27 noiembrie 2021

Inspectoratul Teritorial în Construcţii Dâmboviţa, în faţa prefectului!

SINTEZA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN PERIOADA IANUARIE – OCTOMBRIE 2010 DE CĂTRE INSPECTORATUL TERITORIAL IN CONSTRUCŢII DAMBOVITA Inspectoratul Teritorial in Constructii Dambovita, unitate fără personalitate juridică aflata sub coordonarea in subordinea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. – organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, este organizat si functioneaza in temeiul prevederilor Ordonantei de Guvern 63/2001, privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii – ISC, aprobata cu modificari prin Legea 707/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 808/2010 ( pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi a Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului ) Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. este organul tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, privind aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii, precum şi verificarea calităţii materialelor de construcţii introduse pe piaţa din România. Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C, prin structurile de specialitate cu arie de activitate la nivelul judeţului, şi-a desfăşurat activitatea de organism de control al calităţii construcţiilor, disciplinei în urbanism, supravegherii pieţei produselor pentru construcţii şi avizării investiţiilor din fonduri publice, potrivit atribuţiilor şi responsabilităţilor impuse prin cadrul de reglementare, exercitând funcţia statului de garant în domeniul calităţii construcţiilor. CAPITOLUL 1. CADRUL DE REGLEMENTARE Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii este reglementată prin: □ Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu completările şi modificările ulterioare; □ Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; □ Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu completările şi modificările ulterioare; □ Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările şi modificările ulterioare; □ Ordonanţa Guvernului nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat in Construcţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.228/2004 cu modificările şi completările ulterioare; □ Hotărârea Guvernului României nr.622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii cu modificările şi completările ulterioare; □ Ordonanţă nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor □ Hotărârea Guvernului României nr. 1072/2003 privind avizarea investiţiilor din fonduri publice, cu completările şi modificările ulterioare; □ Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. aprobat prin HGR nr 808 / 2010 □ Normativul de calcul seismic P100 /2006 □ Normele metodologice si regulamentele de aplicare a cadrului de reglementare; □ Ansamblul de norme tehnice specifice domeniului construcţiilor. CAPITOLUL 2. DIRECŢIILE MAJORE DE IMPLICARE ALE INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII ÎN DOMENIUL CONTROLULUI CALITĂŢII ÎN CONS¬TRUCŢII, DISCIPLINEI ÎN URBANISM, SUPRAVEGHERII PIEŢEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII ŞI AVIZĂRII INVESTIŢIILOR DIN FONDURI PUBLICE Atribuţiile de control şi inspecţie ale Inspectoratului de Stat în Construcţii îşi au originea în Corpul Tehnic al Lucrărilor Publice, organism de inspecţie a statului pentru lucrări publice înfiinţat în anul 1862, prin decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Cu o tradiţie de aproape 150 de ani şi o experienţă în activitatea de control şi inspecţie care cuprinde practic tot domeniul construcţiilor, conducerea Inspectoratului de Stat in Construcţii a urmărit adaptarea programelor de activităţi în acord cu evoluţia procesului investiţional, cu volumul şi structura activităţilor, pentru a-şi îndeplini atribuţiile şi responsabilităţile pe care le are în raport cu cerinţele de dezvoltare economică, specifice fiecărei regiuni, pentru realizarea politicilor sectoriale din domeniu, parte a Programelor Naţionale de dezvoltare a României. Principalele activităţi efectuate de către personalul cu atribuţii de control şi inspecţie din cadrul Inspectoratului de Stat in Construcţii, în trimestrul I, II si III 2010, sunt reglementate prin legi speciale pe domeniile: • calitatea in constructii, în toate etapele de concepţie, proiectare, execuţie şi utilizare, indiferent de forma de proprietate sau destinaţia construcţiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare; • disciplina în urbanism şi amenajarea teritoriului; • autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii; • supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, în conformitate cu reglementările armonizate care transpun Directiva CEE specifica; • urmărirea comportării în timp şi recepţia lucrărilor de constructii; • autorizarea diriginţilor de şantier şi a personalului de specialitate în construcţii; • autorizarea laboratoarelor de încercări, staţiilor de betoane, de mixturi asfaltice, si de producere a agregatelor; • implementarea sistemului de management al calităţii construcţiilor; • soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor primite de la cetăţeni cu referire la probleme privind calitatea, siguranţa în exploatare a construcţiilor, legalitatea emiterii autorizaţiilor de construire; • avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele finanţate din fonduri publice, în conformitate cu prevederile HG 1072/2003, cu completările şi modificările ulterioare, şi au avut ca scop: – întărirea funcţiei de garant al statului pentru respectarea legalităţii în domeniul construcţiilor; – asigurarea integrării în structurile europene, prin colaborarea cu organismele de reglementare implicate în armonizarea normelor româneşti în domeniul construcţiilor cu cele practicate în Uniunea Europeană; – responsabilizarea factorilor implicaţi în exercitarea activităţilor de control şi inspecţie pentru autorizarea continuării lucrărilor ajunse în fazele determinante pentru rezistenta şi stabilitatea construcţiilor; -aplicarea cu responsabilitate şi transparenţă a prevederilor legale, în acord cu principiile de prevenire, de investigare şi de intervenţie obiectivă în activitatea de control; – simplificarea procedurilor administrative necesare obţinerii autorizaţiilor de construire şi a avizelor impuse; – susţinerea unor politici active în domeniul calităţii în construcţii, de dezvoltare şi optimizare a infrastructurii calităţii, precum şi de stimulare a implementării sistemului de management al calităţii de către agenţii economici din domeniul construcţiilor; – participarea ca factor consultativ la elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii; – efectuarea de activităţi de control şi inspecţie la obiectivele de investiţii, care privesc intervenţiile asupra construcţiilor existente pentru emiterea acordului de modificare; – actualizarea şi elaborarea de noi proceduri specifice pentru efectuarea activităţilor de control şi inspecţie privind calitatea construcţiilor, disciplina în urbanism, supravegherea şi controlul pieţei materialelor de construcţii, autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii. CAPITOLUL 3. DATE STATISTICE Datele centralizatoare privind activităţile efectuate de catre Inspectoratul Teritorial in Constructii Dambovita, în trim. I, II si III 2010, sunt prezentate în anexa 1. În anul 2010 personalul de specialitate cu atribuţii de control şi inspecţie din cadrul Inspectoratului Teritorial in Constructii Dambovita a efectuat un număr total de 988 activităţi de control şi inspecţie, a căror structură, în raport cu principalele domenii de activitate, este prezentată în tabelul următor: Principalele domenii de activitate / nr. de activităţi de control şi inspecţie Număr de activităţi de control şi inspecţie in anul 2010 TOTAL ACTIVITĂŢI DE CONTROL ŞI INSPECŢIE, din care: 988 DOMENIUL CALITĂŢII CONSTRUCŢIILOR 876 • Activităţi de control în proiectare 165 • Activităţi de control în execuţie 513 • Activităţi de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii 29 • Activităţi de urmărire a comportării construcţiilor în timp şi recepţia lucrărilor 20 • Activităţi de control la laboratoare de încercări, staţii şi baze de producţie 10 • Activităţi de control privind implementarea sistemului de management al calităţii în construcţii 8 • Alte activităţi de control şi inspecţie 131 DOMENIUL DISCIPLINEI ÎN URBANISM 112 • Activităţi de control şi inspecţie la organele administraţiei publice locale şi judeţene 109 • Activităţi de control privind amenajarea teritoriului si urbanismului 3 Numărul activităţilor de control şi inspecţie efectuate se raporteaza la un număr de 476 obiective de investiţii, înregistrate în evidenţele inspectoratelor teritoriale în construcţii pe baza comunicărilor făcute de către investitori. Numărul total de reclamaţii şi sesizari adresate Inspectoratului Teritorial in Constructii Dambovita în anul 2010 a fost de 131 din care 123 în domeniul disciplinei în urbanism şi 8 în domeniul calităţii în construcţii. Măsurile dispuse ca urmare a acţiunilor de control şi inspecţie sunt prezentate în tabelul următor: Măsuri dispuse Total trim I-III 2010 Din care : 42 – opriri de lucrări 0 – refaceri lucrări 30 – expertizare lucrări 2 – consolidare 0 – demolare 0 – respingere faze determinante 8 – respingere documentaţii pentru emitere acorduri de modificare 2 La organele administratiei publice locale in anul 2010 s-au efectuat un numar de 112 controale conform programului de activitate si un numar de 131 controale suplimentare ca urmare a unor sesizari adresate de cetateni . Pentru încălcări ale cerinţelor privind obligaţiile ce revin factorilor implicaţi în autorizarea executării lucrărilor de construcţii conform prevederilor Legii 50/1991 republicata, modificata si completata si a Ordinului MDRL nr. 839/ 2009, în anul 2010 , au fost facute un nr de 24 sesizarii ale autoritatilor in vederea aplicarii sanctiunilor si masurilor prevazute de art 27 din Legea 50/1991 republicata cu modificarile ulterioare CAPITOLUL 4. PRIORITĂŢI ÎN ACTIVITATEA INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII – Armonizarea legislatiei din domeniul constructiilor cu normele şi cerinţele europene; – Actualizarea procedurilor specifice de control, inclusiv elaborarea unora noi care să cuprindă întreaga gamă de activităţi desfăşurate şi informatizarea gestionării activităţii de control; – Sistematizarea şi concentrarea legislaţiei în domeniu, prin reunirea acesteia într-o structură unitară, sub forma unui Cod al Construcţiilor; – Informatizarea activitaţii de control şi inspecţie; – Prezentarea pe site-ul instituţiei, www.isc-web.ro, a informaţiilor care să faciliteze accesul, atât al specialiştilor cât şi al publicului larg, la informaţii generale şi de specialitate din domeniul construcţiilor; – Intervenţia operativă în toate cazurile producerii unor accidente tehnice la construcţii aflate în exploatare sau în construire, pentru impunerea măsurilor de limitare a utilizării construcţiilor care pot constitui un pericol public pentru sănătatea şi viaţa cetăţenilor, pentru izolarea zonelor afectate si expertizarea tehnică a constructiilor în vederea stabilirii deciziei de intervenţie; – Mediatizarea cazurilor deosebite de nerespectare a legislaţiei în domeniu, pentru diminuarea fenomenului de indisciplină în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii, precum şi pentru prevenirea accidentelor, înlăturarea neconformităţilor şi asigurarea calităţii construcţiilor şi menţinerea pe toată durata de existenţă a construcţiilor a cerinţelor de calitate; – Exercitarea de către inspectorii de specialitate din cadrul structurilor teritoriale a controlului privind calitatea construcţiilor, cu responsabilitate, profesionalism, onestitate şi transparenţă; – Creşterea eficienţei activităţilor de control şi inspecţie ca urmare a reorganizării instituţiei. Prin noul Regulament de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 808/2010 ( pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi a Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului ) I.S.C. are în structură un număr de 40 de inspectorate teritoriale în construcţii, organizate la nivel judeţean, şi Inspectoratul Teritorial în Construcţii Bucureşti-Ilfov, unităţi fără personalitate juridică , avand structuri servicii şi birouri de control al calităţii lucrărilor de construcţii, al disciplinei în urbanism, al proiectării, verificării şi expertizării în construcţii, al supravegherii pieţei produselor şi de consultanţă, emitere avize şi acorduri, răspunde cerinţelor noului concept al Uniunii Europene de dezvoltare regională şi va conduce la eficientizarea activităţii de control în construcţii din România DIRECTOR, Ing. Gheorghe LUCACI B. DATE REFERITOARE LA ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial