Dacia Duster  cu numarul de inmatriculare DB 07 PRG .aflat in proprietatea Orasului Gaesti , in cantitate de 200 litri/ luna la Politia comunitara .

 

e)- cota de combustibil pentru activitatea desfasurata la sectorul Spatii Verzi  pentru :

MOTOCOASE, MOTOCULTOR, TOCATOR CRENGI,DRUJBE , PERII CURATAT , MASINA DE TUNS GAZON, în cantitate de 700  litri/lună pentru toate uneltele mecanice amintite mai sus.

          Art. 2 – În cazuri speciale, cum ar fi situaţiile de urgenţă, cotele de combustibil prevăzute la lit. a şi b se pot suplimenta în baza unor documente justificative.

          Art. 3 –Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si serviciul buget-contabilitate din cadrul primariei Gaesti.

 

 

                                                     PROIECT  DE  HOTARIRE

                                           privind aprobarea contului de executie la data

                                           de 31.12.2015 al bugetului local si al bugetului

                                        activitatilor finantate integral sau partial din venituri

                                                                     proprii

 

 

 

              Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita

                    Avind in vedere:

                        -expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore;

                        -raportul nr. 1545/01.02.2016. intocmit de serviciul buget-contabilitate din cadrul primariei Gaesti;

                         -raportul comisiei buget-finante din cadrul Consiliului Local Gaesti;

                         -prevederile art. 49 alin. 12 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

                         -prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

                         -prevederile art. 36 alin. 4 lit. a din Legea administratiei publice locale cu

modificarile si completarile ulterioare

                   In temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

                                                      HOTARASTE

 

           Art. 1 – Se aproba  contul de executie la data de 31.12.2015 al bugetului local si al bugetului  activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii conform anexei

Nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarire.

            Art. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si serviciul buget-contabilitate.

 

                                                  PROIECT  DE  HOTARIRE

                                         privind stabilirea cuantumului burselor de

                                    care pot beneficia elevii de la cursurile din invatamintul

                                                       preuniversitar de stat

 

            Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita

                 Avind in vedere:

                       -expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore;

                       -raportul nr. 1516/01.02.2016. intocmit de serviciul buget-contabilitate, impozite si taxe din cadrul primariei Gaesti;

                       -raportul comisiei buget-finante din cadrul Consiliului Local Gaesti;

                       -prevederile Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale cu modificarile si completarile ulterioare;

                       -prevederile art. 36 alin. 6 lit. a punct. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare

                 In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare

 

                                                         HOTARASTE

 

               Art. 1 – Se aproba cuantumul burselor de care pot beneficia elevii de la cursurile din invatamintul preuniversitar de stat dupa cum urmeaza:

    1 –BURSE DE PERFORMANTA  elevi care au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare si s-au calificat pentru competitii internationale organizate de MECTS;

Bursele de performanta se acorda pe perioada anului scolar care urmeaza anului in care s-au obtinut rezultatele de mai sus si sa nu aiba nota la purtare mai mica de 10 intr-un semestru ;   

   SUMA PROPUSA  35 lei /luna

2-BURSE DE MERIT  se acorda incepand cu semestrul II elevilor care se incadreaza in cel putin unul din cazurile urmatoare:

                 – au obtinut media generala  de cel putin 8.50 si nota 10 la purtare in anul                   anterior;

                -au obtinut locurile I,  II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor si concursurilor scolare organizate de MECTS

                -au obtinut locurile I, II sau III  la etapele judetene ale competitiilor, concursuri culturale , cu caracter sportiv organizate de MECTS        

SUMA PROPUSA -30 LEI /LUNA 

3-BURSA DE STUDIU –se acorda elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariu minim pe economie si care indepilesc simultan conditiile :au media generala peste 7 si au nota 10 la purtare ;

SUMA PROPUSA -25 LEI /LUNA

4-BURSA DE AJUTOR SOCIAL –se acorda elevilor la cerere in functie de situatia materiala a familiei sau sustinatorilor legali categorii de elevii evidentiati la art.13 din LEGEA 1/2001:

       SUMA PROPUSA     -25 LEI /LUNA

Art. 2   – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se oblige primarul orasului Gaesti si serviciul buget-contabilitate din cadrul primariei Gaesti.

PROIECT DE HOTARIRE

                                     privind aprobarea modificarii HCL nr. 102/2015

                                    privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum

                                    si a taxelor speciale in orasul Gaesti pentru anul 2016

 

 

             Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita

                  Avind in vedere:

                      -expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore;

                      -raportul nr. 1075/25.01.2016. intocmit de serviciul buget-contabilitate din cadrul primariei Gaesti;

                      -raportul comisiei buget-finante din cadrul Consiliului Local Gaesti;

                      -prevederile art. 36 alin. 4 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

                  In temeiul art. 45 alin.2 lit. c din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare

 

                                                             HOTARASTE

 

        Art. 1 – Se aproba modificarea HCL nr. 102/2015  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum  si a taxelor speciale in orasul Gaesti pentru anul 2016 dupa cum urmeaza:

               -anexa nr. 12 titulatura se modifica din ,, taxe speciale,, in ,, alte taxe locale,,;

               -la anexa nr. 3/c coeficientul de corectie se modifica de la 3 la 2

               -stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de producator si a certificatului de

                comercializare a produselor agricole in cuantum de 80 lei.

      Art. 2 – Celelalte prevederi ale  HCL nr. 102/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale in orasul Gaesti pentru anul 2016 sunt si ramin

valabile.

       Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si serviciul buget-contabilitate din cadrul primariei Gaesti.

 

PROIECT  DE  HOTARIRE 

                                            privind stabilirea taxelor pentru eliberarea

                              atestatului de producator si a carnetului de comercializare

                                               a produselor din sectorul agricol

 

 

              Consiliul Local Gaesti Judetul Dimbovita

                        Avind in vedere:

                                  -expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore;

                                  -adresa Institutiei Prefectului Judetul Dimbovita inregistrata sub nr. 653/15.01.2016;

                                  -raportul nr.1815/_04.022016. intocmit de secretara orasului;

                                  -raportul comisiei buget-finante si al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Gaesti;

                                   -prevederile Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

                                   -prevederile art. 475 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

                                   -prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

                                    -prevederile art.36 alin. 4 lit. c din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

                         In temeiul art. 45 alin. 2 lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare

 

                                                          HOTARASTE

 

         Art. 1 – Se aproba taxa de eliberare a atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol dupa cum urmeaza:

              -taxa de eliberare atestat de producator – 50 lei

              – taxa de eliberare carnet de comercializare – 30 lei

         Art. 2 – Taxele vor fi percepute de la persoanele care solicita eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol si se fac venit la bugetul local.

         Art. 3 – Incepind cu data prezentei hotariri , HCL nr. 27/31.03.2015 privind

stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se abroga.

         Art. 4– Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti, serviciul buget-contabilitate si biroul urbanism, cadastru, registrul agricol din cadrul primariei Gaesti.

                                                   PROIECT  DE  HOTARIRE

                                    privind aprobarea materialelor privind activitatea

                                    Bibliotecii Orasenesti ,, Aurel Iordache,, Gaesti

 

 

              Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita

                     Avind in vedere:

                              -expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore;

                              -adresa inregistrata sub numarul 1713/03.02.2016. prin care Biblioteca Oraseneasca ,, Aurel Iordache,, Gaesti inainteaza materialele privind activitatea bibliotecii spre aprobare Consiliului Local Gaesti;

                               -raportul comisiei de cultura din cadrul Consiliului Local Gaesti;

                               -prevederile Legii nr. 334/2002- Legea Bibliotecilor cu modificarile si completarile ulterioare;

                                -prevederile art. 36 alin. 6 lit. a punct 4 din Legea nr. 215/2001 privind

administratia publica locala;

                        In temeiul art. 45 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare

 

                                                       HOTARASTE

 

           Art. 1 – Se aproba materialele privind activitatea Bibliotecii ,, Aurel Iordache,, Gaesti dupa cum urmeaza:

              -Situatia statistica privind activitatea bibliotecii pe anul 2015;

              -Raportul de activitate pe anul 2015;

              -Consiliul Stiintific pe anul 2016;

              -Programul de activitate pe anul 2016;

              -Manifestari cultural-artistice in anul 2016;

            Art. 2 – Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezenta hotarire.

            Art. 3 – Materialele care stau la baza activitatii bibliotecii, impreuna cu Hotarirea

Consiliului Local prin care au fost aprobate vor fi inaintate Bibliotecii Judetene ,, Ion

Heliade Radulescu,,.

            Art. 4 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si Biblioteca Oraseneasca ,, Aurel Iordache,, Gaesti.

 

                                                PROIECT  DE  HOTARIRE

                                       privind stabilirea modalitatii de identificare

                                       a beneficiarilor stimulentului educational sub

                                                    forma de tichete sociale

 

 

               Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita

                      Avind in vedere:

                             -epunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore;

                             -raportul nr. 1805/04.02.2016. intocmit de Serviciul de Asistenta Sociala;

                             -raportul comisiei juridice si a comisie de invatamint, sanatate, cultura, protectie sociala din cadrul Consiliului Local Gaesti;

                             -prevederile art. 4 alin. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii la invatamintul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

                             -prevederile Hotaririi Guvernului nr. 15/2016 privind normele de aplicare a Legii nr. 248/2015;

                             -prevederile art. 36 alin. 6 lit. a punct. 1 si 2 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

                       In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare

 

                                                           HOTARASTE

 

            Art. 1 – Identificarea beneficiarilor de stimulent educational sub forma de tichete sociale se face prin analiza situatiei familiilor beneficiare de prestatii sociale(venit minim garantat si alocatia de sustinere a familiei) care se afla in evidenta Serviciului Public de Asistenta Sociala si prin deplasari periodice ale angajatilor Serviciului Public de Asistenta Sociala la gradinitele de pe raza orasului.

           Art. 2(1) – Pentru obtinerea tichetelor sociale persoana legal imputernicita din familiile care sunt in evidenta Serviciului Public de Asistenta Sociala vor depune cerere- –declaratie pe proprie raspundere insotita de dovada inscrierii la gradinita.

           (2) Persoana legal imputernicita din familiile care nu sunt in evidenta Serviciului Public de Asistenta Sociala vor depune cerere-declaratie pe proprie raspundere insotite de dovada inscrierii la gradinita precum si acte doveditoare privind componenta familiei,veniturile acesteia care sa nu depaseasca suma de 284 lei/membru.

            Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si Seviciul Public de Asistenta Sociala.

 

 

                                                            Initiator,

                                                         D-nul primar,

                                                       Gheorghe Grigore

 

 

Avizat de legalitate,

  Secretar

 Andrei Camelia

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial