18 septembrie 2021
Direcţia pentru Cultură Dâmboviţa, în suferinţă!

Direcţia pentru Cultură Dâmboviţa, în suferinţă!

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DIRECȚIEI PENTRU CULTURĂ DÂMBOVIȚA, COLABORAREA CU AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ȘI CU PROPRIETARII PENTRU PROTEJAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI A IMOBILELOR DIN ZONA DE PROTECTIE A MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Direcțiile Județene pentru Cultură își desfăsoară în baza H.G.nr.90/2010, cu completările și modificările ulterioare, privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii.

În conformitate cu obiectivele Programului de Guvernare, cu Programul de acţiuni şi obiective culturale al Direcţiei Județene pentru Cultură Dâmboviţa cuprins în Planul de Acţiuni al Judeţului Dâmboviţa, instituţia noastră şi-a propus să realizeze condiţiile cadru general favorabile privind protejarea patrimoniului cultural judeţean şi naţional, ale creşterii gradului de acces şi participare a cetăţenilor la actul cultural, precum şi apropierea creaţiei culturale de comunităţile locale.

Potrivit atribuţiilor Direcţiilor Judeţene pentru Cultură, instituţii administrative care operează în cultură pentru transpunerea şi implementarea politicilor culturale naţionale la nivel local, Direcţia Județeană pentru Cultură Dâmboviţa a iniţiat şi a statornicit un program deschis de relaţii, consultare inter-instituţionalǎ.

În acest sens, am monitorizat, analizat, evaluat şi dirijat acţiunile specifice managementului cultural din teritoriu raportând întreaga suită de acţiuni şi manifestări ale instituţiilor şi operatorilor culturali prin prisma opticilor, politicilor şi strategiilor administrative.

Strategia a fost raportată la problemele identificate în judeţ în domeniul patrimoniului naţional şi la analiza ofertei culturale locale, a modalităţii prin care aceasta ar putea fi diversificată şi îmbunătăţită cantitativ, dar mai ales calitativ (slaba finanțare în domeniul monumentelor istorice, lipsa finanțării pentru zona de protecție, colaborare defectuoasă cu autoritățile locale care nu solicită avizul de specialitate al Ministerului Culturii în zona de protecție).

În domeniul protejării Patrimoniului, obiectivele realizate de D.J.C Dâmboviţa cuprind acţiuni legate de emiterea de acte administrative şi evaluări (avize, obligaţii de folosinţă a monumentelor istorice, petiţii, adrese, procese – verbale de constatare, înştiinţări, rapoarte, informări, date statistice, sinteze, analize etc.) de respectarea prevederilor legale referitoare la protejarea monumentelor istorice de catre detinatorii cu orice titlu, precum si de catre cei care executa lucrari la monumentele istorice sau in zonele de protectie a acestora. Pe acest palier al activităţii instituţiei am vegheat la respectarea legislaţiei-cadru în domeniul patrimoniului cultural imobil, imaterial şi mobil, acţionând pentru continuarea procesului de descentralizare şi întărirea autonomiei locale.

În vederea protejării patrimoniului cultural național, s-au accentuat acţiunile de monitorizare, control şi evaluare a stării de conservare şi întreţinere a monumentelor, demersuri care au vizat consolidarea şi exercitarea firească şi eficientă a rolului şi funcţiilor statului în sectorul cultural.

Acţiuni intreprinse în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional (monumente istorice, ansambluri istorice si zona de protecție)

În domeniul patrimoniului cultural au fost întreprinse acţiuni privind protejarea, conservarea, şi restaurarea patrimoniului cultural mobil, imobil şi imaterial, astfel:

 39 de inspectii si controale privind protejarea, conservarea şi restaurarea monumentelor istorice;  8 de inspectii si controale privind modul în care sunt respectate prevederile avizelor de specialitate;

 16 de controale privind modul de amplasare a insemnului distinctiv care atesta regimul de monument istoric al unui bun imobil;  5 acţiuni de verificare a lucrarilor de conservare, consolidare si restaurare a monumentelor istorice;

 2 acţiuni de verificare a modului de păstrare în siguranţă şi a stării de conservare a bunurilor culturale mobile;  5 acțiuni în vederea depistării eventualilor contrbuabili la Fondul Cultural Național, conform O.G.51/1998.

Alte acţiuni în domeniul patrimoniului cultural:

 transmiterea, către toate primăriile județului Dâmbovița, a obligațiilor legale precizate de Legea nr. 422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice, în vederea solicitării avizului de specialitate pentru interventiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sau în zona de protecție a acestora;

 înștiințarea proprietarilor și a titularilor de drepturi reale asupra monumentelor istorice despre drepturile și obligațiile precizate de Legea nr. 422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice;

 completarea şi actualizarea datelor de inventar ale monumentelor istorice din judeţ; alcătuirea fișelor fiecărui monument istoric, în care sunt consemnate informatiile tehnice si stiintifice, toate interventiile umane, precum si modificarile naturale suferite in decursul timpului;

 analizarea, verificarea şi transmiterea a 49 de documentaţii către Comisia Zonală sau Naţională a Monumentelor Istorice în vederea eliberării Avizului de specialitate al Ministerulului Culturii pentru obţinerea autorizaţiilor de construcţie/desfiinţare; în urma transmiterii documentațiilor au fost eliberate 45 de avize de specialitate, contravaloarea acestora fiind de 11476 lei. Documentațiile au fost intocmite pentru 3 monumente istorice restul de 46 fiind întocmite pentru obiective din zona de protectie;

 verificarea autorizaţiilor de săpătură arheologică emise de direcţia de specialitate a Ministerului Culturii şi transmiterea rapoartelor arhelogice cǎtre Comisia Naţionalǎ de Arheologie în vedere avizării;  monitorizarea lucrărilor de restaurare avizate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice desfăşurate la:

 Biserica ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Târgovişte;  Biserica ”Adormirea Maicii Domnului – a Târgului” din Târgovişte;

 Biserica de lemn „ Sf. Cuvioasa Paraschiva” din Cobia;  Biserica de lemn ,,Duminica Tuturor Sfinților” din Voineşti;

 analizarea unei solicitări de radiere a unor obiective din Lista Monumentelor Istorice, fiind declanşată procedura de declasare, redactate referatele de oportunitate şi întocmite documentatiile în conformitate cu OMCC nr.2260/2008;

 continuarea, în vederea finalizării, a acţiunii de semnalizare a celor 1239 de monumente istorice din judeţul Dâmbovita, în conformitate cu OMCC nr.2237/2004;

 continuarea acţiunii de identificare, localizare, fotografiere şi întocmire a fişelor monumentelor de for public existente în judeţul Dâmboviţa în vederea întocmirii bazei de date care să cuprindă lucrările de artă plastică monumentală; ca urmare a acestei activitați au fost întocmite documentații de clasare ca monumente istorice a monumetelor inchinate eroilor din primul razboi mondial din localitățile Razvad, Ocnita și Valea Lunga Cricov. De asemenea, a fost întocmită documentația pentru schimbarea grupei de clasare de la B la A a monumentului de for public Monumentul Eroilor de la Voinești. Toate monumentele de for public pentru care s-au întocmit documentații de clasare în vederea introducerii în patrimoniu ca monumente istorice de grupa A sunt opere ale sculptorului Vasile Blendea și au obținut avizele de specialitate ale Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice. Reorganizarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice prin Ordinul Ministrului nr. nr. 2173/28.03.2013 blochează pentru moment finalizarea procedurii de clasare a acestor monumente de for public;

 acţiuni de monitorizare şi control în vederea identificării bunurilor culturale mobile din muzeele săteşti şi pentru instruirea deţinătorilor în vedere prevenirii furturilor acestor bunuri;  întocmirea documentaţiilor în vederea exercitării dreptului de preemţiune al statului prin Ministerul Culturii pentru monumentele de grupa A și B – au fost emise două comunicări cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune în cazul vânzării unor imobile monumente istorice;

 încheierea de protocoale de colaborare cu inspectoratul Judetean de Politie Dâmboviţa şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă « Basarab I », în vederea asigurării unei protecţii sporite bunurilor de patrimoniu;  participare lunară la ședințele Comisiei Tehnice pentru amenajarea teritoriului județului Dâmboviţa;

 am transmis propuneri de modificare a legislaţiei specifice ca urmare a deficientelor identificate în cadrul activităţilor curente, atât în domeniul patrimoniului mobil cât şi al monumentelor istorice şi arheologiei;  am ordonat şi sistematizat informaţiile şi datele referitoare la monumentele istorice, în vederea realizării bazei documentare a acestora şi a fundamentării programelor de cercetare, salvare, protejare, dezvoltare şi valorificare a lor;

 am întocmit lista monumentelor istorice şi a celorlalte obiective de patrimoniu aflate în stare precare de conservare;  am urmărit finalizarea şantierelor actuale la monumentelor istorice şi ne-am preocupat de deschiderea altora noi.

Situații deosebite:

 Așa cum am precizat deja, ca urmare a Ordinului Ministrului Culturii Ordinului nr. 2173/28.03.2013 Comisa Națională a Monumentelor Istorice și Comiisile Zonale au intrat în reorganizare, generând întârzieri în cazul documentațiilor care la autorizare (desfințare sau construire, după caz) necesită Avizul de specialitate al Ministerului Culturii. În cazul documentațiilor din zona de protectie a unui monument istoric (cu grad scăzut de dificultate) Avizul de specialitate a fost eliberat numai cu acordul arhitectului sef al județului în calitate de membru al comisiei Zonale a Monumentelor Istorice. Documentațiile referitoare la intervențiile asupra monumentelor istorice, indiferent dacă au fost de grupa A sau B au fost transmise Ministerului Culturii pentru analiză la Comisia Naționala a Monumentelor Istorice, comisie care a devenit operativă în data de 13.06.2013 potrivit Ordinului nr.2330 al Ministrului Culturii. Întrucât din data de 28.03.2013 documentațiile din toată țara, referitoare la monumente istorice, nu au mai fost analizate nemaiexistând forul de specialitate, anticipăm că întârzierea în eliberarea Avizelor de specialitate, pentru documentațiile transmise Ministerului Culturii se va prelungi. Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nu este constituita nici la aceasta dată motiv pentru care activitatea instituției este îngreunată în domeniul avizării.

 Ca urmare a blocării angajărilor pe posturile vacante în sistemul bugetar instituția noastră funcționează doar cu un singur angajat la compartimentul patrimoniu în condițiile în care judeţul Dâmboviţa ocupă locul al IV-lea din ţară ca număr de monumente istorice şi situri arheologice înscrise în LMI 2010, peste 1200, pe care instituţia noastră trebuie, conform atribuțiilor ce-i revin prin lege, să le inspecteze şi să le monitorizeze. Numărul atât de mare de monumente istorice răspândite pe întreaga rază a judeţului Dâmboviţa impune urmărirea legalităţii lucrărilor în zona de protecţie a acestora (reabilitări, consolidări, construcţii noi, demolări etc.), Dâmboviţa fiind un judeţ cu un ritm destul accelerat în privinţa lucrărilor de construcţie unde aproape toate lucrările de reabilitare/consolidare, construire, desfiinţare, etc., amplasamentele din judeţul Dâmboviţa se află în raza de protecţie a unui monument istoric/sit arheologic reperat etc. La acestea se adaugă un număr foarte mare de monumente de for public a căror situaţie impune, în egală măsură, gestionarea în mod corespunzător, rezultând necesitatea unei activităţi intense de teren. Evidențiem așadar faptul că avem în responsabilitate gestionarea situaţiei a peste 1200 de monumente istorice şi situri arheologice, având un singur angajat în cadrul compartimentului patrimoniu, care, pe lângă atribuțiile stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcțiilor județene pentru Cultură, trebuie să efectueze, complementar, și sarcini comunicate de alte instituții precum Administrația Fondului Cultural Național, Institutul Național al Patrimoniului etc.;

 În anul 2013 în Programul Național de Restaurare au fost cuprinse 13 obiective monumente istorice astfel:

– Biserica Nasterea Domnului Săcuieni; – Biserica Sfinții Împărați – Târgoviște; – Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului și Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul – sat Bădulești, com. Crângurile;

– Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva sat Valea Caselor, comuna Valea Mare; – Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva sat Frasin Deal, comuna Cobia; – Biserica Schimbarea la Față a Mânăstirii Gorgota, sat Gorgota, com. Răzvad;

– Biserica Târgului -Târgoviste; – Biserica Cuvioasa Paraschiva din Vârtop, sat Cândești Vale, com.Cândești; – Mânastirea Dealu; – Biserica Sfântul Gheorghe – Târgoviște;

– Biserica Sfântul Dumitru Buzinca – Târgoviște; – Mânăstirea Nucet; – Biserica Sfinții Voievozi Mihail și Gavril – Târgoviște.

Lucrările de proiectare sau de execuție aprobate de Ministerul Culturii pentru obiectivele de mai sus sunt în mare întârziere întrucât Institutul Național al Patrimoniului nu a declansat încă procedura de achiziție publică pentru fazele de proiectare sau execuție, după caz, în prezent fiind alocati bani doar pentru continuarea lucrărilor la obiectivele cuprinse în Programul Național de Restaurare din anii anteriori (Biserica Târgului – Târgoviste, Biserica Sfinții Împărați – Târgoviște, Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva sat Frasin Deal, comuna Cobia;

 Neprecizarea în Certificatul de Urbanism, de către autoritățile locale, a necesității obținerii avizului de specialitate al Ministerului Culturii si eliberarea de Autorizații de Construire/Desființare pentru imobile aflate în zona de protecție a unor monumente istorice sau în zone construite protejate având drept consecință desființarea unor imobile susceptibile de a face parte din patrimoniu sau apariția unor construcții care parazitează monumentele istorice în a căror zonă de protecție sunt amplasate, alterând peisajul arhitectural și punând în pericol eventualul patrimoniu arheologic. Majoritatea documentațiilor pentru care se solicită, de catre autoritățile locale, necesitatea obținerii avizului de specialitate al Ministerului Culturii în zonele de protecție și în zonele construite protejate provin din municipiul Târgoviște, din celelalte localități ale județului aceste solicitari fiind aproape inexistente.

 Colaborare dificilă cu autoritățile locale care de obicei nu raspund solicitărilor adresate de instituția noastră, fiind nevoiți să revenim de mai multe ori asupra solicitărilor noastre, în ultimă instanță apelând la adrese comune cu Prefectura sau Consiliul Judetean.

Director Executiv,

Viorica Arghir

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial