18 septembrie 2021

Prefectul, cu ochii pe Planul de acţiuni al judeţului Dâmboviţa

prefect-apopaSINTEZA
PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNI AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA

 

CONSIDERAŢII GENERALE
Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa, în colaborare cu serviciile publice deconcentrate şi structurile celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, regiile şi companiile naţionale cu reprezentare la nivelul judeţului, a elaborat Planul de acţiuni al judeţului pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare.
Proiectul Planului de acţiuni pentru anul 2020 cuprinde 14 capitole şi 902 acțiuni.
AFACERI INTERNE

Având în vedere prioritățile stabilite la nivelul conducerii Poliției Române și ținând cont de concluziile rezultate în urma analizării situației operative pe anul 2019, solicitările cetăţenilorşievoluţiasituaţiei operative înregistrată până în prezent la nivelul judeţului, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa şi-a stabilit următoarele obiective și priorităţi de acţiune:
Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului
Creşterea capacităţi ioperaţionale, de prevenire şi combatere a formelor de criminalitate transnaţională, pe segmentele aflate în atenţia Uniunii Europene, respectiv
Dezvoltarea capacităţii de acţiune pe linia criminalităţiieconomico-financiare, pentru păstrarea unui climat de afaceri curat şi abordarea problemelor din perspectiva antreprizei criminale
Prevenirea, combaterea şi descoperirea infracţiunilor de natură judiciară şi implementarea metodelor şi tehnicilor moderne de investigare, specifice poliţiilor din statele europene.
Dezvoltarea capacităţii de intervenţie a poliţiei rutiere pentru atingerea standardelor europene în vederea diminuãriivictimizãriiparticipanţilor la trafic.
Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte va acţiona pentru:
gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor;
actualizarea permanentă a procedurilor de lucru care să implice responsabilizare şi cooperare.
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor îşi propune derularea în bune condiţii a procedurii de examinare şi obţinere a permiselor de conducere, precum şicreşterea gradului de informare a cetăţenilor şi dezvoltarea relaţiilor instituţionale.
În conformitate cu Planul Strategic Instituţional al M.A.I., eforturile întreprinse la nivelul Inspectoratului de Jandarmi JudeţeanDâmboviţa „Mircea cel Bătrân se vor axa pe o abordare activă, coerentă şi concertată care vizează construirea unui sistem eficient de ordine şisiguranţă publică, orientat proactiv către nevoile de securitate şi în serviciul cetăţenilor și se vaacţiona în următoarele direcţii principale de acţiune:
– Creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor;
– Îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale;
– Consolidarea managementului integrat al crizelor de ordine publică şisituaţiilor de urgenţă;
– Întărirea capacităţii administrative;
– Dezvoltarea capacităţiioperaţionale;
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa va acţiona pentru asigurarea şi respectarea măsurilor de prevenire, pregătire şi educare în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul administraţiilor publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şipopulaţiei.
De asemenea, se urmărește dezvoltarea capacității de intervenție prin specializarea și perfecționarea personalului din structurile operative și prin înființarea unor puncte de lucru pentru reducerea timpului de răspuns în cazul producerii unor situații de urgență.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, prin acţiunile propuse a se realiza, va urmări:
actualizarea planurilor operative de intervenţie pentru asigurarea cu tehnică, echipamente, utilaje, accesorii şi alte mijloace, inclusiv resurse umane;
verificarea conţinutului planului de cooperare cu toate forţele de intervenţie aflate pe teritoriul judeţului;
verificarea sistemului de observare, măsurare, înregistrare şi transmitere a datelor, în scopul avertizării, alarmării şi aplicării măsurilor corespunzătoare în timp util.
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Administraţia publică locală, ca principal actor al procesului de dezvoltare sustenabilă a comunităţii, la care îşi aduc contribuţia deopotrivă cetăţenii săi, sectorul privat şi cel civil, are datoria de a crea cadrul propice manifestărilor acestora, astfel încât să se îndrepte către obiective prioritizate după criterii care ţin de factori precum avantaje competitive locale, resurse disponibile, tradiţii şi identitate.
La nivelul județului Dâmboviţa vor fi implementate o serie de masuri care vizează:
descentralizarea administrativă;
gestiunea resurselor umane;
creșterea transparenţei şi eficienţei actului administrativ;
optimizarea procesului decizional;
implementarea unui sistem informațional competitiv.
Se vor identifica oportunităţi de finanţare şi se vor elabora propuneri de proiecte care să vizeze îmbunătăţirea activităţii în cadrul instituţiilor, creşterea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor şi promovarea unor instrumente moderne privind reforma administraţiei publice.
Consiliul Judeţean Dâmboviţa îşi propune să asigure servicii publice de o calitate înaltă şi din ce în ce mai accesibile membrilor comunităţii, investind permanent în perfecţionarea şi formarea resurselor sale umane, în modernizarea instrumentelor şi mijloacelor de lucru, în îmbunătăţirea politicilor, procedurilor şi metodologiilor pe care le aplică în fiecare domeniu de activitate, validându-le prin implementarea celor mai noi sisteme de calitate.
Printre măsurile propuse în domeniul administraţiei publice, Consiliul Judeţean Dâmboviţa va implementa măsuri care vizează:
Creşterea calităţii serviciilor publice furnizate;
Implementarea unor proceduri simplificate în medierea relaţiei dintre cetăţeni/mediul de afaceri şi CJ Dâmboviţa;
Crearea unor proceduri şi abilităţi de a realiza politici fiscale locale îmbunătăţite;
Schimbul de informaţii şi de bune practici cu instituţii aflate la alte paliere administrative;
Dezvoltarea şi implementarea unor mecanisme de eficientizare a cheltuielilor publice;
Repartizarea adecvată a resurselor în sectorul public;
îmbunătăţirea aptitudinilor şicompetenţelor personalului în domeniu;
Asigurarea şi utilizarea în mod adecvat a capitalului uman din sectorul public;
Aplicarea unor sisteme, instrumente, metodologii noi şiîmbunătăţirea celor existente cu privire la transparenţă, integritate şianticorupţie.

FINANȚE PUBLICE

Urmare analizei activitatii de colectare a veniturilor bugetare, a rezultat ca unul dintre obiectivele prioritare de activitate în anul 2020 al Administraţiei Județene a Finanţelor PubliceDâmboviţaeste aplicarea masurilor de executare silita, masuri care sa conduca la incasareaobligatiilor datorate de contribuabili si reducerea arieratelor bugetare aflate în administrare prin aplicarea tuturor modalităţilor de stingere prevăzute de legislaţia in vigoare
Principalele obiective propuse a se realiza vizează:
1. Realizarea programului de încasări aferent anului 2020;
2. Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului 2019 Se preconizează a se reduce valoarea arieratelor recuperabile cu un procent de 10% (o diminuare a arieratelor posibil de recuperat a contribuabililor persoane juridice existente la 31.12.2019 in suma de 222,40 mil lei cu suma de 22,00 mil lei);
3. Creşterea ponderii încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de executare;
4. Creşterea gradului de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale.
5. Intocmirea si transmiterea in termen a situatiilor solicitate de catre DGRFP Ploiesti, ANAF si MFP.
Structurile de inspecţie fiscală aflate în coordonarea Direcţiei Generale Coordonare Inspecţie Fiscală vor efectua acţiuni de:
1. Inspectii fiscale la contribuabili/ platitori ( persoane juridice si fizice ) urmare analizelor de risc proprii ( inclusiv risc fiscal asociat preturilor de transfer ),;
2. Inspecţii fiscale anticipate pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, incadrate in categoria de risc fiscal mare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
3. Inspectii fiscale /controale inopinate/constatari la fata locului, dispuse sau aprobate de conducerea ANAF/DGCIF , potrivit tematicilor si circularelor transmise in acest sens .
4. Inspecţii fiscale in vederea soluţionării deconturilor cu suma negativă de taxa pe valoare adaugată cu opţiune de rambursare.
Pentru realizarea obiectivelor ce-i revin ca autoritate competentă, atât în domeniul vamal cât şi în domeniul fiscal al produselor accizabile, Biroul Vamal de Interior Dâmbovița va aplica măsurile propuse în planul de acţiunişi va desfăşura următoarele activităţi:
Realizarea activităţilor de prevenire, combatere, constatare şisancţionare a fenomenelor de fraudă vamală şi de fraudă fiscală în domeniul produselor accizabile, pe raza teritorială de competenţă;
Intensificarea controalelor antidrog şi a produselor cu regim special, având la bază o colaborare mai strânsă cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, atât pe plan local cât şi la nivel central;
Monitorizarea atentă a tranzitelor vamale emise sau care se închid în România, existând posibilitatea fraudării prin închiderea fictivă a tranzitelor emise într-un stat membru UE;
Efectuarea cu operativitate a activității de vămuire a mărfurilor prin aplicarea legislații comunitare si naționale in domeniul vamal.

ECONOMIE, ENERGIE ȘI MEDIU DE AFACERI

Autoritățile locale și județene sunt interesate de realizarea unor investiții importante în zona montană, și anume: pârtii de schi (zona Moroeni), parcare publică (zona telecabină Peștera) și un centru multifuncțional de servicii (zona Salvamont).
Principalele obiective în domeniul turismului pentru anul 2020, sunt:
transformarea zonei Padina – Peștera într-o stațiune turistică de interes național, cu 4.000 locuri de cazare
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnice pentru creşterea potenţialului turistic din masivul Bucegi
Reabilitarea, prin accesarea de fonduri europene, a obiectivului Ansamblul Monumental „Curtea Domnească”, întrucât potenţialul de atractivitate turistică al acestuia este foarte ridicat, putând fi integrat atât unui produs de turism urban, cât şi unui traseu tematic-religios, dar mai ales într-un circuit interjudeţean/naţional (circuitul capitalelor Ţării Româneşti).
Promovarea turismului cultural dâmboviţean prin fructificarea atuurilor legate de potenţialul localităţilor Târgovişte şi Potlogi, în cadrul a trei subproduse turistice:
Turismul urban:
Turismul agro/rural:
Circuite culturale.
Protejarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural mobil şi imobil;
Desfăşurarea de acţiuni de promovare, adecvarea ofertei de programe culturale şi educaţionale la nevoile și exigenţele publicului.
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

În anul 2020, Consiliul Județean Dâmbovița are în vedere realizarea a numeroase investiții și proiecte menite a contribui la buna dezvoltarea a județului Dâmbovița. Cele mai multe dintre acestea vizează îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii rutiere.
Astfel, cu o valoare totală de 256.773.321 lei, sunt două proiecte mari care vizează modernizarea infrastructurii de transport pe o lungime de 90,34 km, după cum urmează:
Reabilitare/ modernizare DJ 503 pe traseul Limită Județ Teleorman –Șelaru – Fierbinți, km 87+070 – km 95+532(8,462km) și DJ 611, pe traseul Fierbinți – Vișina – Petrești, km 22+000 – km 41+694 (19,694km), finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală aprobat prin OUG 28/2013;
Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 și DJ101B pe traseul limită județ Prahova- Moreni – Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani- Bucșani – Băleni- Dobra – Finta- Bilciurești – Cojasca – Cornești –Butimanu – Niculești- Limită Județ Ilfov”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Totodată, prin bugetul Consiliului Județean Dâmbovița, vor fi realizate covoare asfaltice în lungime totală de 159,114 km, pentru un număr de 17 drumuri județene, în valoare totală de 71.410.524 lei.
AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

Direcția pentru Agricultură Județeană Dâmbovița este responsabilă cu implementarea la nivel județean a strategiei și a Programului de Guvernare în domeniul agriculturii , a producției alimentare ,consultanței agricole si elaborarea de proiecte, formarii profesionale, îmbunatațirilor funciare ,precum și în domeniile conexe, având ca principale obiective :
Absorbţiaşi stadiul implementării fondurilor europene pentru dezvoltare rurală, implementarea Politicii Agricole Comune în perioada de programare 2014-2020, a priorităţilor agriculturii aşa cum vor fi reflectate în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală,
Asigurarea activitatii de consultantă agricolă ca prestare de servicii în sprijinul producatorilor agricoli detinatori de ferme mici și mijlocii, tinerilor fermieri, precum si fermelor de subzistentă,prin:
Organizarea si desfasurarea programelor de instruire si formare profesionala a producatorilor agricoli,
Realizarea fluxului informational prin actiuni de popularizare(simpozioane ,seminarii ,loturi demonstrative,targuri,mass media etc.),
Indrumareaproducatorilor agricoli pentru desfasurarea unor activitati in mediul rural,
Organizarea administrarii si exploatariipajistilor permanente (conf.O.G. nr.34/2013),
In activitatea de implementare se va urmării:
– Obtinerea de informatii veridice in vederea constituirii unei baze de date statistice reale in conformitate cu situatia din teren;
– Formarea grupurilor de producatorişi accesarea de fonduri pentru construirea de depozite;
– Promovarea în rândul fermierilor a măsurilor de dezvoltare rurală care se vor desfăsura în anul 2020;
– Răspuns prompt şi profesional la toate solicitările venite din partea fermierilor;
– Sprijinirea profesională a fermierilor înregistraţi în agricultura ecologică, a celor care deţinpajişti si fâneţe pentru care au fost accesate măsuri de agromediu.

Activitatea principala desfasurata deAgentia de Plati si Interventie Pentru Agricultura – Centrul JudetenDambovitaeste reprezentata de accesarea formelor de sprijin in agricultura de catre fermieri prin cererea unica de plata (din evidentele statistice centralizate aproximativ 23.676 de fermieri solicita sprijin pentru o suprafata agricola de 123.574,46 ha).
Totodată se vor urmarii in permanenta doua axe principale de actiune, prima vizandincadrareaactiunilor ce-i revin in calendarul prevazut de Reglementarile Europene si termenele stabilite de A.P.I.A. Central si cea de-a doua, imbunatatireacalitatiilucrarilor si a raporturilor cu beneficiarii – fermierii damboviteni.

Programul propriu de acțiuni pe anul 2020 al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa, este axat în principal pe controalele care vizează domeniile de activitate specifice DSVSA Dâmbovița, respectiv activități ale medicilor veterinari concesionari, inspecții în exploatații, controale în unități ce au ca obiect de activitate producerea, depozitarea și comercializarea produselor alimentare de origine animală și nonanimală, controlul circulației medicamentului, controlul circulației animalelor etc;

In concordanţă cu Programul de Guvernare şi cu atribuţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012, cu Strategia Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru anii 2013-2020, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa și-a propus să realizeze cu prioritate în anul 2020 următoarele acţiuni principale:
Înscrierea imobilelor în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară;
Demararea lucrărilor de înregistrare sistematică finanțate din fonduri structurale și de investiții europene, în cadrul Axei prioritare 11 din Programul Operațional Regional 2014-2020 în 15 UAT-uri.
Finalizarea aplicării, Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Asigurarea înscrierii drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane interesate;
Actualizarea limitelor unităţilor administrativ teritoriale;
Avizarea documentaţiilor de scoatere din circuitul agricol al terenurilor
FONDURI EUROPENE

În conformitate cu prevederile art. 6, pct. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 460/2006, Compartimentul de Afaceri Europene propune pentru anul 2020 o serie de activităţi, care vizează:
Elaborarea şi monitorizarea implementării documentelor programatice prevăzute de dispoziţiile legale mai sus menționate precum și monitorizarea stadiului implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, respectiv:
Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ a politicilor naţionale, a politicilor de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe;
Planul de măsuri judeţean, în conformitate cu documentele programatice referitoare la integrarea europeană;
Informare şi comunicare pe teme europene și Relaţia cu organizaţiile neguvernamentale:
Realizarea de acţiuni care să conducă la cunoaşterea de către autorităţileadministraţiei publice locale, societatea civilă şi de către cetăţeni a programelor cu finanţare externă iniţiateşisusţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale (Granturi SEE, Banca Mondială etc.);
Organizarea, în colaborare cu serviciile publice deconcentrate, de acţiuni menite să conducă la cunoaşterea documentelor privind integrarea europeană adoptate la nivel central;
MUNCĂ

Obiectivele principale pentru anul 2020 ale AgenţieiJudeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţasunt :
Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor din grupurile vulnerabile pe piața muncii (tinerii NEET, șomerii de lunga durată, persoanele de etnie roma, persoanele cu dizabilităţi, persoane eliberate din detenție, tinerii postinstitutionalizaţi;
Satisfacerea unui număr cât mai mare de oferte de locuri de muncă;
Implementarea masurilor active si preventive pentru șomeri  Întărirea colaborării interinstituţionale la nivel naţionalşiinternaţional.
Prevenirea șomajului de lunga durată prin oferirea unei alternative ocupaționale pentru tineri intr-o perioada maxim de 4 luni de la data înregistrării si 6 luni în cazul adulților ( măsuri: formare profesională, reconversie, oferta de loc de muncă sau alte măsuri de ocupare inclusiv prin asigurarea orientării profesionale)
În acord cu Programul de guvernare, în domeniul protecției sociale, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţaîşi propune:
Implementarea legislației naționale din domeniul securității şisănătăţii în muncă prin efectuarea acţiunilor de control;
Identificarea şisancţionarea cazurilor de munca fără forme legale de angajare, atât a cetăţenilor români cât şi a cetăţenilor străini
Verificarea respectării prevederilor directivelor europene, transpuse în legislaţianaţională;
Realizarea măsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condiţiilor de muncă la agenţii economici, care au locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite.
Obiectivele prioritare urmărite de Casa Judeţeană de Pensii Dâmboviţa au în vedere:
Stabilirea şi recalcularea, în termenul prevăzut de lege, a drepturilor de pensie conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
Verificarea tuturor pensionarilor de invaliditate gradul I si II, a beneficiarilor de pensie de urmaş, pensie anticipată şi anticipată parţială care cumulează pensia cu alte venituri salariale încălcând prevederile legii;
Introducerea unui serviciu on-line destinat cetăţenilor, contribuabililor şi beneficiarilor sistemului public de pensii şi din sistemul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, în scopul reducerii timpului de răspuns al instituţiei la solicitările publicului şi al decongestionării activităţilor la ghişeeleinstituţiei;
Respectarea criteriilor si a procedurii de alocare a biletelor de tratament .
Activitatea din cadrul Agenţiei Judeţene pentru PlăţişiInspecţie Socială Dâmboviţava fi axată pe următoarele domenii:
In domeniul beneficiilor sociale:
Vor fi primite , inregistrate si verificate conditiile de eligibilitate privind acordarea drepturilor la beneficii sociale ►introduse in baza de date – aplicatia electronica SAFIR ▪ emise decizii de acordare pentru dosare noi (alocatii de stat, indemnizatiicrestere copil si stimulent de insertie, alocatie pentru sustinerea familiei, venit minim garantat, alocatii de plasament si indemnizatie lunara HIV/SIDA);
B.Asistenta sociala monitorizare, servicii si programe de asistenta sociala si incluziune :
va fi intocmit raportul statistic 2020 privind venitul minim garantat prevazut de Legea nr.416/2001 și se va acorda consiliere serviciilor publice / compartimentelor de asistenta sociala de la nivelul consiliilor locale din judet.
– Controlul, evaluarea si monitorizarea serviciilor sociale
În anul 2020, activitățile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, vor urmări menținerea/îmbunătățirea serviciilor sociale oferite în prezent, precum și acțiuni de diversificare a serviciilor oferite (prin înființarea/ asigurarea funcționării de noi servicii):
1. Creșterea calității serviciilor socialese va realiza prin reacreditarea/licențierea serviciilor sociale existente și a celor nou înființate, încheierea de parteneriate locale publice și publice-private pentru dezvoltarea și susținerea de servicii sociale, precum și formarea, perfecționarea, specializarea asistențílor personali ai persoanelor cu handicap grav și a personalului care furnizează servicii sociale.
2. Atragerea de resurse financiare, materiale, umane în vederea furnizării serviciilor sociale conform standardelor prevăzute în legislație
3. Prevenirea separării copiilor de familie, în vederea reducerii numărul ui de copii care beneficiază de măsură de protecție specială
4. Dezvoltarea și furnizarea de servicii specializate pentru copii,tineri în dificultate în familie, copii /tineri cu dizabilități și/sau deficiențe de integrare socială.
5.Reducerea numărului de copii care beneficiază de măsură de protecţie specială.
6. Menținerea persoanelor adulte în dificultate în comunitățile de domiciliuși prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, prin dezvoltarea de servicii sociale adecvate.
7. Popularizarea drepturilor copilului şi adultului aflat în dificultateîn vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind problematica specifică a copilului şi a familiei în situaţie de risc sau în dificultate

EDUCAŢIE ȘI CERCETARE

Construcţia unui învăţământ de calitate, desfăşurat, pe cât posibil, în şcoli dotate la nivel european, reprezintă prioritatea Inspectoratului ŞcolarJudeţeanDâmboviţa care acţionează în următoarele direcții strategice:
Creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităților de învățământ;
Asigurarea unui management performant la nivel de instituție și la nivelul clasei de elevi prin creșterea capacității instituționale și eficientizare managerială, în scopul îmbunătățirii calității în educație pentru toți elevii și preșcolarii din județul Dâmbovița;
Compatibilizarea sistemului național de educație cu sistemele europene, prin sporirea accesului la educaţia de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţiişanselor în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare;
Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, prin consultarea / implicarea factorilor interesați de educație, în vederea racordării ofertei educaționale la cerințele pieței muncii asigurarea accesului egal la educaţie, al interculturalităţii, al desegregării.
Pentru a sprijini rezultate mai bune ale învăţăriişi pentru a înlătura obstacolele din calea succesului educațional, vor fi implementate instrumente de politici educaționale care includ:
dezvoltarea unui sistem unitar de monitorizare și evaluare a întregului proces instructiv-educativ dâmbovițean;
furnizarea de servicii de educaţieşi îngrijire preşcolară de înaltă calitate;
desfășurarea activităţilor de susţinereşi dezvoltare personală a elevilor, în vederea cultivării unei atitudini orientată spre învăţare;
adaptarea metodelor de predare-învățare-evaluare la particularitățile și aptitudinile elevilor;
asigurarea de şanse egale de acces și participare la educație pentru fiecare copil (acces și echitate pentru școlile din mediul rural);
promovarea unor politici de antisegregare active şi acordarea de sprijin suplimentar pentru şcolile din zonele defavorizate;
dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic; corelarea ofertei educaționale cu piața muncii;
îmbunătățirea managementului școlar prin încurajareatransparenței actului decizional șia responsabilității actului managerial;
În contextul strategiei de guvernare în educație și a obiectivelor ce derivă din Programul de Guvernare, Casa Corpului Didactic Dâmbovița își propune următoarele direcții prioritare de acțiune:
Dezvoltarea unor structuri instituţionale moderne în scopul optimizării activităţilor de formare continuă a personalului din învăţământ;
Asigurarea progresului în carieră pe criterii de competenţă profesională și susținerea politicii educaționale extraşcolare și extracurriculare prin programe de formare continuă care să asigure o educație.
Agenția Națională pentru romi prin Biroul Judeţean pentru Romi din cadrul Instituţiei Prefectuluiimplementează în judeţ proiecte cu finanțare europeană:
Creşterea ponderii populaţiei rome care finalizează studii medii şi superioare;
Formarea de cadre didactice prin Programul „A doua şansă” pentru învăţământul primar.

TINERET ȘI SPORT

Activitatea Direcţiei Județene pentru Sport şi Tineret Dâmbovița va fi îndreptată, spre coordonarea şi conducerea activităţii sportive interne şiinternaţionale, desfăşurate pe teritoriul judeţului Dâmbovița, principalul instrument de realizare a acestui deziderat, fiind calendarul sportiv competiţionaljudeţean, document ce va sta la baza organizării tuturor competiţiilor sportive din anul 2020.
SĂNĂTATE

Prin programele pe care le va derula in anul 2020, având ca scop general îmbunătățirea stării de sănătate şi creșterea calității vieții populației din județ,Direcția de Sănătate Publică Dâmboviţa, va acoperi următoarele domenii prioritare:
Supravegherea si controlul sănătății publice si derulării Programelor Naționale de Sănătate:
Programul national de boli transmisibile;
Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca;
Programele nationale de boli netransmisibile;
Programul national de evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate
Programul national de sanatate a femeii si copilului.
Controlul în sănătatea publică;
Managementul asistenței medicale;
Identificarea si reducerea/eliminarea riscurilor pentru sănătatea publică;
Participarea personalului sanitar la un program de educaţie continuă.
Pornind de la obiectivele majore ale strategiei guvernamentale în domeniulsistemului de sănătate, în general, şi al asigurărilor sociale de sănătate în special, precum şiatribuţiunile ce decurg din Statutul propriu de organizare şifuncţionare a activităţii, Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa va acţiona în următoarele direcţii prioritare:
Asigurarea continuităţii în acordarea serviciilor medicale pentru toate domeniile de asistenţă medicală prin contractarea serviciilor medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale la termenul stabilit de C.N.A.S.;
Utilizarea raţionalăşi cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale a sumelor alocate prin FNUASS la nivelul judeţului nostru;
Întărirea disciplinei financiare şi contractuale şicreştereacalităţii actului medical;
Monitorizarea şi evaluarea programelor de sănătate prin controlul realizării indicatorilor specifici la nivelul unităţilor sanitare prin care se derulează;
Respectarea dreptului pacienţilor la asistenţă medicală transfrontalieră şiîmbunătăţireaactivităţii de eliberare a formularelor europene;
Utilizarea eficientă a sistemelor informatice naţionale.
Obiectivul Consiliului JudeţeanDâmboviţaîn acest domeniu îl constituie îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor medico-sanitare, cunoscut fiind faptul că asigurarea accesului populaţiei la o infrastructură sanitară de calitate, corelată cu servicii medicale la standarde europene reprezintă o prioritate a actualei guvernări.

MEDIU, APE ȘI PĂDURI
Activitatea desfăşurată în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa are ca scop şi finalitate concretizarea principalelor obiective privind protecţia mediului stabilite prin programul actual de guvernare, având ca direcţii principale:
Întărirea capacităţii administrative;
Ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale;
Evaluarea stării actuale a factorilor ecologici;
Educaţie ecologică.

Activitatea Garzii de Mediu – Comisariatul Judeţeanare ca obiective:
prevenirea, constatarea şisancţionarea încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului in judeţulDâmboviţa;
respectarea reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale şi managementului riscului, substanţelorşi preparatelor periculoase, biodiversităţii, fondului de mediu, deşeurilor, etc;
Sistemul de Gospodărire a Apelor acţionează prin:
evaluarea stării actuale a factorilor ecologici şi fundamentarea unei strategii de dezvoltare pe termen lung în domeniul mediului, al resurselor regenerabile şi neregenerabile;
elaborarea strategiilor de protejare a cetatenilorimpotrivacalamitatilor naturale, accidentelor ecologice si expunerii in zone cu risc ecologic;
monitorizarea evacuării apelor uzate pentru bazinele hidrografice.
Sistemul Hidrotehnic Independent – Văcăreştiîşi propune:
Asigurarea starii de igienizare si salubritate a cursurilor de apa;
Asigurarea permanenta a capacitatii de transport a sectiunilor de scurgere a cursurilor de apa prin colaborarea cu autoritatile locale si prin efectuarea de lucrari de decolmatare si reprofilare;
Asigurarea corespunzatoare a managementului situatiilor de urgenta generate de inundatii si fenomene periculoase ;

 
CULTURA

Direcţia pentru Cultură a Județului Dâmboviţa își propunânderealizarea condiţiilor cadru general favorabile privind protejarea patrimoniului cultural judeţeanşinaţional, prin:
protejarea , conservarea, şi restaurarea patrimoniului cultural mobil, imobil şi imaterial;
promovarea diversităţiişi prezervarea identităţilor culturale;
identificarea, inventarierea, conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului material şi imaterial;
promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şisusţinerea creatorilor.
Consiliul JudeţeanDâmboviţa, prin Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, va continua activităţiletradiţionale ce s-au impus în peisajul cultural dâmboviţean, în decursul anilor, cum sunt: Sărbătorirea zilei de 9 Mai, Proiectul cultural „Să ştii mai multe să fii mai bun”, Târgul meşterilor populari, Proiectul educaţional „Satul dâmboviţean. Tradiţiişi obiceiuri populare”, Concursul naţional de literatură „MoştenireaVăcăreştilor”, Festivalul medieval „Dracula”, Tabăra naţională de sculptură „Vasile Blendea”, Tabăra de pictură, festivalurile de muzică populară „Ion Dolănescu”, „Ileana Sărăroiu” şi „Rodica Bujor”, Tabăra de creaţie „O vară de poveste”, concertele orchestrelor „Muntenia” şi „Chindia”.
În teritoriu, vor fi continuate parteneriatele încheiate cu diferite instituţii culturale și de învăţământ, pentru organizarea unor manifestări ce s-au impus deja în spaţiul cultural dâmboviţean.

Proiectele propuse de Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” sunt în concordanţă cu strategia culturală naţionalăşi urmăresc dezvoltarea regională cu accent pe specificul local:
Protejarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural mobil şi imobil;
Îmbogăţirea patrimoniului ştiinţific al instituţiei prin cercetări arheologice, cercetări etnografice, cercetarea documentelor de arhivă, donaţii, achiziţii;
Asigurarea unui contact permanent cu mediile de informare, fundaţii, organizaţii non-guvernamentale, unităţi de învăţământ de toate gradele, organisme şi foruri internaţionale, naţionaleşijudeţene specifice;
Creşterea numărului de vizitatori. Diversificarea ofertei culturale va fi principala strategie pentru atingerea acestui obiectiv;

ALTELE

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Dâmboviţa isi propune pentru anul 2020 să desfăşoare activitatea având ca obiectiv strategic – Realizarea unui nivel crescut de protecţie a consumatorilor, aplicarea efectivă a legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor, precum şiintărireaactivităţilor de informare, consiliere şi educare a consumatorilor obiectiv se va realiza prin:
Organizarea şidesfăşurarea de acţiuni tematice de control pentru evaluarea riscului produselor potenţial periculoase având ca rezultat eliminarea acestora din circuitul comercial;
Eficientizarea acţiunilor de control prin identificarea şi eliminarea cauzelor care au determinat măsurile stabilite, inclusiv prin schimbul rapid de informaţii între structurile teritoriale şi prin verificarea măsurilor stabilite prin documentele de control ceea ce ar insemna reducerea cazurilor de încălcare a legislaţiei de către operatorii economi;
Obiectivele operaţionalepentru această perioadă sunt:
Protejarea consumatorilor impotriva riscului de a achiziţiona produse periculoase sau de a li se presta servicii care ar putea să le afecteze viaţa, sănătatea sau securitatea;
Soluţionarea cu celeritate a petiţiilor consumatorilor prin îmbunătăţireamodalităţilor de primire, soluţionareşi informare a petiţionarului;

Obiectivele specifice ale activității Direcției Județene de Statistică Dâmbovița în anul 2020 sunt:
Implementarea sistemului de control intern managerial;
Gestionarea eficientă a resurselor financiare și materiale;
Gestionarea sistemului informatic și al infrastructurii statistice;
Preluarea şi valorificarea informaţiilor infrastructurale şi a datelor existente în evidenţele specifice din administraţia publică;
Asigurarea producției de date statistice cu caracter economic și social, prin realizarea cercetărilor statistice anuale și infraanuale cuprinse în PSNA;
Asigurarea unui grad de răspuns superior şi corespunzător calitativ la toate cercetările statistice;
Gestionarea eficientă a resurselor umane;
Dezvoltarea competențelor resurselor umane și asigurarea condițiilor de muncă;
Diseminarea datelor statistice în conformitate cu principiile Codului de practici al statisticilor europene.
În anul 2020 vor fi demarate lucrările pregătitoare ale Recensământului General Agricol 2021 și Recensământului Populației și al Locuințelor 2021 ( în principal actualizarea informațiilor din aplicația GEOLOC necesară acțiunii de sectorizare, realizarea recensămintelor de probă, pregătirea instrumentarului de recenzare – tablete ) .

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial