25 ianuarie 2022

Admiterea la Academia de Poliţie! VEZI CONDIŢIILE!

ANUNŢ Începând cu data de 16.04.2010, Penitenciarul Mărgineni, selecţionează candidaţi – bărbaţi şi femei – în vederea participării la concursul de admitere în învăţământul universitar, sesiunea 2010, pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare, astfel: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie, specializarea „ Ordine şi siguranţă pubilcă” – penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 45 locuri bărbaţi şi femei; Academia Naţională de Informaţii „Mihai Vitazul” Bucureşti, facultatea de Informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani: -specializarea psihologie – informaţii – 5 locuri bărbaţi; -specializarea comunicare şi relaţii publice-informaţii – 5 locuri bărbaţi; Institutul Medico-Militar Bucureşti, curs de zi: – Facultatea de Medicină, durata studiilor 6 ani – 15 locuri femei şi barbaţi; – Facultatea de medicină dentară, durata studiilor 6 ani – 5 locuri femei şi bărbaţi; – Facultatea de farmacie, durata studiilor 5 ani – 2 locuri femei şi bărbaţi. Probele de concurs şi metodologiile de desfăşurare a concursurilor de admitere se pot studia pe paginile web www.academiadepoliţie.ro, secţiunea „Facultatea de Poliţie” sau www.sri.ro, secţiunea „Academia Naţională de Informaţii”, şi Ministerului Apărării Naţionale, în funcţie de locurile pentru care se optează. CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” ●Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România ●Să cunoască limba română ●Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat ●Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ ●Să aibă vârstă de până la 28 de ani împliniţi în anul 2010 ●Să aibă capacitate deplină de exerciţiu ●Să fi obţinut la purtare în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00 ●Să fie declaraţi apt din punct de vedere medical şi psihologic ●Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate ●Să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile ●Să nu fi suferit condamnări (cu executarea/suspendarea executării pedepsei, amendă penală sau sancţiune administrativă), să nu se afle în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârşirea de infracţiuni ●Să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi „admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare ●Să nu fi fost eliberaţi din motive imputabile sau destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; ●Să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis” CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE LA ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „ MIHAI VITEAZUL: ●Să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii, cât şi soţii/soţiile acestora, în cazul în care sunt căsătoriţi); ●Să cunoască foarte bine şi să posede capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română; ●Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat, având mediile anuale la purtare minimum 8,00 pe perioada studiilor liceale şi media minimă la bacalaureat 7,00; ●Să nu fi repetat, în timpul liceului, unul sau mai multi ani de studiu, din motive imputabile; ●Să aibă capacitate deplină de exerciţiu; ●Să fie declaraţi apt din punct de vedere medical şi psihologic, conform baremelor stabilite de S.R.I.; ●Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; ●Să nu fi suferit condamnări definitive (inclusiv pentru infracţiuni săvârşite din culpă, cu executarea/suspendarea executării pedepsei, amendă penală sau sancţiune administrativă), să nu se afle în curs cercetare, urmărire penală sau judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; ●Să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi „admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare; ●Să semneze anterior un angajament, ca în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis” să renunţe la calitatea de membru al partidelor, formaţiunilor sau organizaţiilor politice din care fac parte; ●Să nu fi fost eliberaţi din motive imputabile sau destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; ●Să aibă vârsta de 23 de ani împliniţi în cursul anului 2010; ●Să semneze anterior un angajament, ca în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis” să renunţe la participarea ca şi asociat unic sau direct la administrarea sau conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale; ●Să-şi manifeste disponibilitatea de a desfăşura activităţi în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei; ●Să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi a verificărilor de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat; ●Să nu facă parte din organizaţii aflate în afara legii şi să dovedească respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale; ●Să nu facă parte din culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibile cu exercitarea profesiei de funcţionar publici cu statut special; ●Să nu fie cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui cadru de informaţii. CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE LA INSTITUTUL MEDICO-MILITAR ●Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România, de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare; ●Să cunoască limba română ●Să fie absolvent cel puţin al învăţământului liceal, cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care este elev în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere; ●Să aibă capacitate deplină de exerciţiu; ●Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ; ●Să aibă vârstă de 24 de ani împliniţi în cursul anului 2010; ●Să fie declaraţi „apt medical” şi „ psihologic”, având o dezvoltare fizică armonioasă; ●Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate ; ●Să nu fi suferit condamnări (cu executarea/suspendarea executării pedepsei, amendă penală sau sancţiune administrativă), să nu se afle în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârşirea de infracţiuni ●Să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare; ●Să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă face parte să declare că, după admiterea în instituţia militară de învăţământ, va renunţa la această calitate; ●Să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare; ●Să nu aparţină unor culte sau secte religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfăşurarea profesiei militare; ●Să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă este într-una din aceste situaţii, să se angajeze, că după admiterea în instituţia militară de învăţământ, va renunţa la această calitate; ●Să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”; ●Să nu fi fost eliberaţi din motive imputabile sau destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; ●Pentru candidatul femeie – să declare că îşi asumă toate riscurile privind starea sa de graviditate/maternitate, care pot interveni în procesul de selecţie. Pe lângă condiţiile enumerate mai sus, candidaţii pentru Academia Naţională de Informaţii trebuie să îndeplinească şi condiţiile pentru înscriere ce se regăsesc pe site-ul Academiei Naţionale de Informaţii www.sri.ro, secţiunea ”Admitere 2009”. Candidaţii vor depune la sediul Penitenciarului Mărgineni, următoarele documente: 1. Cerere de înscriere ( document tipizat care se întocmeşte la sediul unităţii); 2. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare (se întocmeşte la sediul unităţii); 3. Copie legalizată de pe diploma de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului cu examenul de bacalaureat promovat (în adeverinţă vor fi menţionate atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute). Candidaţii care sunt încă în clasa a XII – a vor prezenta o adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi care să ateste faptul că sunt înmatriculaţi în clasa a XII-a; 4. Foaia matricolă (copie legalizată); 5. Actul de identitate (copie); 6. Certificatul de naştere (copie legalizată, 2 exemplare); 7. Certificatul de căsătorie (copie legalizată) – unde este cazul; 8. Livretul militar, dacă este cazul ( copie); 9. Certificatul de cazier judiciar; 10. Autobiografie (se întocmeşte sub îndrumarea lucrătorului de resurse umane din unitate); 11. Tabelul nominal cu rudele candidatului (se întocmeşte sub îndrumarea lucrătorului de resurse umane din unitate); 12. Certificatul de examinare psihologică (testarea psihologică se va desfăşura într-un centru specializat, programarea fiind realizată de lucrătorul de resurse umane din unitate); 13. Fişa medicală – document tipizat (va fi înmânată în vederea completării de către medicul şef din unitate). Înscrierile se fac zilnic, între orele 08,00-14,30, iar dosarele complete se pot depune până la data de 11.06.2009. Documentele suplimentare specifice pentru fiecare instituţie de învăţământ şi informaţiile necesare se pot obţine la sediul Penitenciarului Mărgineni cu sediul în localitatea I.L.Caragiale, telefon 0245660210, interior 115.

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial