20 aprilie 2024

Vrei să fii detectiv?

Anunţ Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor interesaţi, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa informează că, în conformitate cu prevederile Legii 329/2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, organizează examen pentru obţinerea atestatului de detectiv particular în ziua de 09.12.2009, ora 11:00. Examenul constă în : – test grilă; – interviu. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la ambele probe minim nota 5,00. Dosarele candidaţilor se primesc zilnic, de luni până vineri, între orele 08,00-10,00, la sediul inspectoratului, Serviciul Investigaţii Criminale, până la data de 02.12.2009. Persoane de contact: inspector principal de poliţie Bărăscu Eduard şi inspector de poliţie Ionescu George, telefon 0245207200/int. 20189 sau int. 20163 de la care se pot obţine informaţii cu privire la modalitatea de desfăşurare a examenului, precum şi cu privire la documentele ce trebuie depuse la dosarul de înscriere la examen. CONDIŢII DE PARTICIPARE : a) are cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European, b) posedă cel puţin studii şi este absolvent al unei şcoli postliceale de detectivi particulari sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior; c) este apt din punct de vedere medical; d) să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; e) nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice; f) a obţinut avizul inspectoratului judeţean de poliţie în vederea participării la examen; Notă: Pentru obţinerea avizului, persoanele interesate trebuie să depună la sediul instituţiei noastre, până la data de 20.11.2009 o cerere scrisă la care se anexează următoarele documente: – copie xerox act de identitate, – curriculum vitae. T E M A T I C A pentru examenul de obţinere a atestatului de detectiv particular A.INSTRUIRE ÎN PRACTICAREA MESERIEI DE DETECTIV PARTICULAR. 1. Noţiuni privind exercitarea profesiei de detectiv particular. 2. Investigaţia şi filajul. 3. Protecţia informaţiilor clasificate (Legea nr.544/2001). 4. Legislaţie privind liberul acces la informaţiile de interes public. B.NOŢIUNI DE DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ. 1. Infracţiuni contra persoanei. 2. Infracţiuni contra patrimoniului. 3. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul. 4. Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activităţi reglementate de lege: 4.1. Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. 4.2. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau altor materii radioactive. 4.3. Nerespectarea regimului materiilor explozive. 4.4. Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri. 4.5. Exercitarea fără drept a unei profesii. 5. Infracţiuni de fals: 5.1. Falsificarea de monede, timbre sau alte valori. 5.2. Falsificarea instrumentelor de autentificare sau marcare. 5.3. Falsuri de înscrisuri. 6. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială: 6.1. Infracţiuni contra familiei. 6.2. Infracţiuni contra sănătăţii publice. 6.3. Infracţiuni privitoare la asistenţa celor în primejdie. 6.4. Alte infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială. C.NOŢIUNI DE DREPT PROCESUAL-PENAL. 1. Participanţii în procesul penal. 2. Competenţa în materie penală. 3. Probele în procesul penal. 4. Procedura plângerii prealabile. D.NOŢIUNI DE DREPT CIVIL ŞI DE DREPT PROCESUAL-CIVIL. 1. Cunoştinţe de bază privind instituţiile de drept civil, respectiv recunoaşterea valabilităţii unui act juridic, a dobândirii unui drept de proprietate, apărarea dreptului de proprietate şi condiţiile de constatare a valabilităţii unui testament. 2. Cunoştinţe de bază în materia dreptului procesual-civil referitoare la competenţa instanţelor judecătoreşti, la probe şi participanţi în procesul civil. E. NOŢIUNI DESPRE CONTRACTE ŞI RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ. 1. Contractul. Noţiunea de contract şi clasificarea acestora. 2. Încheierea contractelor (oferta de a contracta şi acceptarea acesteia, momentul încheierii contractului). 3. Efectele contractului (obligativitatea contractului în raportul dintre părţile contractante, obligativitatea contractului în raport cu persoanele care nu au calitatea de părţi contractante, efectele specifice contractelor sinalagmatice, excepţia de neexecutare a contractului, rezoluţiunea şi rezilierea contractului şi suportarea riscului contractului). F.NOŢIUNI GENERALE DESPRE CRIMINOLOGIE ŞI CRIMINALISTICĂ. 1. Obiectul şi conceptele fundamentale ale criminologiei. 2. Criminalitatea organizată la nivel transnaţional. 3. Criminalitatea clinică (personalitate optimală şi tipologie de delincvenţi, problemele personalităţii criminale şi ale tipologiei delincvenţilor). 4. Identificarea criminalistică. 5. Metode tehnico-ştiinţifice destinate investigaţiilor criminalistice. 6. Elemente de fotografie judiciară. 7. Cercetarea urmelor lăsate de obiecte şi alte categorii de urme. G.PSIHOLOGIE GENERALĂ ŞI JUDICIARĂ. 1. Noţiuni de psihologie generală. 1.1. Studierea caracteristicilor psihosociale ale participanţilor în procesul penal (autor, victimă, martor), legalităţile psihice specifice diverselor faze ale săvârşirii faptei penale sau soluţionării acesteia. 2. Noţiuni de psihologie judiciară. 2.1. Infractorul şi infracţiunea din perspectivă psihologică şi psihosocială. 2.2. Etiologia comportamentului criminal 2.3. Victimă şi victimologie. 2.4. Psihologia anchetei şi a mărturiei. 3. Metode şi tehnici de investigare utilizate în psihologia judiciară. H.NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CREANŢELE BUGETARE ŞI IMPOZITUL. 1. Măsurile asiguratorii. 2. Executarea silită. 3. Modalităţi de valorificare a bunurilor mobile şi imobile în cadrul executării silite. 4. Procedura în caz de insolvabilitate şi prescripţie. 5. Restituirea sumelor achitate în plus. 6. Stabilirea răspunderii altor persoane decât debitorul. 7. Procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impunere pentru impozite şi taxe locale. 8. Impozitul pe venit. I.NOŢIUNI DESPRE SOCIETĂŢILE COMERCIALE. 1. Constituirea societăţilor comerciale. 2. Funcţionarea societăţilor comerciale. 3. Modificarea actului constitutiv. BIBLIOGRAFIE pentru candidaţii la examenul de atestare a calităţii de detectiv particular – Constituţia României, ediţia 2003; – Codul Penal – Partea Specială, ultima ediţie; – Codul de Procedură Penală – Partea Generală, ultima ediţie ; – Drept civil (contracte civile, obligaţii) ; – Legea 329/2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular – Legea 353/2004, privind modificarea şi completarea Legii 329/2003 ; – HG nr. 1666/2004, privind Norme de aplicare a Legii nr. 329/2003 – Legea nr. 182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate ; – HG nr. 585/2002, pentru aprobarea Standardelor Naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România ; – Legea 300/2004, privind activitatea persoanelor fizice autorizate ; – Legea 31/90 republicată, privind înfiinţarea societăţilor comerciale – Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale din 31.12.1999. Cu stimă, Biroul de Presă

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial