26 februarie 2024

Proiecte cu bani europeni, la DGASPC Dâmboviţa

dgaspcCONFERINȚA DE PRESĂ

În data de 20.03.2019, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, a avut loc o conferință de presă, susținută de Cristiana Bucur- director general și Doinița Dinu -director general adjunct.

Temele principale prezentate au fost: stadiul implementării proiectelor cu finanţare externă, modificarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale și restructurarea Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasa, în vederea reducerii capacității.

  • Stadiul implementării proiectelor cu finanţare externă

1.Proiectul „Alternative for Social Support Inspiring TransformationASSIST” derulat în parteneriat cu DGASPC Argeș, DGASPC Vâlcea și Media One Prahova, pune un accent deosebit pe elaborarea și implementarea de noi proceduri de lucru, în vederea integrării socio-profesionale a copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție specială. În data de 22.03.2018 a fost semnat Acordul de finanțare în cadrul proiectului ASSIST, între Comisia Europeană și DGASPC Argeș ,DGASPC Dâmbovița, DGASPC Vâlcea, Media One Prahova. Proiectul a fost depus în cadrul programelor anuale finanțate de Comisia Europeană- programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie, acțiunea Dezvoltarea capacităților în domeniul drepturilor copilului și are o durată de 2 ani,începând cu 01.04.2018.

Bugetul alocat în cadrul proiectului pentru DGASPC Dâmbovița este de 53.104,49 euro, din care 80% finanțare UE și 20% contribuție proprie.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr.101/18.04.2018, a fost aprobată implementarea proiectului ASSIST și cofinanțarea corespunzătoare DGASPC Dâmbovița, în valoare de 10.620,90 euro (20%).

În perioada septembrie-octombrie 2018 s-a derulat un schimb de bune practici cu 4 țări cuprinse în proiect și până în prezent a fost finalizat un Studiu comparativ cu sistemul de protecție din țările respective.

În cadrul proiectului se urmărește: identificarea instituţiilor/organizaţiilor din ţări UE cu expertiză şi rezultate privind integrarea socio-profesionalăa copiilor/tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecţie socială; elaborarea, în baza Studiului comparativ, a Manualului de proceduri privind integrarea socio-profesională a copiilor/tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecţie socială; organizarea şi derularea de sesiuni de formare a specialiştilor DGASPC în privinţa noilor proceduri de lucru și implementarea noilor proceduri.

2. Proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” ID MySMIS 127169, în care DGASPC Dâmbovița este partener, este depus de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în cadrul apelului non-competitiv „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”.

Finanțatorul proiectului este Ministerul Fondurilor Europene prin Programul Operațional Capital Uman și propune implementarea de activități ce privesc dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi de formare a asistenților maternali, îmbunătățirea nivelului de competențe al acestora, dar și asigurarea necesarului de resurse umane prin identificarea asistenților maternali activi în rețeaua actuală și recrutarea persoanelor interesate să aibă această profesie. Astfel, în termen de 5 ani vor fi angajați 50 noi asistenți maternali profesioniști (10 în fiecare an), care vor fi salarizați din bugetul proiectului.

De asemenea, vor beneficia de câte două formări profesionale toți asistenții maternali profesioniști angajați ai DGASPC Dâmbovița și tot din bugetul proiectului sunt rambursate salariile asistenților maternali profesioniști care au avut copii în plasament în perioada 2014-2018.

Perioada de implementare a proiectului este de 10 ani (din care 5 ani anteriori), iar pentru județul Dâmbovița valoarea cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului este de 46.281.054,73, din care cofinanțare 2%.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 08.11.2018, proiectul se va implementa în următorii 5 ani, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 276/20.11.2018, a fost aprobată implementarea și cofinanțarea în sumă de 925.628,73 lei.

În data de 14.12.2018 s-a realizat rambursarea nr. 1 în valoare de 31.413.610,08 lei.

3. Proiectul ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice este inițiat de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, iar DGASPC Dâmbovița este partener.

Proiectul va beneficia de finanțare prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4, care vizează crearea și dezvoltarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice (cod serviciu social 8790CR-VD-III).

În cadrul proiectului, în județul Dâmbovița va fi creată o Locuință protejată, precum și servicii integrate complementare de grupuri de suport și cabinet de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice.

Scopul serviciului social “Locuință protejată” este asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale, prin asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele violenței în familie: găzduire cu capacitate redusă de până la 6 locuri, pe o perioadă de 12 luni, în funcție de complexitatea cazului.

Valoarea cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița este de 1.137.171,60 lei, din care contribuția proprie este de 2%.

DGASPC Dâmbovița a semnat în data de 09.11.2018, Acordul de parteneriat, pentru o perioadă de implementare de 4 ani.

Cererea de finanțare în cadrul proiectului ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”a fost semnată în data de 04.03.2019, contribuția proprie în cadrul proiectului fiind de 22,743.43 lei.

La acest moment, împreună cu Consiliul Județean Dâmbovița, se urmărește identificarea spațiilor care vor fi amenajate/reamenajate, în scopul realizării Locuinței protejate, a Grupului de suport și a Cabinetului de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice.

4. Proiectul“Sistem Național de Management privind Dizabilitatea – SNMD”, va fi finanțat din fonduri externe nerambursabile și din bugetele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Proiectul își propune să dezvolte și să implementeze o platformă națională centralizată, pentru colectarea, stocarea și distribuirea informațiilor referitoare la cazurile persoanelor cu handicap (adulți și copii cu certificate de încadrare în grad și tip de handicap, sau care sunt la prima evaluare privind obținerea certificatului) către autoritățile publice centrale și locale, beneficiari individuali și parteneri instituționali. Perioada de implementare este de 2 ani.

Proiectul este depus de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, în cadrul Programului operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, axa prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, valoarea totală fiind de 45.042,464 mii lei.

În data de 16.11.2018, DGASPC Dâmbovița a semnat un Acord de principiu, iar în data de 15.01.2019 o Declarație de angajament privind colaboarea în cadrul acestui proiect.

  • Modificare standarde minime de calitate pentru serviciile sociale

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a emis de la începutul anului, Ordine de ministru pentru revizuirea standardelor minime de calitate în domeniul serviciilor sociale. Modificările vizează toate categoriile de persoane aflate în dificultate (copii, persoane cu handicap, vârstnici).

Astfel, în cadrul tuturor serviciilor sociale se elaborează proceduri noi, conform noilor standarde minime de calitate, urmând implementarea acestora.

Pentru serviciile de tip rezidențial sunt modificări în ceea ce privește suprafața alocată fiecărui beneficiar în cadrul locuinței, accesul la alimentație, majorarea sumelor de bani alocate copiilor instituționalizați pentru achiziționarea de îmbrăcăminte, încălțăminte și alte nevoi personale, care vor fi acordate direct beneficiarilor, astfel încât aceștia, sub îndrumarea unei persoane din cadrul centrului, să își poată achiziționa ce produse doresc, promovarea unui stil de viață sănătos și promovarea accesului la programe de orientare vocațională și de formare profesională.

De asemenea, conform proiectului de modificare a Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, până în anul 2020, nu vor mai exista centre de tip rezidențial pentru copii, urmând ca aceștia să locuiască în case de tip familial cu maxim 12 locuri.

Implementarea noilor standarde de calitate implică și costuri suplimentare, astfel că ele trebuie să implice și revizuirea standardelor minime de cost, în baza cărora se alocă sume de la bugetul de stat pentru finanțarea serviciilor sociale.

  • Plan de restructurare Centrul de Îngrijire și Asistență Pucioasa

În structura Direcției Generale de Asistențǎ Socialǎ și Protecția Copilului Dâmbovița existǎ Centrul de Îngrijire și Asistență Pucioasa, care este licențiat pentru o capacitate de 60 de locuri (reabilitat în anul 2012 prin fonduri de la bugetul de stat). Deși cererile pentru admitere în acest centru au fost și există în continuare, conform O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, suntem nevoiți să reducem capacitatea centrului. Astfel, legislația prevede că ȋncepand cu 1 ianuarie 2019, finanțarea de la bugetul de stat a centrelor rezidențiale a cǎror capacitate este mai mare de 50 de locuri se diminueazǎ anual cu 25%, urmând ca, ȋncepând cu 1 ianuarie 2022, finanțarea lor sǎ se asigure exclusiv din bugetul județului.

Acesta este singurul centru cu o capacitate mai mare de 50 locuri din subordinea DGASPC Dâmbovița, astfel că a fost elaborat Planul de restructurare pentru Centrul de Îngrijire și Asistență Pucioasa.

Au fost evaluate de către o echipă de specialiști persoanele cu dizabilități din cadrul centrului și au fost identificate soluții în centre private atât pe raza județului Dâmbovița cât și în alte județe, care pot furniza servicii sociale și medicale adaptate nevoilor de sănătate ale beneficiarilor, urmând ca centrul să funcționeze cu o capacitate de 50 locuri. Perioada de finalizare a procesului de restructurare este 31.07.2019.

În încheierea conferinței de presă, conducerea instituției a răspuns întrebărilor adresate de jurnaliști, referitoare la activitatea instituției, problematica existentă și soluțiile identificate, în funcție de nevoile beneficiarilor.

DIRECTOR GENERAL

ing. Cristiana Bucur

 

 

 

 

Întocmit,

șef birou Cerasela Gurgu

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial