23 octombrie 2021

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, la ora bilanţului

dgaspcCOMUNICAT DE PRESĂ

BILANȚ ACTIVITATE 2017

În anul 2017, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița (DGASPC Dâmbovița), a asigurat prin specialiştii proprii implementarea reformelor în domeniul asistenţei sociale, oferind servicii în conformitate cu exigențele impuse de standardele de calitate.

I.Activitatea de protecţie a drepturilor copilului:

DGASPC Dâmbovița oferă servicii specializate de tip familial sau rezidențial, pentru copii cu măsură de protecție specială și a urmărit scăderea numărului acestora, prin susţinerea familiei naturale sau extinse în vederea accesării serviciilor sociale de la nivel comunitar, creşterea numărului de reintegrări din sistemul de protecţie a copilului, precum şi încurajarea şi sprijinirea adopţiei.

Măsura de protecţie specială

Număr

copii la data de31 decembrie 2016

Număr

copii la data de31 decembrie 2017

– plasament la asistent maternal profesionist

560

539

– plasament familial la rude/alte persoane

479

448

– plasament de tip rezidenţial –centre, case de tip familial, apartamente, subordonate DGASPC

101

102

-plasament în centre rezidențiale Organisme Private Autorizate (externalizare servicii)

112

100

Total

1252

1189

Se constată o scădere a numărului total al copiilor cu măsură de protecție specială, prin reintegrarea în familie sau încurajarea adopției, dar în ultima perioadă se constată și creșterea numărului de solicitări pentru stabilirea măsurii de plasament familial, în urma majorării încă din anul 2015 a cuantumului alocației de plasament la 600 lei pentru fiecare copil.

Protecția copilului abuzat, neglijat, exploatat

În anul 2017, Centrul de Consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului (0245-983)a efectuat un număr de 474 deplasări pe raza județului Dâmbovița, ca urmare a sesizărilor scrise sau telefonice referitoare la situații de abuz, neglijare, exploatare a copiilor.

În urma a 101 deplasări au fost preluați în regim de urgență un număr de 151 copii, care au fost plasați după cum urmează: 55 copii la asistenți maternali profesioniști, 39 copii la Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat Târgoviște, 52 copii la rude sau la alte familii și 5 copii la Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap sever Găești).

În urma a 373 deplasări, nu a fost nevoie de stabilirea unei măsuri de protecție specială pentru copii, cazurile fiind remise pentru monitorizare, Autorităților Publice Locale de domiciliu, sau pentru consiliere, Centrului de prevenire a abuzului, neglijării și exploatării din cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița.

De asemenea, de la începutul anului 2017, ca urmare a sesizărilor scrise din partea spitalelor din județ, au fost preluați în regim de urgență un număr de 16 copii, pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență după cum urmează: 10 copii la asistenți maternali profesioniști, 5 copii la Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap sever Găești și 1 copil plasament în familia extinsă.

Analizând cazurile intrate în sistemul de protecție în anul 2017, se constată o scădere față de anul 2016, atât în ceea ce privește preluările în regim de urgență de la 169 la 151, cât și cazurile de copii prărăsiți în maternitate/pediatrie, de la 20 la 16 copii.

Tot în aceeași perioadă s-a colaborat cu Primăriile din județul Dâmbovița, fiind monitorizate165mame minore și 2 gravide în risc social, în vederea prevenirii separării copiilor de familie. Numărul total al gravidelor în risc social (incluzând și gravidele minore) a scăzut însă de la 185 în anul 2016 la 167 în anul 2017. Dintre acestea, 27 aveau sub 16 ani, 70 dintre acestea aveau 8 clase sau mai puțin, iar o mamă minoră și-a părăsit copilul în spital. În anul 2017 au beneficiat de serviciile Centrului maternal 4 gravide în risc social.

În cadrul Centrului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării, s-au primit 190 sesizări, pentru care s-au întocmit rapoarte de evaluare şi s-a realizat consilierea psihologică pentru copii și familiile acestora.

Proiectul « Prevenirea sarcinii nedorite » a continuat şi în anul 2017 şi s-a acţionat în vederea dezvoltării şi diversificării modalităţilor de intervenţie în vederea prevenirii abandonului copilului, prin identificarea și consilierea femeii gravide aflată în risc social, precum şi consilierea pentru contracepţie. Astfel, în anul 2017 au fost consiliate 210 femei fertile cu risc de părăsire a copilului de la nivelul judeţului, iar dintre acestea, 185 femei au beneficiat, cu acceptul acestora, de măsuri instituite în vederea prevenirii sarcinii nedorite.

Măsuri de protecție specială de tip rezidențial pentru copii abuzați, neglijați, exploatați

Complexul de Servicii Sociale Târgovişte “Floare de Colţ”oferă servicii de îngrijire şi găzduire pentru copii/tineri aflaţi în dificultate, pentru care s-a stabilit măsura plasamentului de tip rezidențial, în cadrul unor case, module de tip familial cu câte 14-16 locuri, pentru copii cu dizabilități și fără dizabilități. În prezent 40 copii/tineri beneficiază de serviciile centrului. Pe parcursul anului 2017 au ieșit din centru 18 copii/tineri (4 copii/tineri au fost reintegrați în familia naturală, 11 tineri au ieșit din sistem ca urmare a împlinirii vârstei de 18-26 ani, dintre aceștia 2 tineri au un loc de muncă în prezent, iar 3 tineri cu dizabilități au fost orientați către centre pentru adulți.

Centrul de tranzit pentru tineri oferă servicii în vederea integrării socio-economice, pentru tineri care părăsesc sistemul de protecție specială, având o capacitate de 12 locuri.

Centrul de consiliere pentru familie și copilul care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal, la sfârșitul anului 2017avea în evidență 123 beneficiari (74 copii și 49 părinți) pentru care sunt oferite servicii specializate.

În cadrul Complexului de Servicii Sociale Târgovişte “Floare de Colţ”, au fost derulate numeroase activități extrașcolare și recreative, precum și activități de prevenire/combatere a traficului de persoane, desfășurate de catre ANITP- Centrul regional Ploiești, acțiuni informative desfășurate cu ajutorul reprezentanților Poliției Municipiului Târgoviște, iar în baza unei colaborări directe cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa, s-au desfăşurat acţiuni de prevenire şi combatere a consumului de substanţe sau produse ce intră în categoria etnobotanicelor.

Complexul de Servicii Sociale Găeştioferă servicii de îngrijire, găzduire, recuperare şi primire în regim de urgenţă pentru copilul cu handicap. În cadrul Centrului de plasament pentru copii cu dizabilități, se oferă în prezent servicii pentru 36 copii, iar în cadrul Centrului de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap sever sunt în prezent 5 copii.

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități oferă servicii specializate de recuperare și reabilitare pentru 30 copii aflați în plasament la asistent maternal profesionist sau în îngrijirea unui asistent personal.

Complexul de Servicii Sociale “Casa Soarelui” Târgovişteoferăservicii de îngrijire și găzduire în cadrulCentrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatatcu o capacitate de 16 locuri.

Centrul maternal, din cadrul Complexului de Servicii Sociale “Casa Soarelui” Târgovişte, oferă servicii specializate pentru cupluri mamă-copil aflate în dificultate,cu o capacitate de 6 cupluri.

În vederea creșterii calității serviciilor oferite, instituţia a contractat prestarea de servicii sociale cu Asociația “Provita Târgovişte 2003” (45 copii), Fundaţia “Cara Bella Internațional” (20 copii cu dizabilități), Asociația Română pentru Educație și Dezvoltare (14 copii), Asociația DREPT, Respect, Educație pentru Toți (15 copii), Asociația Diaconală “Casa creștină (6 copii). Astfel, în prezent 100 copii /tineri beneficiază de serviciile de tip rezidenţial oferite de aceste ONG-uri.

Reducerea duratei de furnizare a serviciilor de protecție specială pentru copii s-a realizat prin:

Încurajarea adopției

În anul 2017 au fost finalizate 45 deschideri procedură adopție națională, au fost stabilite de către instanță 33 încredințări în vederea adopției și au fost încuviințate 27 adopții naționale și 1 adopție internațională.

Pe parcursul anului 2017, au fost eliberate 37 atestate de familii adoptatoare, iar în evidența Serviciului Adopții, se află un număr de 89 copii eligibili pentru adopție, cu vârsta cuprinsăîntre 0-14 ani (dintre aceștia, 50 au vârsta peste 5 ani).

Sprijinirea reintegrărilor în familie

În anul 2017, prin sprijinirea familiilor naturale pentru accesarea serviciilor de la nivel comunitar, au fost reintegraţi în familia naturală/extinsă un număr de 73 copii (14 copii reintegrați de la asistent maternal profesionist, 10 copii din măsura de plasament de tip familial şi 49 din măsura de plasament de tip rezidenţial).

În anul 2017, ca urmare a împlinirii vârstei de 18-26 ani, au prărăsit sistemul de protecție un număr 151 tineri (25 de la asistent maternal profesionist, 79 din plasament familial și 47 din măsura de plasament de tip rezidențial).

Tot referitor la activitatea de promovare și respectare a drepturilor copilului, în subordinea Consiliului Județean Dâmbovița funcționează Comisia pentru Protecția Copilului Dâmbovița, careîn anul 2017 a emis 1536 hotărâri din care: 1348 certificate de încadrare în grad de handicap pentru copii, 9 atestate asistent maternal profesionist și 188 hotărâri diverse.

Servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități

În ceea ce priveşte evaluarea complexă a copilului cu dizabilități, în evidență sunt1600 cazuri. Dintre acestea, 1174 s-au încadrat în gradul de handicap grav, 266 handicap accentuat, 156 handicap mediu, 4 handicap uşor.

În afară de centrele de tip rezidențial pentru copii în care beneficiază de servicii specializate 81 copii cu dizabilități, în structura DGASPC Dâmbovița funcționează și Centrul de recuperare și reabilitare copii cu handicap Târgoviște,care a asiguratîn anul 2017 servicii specializatepentru 177 copii cu dizabilități (6 luni cu posibilitatea prelungirii cu o perioadă de 3 luni). Centrul a fost înființat cu sprijinul financiar al Fundaţiei SERA România și funcționează din octombrie 2012.

Echipa Mobilăpentru copii cu dizabilităţi a asigurat și în anul 2017 servicii de recuperare şi practici integrative pentru copiii cu nevoi speciale în cadrul propriilor familii, pentru un total de 39 copii cu dizabilități.

Centrul de recuperare, socializare, consiliere a copilului cu dizabilităţi din cadrul Complexului de Servicii Sociale Casa Soarelui Târgoviștefuncționează din data de 15 martie 2016 și seadresează copilului cu sindrom Down și copilului cu autism. În anul 2017 au fost oferite servicii de specialitate pentru 58 beneficiari, iar formarea angajaților pe Terapie Comportamentală Aplicată s-a realizat cu sprijinul Asociației Help Autism.

II. Protecția victimelor violenței domestice

Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie a realizat găzduirea și îngrijirea victimelor violenței domestice, consilierea psihologică și socială, consultanță și asistență juridică, pentru un număr de 84de persoane (32 adulțiși 52 copii) dintre care: 43beneficiari au fost reintegrați în familia naturală, 24beneficiari au fost reintegrați în familia lărgită, 9beneficiari au fost integrați în comunitate (chirie), iar 8 persoane benficiază în continuare de serviciile centrului. Pe parcursul anului 2017 au fost înregistrate și 7 cazuri în care victimele au refuzat să beneficieze de seviciile centrului, acestea fiind consiliate și informate cu privire la cauzele și consecințele violenței în familie, identificându-se alte surse de suport (familia lărgită, comunitate).

III. Protecția persoanelor cu dizabilități din județ

Numărul persoanelor cu dizabilități neinstituționalizate este în continuă creștere în ultimii ani și datorită modificărilor legislative privind criteriile de încadrare în grad de handicap. În ceea ce privește repartizarea pe grade a adulților și copiilor cu dizabilități neinstituționalizați, situația este următoarea:

ADULȚI ȘI COPII CU DIZABILITĂȚI

NEINSTITUȚIONALIZAȚI

Adulți

cu dizabilități la 31.12.2017

Copii

cu dizabilități la 31.12.2017

cu handicap ușor

112

0

cu handicap mediu

1015

135

cu handicap accentuat

7710

210

cu handicap grav

7861

1096

TOTAL

16698

1441

TOTAL copii și adulți cu dizabilități

18139

În afară de persoanele cu dizabilități neinstituționalizate, 262 adulți cu dizabilități și 81 copii cu dizabilități beneficiază de măsură de protecție specială, cheltuielile pentru serviciile oferite fiind stablite prin standarde de cost prevăzute în legislație.

Protecția persoanelor cu dizabilități în cadrul centrelor de tip rezidențial.

În structura DGASPC Dâmbovița, funcționează trei centre rezidențiale pentru adulți cu handicap:

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa a oferit servicii de găzduire, îngrijire recuperare, asistență și suport, îngrijire socio-medicală, inclusiv paliativă pentru persoane vârstnice cu dizabilități, având o capacitate de 60 locuri.

Centrul de Servicii Comunitare ,,Floarea Speranţei” Pucioasa a oferit servicii specializate pentru 42 persoane adulte cu dizabilități în cadrul Locuințelor protejate, pentru 24 beneficiari pe parcursul anului 2017 în cadrul Centrului de criză pentru adulți în dificultate și pentru 20 beneficiari în cadrul centrului de zi.

Centrul de Servicii Comunitare ,,Sfântul Andrei”- Gura Ocniţei, a oferit servicii de găzduire şi îngrijire pentru 33 adulţi cu handicap în cadrul unor locuinţe protejate, precum și servicii specializate în cadrul centrului de zi pentru 20 adulți cu dizabilități.

În afară de centrele de tip rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități, din subordinea DGASPC Dâmbovița, în județul Dâmbovița funcționează și Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap, Țuicani – Moreni, care este în prezent instituție publica de asistență socială în subordinea administrativ – financiară a Consiliului Județean Dâmbovița și a Primăriei Moreni și a asigurat servicii rezidențiale pentru 125 persoane cu vârste între 18 si 45 ani, cu handicap mintal, neuropsihic asociat și cu handicap locomotor.

Pentru persoanele adulte cu dizabilități aflate în familie a fost înființat cu fonduri europene și funcționează începând cu luna august 2015, Serviciul de Recuperare și Reabilitare Neuromotorie pentru Persoane cu Handicap, care furnizeazăîn regim de zi, servicii medico-sociale specializate de recuperare şi reabilitare neuromotorie de tipul: consultații medicale de specialitate, electroterapie, magnetoterapie, ultrasunete, kinetoterapie şi reeducare motorie, terapie prin masaj şi balneoterapie, pentru persoanele adulte cu handicap cu domiciliul/reşedinţa în judeţul Dâmboviţa, numărul total al beneficiarilor fiind de 209 persoane. Centrul de consiliere și sprijin pentru integrarea socială a persoanelor cu boli psihice înființat tot cu fonduri europene,furnizează, în regim de zi, servicii psiho-sociale de tipul: informare, consiliere și mediere socială, sprijn și consiliere psihologică, terapie psihologică individuală sau de grup, reeducarea deprinderilor de viață independentă, consiliere vocațională, evaluarea abilităților de muncă, pentru persoane cu boli psihice încadrate în grad handicap, cu domiciliul în județul Dâmbovița, având un număr de 42 beneficiari în anul 2017.

În cadrul Centrului de orientare, formare profesională și pregătire pentru viața independentă, în anul 2017, au fost consiliate2612 persoane cu handicap grav pentru a opta între angajarea unui asistent personal și plata unei indemnizații de îngrijire prin primăria de domiciliu. Numărul persoanelor cu handicap grav îngrijite în familie a crescut constant din anul 2010 (de la 4777 la 7097 persoane). Trebuie menționat că în anul 2017, 14 din cele 89 primării din județ nu au avut angajați asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav din localitate.

În anul 2017 au fost evaluate 705 cereri de eliberare gratuită a rovinietei auto pentru presoane cu handicap, numărul fiind în creștere în ultimii ani. Au fost finalizate cursuri de instruire pentru 50 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav din localitatățile Bezdead, Cornești, Crevedia, Ciocănești, Tărtășești.

În anul 2017 au fost evaluate 22 persoane cu handicap cu capacitate de munca păstrată privind abilitățile de angajare, baza de date cuprinzând 650 persoane cu dizabilități salariate la nivelul județului Dâmbovița.

Tot în aceeași perioadă au fost consiliate 44 persoane adulte în vederea depășirii situației de dificultate, ca urmare a solicitărilor făcute de acestea, familiile lor sau alte instituții publice.Dintre acestea,18persoane au fost orientate către centre rezidențiale specializate de îngrijire și recuperare pentru persoane cu handicap sau vârstnice, pentru 4 persoane au fost identificate resurse pentru susținerea serviciilor în centre private pentru persoane vârstnice, iar pentru 22 persoane au fostîntocmite planuri de servicii în comunitate,împreună cu autoritățile publice locale.

IV. Structura de personal

În cadrul DGASPC Dâmboviţa, conform legislației în vigoare, funcţionează servicii şi compartimente specializate, servicii de tip familial, servicii de consiliere, de recuperare, de orientare şi sprijin pentru copii şi adulţi, precum și servicii sociale – de tip rezidenţial organizate în structura unor centre sau complexe deservicii sociale pentru copii şi adulţi, în care își desfășoară activitatea 754salariați (171 funcționari publici și 583 personal contractual). Menționăm că numărul total de angajați a scăzut față de anul 2016, când își desfășurau activitatea 786 salariați.

Din totalul de 583 personal contractual, un număr de 294 sunt asistenți maternali profesioniști.

V. Proiecte derulate și parteneriate/colaborări:

  • Reintegrarea/integrarea copiilor beneficiari ai unei măsuri de protecție specială este un proiect implementat în baza unui Acord de parteneriat încheiat între Consiliul Județean Dâmbovița, Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Dâmbovița șiFundația “SERA România“, încădin anul 2013.

Proiectul are ca obiectiv general scăderea numărului de copii beneficiari ai unei măsuri de protecție specială, prin reintegrarea/integrarea acestora în familia naturală/lărgită.

Parteneriatul s-a prelungit printr-o nouă hotărâre a Consiliului Județean Dâmbovița, iar în perioada octombrie 2015- decembrie 2017 s-a reușit prevenirea instituționalizării pentru 46 copii și reintegrarea în familie pentru 7 copii din sistemul de protecție, fiind sprijinite astfel 12 familii. Au fost achiziționate materiale de construcție, s-au realizat lucrări de construcție, achiziționare piese de mobilier și s-au acordat alimente, rechizite și materiale igienico-sanitare în valoare de 210000 lei.

  • În anul 2017 s-au realizat lucrări de reabilitare și modernizare, a modulelor de tip familial situate în Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1 și modul familial etaj II clădire din str. Ion Ghica nr. 2.

Modulele fac parte din Complexul de Servicii Sociale “Floare de Colț” Târgoviște- Centrul rezidenţial pentru copii/tineri – apartamente, case, module de tip familial, au capacitate de câte 16 locuri și găzduiesc copii/tineri cu vârste între 12 și 23 ani, care beneficiază de o măsura de protecție specială stabilită conform legii.

Lucrările totale de reabilitare, modernizare și igienizare au constat în înlocuirea tâmplăriei cu uși și ferestre termopan, înlocuire parchet, gresie, faianță, precum și igienizare camere, bucătărie și băi, înlocuire mochetă și mobilă bucătărie, precum și mobilier dormitoare. Toate acestea s-au realizat cu sprijinul sponsorilor SC Falkor SRL Târgoviște, SC Conpet SA Ploiești, SC Cicavien SRL Târgoviște, SC Pragosa România SRL Ploiești, SC Fereastra ideală Cady SRL Târgoviște, SC Kablutronic SRL Ulmi, SC ARCTIC SA Găești. Valoarea totală a lucrărilor s-a ridicat la 74856 lei.

  • Tot cu sprijinul sponsorilor s-a derulat și proiectulCasă de tip familialîn orașul Găești,în urma finalizării obiectivului Consolidare, mansardare corp C4.

Casa de tip familial se aflăîn incinta Complexului de Servicii Sociale Găești, are o capacitate de 14 locuri și va găzdui copii/tineri care beneficiază de măsură de protecție specială. Valoarea totală a lucrărilor a fost de 460160,56 lei, inclusiv TVA și totul s-a realizat cu sprijinul sponsorilor: Fundația SERA România, Petro Stal Construct, Bănică Costel – Intreprindere individuală, Diacris Real Estate, Neste Automotive, Avi Compact și Compania Castrol.

  • În luna iunie 2017 DGASPC Dâmbovita, în parteneriat cu DGASPC Argeș, DGASPC Vâlcea și Media One Prahova, a depus un proiect în cadrul programelor anuale finanțate de Comisia Europeană- programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie, acțiunea Dezvoltarea capacităților în domeniul drepturilor copilului, proiect care a primit aviz pozitiv la începutul lunii decembrie 2017, contractul urmând să fie finalizat și semnat până pe 31.03.2018.

Proiectul, care se va desfășura pe o perioadă de 24 luni, va avea ca scop consolidarea capacității profesioniștilor din cadrul DGASPC-urilor, în ce privește drepturile și protecția copiilor/tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție.

  • La începutul lunii septembrie 2017 a fost finalizat Raportul ex-post privind realizarea indicatorilor la proiectul „Centrul multifuncțional de resurse și servicii pentru adulți cu handicap Dâmbovița”, SMIS 20917, anul doi de implementare. Menționăm că gradul de realizare a indicatorilor la finalul celui de-al doilea an ex-post este de 121,66%.

  • În luna iunie 2017 a fost încheiat un nou parteneriat cu Fundația “SERA România, în vederea înfiinţării unuinou centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi în Orașul Găești (în incinta Complexului de Servicii Sociale Găești), care să ofere servicii specializate pentru copilul cu dizabilități sau cerinţe educaţionale speciale, cu domiciliul în partea de sud a județului. Fundația SERA România și-a exprimat disponibilitatea de a suporta costul înființării centrului (construcție și dotare) în valoare 200000 euro, cofinanțarea din partea Consiliului Județean Dâmbovița fiind de 80000 euro.

  • În vederea asigurării, susținerii și dezvoltării activităților de asistență socială, precum și pentru creșterea calității serviciilor oferite, în vederea incluziunii sociale a persoanelor aflate în nevoie, a fost intensificată colaborarea cu alte instituții, asociații, fundații și ONG-uri, desfășurându-se activități în parteneriat cu: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Dâmbovița, Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița, Organizația Salvați Copiii, Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Dâmbovița, Asociația Help Autism, Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, Asociația DREPT– drepturi, respect, educație pentru toți, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între femei și bărbați, Fundația Catedrala Eroilor, Fundația SERA România, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul regional Ploiești, Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Dâmbovița, Asociația Târgoviște spre Europa, Asociația Lindelfeled (pentru implementarea Programului Educațional Ajungem Mari), Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița, Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovișa, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, precum și școli și licee din județ.

VI. Cheltuielile pe anul 2017 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa

Execuția bugetară realizată pe subcapitolele capitolului 68.02 “Asistență socială” este prezentatăîn tabelul de mai jos : lei

SUBCAPITOLUL

BUGET

finantare

plati

sold

Subcapitolul 68.02.05

Asistenţă socială în caz de invaliditate

Total din care:

68.184.000

68.137.670,32

68.088.323,70

49.346,62

Asistenţă socială

68.184.000

68.137.670,32

68.088.232,70

49.346,62

Subcapitolul 68.02.06

Asistenţă socială pentru familie şi copii

Total din care:

29.213.000

29.213.000,00

28.363.181,28

849.818,72

Cheltuieli de personal

23.911.000

23.911.000,00

23.500.017,00

410.983,00

Bunuri şi servicii

4.992.000

4.992.000,00

4.587.536,98

404.463,02

Asistenţă socială

210.000

210.000,00

198.662,07

11.337,93

Cheltuieli de capital

100.000

100.000,00

76.965,23

23.034,77

68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale, total din care:

5.976.000

5.976.000,00

5.454.616,39

521.383,61

Cheltuieli personal

4.113.000

4.113.000,00

3.961.645,00

151.355,00

Bunuri şi servicii

1.833.000

1.833.000,00

1.463.658,49

369.341,51

Asistenţă socială

30.000

30.000,00

29.312,90

687,10

Toate activitățile derulate de către instituție în anul 2017 auurmărit atingerea obiectivelor propuse în conformitate cu Strategia județeană de asistență socială 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 41/28.02.2014, precum și în conformitate cu strategiile naționale și europene, privind persoanele aflate în dificultate.

Director general,

ing. Cristiana Bucur

 

 

Întocmit,

șef birou Cerasela Gurgu

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial