22 aprilie 2024
Scrisoare pastoralã de Sărbătoarea Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţãrii Româneşti

Scrisoare pastoralã de Sărbătoarea Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţãrii Româneşti

Iubiţii mei fii sufleteşti, slujitori ai altarelor străbune, vieţuitori ai sfintelor noastre mânăstiri şi dreptmăritori creştini, Ca şi anul trecut, şi acum, cu ajutorului harului dumnezeiesc, ne vom bucura împreună, cler şi credincioşi, în ziua de 11 august a.c., de sărbătorirea solemnă a Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţãrii Româneşti, personalitate a spiritualităţii şi culturii ortodoxe, româneşti şi universale din secolul al XVI-lea, în Catedrala Arhiepiscopală şi Mitropolitanã din Târgovişte, acolo unde se află moaştele vrednicului Ierarh şi unde, din ziua de 26 septembrie 2009, atunci când acestea au fost depuse, pentru totdeauna, în sfântul lăcaş, cu ocazia proclamării locale a canonizãrii Sf. Voievod Neagoe Basarab şi a lansării oficiale a ediţiei jubiliare a Octoihului lui Macarie, nenumăraţi pelerini, veniţi din toate colţurile ţării, au dobândit întărire sufletească, speranţă în puterea şi ajutorul lui Dumnezeu, dar şi mângâiere în încercările vieţii, ori sprijin în necazuri şi nevoi. Acest pelerinaj al credinţei se fundamentează pe faptul că, în Ortodoxie, sfinţii sunt cei care mijlocesc înaintea Bunului Dumnezeu pentru noi toţi, ne ocrotesc, ne îndrumă vieţile cu rugăciunile lor, ne oferă o plidă deplină a urmării lui Hristos şi ne însufleţesc rugăciunea şi fapta pentru a mărturisi valorile veşnice ale Evangheliei. Exemplul acestor eroi ai credinţei este demn de urmat pentru noi creştinii, căci sfinţii ne indică mereu drumul drept spre Hristos şi ne susţin statornicia în credinţã, îndemnându-ne să fim vrednici împlinitori ai Evangheliei Mântuitorului şi să împărtăşim şi noi, ca şi ei, bunăvoinţă, generozitate, încredere şi iubire. De-a lungul veacurilor, Biserica Ortodoxã Românã s-a învrednicit a avea un lung şir de pãstori la conducerea ei, unii dintre ei mari duhovnici, şi nu în ultimul rând cei care au avut o contribuţie deosebitã la reorganizarea vieţii bisericeşti, ori s-au preocupat de propãşirea cultural-spiritualã a neamului nostru, prin înfiinţarea de şcoli şi tiparniţe. Dacã Sfântul Nicodim este cel care a reorganizat viaţa mo¬nasticã la strămoşii noştri, Sfântul Ierarh Nifon, primul sfânt ridicat la cinstea sfintelor altare de pe teritoriu ţării noastre, este cel care a reorganizat viaţa bise¬ri¬¬ceascã în tot ansamblul ei, “tocmind moravurile vremii pe pravila Sfinţilor Pãrinţi în Ţara Româneascã”, cum se spune în lucrarea intitulată “Viaţa şi traiul sfinţeniei sale Părintelui nostru Nifon, Patriarhul Ţarigradului” a lui Gavriil Protul. Personalitatea lui de mare duhovnic se îngemãneazã cu cea de luminat cãrturar al vremii, deoarece nimeni din acel timp nu l-a întrecut în cultură şi spiritualitate, iar prin smerenia, tãria caracte¬rului şi înfrânarea lui i-a impresionat pânã şi pe cei care l-au asuprit. Fidel vocaţiei sale arhiereşti, erudit arhipăstor şi om de cultură, Sfântul Ierarh Nifon a susţinut cu acrivie principiile moralei creştine, punând mai presus de orice cinstirea lui Dumnezeu prin exemplul vieţii, decât toleranţa faţă de păcat şi viciu, ceea ce i-a atras multe suferinţe şi prigoniri. În acest spirit al fidelităţii faţă de credinţa noastră, dar şi al promovării principiilor creştine, aşa cum ne-a oferit un nepieritor exemplu Sf. Ier. Nifon, Sf. Sinod al Biserici noastre a proclamat anul 2011 drept Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii, pentru că învăţătura creştină a înnobilat viaţa de familie, ridicând căsătoria la rangul de taină binecuvântată a Bisericii, iar copiii sunt consideraţi şi preţuiţi ca dar şi binecuvântare de la Dumnezeu. Înţelegând rostul culturii în pastoraţia şi misiunea Bisericii, prin puterea dată ei de Evanghelie, ca mijloc de transfigurare al întregii lumi, Sf. Ier. Nifon a stăruit să se tipărească cărţi cât mai multe, îndemnând la utilizarea tiparului- cel mai nou mijloc de comunicare al timpului său-în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, urmând acest sfat, Ieromonahul Macarie, cu susţinerea voievodului Radu cel Mare, iar, mai apoi, a Sf. Voievod Neagoe Basarab va dărui măreţie culturii româneşti şi universale, prin tipărirea aici, la Târgovişte, a vestitei sale trilogii liturgice, „Liturghierul” (1508), „Octoihul ” (1510) şi „Tetraevangheliarul” (1512). Pentru a cinsti personalitatea ilustră şi vrednică de urmat a Sf. Ier. Nifon, vã chem pe toţi, slujitori ai sfintelor noastre altare, vieţuitori ai mânăstirilor şi dreptmăritori creştini, sã veniţi, în numãr cât mai mare, la această sărbătoare a credinţei noastre, în ziua de joi, 11 august a.c., la orele 7. 30, la Catedrala Arhiepiscopală şi Mitropolitanã din Târgovişte. Spre slava lui Dumnezeu şi bucuria noastră a tuturor, anul acesta sărbătorirea Sf. Ier. Nifon va fi deschisă de pelerinajul tinerilor din Municipiul Târgovişte, care va avea loc în ajunul praznicului, în ziua de 10 august şi va porni din faţa Catedralei Mitropolitane, la ora 19.00 şi va cuprinde centrul istoric al vechii Cetăţi de Scaun a Ţării Româneşti, încheindu-se, tot în faţa Catedralei, cu oficierea Acatistului Sf. Ier. Nifon şi închinarea la racla cu sfintele moaşte. Datoritã importanţei deosebite a acestei sărbători, în aceastã zi, în mod excepţional, nu se vor oficia servicii religioase între orele 7.00 şi 16.00 la parohiile din cuprinsul Eparhiei noastre, ci doar la Catedrala Mitropolitană din Târgovişte. Transmiţându-vă arhiereşti binecuvântãri, rog pe Dumnezeu, Cel ce ne oferă neîncetat harul Său sfinţitor, să ne dăruiască , şi prin mijlocirea Sf. Ier. Nifon, puterea de urma calea sfinţeniei şi de a fi adevăraţi misionari creştini ai timpului nostru. Al vostru Arhipăstor sufletesc şi rugător către Dumnezeu, pentru sănătatea, pacea şi bucuria tuturor,  NIFON

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial