22 iulie 2024

Preşedintele CJ Dâmboviţa, Alexandru Oprea, raport de 100 de pagini. Ce a făcut bine, ce a făcut rău

alopreaR A P O R T

cu privire la modul de îndeplinire

a atribuțiilor proprii şi a hotărârilor

Consiliului Județean Dâmbovița

în perioada

01.01. 2017 – 31.12.2017

 

 

 

CUPRINS

CAPITOLUL I. INTRODUCERE pag.3

CAPITOLUL II.ACTIVITATEA DELIBERATIVĂ pag.3

CAPITOLUL III. APARATUL PROPRIU pag.4

III.1. Activitatea economico-financiară pag.4

III.2. Activitatea juridică, administraţie publică pag.7

III.3. Infrastructură locală pag.8

III.4. Programe europene – pregătire, monitorizare și implementare proiecte

cu finanțare externă pag.22

III.5. Administrarea domeniului public și privat al judeţului pag.30

III.6. Urbanism, amenajarea teritoriului pag.33

III.7. Achiziții publice pag.36

III.8. Managementul resurselor umane pag.37

III.9. Audit public intern pag.39

III.10. Comunicare, relaţii externe pag.40

III.11. Biroul Informatică pag.47

CAPITOLUL IV. SĂNĂTATE, ASISTENŢĂ SOCIALĂ

IV.1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte pag.48

IV.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pag.55

IV.3. Şcoala Gimnazială Specială pag.59

CAPITOLUL V. ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ

V.1. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională pag.60

V.2. Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” pag.63

V.3. Centrul Judeţean de Cultură pag.66

V.4. Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” pag.70

CAPITOLUL VI. SERVICII PUBLICE DE INTERES JUDEŢEAN

VI.1. Serviciul Public Judeţean Salvamont pag.73

VI.2. Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Salubrizare Canalizare

Dâmbovița pag.75

VI.3. Serviciul Public Judeţean de Pază pag.79

VI.4. Serviciul Public de Evidență a Persoanelor pag.79

CAPITOLUL VII. SOCIETĂŢI SUBORDONATE

VII.1. S.C. Carpatmontana Serv S.A. pag.81

VII.2. S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa S.A. pag.84

VII.3. S.C. Moreni Parc Industrial S.A. pag.85

VII.4. S.C. Parc Industrial Priboiu S.A. pag.86

VII.5. S.C. Parc Industrial Mija S.A. pag.88

CAPITOLUL VIII. ASOCIAȚII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

VIII.1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deșeurilor Solide în Județul Dâmbovița” pag.90

VIII.6. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmboviţa” pag.93

ANEXE pag. 94 – 111

CAPITOLUL I. INTRODUCERE

În îndeplinirea atribuțiilor consiliului județean şi ale președintelui acestuia, stabilite prin legi şi alte acte normative, precum şi a celor reieșite din propriile hotărâri şi respectiv, dispoziții ale președintelui, am avut în vedere necesitatea ca acestea să se realizeze în mod permanent, profesionist, transparent, eficient şi imparțial, în interesul colectivității județene. Pentru realizarea misiunii stabilite de lege, am acționat atât în vederea creării cadrului adecvat pentru desfășurarea activității deliberative a consiliului județean, cât și a celei executive, prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

Pentru aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, în perioada la care ne referim, s-a urmărit ca, imediat de la publicarea actelor normative, să se stabilească în sarcina compartimentelor din aparatul de specialitate, serviciilor publice şi instituțiilor subordonate, obligaţiile care le revin pentru aplicarea acestor dispoziții legale.

Astfel, aparatul de specialitate, serviciile publice şi instituţiile subordonate, sub conducerea preşedintelui, în funcţie de domeniul de activitate au iniţiat proiectele de dispoziţii ale preşedintelui şi de hotărâri ale Consiliului Judeţean. Proiectele de hotărâri, pregătite potrivit legii organice în domeniu, fundamentate, avizate şi motivate, au stat la baza pregătirii ședințelor ordinare şi extraordinare ale consiliului județean.

Din analiza datelor, care vor fi prezentate in continuare, rezultă că, în anul 2017, îndeplinirea atribuțiilor consiliului județean s-a realizat, la cea mai mare parte a indicatorilor, la parametri superiori, comparativ cu perioadele anterioare.

CAPITOLUL II. ACTIVITATEA DELIBERATIVA

În perioada ianuarie – decembrie 2017, au fost emise 714 dispoziţii şi s-au desfăşurat 22 şedinţe de consiliu, din care: 12 şedinţe ordinare şi 10 extraordinare, în care au fost adoptate 372 hotărâri, toate şedinţele fiind publice. S-a asigurat comunicarea actelor normative către prefectură, autorităţi, persoane fizice şi juridice. Potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, actele normative au fost publicate şi pe site-ul propriu. Niciunul din actele administrative adoptate sau emise în perioada de referinţă nu a fost atacat la instanţa de contencios administrativ.

Lucrările şedinţelor de consiliu – procesele-verbale, rezultatul votului pentru fiecare hotărâre, ordinea de zi – au fost făcute publice pe site-ul Consiliului Județean Dâmbovița. Toate actele şedinţelor, în formă tehnoredactată, au fost îndosariate şi arhivate, întrucât constituie actele originale de ședință cu termen de păstrare permanent.

Ca urmare a derulării în condiții de transparenţă şi legalitate a procedurii de elaborare a proiectelor de hotărâre, Consiliul Județean Dâmbovița nu a fost acționat în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legale din domeniu.

De asemenea, au fost luate măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a ședințelor de consiliu judeţean. În desfășurarea şedinţelor s-au respectat procedurile prevăzute de Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, fapt ce a permis formularea de întrebări şi interpelări, exprimări de opinii şi argumente ori amendamente în legătură cu proiectele de hotărâri supuse dezbaterii, aspecte care au condus la exercitarea votului în cunoştinţă de cauză. Este de menționat că, pe tot parcursul anului, a existat o bună cooperare a comisiilor de specialitate şi a grupurilor de consilieri pentru promovarea şi susţinerea intereselor Judeţului Dâmboviţa.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Integritate, modificată şi completată, s-a procedat la:

– actualizarea datelor personale ale consilierilor judeţeni, date ce au fost comunicate şi direcţiilor din aparatul de specialitate;

– actualizarea declarațiilor de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni.

Lunar, s-a evidenţiat prezenţa consilierilor judeţeni la şedinţe. Permanent se asigură atât legătura între consilierii judeţeni şi aparatul de specialitate al consiliului, cât şi cu alte instituţii.

 

CAPITOLUL III. APARATUL PROPRIU

Cu privire la îndeplinirea activităților executive ale Consiliului Județean Dâmbovița, în anul 2017, prin aparatul propriu, au fost realizate următoarele:

 

 

III. 1 ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

 

Desfășurarea activităților economico – financiare în anul 2017 a fost și este raportată la contextul social, politic şi economic actual.

Preocuparea permanentă în acest domeniu a fost urmărirea încasării veniturilor la Bugetul Local, o execuție bugetară cât mai aproape de prevederile bugetare si rigurozitate in înregistrarea veniturilor și cheltuielilor bugetare aferente anului 2017, pentru îndeplinirea indicatorilor economico-financiari, relevanți în îndeplinirea atribuțiilor proprii Președintelui Consiliului

În sinteză, situația financiară în anul 2017 se prezinta astfel:

A. Veniturile încasate sunt în sumă de 270.073.792 lei(200.839.355 lei la Secțiunea de funcționare, 69.234.437 leila Secțiunea de dezvoltare) reprezentând 83,18% din veniturile prevăzute.

Comparativ cu anul 2016 (255.948.530 lei), veniturile încasate în anul 2017 sunt mai mari cu 14.125.262 lei (5,53%). Dintre acestea veniturile proprii (70.488.110 lei)au crescut cu 13,83%, respectiv cu 8.560.456 lei, în anul 2016 acestea fiind de 61.927.654 lei.

Aceste venituri sunt detaliate, astfel:

– Venituri proprii (cod 49.02) 70.488.110 lei

– Sume defalcate din TVA (cod 11.02) 86.450.000 lei

– Subvenții (cod 42.02) 113.135.682 lei

1.Veniturile proprii încasate sunt în proporție de 71,02% din sumele prevăzute în anul 2017, față de anul nivelul anului2016, 68,09% din prevederea bugetară aferentă anului 2016.

Veniturile din concesiuni si închirieri sunt încasate in proporție de 88,45% fata de prevederea bugetară ( 4.536 mii lei în anul 2017, fata de 5.057 mii lei in anul 2016).

2. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată încasata în anul 2017 conform prevederilor din buget, sunt următoarele:

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuieli descentralizate 52.086.000 lei

– Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.038.000 lei

– Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 23.026.000 lei

3. Subvențiile încasate (113.135.682 lei), în anul 2017, se compun din:

Subvenții pentru P.U.G.-uri78.407 lei

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțare reparațiilor capitale în sănătate 7.943.000 lei

Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 67.428.42 lei

Subvenții pentru finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală 37.685.848 lei.

În ceea ce privește cheltuielile bugetului local, prevederea anuală este în sumă de 326.631.000 lei (207.805.000 lei la Secțiunea de funcționare, 118.826.000 lei la Secțiunea de dezvoltare).

B. Plățile efectuate în anul 2017, sunt în sumă de 259.750.792 lei (din care: în cadrul secțiunii de funcționare – 199.564.792 lei, iar la secțiunea de dezvoltare – 60.186.000 lei), reprezentând 79,52% din prevederea anului 2017.

 1. Principalele obligații de plată ale Consiliului Județean Dâmbovița, la data de 01.01.2017, însemnau un total de 6.724.012 lei, neexistând plăți restante. La data de 31.12.2017 obligațiile de plată au fost în sumă de 7.147.844 lei.

D. Volumul de credite bancare contractate pe termen scurt, mediu şi lung erau la 01.01.2017 în sumă totală de 122.177.269 lei, iar la data de 30.11.2017 cu un sold rămas de rambursat, , de 115.227.682 lei, credite care grevează bugetul județului pentru următorii 15 ani. Suma medie lunară plătită în perioada 01.01.2017-30.11.2017 a fost de 857.206 lei pentru rambursare credite si 278.237 lei dobânzi, reprezentând circa 7% din cheltuielile totale ale instituției in perioada menționată.

În vederea refinanțării datoriei publice locale a judeţului Dâmbovița şi în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.131/25.04.2017, s-a aprobat contractarea şi semnarea contractului de credit cu CEC Bank SA Sucursala Târgoviște pentru suma de 57.165.000 lei, economia realizata prin aceasta refinanțare fiind de aproximativ 950.000 Euro.

Ulterior acestor demersuri, prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr.199/23.06.2017 a fost aprobat bugetul creditelor interne pe anul 2017, pentru suma mai sus menționată, din care s-a realizat refinanțarea cu suma de 55.761.495 lei

Rambursarea la termen a creditelor contractate de Consiliul Județean:

Perioada 01.01.2017-31.12.2017:

Rate: 10.150.478 lei

Dobânzi: 3.199.419 lei

TOTAL: 13.349.897 lei

E. Furnizori neachitați

La data de 31.12.2017 valoarea furnizorilor neachitați era de aproximativ 7.147.843 lei, din care investiții finanțate din OUG 28/2013 suma de 3.615.013 lei.

În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, au fost efectuate plăti către furnizorii de bunuri, servicii, produse, investiţii, cotizaţii, dobânzi, rambursări de credite şi alte obligații ale aparatului propriu în valoare de 182.476.600 lei.

F. Participarea la majorarea capitalului social pentru societăţile aflate în subordinea Consiliului Judeţean Dâmbovița în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017:

Compania de Apa Târgoviște – 166.662 lei, incluzând aport în bani

SC CarpatMontana SA -21.000 lei – aport in natura (autoturism Mitsubishi)

G. Alte activități finanțate de Cosiliul Județean Dâmbovița

În anul 2017, Consiliul Județean Dâmbovițaa recompensat financiar, pentru prima datã, elevii dâmbovițeni cu rezultate deosebite în activitatea lor educaționalã, dar și cadrele didactice care i-au îndrumat în obținerea acestor rezultate. Astfel, a fost alocatã suma totalã de 85.750 lei pentru asigurarea premiilor oferite, dupã cum urmeazã:

 • acordarea de premii speciale elevilor din județul Dâmbovița care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale în anul școlar 2016-2017, precum și profesorilor coordonatori (HCJ nr.155/19.05.2017 și HCJ nr.168/07.06.2017) – Total: 40.250 lei = 31.150 lei (HCJ nr.155/19.05.2017) + 9100 lei (HCJ nr.168/07.06.2017)

 • acordarea de premii speciale elevilor din județul Dâmbovița care au obținut rezultate deosebite la examenele naționale în anul școlar 2016-2017 (HCJ nr.255/29.08.2017) – Total: 14.000 lei

 • acordarea de premii speciale elevilor din județul Dâmbovița care au obținut rezultate deosebite la concursurile sportive naționale în anul școlar 2016-2017 (HCJ nr.343/12.012.2017) – Total: 23.500 lei.

 • acordarea de premii speciale elevilor participanți la concursul ”Educație rutierã – educație pentru viațã” – etapa naționalã ce s-a desfãșurat în perioada 17 – 20 iulie 2017 – Total: 8.000 lei

SECŢIUNEA III.2. ACTIVITATEA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

 

 • Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare Autorităţi Locale, Executări Silite

III.2.1. ACTIVITATE INSTANŢĂ

În perioada ianuarie – decembrie 2017, Serviciului juridic, contencios, coordonare autorități locale, executări silite a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi a Preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa în faţa instanţelor de judecată într-un număr de 85 cauzereferitoare la activitatea propriu-zisă a instituţiei şi peste 200 – referitoare la măsuri de protecţie a copilului.

Dintre dosarele în care s-a asigurat reprezentarea:

 • 76 se află, în prezent, pe rolul instanţelor de judecată;

 • 9 au fost soluţionate irevocabil, iar în 7 dosare au fost obţinute soluţii în favoarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 • În dosarele având ca obiect plasamente şi adopţii, au fost asigurate măsurile de protecţie speciale pentru minorii în cauză şi s-au obţinut hotărâri judecătoreşti de încuviinţare a adopţiilor.

Au fost luate măsurile necesare pentru obţinerea titlurilor executorii şi punerea în executare a acestora, pentru realizarea drepturilor de creanţă şi a altor drepturi ale Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în conformitate cu prevederile legale în materie.

Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.105/23.03.2016 a fost aprobată procedura de executare silită a creanţelor bugetare restante, până la acest moment fiind întocmite un număr de 4 titluri executorii, având ca obiect creanţe provenite din sancţiuni contravenţionale.

Creanţele cuvenite bugetului Consiliului Judeţean Dâmboviţa, care fac obiectul hotărârilor judecătoreşti, au fost transmise spre executare birourilor executorilor judecatoresti competente, parte dintre acestea fiind încasate, parte aflându-se în curs de executare.

III.2.2. Alte activități

În perioada ianuarie 2017 – decembrie 2017, a fost asigurată asistenţa juridică, inclusiv reprezentarea în faţa instanţelor de judecată la unele dintre instituţiile subordonate şi societăţile comerciale la care Consiliul Judeţean Dâmboviţa este acţionar majoritar, respectiv S.C. Parc Moreni, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, Camera Agricolă Dâmboviţa, Serviciul Public judeţean de Apă, precum şi la Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (colectare şi transport deşeuri, alimentare cu apă şi transport).

De asemenea, a fost acordată consultanță şi coordonare în domeniul juridic tuturor celorlalte instituţii subordonate societăţi comerciale şi autorităţi ale administraţiei publice locale, ori de câte ori ne-au fost adresate solicitări în acest sens.

Împreună cu Direcţia Economică, Buget s-au întreprins măsuri pentru recuperarea creanţelor existente la nivelul Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

S-a acordat asistenţă de specialitate şi consultaţii juridice în cadrul unităţilor de implementare a proiectelor existente la nivelul Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

S-a asigurat demararea acţiunilor pentru punerea în executare a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, ca urmare a controalelor efectuate.

III.2.3. Activitatea corespondență generală

În aceeași perioadă, s-au înregistrat 30.935 documentela registratura generală a instituției, și 2.956 e-mail-uri, mai multe decât în anul 2016, când au fost 29.586 documentela registratură și 2912 e-mailuri.

III.2.4. Relaţia consiliul judeţean – cetăţeni

În perioada de referință au fost înregistrate 192 petiții, cu 89 mai puține față de perioada anterioară, din care 11 au fost primite de la alte instituții: Instituția Prefectului Dâmbovița (4), Ministerul Sănătății (4), Ministerul Transporturilor (1), Administrația Prezidențială (1), Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Dâmbovița (1), Primăria Comunei Cornești (1), Asociația Luptătorilor din decembrie 1989 Dâmbovița (1), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (1), Colegiul Național „Vladimir Streinu” Găești (1), Senatul României (1), Asociația „Propact” (1), ca urmare a redirecționării lor.

În perioada menționată, 950 de cetățeniau fost înscriși la audiențe la președintele consiliului județean.

III.2.5. Relaţia consiliul judeţean – societatea civilă

Activitatea prevăzută de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată și completată s-a desfăşurat cu respectarea prevederilor legale.

Potrivit acestui act normativ, ne-au fost adresate 33 cereri scrise, dintre care:

– 18 solicitări adresate de persoane fizice;

– 2 solicitări adresate de persoane juridice;

– 5 solicitări adresate de mass-media;

– 5 solicitări adresate de organizații neguvernamentale, asociații și fundații;

– 3 solicitări adresate de instituții publice;

Toate solicitările au fost rezolvate în termenul legal și nu au fost depuse plângeri în instanță la adresa instituției în această perioadă.

 

SECŢIUNEA III.3 INFRASTRUCTURĂ LOCALĂ

III.3.1 INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997, Consiliul Judeţean Dâmboviţa administrează reţeaua de drumuri judeţene, care, la începutul anului 2017, avea următoarea structură:

Notă: Pe rețeaua de drumuri județene din județul Dâmbovița se află un număr de 182 de poduri reprezentând o lungime totală de 5.880,88 m.

În acelaşi sens, reţeaua de drumuri comunale clasificată, administrată de către consiliile locale, la începutul anului 2017, se prezintă astfel:

Note: Structura stării de viabilitate a drumurilor județene și comunale, pe categorii de îmbrăcăminți, se actualizează anual, pe baza realizărilor fizice din anul precedent.

La nivelul UAT, pe lângă rețeaua de drumuri comunale clasificate mai există și alte categorii de drumuri locale (străzi, drumuri de exploatare, ulițe, etc.) care nu sunt evidențiate în starea de viabilitate a drumurilor clasificate.

În baza prevederilor Legii nr. 215/2001, pentru asfaltarea unor sectoare de drumuri comunale clasificate, dar şi a unor drumuri locale, au fost încheiate contracte de asociere între Consiliul Județean Dâmbovița şi consiliile locale, în cote procentuale de finanțare definite, acestea fiind în diferite faze de implementare şi a căror sinteză este prezentată în cuprinsul acestui raport.

Amintim, de asemenea, situaţia reţelei de drumuri naţionale şi autostrăzi existentă în judeţul Dâmboviţa, acestea fiind administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, astfel: DN 7, DN 71, DN 72, DN 72A, DN 1A, DN 61, Autostrada A1.

A.Programul de reparaţii şi întreţinere a drumurilor şi podurilor, finanţate din sume defalcate din TVA şi din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Dâmboviţa pentru anul 2017

În perioada analizată, s-au înregistrat creșteri de4.581 mii lei (46,61%) față de anul 2016, în privința decontărilor efectuate pe acest program și de 10,57% a valorii realizării programului, în timp ce valoarea totală a programului de reparații şi întreținere a drumurilor şi podurilor aproximativ la același nivel.

2017

2016

Procent creștere

Valoare totală program

17.142 mii lei

17.075 mii lei

+0,0039 %

Valoare realizare program

15.575 mii lei

14.085 mii lei

+10,5786 %

Valoare decontare program

14.408 mii lei

9.827 mii lei

+46,6164 %

Principalele activități realizate în cadrul programului mai sus menţionat au fost următoarele:

 1. Întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice pe 37 trasee de drumuri judeţene din care amintim: DJ 101B, DJ 401A, DJ 611, DJ 701B, DJ 702, DJ 702A, DJ 702B, DJ 711, DJ 711D, DJ 712B, DJ 714, DJ 716, DJ 720A, DJ 721, DJ 721A şi DJ 722:

2017

2016

Procent creștere

Indicatori fizici (suprafață)

39.000 mp

15.980 mp

+244,05 %

Indicatori economici (valoare)

2.947 mii lei

2.053 mii lei

+43,55 %

 1. Tratamente bituminoase pe 7 sectoare de drumuri judeţene aparţinând DJ 710B, DJ 711D, DJ 712A, DJ 720C, DJ 721, DJ 722 şi DJ 721A în localităţile Valea Lungă, Vişineşti, Lunguleţu, Râu Alb, Bărbuleţu, Pietrari, Voineşti, Văcăreşti, Perşinari, Gura Şuţii:

2017

2016

Procent creștere

Indicatori fizici (lungime)

50 km

35,95 km

+39,08 %

Indicatori economici (valoare)

1.765 mii lei

1.233 mii lei

+43,15 %

 1. Covoare bituminoase pe 4 sectoare de drumuri judeţene aparţinând DJ 722, DJ 702A, DJ 701B şi DJ 721 în localităţile Nucet, Crângurile, Ciocăneşti, Crevedia şi Văcăreşti:

2017

2016

Procent creștere

Indicatori fizici (lungime)

3,30 km

4,50 km

-36,36 %

Indicatori economici (valoare)

3.037 mii lei

2.442 mii lei

+24,37 %

Notă: Realizările fizice, mai mici în 2017 față de 2016, se datorează obiectivului „Covor bituminos pe DJ 701B Ciocănești-Crevedia” care a presupus lucrări de refacere a terasementelor și fundațiilor grav avariate, aceiași situație fiind întâlnită la obiectivul „Covor asfaltic pe DJ 702A Drăgăești-Potocelu”

 1. Siguranța circulației (table indicatoare, parapet de protecție, marcaje rutiere)

Având în vedere intensitatea traficului rutier precum şi siguranţa circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene, în vederea reducerii gradului de victimizare a participanţilor la traficul rutier precum și în urma cererilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa – Serviciul Rutier şi a primăriilor din judeţ, în anul 2017 au fost suplimentate fondurile destinate creșterii siguranței circulației pe drumurile județene după cum urmează:

2017

2016

Procent creștere

Alocări bugetare (valoare)

1.337 mii lei

1.282 mii lei

+4,29%

Indicatori economici (valoare)

993 mii lei

382 mii lei

+259,94%

Notă: Diferențele dintre valorile alocate și cele decontate în anul 2016 se datorează unor contracte încheiate în anul 2016 (execuție marcaje rutiere, furnizare table indicatoare și montare parapet metalic) care au fost executate și decontate în anul 2017.

5.Întreţinere drumuri pietruite – 4 sectoare de drumuri judeţene, respectiv DJ 702D Dragomireşti–Butoiu, DJ 503 Limită judeţ Teleorman–Şelaru şi Fierbinţi–Limită judeţ Argeş, DJ 611 Limită judeţ Teleorman–Fierbinţi, DJ 714 Sanatoriu Moroeni–Peştera:

2017

2016

Procent creștere

Indicatori fizici (lungime)

39,00 km

25,50 km

+52,94 %

Indicatori economici (valoare)

432 mii lei

515 mii lei

-19,21 %

Diagrame Întreţinere drumuri pietruite

6. Lucrări accidentale

În anul 2017, în cadrul capitolului de lucrări accidentale, au fost cuprinse două obiective, respectiv „Refacere DJ 710A în comunele Vârfuri și Valea Lungă, punct Stătești și punct Școală Ion Haralambie” în valoare de cca 269 mii lei și „Rafacere apărare de mal pe DJ 712A la Runcu”, în valoare de cca. 10 mii lei.

7. Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară

În anul 2017, pe două sectoare de drumuri judeţene, respectiv DJ 702D Mogoşeşti–Geangoeşti–Dragomireşti și DJ 702A Crânguri–Voia, au fost executate lucrări constând în îmbrăcăminte bituminoasă ușoară cu o valoare totală 507.693 lei, reprezentând o suprafață de 5.754 mp.

Note: Categorii similare de lucrări sunt cuprinse și pe lista de investiții.

Lucrările la obiectivele menționate sunt cuprinse ca lucrări în continuare pentru anul 2018, cu precizarea că la obiectivul aferent DJ 702D este necesară reclasificarea unui sector de drum județean în drum local, pe acest sector existând riscul distrugerii terasamentului de către râul Dâmbovița.

B. Program investiții –Cap. 84.02 Transporturi

Total investiții – program CJD

2017

2016

Valoare program aprobat, din care:

84.205 mii lei

88.421 mii lei

Buget local CJD

24.198 mii lei

35.416 mii lei

P.N.D.L. (OUG 28/2013)

60.087 mii lei

53.005 mii lei

Total investiții – decontări CJD

2017

2016

Valoare program decontat, din care:

32.744 mii lei

55.707 mii lei

Surse proprii CJD

12.214 mii lei

28.440 mii lei

P.N.D.L. (OUG 28/2013)

20.530 mii lei

27.267 mii lei

Situația privind fondurile atrase și decontate de către Consiliul Județean Dâmbovița în cadrul HG nr.577/1997 și OUG nr.28/2013 în perioada 2012 – 2017 se prezintă astfel:

ANUL

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

decontări

CJD + UAT

20.763.000 lei

14.368.200 lei

61.572.541,3 lei

81.634.950,22 lei

85.912.466,71 lei

49.181.407,90 lei

Decontări totale CJD

8.600.000

lei

3.950.000

lei

12.884.922,66

lei

13.455.249,22

lei

27.266.794,9

lei

20.530.171,45

lei

% decontari CJD din total.

41,42%

27,49%

20,93%

16,48%

31,74%

41,74%

Notă: Valoarea totală decontată în anul 2017, se compune atât din investiții cuprinse în P.N.D.L. – etapa I, în valoare de 3.649.127,73 lei, cât și investiții noi, cuprinse în P.N.D.L. – etapa a II-a, în valoare de 16.881.043,72 lei. Diferențele dintre fondurile alocate și cele decontate, se datorează următoarelor considerente:

 • semnarea cu întârziere a contractelor de finanțare între Consiliul Județean Dâmbovița și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;

 • nefinalizarea procedurilor de achiziție publică în termenele estimate, datorită contestațiilor depuse de unii operatori economici;

 • pentru unele obiective incluse în P.N.D.L. – etapa a II-a, la care documentațiile depuse în vederea obținerii finanțării au fost la nivel de S.F. sau D.A.L.I., este necesară întocmirea proiectului tehnic de execuție urmată de inițierea procedurilor în vederea atribuirii contractului de lucrări.

III.3.1.1. Obiective de infrastructură rutieră realizată în asociere.

În anul 2017 au fost cuprinse în cadrul programului de investiţii 57 de obiective ce s-au realizat în asociere de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu Unităţile Administrativ Teritoriale, din care 6 obiective de drumuri judeţene şi 51 obiective de drumuri comunale sau locale.

2017

2016

Alocări

8.923 mii lei

16.306 mii lei

Decontări

6.360 mii lei

14.257 mii lei

Note: realizările fizice ale obiectivelor au fost influențate de alocările reduse ale consiliilor locale, de perioada de repartizare a acestora sau de lipsa intervențiilor cu lucrări din partea executanților;

Consiliul Județean Dâmbovița, a atras atenția reprezentanților consiliilor locale și ai executanților pentru lipsa intervențiilor cu lucrări, în cadrul mai multor întâlniri organizate la nivelul instituției, conform proceselor-verbale ale ședințelor.

Unele consilii locale nu au progresat din punct de vedere al procedurilor legale de achiziție publică pe care ar fi trebuit să le inițieze.

În perioada 2016-2017, au fost recepționate un nr. de 31 de obiective în asociere, totalizând 78,017 km, după cum urmează:

2017

2016

Nr. obiective recepționate

16

15

Indicatori fizici (lungime)

45,131

32,886

III.3.1.2. Obiective afectate de calamități

În cadrul listei de investiții pentru anul 2017 au fost cuprinse şi unele obiective de drumuri judeţene afectate de calamităţi, dintre acestea fiind finalizate la acestă dată, următoarele:

Nr. crt. Denumirea obiectivului de investiţii Executant / Proiectant Stadiu Obiectiv

0

1

2

3

1

Refacere DJ 718 A la Mănăstirea Dealu (calamităţi – alocare sume HG 911/2015)

IULCOVER GRUP SA

finalizat

2

Refacere DJ 702B la Tătărani ,, Coasta Geografică” etapa a II-a (calamităţi – alocare sume HG 911/2015)

CONFORT SA

finalizat

3

Reabilitare podeţe pe DJ 724 la Pucheni

LDP DÂMBOVIȚA SA

finalizat

4

Consolidare terasament DJ 714 km 24+100-24+200 zona Bolboci, comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa (calamităţi – alocare sume HG 911/2015)

RATELEN CONSTRUCT SRL

finalizat

5

Refacere DJ 712A la Râul Alb pct ,,Aninii Ologului”, etapa a II-a (calamităţi – alocare sume HG 911/2015)

RECOTA TRAFIMAR SRL

finalizat

De asemenea au fost contractate şi demarate lucrările la un nr. de 5 obiective, acestea fiind în diferite stadii de execuţie, dintre care:

Nr. crt. Denumirea obiectivului de investiţii Executant / Proiectant Stadiu Obiectiv

0

1

2

3

1

Punere în siguranţă DJ 710B Vişineşti ,,pct. Sorin Latea’’ si ,,pct. Vijelie’’ (calamităţi – alocare sume HG 911/2015)

CONI SRL

în execuție

2

Refacere DJ 723 Lăicăi – Văleni Dâmboviţa –Limita judeţ Argeş (calamităţi – alocare sume HG 911/2015)

GRUP CONCIF SRL

în execuție

3

Consolidare amenajare albie Cricovul Dulce pentru punerea în siguranţă a DJ 710 B la Vişineşti ,,pct. Iulica Ciobanu” (calamităţi – alocare sume HG 911/2015)

LAURENTIU H SRL

în execuție

4

Refacere DJ 710, km 3+500, km 5+550 pe raza administrativă a Oraşului Pucioasa şi a comunei Bezdead (calamități)

BUILDING CONSTRUCTIONS MEA SRL

în execuție

5

Refacere DJ 710 pe raza administrativă a oraşului Pucioasa şi a comunei Bezdead pe sectorul Miculeşti – Măgura şi sectorul taluzului din zona pragului de fund aval pod pe DC 4 (calamități)

DRUPAS CONSTRUCȚII SRL

în execuție

*Notă: Pentru obiectivele de infrastructură afectate de calamităţi în ultimii ani, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Instituţia Prefectului Dâmboviţa au transmis solicitări la Guvernul României de alocare în anul 2017 a unor sume din Fondul de intervenţie aflat la dispoziția Guvernului, valorile estimate fiind de 26.500 mii lei, din care:

Consiliul Judeţean Dâmboviţa – 18.850 mii lei

Unităţile Administrativ Teritoriale – 7.650 mii lei

Menționăm că la prima solicitare pentru alocarea de fonduri, transmisă în luna iunie 2017, răspunsul Guvernului României, prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, a fost nefavorabil, în sensul lipsei resurselor financiare din fondul de intervenție. Ulterior răspunsului nefavorabil, s-a revenit cu o nouă solicitare depusă la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene cu nr. 142173/20.11.2017.

III.3.1.3. Investiții privind obiective de reabilitare şi modernizare drumuri judeţene finanţate din bugetul propriu

2017

2016

Valoare totală program

3.039 mii lei

8.802 mii lei

Valoare decontare program

2.460 mii lei

6.733 mii lei

Notă: valorile mai mici decontate în anul 2017 de către Consiliul județean Dâmbovița din bugetul propriu se datorează faptului că unele obiective cu lucrări în continuare au fost incluse în P.N.D.L. etapa a II-a, respectiv:

 • Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară DJ 711A sector Săbieşti – Colacu, sector Ghergani – Lunguleţu, L = 7,812 km

 • Reabilitare DJ 720A Bucşani – Mărceşti (sector intersecţie Zimbrărie-intersecţie cu DC 28)

 • Modernizare DJ 401A Crovu – Brâncoveanu – Miuleşti – Mărunţişu – Tomşani

Prin programul de investiţii finanţat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Dâmboviţa în anul 2017 au fost continuate lucrările de reabilitare şi modernizare a unor sectoare de drumuri judeţene, iniţiate în anii precedenţi, situaţia acestora fiind următoarea:

Lungime

Stadiu realizare

Reabilitare DJ 711D Poiana–Potlogi

1,90 km

75%

Reabilitare DJ 702 L Teleşti–Scheiu

4,00 km

60%

Reabilitare DJ 711E Bilciureşti–Ibrianu–Corneşti

2,40 km

70%

Modernizare DJ 711E Ibrianu–Corneşti

2,20 km

70%

Modernizare DJ 101A Niculeşti –Limită judeţ Ilfov

0,50 km

90%

Menţionăm că aceste obiective au fost realizate de către S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa S.A., în baza contractului de concesiune a gestiunii indirecte .

De asemenea, în urma finalizării procedurilor de achiziţie, au fost contractate cu terţi şi demarate lucrări la unele obiective, stadiul actual al acestora fiind următorul:

Lungime

Stadiu realizare

Reabilitare DJ 712B Vulcana Băi–Vulcana Pandele– Lăculeţe

8,60 km

40%

Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 712 A Râu AlbRuncu

2,70 km

5%

Covor bituminos pe DJ 714 Glod–Sanatoriu Moroeni

2,00 km

30%

Reabilitare DJ 712A Fieni–Runcu (Bădeni)

4,30 km

30%

III.3.1.4. Obiective finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală conform O.G. 28/2013

În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală – etapa I au fost continuate lucrările la obiectivele:

– Reabilitare DJ 713 Sinaia (DN 71) – Cabana Cuibul Dorului – Şaua Dichiului – Cabana Babele – realizat stratul de uzură pe 1,4 km şi 9 podeţe transversale

– Drum de legătură DJ 713 Dichiu – DJ 714 Zanoaga, L =3,08 km – ziduri de sprijin pe o lungime de 270 m

– Reabilitare şi modernizare DJ 702 D Dragomireşti – Hulubeşti, L = 5,2 km – realizat 1,3 km strat de uzură şi 250 m şanţ dalat

– Reabilitare DJ 720A Bucşani – Mărceşti (sector intersecţie Zimbrărie-intersecţie cu DC 28) – realizat 3,9 km strat de uzură

În acelaşi sens, amintim că în anul 2017 au fost finalizate lucrările la obiectivele ,,Reabilitare DJ 720 A Adânca – Bucşani” şi ,,Modernizare DJ 701 Corbii Mari (DN61) – limita judet Teleorman”.

Totodată, ca urmare a demersurilor efectuate de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa, au fost aprobate la finanţare în etapa a II-a a Programului Naţional de Dezvoltare Locală un număr total de 21 obiective, din care 16 obiective de drumuri județene, 4 obiective de poduri pe drumuri județene și un obiectiv de alimentare cu apă și canalizare cu o valoare totală de 159.417.875,45 lei, situaţia centralizată a acestora fiind menționată în anexa nr. 1.

Comparativ, dacă în cadrul PNDL etapa I-a au fost aprobate 132 obiective ( dintre care CJD a avut 17 obiective – 12,87 %, iar UAT-urile 115), în etapa a II-a au fost aprobate 246 obiective (dintre care CJD are 21 – 8,54%, iar UAT-urile 223 obiective. Valoric, obiectivele din PNDL I s-au ridicat la 358.511.542,72 lei (din care CJD a avut 29.484.174,68, respectiv 8,22%), iar cele din PNDL etapa a II-a, conform Ordinului MDRAP, sunt în valoare de 747.745.132,34 lei, din care obiectivele aprobate Consiliului Județean sunt în sumă de 159.417.875,45 lei, respectiv 21,32%.

Din cadrul obiectivelor finanţate în etapa a II-a, la acestă dată au fost finalizate lucrările de asfaltare a drumului judeţean DJ 711A sector Săbieşti-Colacu şi sector Ghergani-Lunguleţu în lungime de L= 7,812 km, recepţia la terminarea lucrărilor fiind realizată în luna decembrie 2017.

De asemenea se află într-un stadiu avansat de execuţie şi lucrările la obiectivele: ,,Modernizare DJ 401A Crovu -Brâncoveanu -Miuleşti – Mărunţişu – Tomşani” , ,,Modernizare DJ 702F Puntea de Greci -Răscăeţi -Limită judeţ Argeş”, ,,Modernizare DJ 722 Sălcioara- Moara Nouă-Săveşti”, ,,Reabilitare DJ 710 A Moreni – I.L. Caragiale”, ,,Reabilitare DJ 720A Bucsani-Marcesti (sector intersectie Zimbrarie – intersectie cu DC 28)” .

Menţionăm că, la această dată, se află în proceduri de achiziţie publică lucrările la obiectivele: „Drum de legătură DJ 720E Gara Târgovişte Sud-Centura Municipiului Târgovişte”, ,,Realizare reţea de alimentare cu apă şi canalizare în zona Drum de legătură DJ 720E Gara Târgovişte Sud-Centura Municipiului Târgovişte”, ,,Refacere pod pe DJ503, Selaru – Limita judet Arges” şi ,, Modernizare DJ 702 Limita judet Argeş Candeşti Deal-Cândeşti Vale”.

Totodată au fost realizate serviciile de proiectare privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice la obiectivul: ,,Reabilitare/modernizare DJ 503 pe traseul Limită Judeţ Teleorman – Şelaru – Fierbinţi, Km 87+070-Km 95+532 (8,462 Km) şi DJ 611, pe traseul Fierbinţi -Vişina- Petreşti, Km 22+000-Km 41+694 (19,694 Km)” .

III.3.2 TRANSPORT PUBLIC ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI

III.3.2.1. Transportul public de persoane prin curse regulate pe trasee judeţene aferent Programului de transport 2014-2019.

Programul de transport 2014 – 2019 cuprinde un număr de 111 trasee judeţene executate de un număr de 14 operatori de transport, conform anexei nr. 2:

Analizând propunerile venite din partea operatorilor de transport care efectuează serviciul de transport persoane prin curse regulate pe traseele judeţene, precum şi solicitările transmise de primăriile interesate, s-a procedat la aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane pentru perioada 2013 – 2019, în judeţul Dâmboviţa, acţiune care s-a materializat prin Hotărârile Consiliului Judeţean nr. 21/31.01.2017, 219/28.07.2017 şi nr. 312/16.11.2017.

Totodată, persoanele desemnate ale Compartimentului transport şi siguranţa circulaţiei, cu sprijinul Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dâmboviţa şi Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), au monitorizat şi controlat modul în care s-a efectuat serviciul de transport persoane prin curse regulate, prin curse regulate speciale şi de marfă pe trasee judeţene, concluziile fiind specificate în cele 57 rapoarte de activitate întocmite şi înaintate conducerii Direcţiei generale infrastructură locală, față de 47 de rapoarte in anul 2016.

În urma controalelor efectuate pe linia verificării modului de efectuare a serviciului de transport persoane, s-au aplicat un număr de un număr de 6 avertismente şi 21 amenzi contravenţionale, în valoare de 221.000 lei, dovedindu-se o mai mare exigență față de anul anterior când s-au aplicat un număr de 13 amenzi contravenţionale, în valoare de 58.000 lei.

III.3.2.2. Transport public de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judeţene

În anul 2017 un număr de 29 operatori de transport au transmis către Compartimentul transport şi siguranţa circulaţiei, dosare prin care îşi manifestau dorinţa în a efectua transport public de persoane prin curse regulate speciale. În urma analizării dosarelor au fost eliberate un număr de 87 Licenţe de traseu împreună cu caietele de sarcini aferente, încasându-se la bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa suma de 51.764 lei.

III.3.2.3. Transportul de marfă

În privinţa transportului de marfă s-au efectuat un număr de 15 controale pe teren efectuate pe raza localităţilor Bilciureşti, Potlogi, Petreşti, Cojasca, Corneşti, Corbii Mari, Finta, Vişina, Tărtăşeşti şi Moroeni.

În urma constatării unor încălcări a prevederilor legale de către operatorii de transport, au fost întocmite un nr de 11 procese verbale de contravenţie, însumând 9.500 lei către 8 operatori de transport marfă.

III.3.3 ALTE OBIECTIVE DE INVESTIŢII

 • Construire 40 unităţi locative în municipiul Târgovişte, B-dul Carol I, Nr. 51, Etapa I

În cursul anului 2017 a fost lansat Programul „Construcţia de locuinţe de serviciu”, conform prevederilor H.G. 719/2016, program implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

În vederea implementării obiectivului de investitii și includerea în lista de finanțare aferentă programului de construcții locuințe de serviciu, a unui obiectiv de investiție totalizând 40unități locative în Municipiul Târgoviște, B-dul Carol I, nr. 51, etapa I, Consiliul Județean Dâmbovița a inițiat formalitățile în vederea transmiterii unor documente către Agenția Națională pentru Locuințe.

Locația propusă pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire 40 unități locative în municipiul Târgoviște, B-dul Carol I, Nr. 51, Etapa I prin Programul „Construcţia de locuinţe de serviciu” se află în perimetrul de circa 26 ha în zona UM Gară.

 • Parcare publica şi dotări conexe în zona Telecabinei Padina-Peştera

În vederea dezvoltării unei stațiuni turistice în zona Moroeni-Padina-Peștera precum și asigurarea unor condiții corespunzătoare staționării mijloacelor auto care tranzitează zona, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a inițiat procedurile de achiziţie a serviciilor de proiectare (fazele SF+PT+DDE).

Menționăm că proiectul “Parcare publică şi dotări conexe în zona Telecabinei Padina-Peştera” este inclus în Anexa nr. 1, lit. B a Hotărârii nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism-Masterplanul investiţiilor în turism şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism, program implementat de Ministerul Turismului.

De asemenea, Consiliul Județean Dâmboviţa a iniţiat toate formalităţile pentru obţinerea documentaţiilor tehnice şi avizelor necesare în vederea solicitării finanţării şi implicit încheierea contractului de finanţare.

 • Stadion Municipiul Târgovişte

Consiliul Județean Dâmbovița a solicitat Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. – S.A., includerea pe lista sinteză a obiectivului ,,Complex Sportiv – MunicipiulTârgoviște”, având funcțiuni multiple (Stadion de fotbal și atletism, Sală polivalentă, Terenuri de tenis, Terenuri sportive în aer liber, etc.).

Urmare discuțiilor purtate de către reprezentanții celor două instituții, s-a stabilit etapizarea obiectivelor de investiții și includerea pe lista sinteză, într-o primă etapă, a obiectivului: ,,Stadion Municipiul Târgovişte”, cu o valoarea estimată de 133.693.874 lei, cu TVA.

Prin acest proiect se urmărește construirea unui stadion de fotbal și atletism cu o capacitate de maxim 15000 locuri, omologat UEFA pentru fotbal, având tribune acoperite și pistă de atletism.

Pentru susţinerea acţiunilor, formalităţilor şi documentaţiilor tehnico-economice necesare implementării şi realizării de către Compania Naţională de Investiţii – C.N.I. S.A, a obiectivului ,,Stadion Municipiul Târgovişte”, Consiliul Județean Dâmbovițaa elaborat și transmis o serie de documente, obținându-se astfel Avizul favorabil al Comisiei nr. 1 a Consiliului tehnico-economic al Companiei Naţionale de Investiţii – C.N.I. S.A.

În data de 25.10.2017 a avut loc şedinţa de avizare CTE – MDRAPFE, în data de 28.12.2017 fiind emis „Avizul favorabil – fără observații” nr. 25/25/28.12.2017.

 • Reabilitare, modernizare şi dotare a secţiei de boli infecţioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte

Compania Naţională de Investiţiidesfășoară activități de interes public sau social în baza Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) prin care se pot realiza obiective de investiții în conformitate cu prevederile Anexei 3 din OG 25/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivul de investiţii ,,Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Secţiei de Boli Infecţioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte’’ se încadrează în Subprogramul ,,Unitaţi sanitare din mediul urban’’.

Consiliul Județean Dâmbovița a inițiat formalitățile legale în vederea obțierii finanțării pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea secţiei de boli infecţioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, ce va contribui la îmbunătățirea și ridicarea calității serviciilor medicale, cu efecte pozitive directe asupra gradului de sănatate.

În acest sens în data de 04.07.2017 a fost depusă solicitarea nr. 16437 la Compania Naţională de Investiţii – C.N.I. S.A

 • Construire laborator medicină nucleară

Obiectivul de investiţii ,,Construire Laborator Medicină Nucleară’’ se încadrează în Subprogramul ,,Unitaţi sanitare din mediul urban’’.

Consiliul Județean Dâmbovița a inițiat formalitățile legale în vederea obțierii finanțării pentru construirea în incinta Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, a unui laborator de medicină nucleară care să respecte toate standardele europene de radioprotecție prin: compartimentare, asigurarea unui flux corect pentru investigarea pacienţilor, condiţii de lucru optime pentru personalul expus profesional, evacuarea şi tratarea aerului şi a apei posibil contaminate radioactiv.

În acest sens în data de 28.08.2017 a fost depusă solicitarea nr. 20590 la Compania Naţională de Investiţii – C.N.I. S.A

 • Consolidarea, modernizarea şi creşterea eficienţei energetice a centrului de recuperare neuromotorie copii din cadrul Spitalului Județean de Urgenta Târgoviște

Obiectivul de investiţii ,,Consolidarea, modernizarea şi creşterea eficienţei energetice a Centrului de Recuperare Neuromotorie Copii din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte’’ se încadrează în Subprogramul ,,Unitaţi sanitare din mediul urban’’.

Consiliul Județean Dâmbovița a inițiat formalitățile legale în vederea obțierii finanțării pentru consolidarea, modernizarea şi creşterea eficienţei energetice a centrului. În acest sens, în data de 24.11.2017 a fost depusă solicitarea nr. 24060 la Compania Naţională de Investiţii – C.N.I. S.A.

 

SECŢIUNEA III. 4. PROGRAME EUROPENE – Pregătire, monitorizare și implementare proiecte cu finanțare externă

 

În perioada ianuarie – decembrie 2017, Consiliul Județean Dâmbovița, prin Direcția programe europene a continuat implementarea proiectelor cu finanțare externă și a depus eforturi pentru atragerea fonduri externe suplimentare prin depunerea unor proiecte și semnarea contractelor de finanțare.

În perioada ianuarie – decembrie 2017 efortul Consiliului Județean Dâmbovița în acest domeniu s-a materializat astfel:

finalizarea a 2 proiecte cu finanțare europeană;

contractarea a 2 proiecte de infrastructură importante pentru dezvoltarea județului Dâmbovița;

depunerea a 5 proiecte noi prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și Programul Operațional Capital Uman. Dintre acestea, 2 au fost selectate spre finanțare, aflându-se în faza de contractare, unul se află în evaluare, iar 2 au fost respinse în etapa de evaluare tehnico – financiară după ce au fost efectuate reduceri bugetare nefundamentate de către evaluatori, proiectele neîndeplinind punctajul necesar admiterii lor.

contractarea a 4 proiecte finanțate din Fondul Social European (depuse prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și Programul Operațional Capital Uman).

Nr.

crt

Denumire proiect

Valoare proiect (lei)

Proiecte finalizate în perioada ianuarie – aprilie 2017 în care Consiliul Județean Dâmbovița a fost beneficiar:

1.

1.

Proiect – “Egalitate în diversitate! – inițiativa pentru reducerea inegalităților şi promovarea incluziunii sociale în judeţul Dâmboviţa

Proiectul a avut ca obiectiv general dezvoltarea de inițiative menite să reducă inegalitățile şi să îmbunătățească măsurile de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile la excluziunea socială şi economică.

1.135.254,12

2.

 

2.

Restaurarea și consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, Comuna Vulcana Pandele, Județul Dâmbovița”

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în: conservarea, protejarea şi valorificarea casei atelier şi a casei natale a artistului gravor român Gabriel Popescu; posibila reintroducere a obiectivului de patrimoniu reabilitat în circuitul naţional şi internaţional al muzeelor.

2.516.808,24

Total – lei

3.652.062

Echivalent euro

830.014,00

Proiecte de infrastructură contractate în perioada ianuarie – decembrie 2017 în care

Consiliul Județean Dâmbovița este beneficiar:

1.

 

 

 

1.

Dezvoltarea infrustructurii de transport județean prin modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B pe traseul Limită județ Prahova-Moreni-Gura Ocniței-Răzvad-Ulmi-Târgoviște-Comișani-Bucșani-Băleni-Dobra-Finta-Bilciurești-Cojasca-Cornești-Butimanu-Niculești-Limită județ Ilfov’’

Contractul de finanțare nr. 313/04.08.2017 a fost semnat de către ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Mușat și președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea.

În urma aplicării proiectului se va realiza:

– Lungime piste de biciclete construite (cu 2 sensuri de circulație) – 3,940 km

-Suprafață torturare modernizate – 95.919,98 mp

-Stații transport public construite (număr) – 37

-Alveole construite (număr) – 8

-Suprafața drumurilor jud. modernizate (mp) – 411.359,39 mp

-Suprafața poduri modernizate (mp) – 1.270,00 mp

-Suprafața poduri nou construite (mp) – 42,80 mp

213.574.715,00

2.

 

2.

Impulsionarea dezvoltării județului Dâmbovița și păstrarea identității culturale a fostei capitale a Țării Românești prin conservarea, protejarea, dezvoltarea și valorificarea Ansamblului monumental Curtea Domnească din Târgoviște”

Contractul de finanțare nr. 822/19.12.2017 a fost semnat de către directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Mușat și președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea.

Prin acest proiect se va realiza valorificarea durabilă a Ansamblului Curtea Domnească, ca urmare a conservării și protejării obiectelor: Ruine Biserică paraclis, Turnul Chindiei, Biserica „Sf. Vineri” – Domnească mică și Biserica Domnească „Adormirea Maicii Domnului” din cadrul ansamblului, în vederea impulsionării dezvoltării locale prin creșterea numărului de vizitatori și intensificarea activităților economice pe parcursul perioadei de implementare și sustenabilitate.

19.950.940,18
  Total lei 233.525.655,18
  Echivalent euro 54.308.291,90

Proiecte depuse în perioada ianuarie – decembrie 2017 în care Consiliul Județean Dâmbovița este beneficiar:

1.

 

Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița

Proiect depus în data de 23.06.2017, aflat în etapa de contractare

Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane care trăiesc în comunități marginalizate din comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița,

21.501.084,08
2. APT_SMC – Administrație Publică eficientă prin Sistem de Management al Calității.

Proiect depus în data de 24.03.2017 aflat în etapa de contractare

Asistența comunitară nerambursabilă este asigurată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Prin acest proiect se va realiza implementarea unor sisteme integrate de management al calități și performanței în vederea optimizării proceselor decizionale și de sprijin a cetăţenilor, susținut de o dezvoltare a abilităților personalului de la nivelul solicitantului.

621.867,30
3. ETIC_DEtică, Transparențăși Integritate în cadrul Consiliului județean Dâmbovița”.

Proiect depus în data de 10.10.2017, aflat în etapa de evaluare

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Consiliului Județean Dâmbovița.

398.680
4. MAST – Marginalizat dar Activ Social ca Tine” în comuna Moroeni, județul Dâmbovița

Proiect depus în data de 23.06.2017, respins în etapa de evaluare tehnico – financiară după ce au fost efectuate reduceri bugetare nefundamentate de către evaluatori, proiectele neîndeplinind punctajul necesar admiterii lor.

Obiectivul general al proiectului constă în integrarea/reintegrarea persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială în sfera educațională/ocupațională/socio-medicală și îmbunătățirea calității vieții acestora prin furnizarea de servicii integrate către 600 de persoane din grupul țintă din comunitatea marginalizată în care există populație romă a comunei Moroeni.

13.707.029,24
5. PACT – Parteneriat Activ pentru Comunitate marginalizată Teritorial” în comuna Cojasca, județul Dâmbovița

Proiect depus în data de 23.06.2017, respins în etapa de evaluare tehnico – financiară după ce au fost efectuate reduceri bugetare nefundamentate de către evaluatori, proiectele neîndeplinind punctajul necesar admiterii lor.

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitațile marginalizate ale comunei Cojasca (Cojasca, Iazu și Fântânele), județul Dambovița, prin implementarea de masuri integrate pentru 600 de persoane, dintre care 162 persoane aparținând populației de etnie romă.

13.362.056,87
Total – lei 49.590.717,49
Echivalent euro 11.020.000
   
Proiecte aflate în etapa de contractare în care Consiliul Județean Dâmbovița este partener și beneficiar
1. DARE TO START! – Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse umane Educate (partener)

Proiect aflat în etapa de contractare.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu în mediul urban din regiunea Sud Muntenia, prin înființarea a 73 de întreprinderi, în vederea creării de noi locuri de muncă durabile și de calitate în domeniu non-agricol și promovării mobilității lucrătorilor.

17.833.751,99
2.

ŞI TU CONTEZI! – Îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale pentru elevii cu dizabilităţi şi CES din judeţul Dâmbovița, prin intervenţii armonizate cu nevoile acestora”

Proiect aflat în etapa de contractare.

Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea unor servicii educaționale de calitate în județul Dâmbovița orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive, prin creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

7.912.102,99
3. Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița

Proiect depus în data de 23.06.2017, aflat în etapa de contractare

Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane care trăiesc în comunități marginalizate din comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița.

21.501.084,08
4. APT_SMC – Administrație Publică eficientă prin Sistem de Management al Calității.

Proiect depus în data de 24.03.2017 aflat în etapa de contractare

Asistența comunitară nerambursabilă este asigurată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Prin acest proiect se va realiza implementarea unor sisteme integrate de management al calități și performanței în vederea optimizării proceselor decizionale și de sprijin a cetăţenilor, susținut de o dezvoltare a abilităților personalului de la nivelul solicitantul.

621.867,30
Total – lei 47.868.806,36
Echivalent euro 10.637.512,00

 

 1. PROIECTE AFLATE ÎN PREGATIRE

Nr.

Crt.

Titlu proiect

Rol în proiect

Cod apel

Activitãți derulate

1

Reabilitarea, modernizarea și extinderea unitãții de primiri urgențe din cadrul spitalului județean de urgențã târgoviște

Lider

Axa prioritarã 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare ºi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare ºi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional ºi local”

urgențã, Operațiunea B – Unitãți de primiri urgențe

S-a realizat documentația tehnico-economicã.

S-au contractat serviciile de consultanțã pentru elaborarea cererii de finanțare.

 

2

Reabilitare, modernizare și extindere ambulatoriu din cadrul spitalului județean de urgențã târgoviște

Lider

Axa prioritarã 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare ºi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare ºi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional ºi local, reducând inegalitãțile în ceea ce privește starea de sãnãtate

Opreațiunea C- Ambulatorii

Se pregãtește contractarea serviciilor aferente întocmirii documentației tehnico-economice

3

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul dâmbovița  

POIM 2014 – 2020

Axa prioritarã 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 Reducerea numãrului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregãtire pentru reciclare a deșeurilor în România

Se pregãtește contractarea serviciilor de asistențã tehnicã.

 

PROIECTE CU DOCUMENTAȚII TEHNICO-ECONOMICE FÃRÃ SURSÃ DE FINANȚARE

 

CONSTRUIRE PARC

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritate de investiții 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

1.

Parc agrement și loisir UM Gară

Studiu de fezabilitate

Proiect tehnic

 • Conform ghidului solicitantului, Consiliul Județean nu este eligibil

 • S-a identificat soluția finanțării proiectului prin preluarea documentațiilor tehnico -economice și a proprietății terenului aferent proiectului de către Municipiul Târgoviște care va depune proiectul prin POR 2014-2020.

(HCL nr.477/23.11.2017) Prin HCJ nr. 365/21.12.2017 s-a aprobat transmiterea unui teren în suprafațî de 16481 mp din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea CJD în domeniul public al municipiului Târgoviște.

REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI PUBLICE

OBIECTIVUL TEMATIC 4 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

2

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile prin reabilitarea/consolidarea sediului Consiliului Județean Dâmboviţa.

DALI

Proiect neeligibil din următoarele motive:

– Nu există carte tehnică, document obligatoriu prin ghidul solicitantului

-Procentul de ocupare pentru alte instituții depășește 10%,și în cazul unui parteneriat CJ- Instituția Prefectului Dâmbovița

Reabilitarea, modernizarea, refuncționalizarea și echiparea infrastructurii de sănătate din cadrul Secțiilor de recuperare neuromotorie copii I și II, Gura Ocniței – Spitalul Județean Dâmboviţa – clădiri existente”

DALI

Proiect neeligibil din următoarele motive:

-Neeligibil pe axa 3 pentru eficientizare energetică, datorită încadrării în clasa de risc seismic RS 2. Conform ghidului solicitantului, erau eligibile doar clădiri încadrate în RS3

-Neeligibil pe axa 8 pentru dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale. Nu se încadrează în acțiunile finanțate

A fost depus pe CNI în 24.11.2017, pe subprogramul “Unități sanitare din mediul urban”

Reabilitarea și dotarea clădirii din str. Nicolae Filipescu, nr.14 – fosta Secție de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște – în vederea schimbării funcțiunii și transformării în sediu administrativ pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița

DALI

Proiect neegilibil pe axa 3 pentru eficientizare energetică, datorită încadrării în clasa de risc seismic RS 2. Conform ghidului solicitantului, erau eligibile doar clădiri încadrate în RS3

S-a identificat oportunitatea de finanțare peaxa 8 pentru dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale prin modernizare ambulatoriu

Reabilitarea, modernizarea, extinderea, dotarea Centrului de zi Găești pentru copii cu dizabilități și Centrului de Plasament pentru copii cu dizabilității Găești

DALI

Proiect neeligibil. Ghidul solicitantului aferent măsurii de finanțare nu include niciun obiectiv de servicii sociale din județul Dâmbovița în lista de proiecte predefinite.

Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale – Centrul de servicii comunitare Floarea Speranței Pucioasa”

DALI

Proiect neeligibil. Centrele de servicii sociale cu componentă rezidențială nu fac obiectul finanțării.

INFRASTRUCTURA DE EDUCAŢIE
Obiectivul tematic 10 – Investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de investiţii 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Reabilitarea, refuncționalizarea și asigurarea dotării necesare pentru sporirea gradului de confort instituțional al persoanelor cu dizabilități din Școala Gimnazială Specială Târgoviște

DALI

Proiect neeligibil. Conform Ghidului Solicitantului, învătământul special nu este eligibil.

Proiectul a fost depus pe OG/28.

 

SECŢIUNEA III.5. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI

În cursul anului 2017, pe linia gestionarii patrimoniului, au fost realizate urmatoarele:

1. Constituirea dreptului de superficie, asupra unui teren în suprafață de 68.790 mp situat în municipiul Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I nr. 51 – constituirea dreptului de superficie a fost aprobat prin H.C.J.D. nr. 225/28.07.2017, modificată de H.C.J.D. nr. 257/29.08.2017. In urma licitaţiei publice organizată în două etape, a fost încheiat Contractul de constituire a dreptului de superficie cu PK GRIZZLY S.R.L., contract autentificat cu nr. 4.195/17.11.2017. Valoare sumă anuală de plată – 477.866 lei/an,cu cca. 26% mai mare decat suma de pornire a licitatiei (355.200 lei).

2. Expropriere teren în suprafaţă de 1.051 mp în comuna Buciumeni reprezentând coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean “Reabilitare conductă de aducţiune apă pe traseul comuna Moroeni – comuna Moţăieni – oraşul Fieni şi reabilitare reţea distribuţie apă în oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa” – H.C.J.D. nr. 154/19.05.2017

3. Efectuarea schimbului de terenuri în suprafaţă de 720 mp situate în comuna Moroeni, zona Zănoaga, întregindu-se terenul aferent Bazei Salvamont Zănoaga în suprafaţă de 1.000 mp – Act de schimb autentificat sub nr. 1359/19.04.2017

4.Concesionarea gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Dâmboviţa către S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. începând cu data de 01.01.2018 – H.C.J.D. nr. 352/12.12.2017, Contract nr. 376/2266/14.12.2017

5.Inventarierea patrimoniului public şi privat al judeţului Dâmboviţa pentru anul 2017 – Raport 27113/15.11.2017, rezultatele inventarierii fiind următoarele:

5.1. Domeniul public al județului Dâmbovița se compune din:

A. CONSTRUCȚII în valoare de 392.642.577,46 lei

B. TERENURI în valoare de 1.164.832.535,67 lei

C. DRUMURI ȘI PODURI în valoare de 690.972.933,16 lei

D. SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ – CANALIZARE în valoare de 96.059.844,04 lei

5.2. Domeniul privat al județului Dâmbovița se compune din:

A. CONSTRUCȚII în valoare de 130.219.465,75 lei

B. TERENURI în valoare de 78.165.273,58 lei

C. DRUMURI ȘI PODURI în valoare de 719.734,84 lei

D. SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ – CANALIZARE în valoare de 227.533,78lei

E. ACTIVE FINANCIARE în valoare de 23.712.759,57 lei

F. MIJLOACE FIXE, OBIECTE DE INVENTAR, BONURI VALORICE, ACTIVE FIXE NECORPORALE în valoare de 168.235.286,56 lei

6.Reevaluarea activelor fixe din domeniul public și privat al județului Dâmbovița privind activitatea de apă – canalizare, drumuri și poduri, alte active fixe din domeniul privat.

7. Derularea și finalizarea procedurii de selecție pentru desemnarea administratorilor la S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. și S.C. Carpatmontana Serv S.A.

8. Îndeplinirea obligațiilor asumate prin Hotărârea Guvernului nr. 180/2013astfel: prin hotărârea menționată a fost transmis un imobil situat în municipiul Târgovişte, Bulevardul Regele Carol I nr. 51, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Transmiterea imobilului – teren și clădiri, a fost condiţionată de realizarea, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern, a 10 locuinţe de serviciu situate în municipiul Târgovişte și transmiterea acestora în domeniul public al statului, urmând a fi administrate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa (5 locuinţe de serviciu) și Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa(5 locuinţe de serviciu)

Prin Hotărârea Guvernului nr.190/30.03.2017 a fost atestată apartenența la domeniul public al județului Dâmbovița a 10 apartamente cu destinația „locuințe de serviciu”. Prin Protocoale încheiate între Consiliul Județean Dâmbovița și Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița, au fost transmise 10 apartamente cu destinația locuințe de serviciu situate în Târgoviște, strada Justiției nr.37-39, județul Dâmbovița, din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița, respectiv Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr.61/28.02.2017 a revenit de drept în domeniul public al statului, imobilul “Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa”, compus din construcție în suprafață construită de 1.128 mp și teren în suprafață de 2.981 mp, încheindu-se Protocolul nr.8703/2306067/03.04.2017 între Consiliul Județean Dâmbovița și Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița, acest imobil fiind transmis din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița, în domeniul public al statului pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I”.

9. Întocmirea a 10 proiecte de hotărâre a Guvernului României pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa și transmiterea acestora la Ministerul dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în vederea promovării.

10.Întocmirea bugetului şi a planului de achiziţii publice pe anul 2017 pentru activitatea de administrarea patrimoniului.

11. Utilităţi la Palatul administrativ şi alte imobile şi carburantul pentru parcul auto – urmărire, centralizare, transmitere la plată, întocmire documentaţie refacturare utilităţi către alte instituţii

12. Activități diverse: participarea în comisii de recepție, participarea în comisii de predare-primire bunuri imobile, participarea în comisii de licitație pentru bunuri imobile din domeniul public al județului Dâmbovița care sunt transmise în administrare la instituții din subordinea Consiliului Județean Dâmbovița care se închiriază, participarea în comisii de casare.

13. Actul adițional nr.1 șiActul adițional nr.2 la Acordul – cadru de finanțarea proiectului ,,Reparaţie capitală şi dotare tehnică a Liceului Teoretic Ştefan Vodă din oraşul Ştefan Vodă, Raionul Ştefan Vodă, Republica Moldova ”:

– Actul adițional nr.1 – Actualizarea contractului între Consiliul Județean Dâmbovița și Consiliul Raional la valoarea din Contractul de antrepriză astfel: Valoarea totală a programului este de 1.394.534,41 lei, din care contribuția Consiliului Raional Ștefan Vodă este de 679.696,07 lei și contribuția Consiliului Județean Dâmbovița este de 714.838,34 lei.

– Actul adițional nr.2 – actualizarea valorii contractului la diferențele de curs valutar între data întocmirii contractului și datele de emitere a facturilor, rezultând o diferența de plată pentru Consiliul Județean Dâmbovița de 28.389,17 lei.

14. Actul adițional nr.1, Actul adițional nr.2 și Actul adițional nr.3 la Acordul – cadru de finanțarea proiectului,,Construcţie grădiniţă de copii în comuna Ruseştii Noi, Raionul Ialoveni, Republica Moldova”.

– Actul adițional nr.1 – Actualizarea contractului între Consiliul Județean Dâmbovița și Consiliul Raional la valoarea din Contractul de antrepriză astfel: Valoarea totală a programului este de 1.100.150,01 lei, din care contribuția Consiliului Raional Ialoveni este de 319.813,90 lei și contribuția Consiliului Județean Dâmbovița este de 780.337,11 lei.

– Actul adițional nr.2 – prelungirea termenului de execuție a lucrărilor conform solicitării antreprenorului S.R.L. Getarcon Grup, până la data de 01.01.2018.

– Actul adițional nr.3 – actualizarea valorii contractului la diferențele de curs valutar între data întocmirii contractului și datele de emitere a facturilor, rezultând o diferența de plată pentru Consiliul Județean Dâmbovița de 60.826,60 lei.

15. Finanțarea proiectului „Tabără pentru elevii din Raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova – 2017” și Raportul justificativ final al cheltuielilor aferente proiectului, în perioada 14-21 august 2017 (7 nopţi), pentru un număr de 25 de persoane, la Hotel Gâlma.Valoareafinanțării asigurate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa este de 29.729 lei. – finalizat

16. Finanțarea proiectului „Tabără pentru elevii din Raionul Ialoveni, Republica Moldova – 2017” și Raportul justificativ final al cheltuielilor aferente proiectului, în perioada 21-28 august 2017 (7 nopţi), pentru un număr de 25 de persoane, la Hotel Gâlma.Valoareafinanțării asigurate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa este de 29.729 lei. – finalizat

17.Alocarea fondurilor publice nerambursabile din bugetul Consiliului Județean Dâmbovița, sesiunea I și sesiunea II 2017.

La sesiunea I:

– au obținut finanțare pentru categoria sport, cultură, educație civică, social – 11 Asociații/Fundații cu o sumă finanțată de 84.250 lei din 150.000 lei alocat;

– au obținut finanțare pentru categoria tineret – 2 Asociații/Fundații cu o sumă finanțată de 20.011 lei din 50.000 lei alocat.

La sesiunea a II-a:

– au obținut finanțare pentru categoria sport, cultură, educație civică, social – 7 Asociații/Fundații cu o sumă finanțată de 97.797 lei din 130.780 lei alocat;

– au obținut finanțare pentru categoria tineret – 2 Asociații/Fundații cu o sumă finanțată de 30.000 lei din 65.000 lei alocat.

18. ”Programului pentru școli al României”

Beneficiarii acestui program sunt preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, care pot primi fructe și/sau legume proaspete, lapte și produse lactate, precum și produse de panificație în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev.

Comisia Județeană, în unanimitate, a avizat propunerea Consiliului Județean Dâmbovița pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și anume produsul ce va fi achiziționat în vederea distribuirii este ”Mărul” iar ca măsură educativă ”Organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe și sau legume, lapte și produse lactate, inclusiv degustarea de fructe și/sau legume proaspete și/sau alte produse lactate care nu se distribuie conform prevederilor art.3 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.640/7.09.2017 și/sau miere, cu acordarea de premii, precum și organizarea de activități de grădinărit la nivelul școlii”, fiindadoptată în acest sens Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr.325/24.11.2017.

În intervalul de raportare s-au gestionat următoarele programe naționale:

Programul Guvernamental ”Laptele și Cornul” și ”Programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli – Distribuția de mere”.

S-au completat și depus în termen (mai 2017 și septembrie 2017) la APIA Dâmbovița, Cererile de plată electronice și documentația justificativă aferentă pentru plata ajutorului comunitar privind distribuția de Lapte și Fructe, aferentă anul școlar 2016-2017, precum și pentru implementarea Măsurilor Adiacente, în semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017. Cerere de plată acceptată de APIA Dâmbovița în sumă de 33.379,50 lei. Pentru toți cei 600 de elevi participanți a fost achiziționată cantitatea de 100 kg mere verzi, calitatea I cu o valoare totală de 380 lei TVA inclus.

Pentru Lapte și produse lactate – Cererea de plată a ajutorului comunitar aferentă distribuției în anul școlar 2016-2017 a fost în valoare de: 295.731,72 Euro (Semestrul I = 158.630,42 Euro și Semestrul al II-lea = 137.101,3 Euro).

Pentru fructe – Cererea de plată a ajutorului comunitar aferentă distribuției în anul școlar 2016-2017 a fost în valoare de: 1.081.531,72 lei (Semestrul I = 568.196,70 lei și Semestrul al II-lea = 513.335,02 lei).

SECTIUNEA III.6. URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI

III.6.1 Stadiul elaborării Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Dâmboviţa este structurat pe 10 volume, în prezent aflându-ne în perioada finală de obținere a avizelor. Până la această dată au fost obținute un număr de 34 avize rămânând un număr de 4 ce urmează a fi obținute în perioada următoare.

După obținerea tuturor avizelor necesare, se va actualiza documentația predată cu toate cerințele menționate în avizele emise, după care PATJ va fi propus spre aprobare Consiliului Județean, în conformitate cu prevederile legale.

III.6.2 Planurile Urbanistice Generale elaborate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în asociere cu comunele judeţului

În anul 2017 s-au încheiat asocieri între județul Dâmbovița, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, şi un număr de 8 UAT – uri, prin Consiliile Locale: Produlești, Sălcioara, Mănești, Uliești, Hulubești, Pietrari, Runcu, Vulcana Băi, pentru actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale comunelor.

Au fost decontate facturi în valoare de 78.406,86 lei din fondurile atrase de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

III.6.3 Plan Urbanistic Zonal privind ,,Complex sportiv – municipiul TârgoviSte”, Bulevardul Regele Carol I nr.51

Terenul din B-dul regele Carol I, nr. 51 are o suprafaţă de 34 ha, din care 7,5 ha aparţin Inspectoratului de Jandarmi Dâmboviţa. Prin Hotărârea de Guvern nr.180 din 16.04.2013 a fost transmis în domeniul public al judeţului Dâmboviţa terenul aferent fostei UM Gară în suprafaţă de 26,5 ha. Această suprafaţă a făcut obiectul elaborării Planului Urbanistic Zonal ce a fost supus dezbaterii publice, realizat şi aprobat prin hotărâre a consiliului local Târgovişte, în scopul punerii în valoare a zonei. În acest areal se vor realiza investiții finanțate din surse proprii, guvernamentale și private pentru realizarea următoarelor obiective: complex sportiv, drum județean de legătură între B-dul Regele Carol I și șoseaua de centură a municipiului, mall, parc public etc..

Pentru Planul Urbanistic Zonal al Complexului Sportiv au fost derulate toate etapele legale, la acest moment acesta fiind avizat de toate instituțiile abilitate și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgoviște nr. 188 din 30.05.2017.

III.6.4 Planul Urbanistic Zonal pentru „Construire locuințe de serviciu”, B-dul Regele Carol I, Nr. 51

Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr.786/06.10.2016 a Hotărârii de Guvern nr.719/2016 pentru aprobarea Programului “Construcția de locuințe de serviciu”, pentru a putea accesa finanțarea de la bugetul de stat a realizării unei zone de locuințe de serviciu pentru funcționarii publici, este necesară această documentație, care a fost predată de către elaborator și recepționată, aflându-se în perioada de obținere a avizelor, după care va fi aprobată prin hotărâre a consiliului local Târgoviște.

III.6.5 Planul Urbanistic Zonal Parc Industrial Priboiu

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(3) lit.d) din Legea nr.350/2001 actualizată, elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul zonelor/parcurilor industriale, tehnologice și zonelor de servicii. Având în vedere solicitările investitorilor de a dezvolta activități economice de producție în această zonă s-a decis elaborarea acestei documentații. Aceasta a fost predată de către elaborator, aflându-se în perioada de obținere a avizelor, după care va fi aprobată prin hotărâre a consiliului local Târgoviște.

III.6.6 Activitatea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism – C.T.A.T.U. funcţionează în şedinţe lunare şi ori de câte ori este nevoie.

În perioada 01.01.2017 – 15.12.2017, C.T.A.T.U. a analizat şi aprobat o serie de documentaţii tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului, referitoare la proiecte de dezvoltare private şi administrative după cum urmează:

– Planuri Urbanistice Generale PUG – 5 documentaţii

– Planuri Urbanistice Zonale PUZ – 49 documentaţii

– Studii de oportunitate SO – 69 documentaţii

Au fost redactate un număr de 35 de adrese/răspunsuri pentru solicitările de clarificări pe teme de specialitate.

III. 6.7 MOROENI – PADINA – PEȘTERA – STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES NAȚIONAL

În vederea declarării zonei Moroeni – Padina – Peștera ca zonă turistică de interes național urmează să apară Hotărârea de Guvern în cursul lunii ianuarie 2018, au fost derulate a serie de activități, analizate și întocmite studii de specialitate, după cum urmează:

– documentația tehnică specifică pentru mediu;

– documentația specifică pentru monumente ale naturii;

– monografia turistică a comunei Moroeni;

– documentația de urbanism și amenajarea teritoriului;

– fișa stațiunii turistice aprobată prin hotărâre a consiliului local Moroeni;

– au fost folosite studii (master planul județului, strategia de dezvoltare a județului, fișele de clasificare a hotelurilor) pentru argumentarea atestării stațiunii turistice;

– a fost realizat controlul pe teren de către comisia națională de turism privind recunoașterea potențialului turistic al stațiunii.

III.6.8 Emiterea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, avizelor structurii arhitectului şef

În domeniul aplicării prevederilor Legii nr.50 din 29 iulie 1991 actualizată, pentru anul 2017 comparativ cu anul 2016, situaţia este următoarea:

Anul 2017 Anul 2016

Certificate urbanism 279 234

Autorizaţii construire 78 52

Avize structură la CU 347 230

Avize structură la AC 81 55

Autorizaţii de desființare 28 35

Au fost încasate următoarele sume din taxele de emitere a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire:

Anul 2017 Anul 2016

– taxă certificate de urbanism 27.414,14 lei 20.605,00 lei

– taxă autorizații de construire 1.576.064,48 lei 39.719,99 lei

– taxă autorizații de desființare 3.385,50 lei 33.905,86 lei

TOTAL 1.606.864,12 lei 94.230,85 lei

În anul 2017 au fost reanalizate CONVENŢIILE de colaborare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului cu toate UAT-urile județului nostru, ajungându-se ca la acestă dată să fie semnate un număr de 70 de convenții

III.6.9 cadastrul şi gestiunea localităţilor

În domeniul prevederilor Legii nr.7 din 13 martie 1996 actualizată privind cadastrul şi a publicităţii imobiliare:

În privința măsurătorilor topo – cadastrale, întocmirea documentaţiilor de Carte funciară şi întabularea imobilelor aflate în domeniul privat şi public al judeţului Dâmboviţa, în anul 2017, lucrătorii Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului au întocmt lucrări 17 situații, volum de muncă comparativ cu cel din anul anterior, cand s-au executat lucrări în 19 situații.

III.6.10 petiŢii Şi reclamaŢii

În perioada 01 ianuarie 2017 – 15 decembrie 2017, au fost înregistrate și rezolvate un număr de 26 petiţii referitoare la probleme de urbanism şi autorizare construcţii. Aceste petiţii au făcut referire la probleme de amplasament a lucrărilor de construcţii locuinţe şi împrejmuiri.

De asemenea, au fost organizate acțiuni de control în teritoriu privind atât disciplina în construcții, cât și privind modul de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire pentru 50 de unități administrativ teritoriale ale județului.

Au fost încheiate un număr de 3 procese verbale de contravenție și un număr de 10 procese verbale de recepție pentru investiții cu autorizații emise de instituția noastră.

III.6.11 Activităţi efectuate în domeniul monumentelor istorice conform Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice :

Au fost emise 37 de adrese de neexercitare a dreptului de preemţiune a autorității publice județene, pentru terenuri și imobile care sunt situate în zona de protecție a monumentelo istorice sau a siturilor arheologice, în vederea vânzării acestora.

III.6.12 Activitatea Comisiei judeţene pentru analizarea proiectului stemei judeţului, municipiilor, oraşelor şi comunelor de pe teritoriul judeţului Dâmboviţa

În anul 2017 Comisia Judeţeană, constituită conform art.3 (1) din H.G. nr. 25/2003, prin Ordinul Prefectului nr.106/11.04.2011, a analizat 2 proiecte de stemă pentru comunele Sălcioara și Ciocănești.

 

SECŢIUNEA III.7. ACHIZIŢII PUBLICE

 

În anul 2017, Direcţia achiziții publice a organizat și desfășurat un număr de 28 proceduri de achiziții publice pentru care au fost încheiate sau sunt în curs de a fi încheiate contracte de furnizare, de servicii și lucrări.

În acest sens, a fost elaborat programul anual al achizițiilor publice în baza căruia au fost organizate procedurile de achiziție, până la această dată fiind finalizate și în curs de desfășurare următoarele proceduri :

 • 2 proceduri de atribuire licitație deschisă

 • 28 proceduri de atribuire cerere de oferte/procedură simplificată

III.7.1 Proceduri deatribuire licitație deschisă: 2

modalitatea de desfășurare: online

 1. Servicii de mentenanță pentru „Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic” în cadrul proiectului „Sistem informatic pentru registrul agricol în județul Dâmbovița – zona Moreni”

 1. Servicii de mentenanță pentru Sistemul informatic de Gestiune a Activității Primăriilor din cadrul proiectului „Parteneriat pentru un management institutional performant”

III.7.2 Proceduri de atribuire cerere de oferte/proceduri simplificate: 28 (conform anexei nr. 3)

A fost realizată și “Contractarea şi garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 57.164.318 lei, cu o maturitate de 10 ani” prin procedura de negociere directă.

Direcția achiziții publice a realizat în anul 2017 și 812 achiziții directe de produse, serviciiși lucrări din catalogul electronic, S.E.A.P., cu 140 (+20,83%) mai multe față de anul 2016, când au fost finalizate un număr de 672 achiziții directe.

Comparativ, în anul 2016, Direcţia achiziții publice a organizat și desfășurat un număr de 31 proceduri de achiziții publice pentru care au fost încheiate sau sunt în curs de a fi încheiate contracte de furnizare, de servicii și lucrări, respectiv :

1 procedură de atribuire licitație deschisă

30 proceduri de atribuire cerere de oferte/procedură simplificată.

Din cele 30 proceduri de atribuire cerere de oferte/procedură simplificată 3 au fost anulate, două dintre acestea au fost licitate și atribuite în cursul anului 2017:

– „Lucrări de infrastructură rutieră pe DJ 721A Speriețeni – Gura Șutii între km 9+200 – 12+700”

– „Refacere pod pe DJ 503 Șelaru-limită județ Argeș”.

Procedura cerere de oferte în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect „Pod peste Sabar pe DJ 401A la Odobești” a fost anulată, proiectul tehnic fiind în curs de actualizare, urmând a fi licitat în cursul anului 2018.

SECTIUNEA III.8. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 

III.8.1. GESTIONAREA RESURSELOR UMANE:

În ceea ce priveşte gestionarea resurselor umane la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017, au fost derulate procedurile legale referitoare la exercitarea funcţiilor publice în cazul a 72 funcționari publici (numire pe funcții, modificare a raportului de serviciu, promovarea în grad profesional superior, transferări în interesul serviciului, detașări, pensionări, exercitarea temporară a unor funcţii publice de conducere, ș.a.)

În anul 2017 Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcțiilor publice a organizat concursuri în vederea ocupării unor funcţii publice de conducere şi de execuţie pentru un număr de 32 de posturi, în urma procedurilor fiind ocupate un număr de 17 posturi.

Pentru aplicarea dispoziţiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice au fost stabilite salariile de bază aferente funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 228/28.07.2017, modificată ulterior prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 277/29.09.2017. Totodată, au fost emise 151 de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa cu privire la reîncadrarea personalului şi stabilirea salariilor de bază şi indemnizaţiilor lunare.

Începând cu data de 16 octombrie 2017 a fost aprobată modificarea organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 276/29.09.2017, prin preluarea de la S.C. Carpatmontana Serv. S.A. Dâmbovița a 4 posturi de șofer (funcții contractuale de execuție) la Compartimentul Administrarea patrimoniului județului, administrativ, SSM și SU din cadrul Direcției administrarea patrimoniului a Consiliului Județean Dâmbovița.

Au fost întocmite rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa pentru anul 2016.

S-a asigurat implementarea prevederilor legale privind declararea averii şi a intereselor, prin depunerea anuală a acestor documente de către toţi funcţionarii publici din cadrul instituţiei, în termenul legal prevăzut de lege.

De asemenea, s-a acordat consultanţă de specialitate instituţiilor publice, serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi societăţilor comerciale la care judeţul Dâmboviţa este acţionar majoritar, în ceea ce priveşte gestionarea resurselor umane.

III.8.2 FORMARE PROFESIONALĂ:

Pe parcursul anului 2017 au participat la diferite programe de perfecţionare profesională, sesiuni de instruire, conferinţe, adunări generale, seminarii, reuniuni un număr total de 18 salariaţi din cadrul instituţiei, din care 8 salariaţi cu funcţii de conducere şi 10 salariaţi cu funcţii de execuţie.

III.8.3 IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE LA NIVEL JUDEŢEAN

Promovarea și implementarea cadrului legislativ în domeniul anticorupție pot fi realizate, în mod eficient, prin constituirea unui grup de lucru la nivelul autorității administrației publice, sens in care, prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr. 628/2017 a fost constituit Grupul de lucru responsabil pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 -2020 la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița și aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al acestuia, care stipulează atribuțiile coordonatorului Grupului de lucru al SNA, atribuțiile membrilor Grupului de lucru al SNA și modul de lucru al acestora.

De asemenea, prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr. 642/2017 a fost aprobat Planul de Integritate al Consiliului Județean Dâmbovița pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) pe perioada 2016 – 2020.

Totodată, pe parcursul anului 2017, a fost completat în sistem electronic pe portalul https://sna.just.roRaportul de autoevaluare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluarela nivelul Consiliului Județean Dâmbovița pentru anul 2016. Acesta cuprinde indicatorii de evaluare pentru o serie de măsuri preventive anticorupție, având ca scop principal monitorizarea aplicării Anexei nr. 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020, la nivel de autoritate a administrației publice locale.

III.8.4 CONTROL INTERN

În conformitate cu prevederile Ordinului S.G.G. nr. 400/2015, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, în urma ședinței Comisiei de monitorizare din data de 07.04.2017, a fost emisă Dispoziţia nr. 258/13.04.2017 privind aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Consiliului Judeţean Dâmboviţa pentru anul 2017, in cadrul Programului fiind stabilite directiile de dezvoltare.

Obiectivul acestei etape a fost aplicarea efectivă de către personalul instituţiei a procedurilor operaţionale de lucru şi asigurarea că SCIM este actualizat în conformitate cu modificările în cadrul legislativ, organigrama instituţiei, riscurile şi activităţile instituţiei.

 

III. 9. AUDIT PUBLIC INTERN

 

Compartimentul audit public intern din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa a asigurat funcția de audit intern atât la nivelul aparatului propriu de specialitate, cât și la nivelul instituţiilor publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate care nu au propriul compartiment de audit intern.

În perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017, auditorii interni din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița au efectuat misiunile de audit prevăzute în planul anual de audit intern aprobat de preşedintele Consiliului Judeţean Dâmbovița.

În vederea selectării misiunilor de audit public intern pentru includerea lor în planul anual de audit, au fost identificate şi inventariate toate activităţile desfăşurate de Consiliul Judeţean Dâmbovița şi unităţile subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate.

Misiunile de audit cuprinse în Planul anual de audit public intern au fost selectate în funcţie de următoarele elemente: rezultatul analizei riscului asociat, deficienţele consemnate în rapoartele Curţii de Conturi, criteriile semnal / sugestiile președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, recomandările Curții de Conturi, periodicitatea în auditare, periodicitatea în evaluare și resursele umane disponibile.

În anul 2016 au fost realizate 7 misiuni de audit intern de regularitate/conformitate și 4 misiuni de audit ad-hoc, în condițiile în care în cadrul compartimentului audit intern și-au desfășurat activitatea 3 auditori.

În anul 2017 au fost realizate 7 misiuni de audit intern de regularitate/conformitate și două misiuni de audit ad-hoc, în condițiile în care în cadrul compartimentului audit intern au desfășurat activitate 2 auditori.

Misiunile de audit ad-hoc, realizate la la solicitarea președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, au avut ca obiect ”Încheierea și derularea contractelor de închiriere a locuințelor pentru acordarea serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor. Organizarea și desfășurarea activităților de perfecționare profesională a personalului” la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița si „Verificarea unor aspecte ale activității financiar-contabile și ale furnizării serviciilor medicale paraclinice” la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște.

În urma efectuării misiunilor de audit, au fost elaborate rapoarte de audit intern, în care au fost prezentate aspectele pozitive şi negative constatate, riscurile de control intern identificate, concluziile şi recomandările auditului menite să ducă la eliminarea disfuncționalităților/neconformităților. Rapoartele de audit intern aprobate de preşedintele Consiliului Judeţean Dâmbovița au fost transmise structurilor auditate, pentru ca acestea să ia măsurile necesare în vederea implementării recomandărilor.

Prin recomandările formulate în rapoartele de audit, auditul intern a contribuit la îmbunătăţirea unor activităţi, procese şi sisteme importante din cadrul entităţilor, prin:

 • dezvoltarea sistemelor de control intern / managerial, valorificarea potenţialului preventiv al acestora, sprijinind astfel conducerea în deţinerea unui bun control asupra proceselor şi activităţilor;

 • îmbunătăţirea funcţionării sistemului de administrare a patrimoniului;

 • administrarea mai bună a fondurilor băneşti alocate, a veniturilor şi cheltuielilor, în concordanţă cu normele legale în vigoare şi cu obiectivele structurilor auditate.

 

SECŢIUNEA III.10. COMUNICARE, RELAŢII EXTERNE

 

III.10.1 Relația cu mass-media

Un aspect important al activităţii desfăşurate de către Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa îl reprezintă colaborarea cu entitățile mass-media din judeţ în scopul mediatizării activităţii instituţiei judeţene şi a celor subordonate, în acest sens fiind organizate conferinţe de presă, vizite pe teren și, periodic, fiind transmise comunicate de presă.

Obiectivul general – de mediatizare a activităţilor desfăşurate în cadrul direcţiilor, serviciilor și a celorlalte compartimente din structura Consiliului Judeţean Dâmboviţa, precum şi a instituţiilor subordonate şi a comisiilor de specialitate – a fost atins prin participarea la evenimente la nivel judeţean, întâlniri naţionale, emisiuni TV, prin comunicare directă cu cetățenii, precum şi prin participarea la evenimente internaţionale.

În perioada ianuarie – decembrie 2017, au fost organizate 20 conferințe de presă (față de 15 în anul 2016). Pentru aceste evenimente, s-au pregătit şi le-au fost difuzate ziariştilor materiale cuprinzând informaţii legate de activitatea Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Conferinţele au fost susţinute de Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmbovița, cu participarea celor doi vicepreședinți și a directorilor departamentelor de specialitate. În funcţie de materialele sau subiectele prezentate, au fost invitaţi să participe și directorii instituţiilor subordonate.

În perioada de referință, Biroul Comunicare, Relaţii Externe a realizat un număr de 224 comunicate de presă, postate pe site-ul oficial al instituției, www.cjd.ro, și transmise presei. Dintre acestea, 52 au făcut referire la programul lucrărilor la infrastructura rutieră din județ, iar 130 la acțiunile întreprinse de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene și guvernamentale, vizite oficiale sau evenimente cu caracter de urgență privind activitatea instituției. Prin intermediul acestora, s-a reușit o mai bună informare a cetățenilor dâmbovițeni cu privire la activitățile derulate de Consiliul Județean Dâmbovița.

Activitarea Consiliului Județean Dâmbovița a fost promovată și prin intermediul paginii oficiale de Facebook a președintelui instituției.

III.10.2 Mediul de afaceri şi cooperare internaţională

 

Prin activitatea Biroului Comunicare, Relaţii Externe, Consiliul Judeţean Dâmboviţa s-a urmărit promovarea intereselor regionale, respectiv ale judeţului Dâmboviţa în ţară şi străinătate, prin prezentarea unei imagini pozitive a judeţului din punct de vedere al potenţialului economic, turistic şi, nu în ultimul rând, cultural, prin continuarea și întărirea colaborării atât cu diferite insituții din țară, cât și cu organismele Uniunii Europene și alte instituțiieuropene.

În data de 1 decembrie 2017, Consiliul Județean Dâmbovița a semnat Înțelegerea de cooperare între Județul Dâmbovița din România și Raionul Căușeni din Republica Moldova, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 295/24.10.2017, privind aprobarea înfrățirii Județului Dâmbovița cu Raionul Căușeni.

În perioada ianuarie – decembrie 2017, pentru dezvoltarea relaţiilor de colaborare ale județului şi pentru atragerea de investitori străini în Dâmboviţa, Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa a iniţiat o colaborare cu ambasadele la București ale mai multor ţări din Europa şi Asia. De asemenea, a purtat discuții cu parteneri străini atât la sediul instituției, cât și în cadrul unor reuniuni care au avut loc în alte instituții din țară și străinătate, astfel:

 • 25 ianuarie 2017 – Adunarea Generală a Asociației de Prietenie China – România, desfășurată la sediul Crucii Roșii – filiala Dâmbovița. Reuniunea a fost prilejuită de schimbarea structurii de conducere a organizației. Alături de Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, la eveniment a participat și Excelența Sa, domnul Xu Feihong – Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România;

 • 12 aprilie 2017, la inițiativa grupului turcesc Arçelik, a avut loc o întâlnire între conducerea SC ARCTIC SA, autoritățile județene și reprezentanții Asociației Beysad White Goods Suppliers, întâlnire organizată la sediul Arctic din orașul Găești. Discuțiile au vizat dezvoltarea de investiții în județul Dâmbovița de către această asociaţie, entitate de profil în domeniul producției de componente pentru aparate electrocasnice;

 • 20 aprilie 2017, la sediul instituției, conducerea Consiliului Județean Dâmbovița a purtat discuții cu reprezentanții a trei companii turcești, interesate să demareze investiții în județul Dâmbovița. Este vorba despre societățile MEFA ENDÜSTRI, TELAS și A GROUP (AKIM METAL, AKPLAS, AKSEM) care și-au exprimat intenția de a deschide, în localitățile Comișani și Văcărești, fabrici pentru realizarea de componente necesare în procesul de producție al firmei SC ARCTIC SA;

 • 9 mai 2017, o delegaţie din Provincia Guangxi (Republica Populară Chineză), condusă de Excelenţa Sa Chen Wu, Guvernatorul Provinciei Guangxi Zhuang, a fost prezentă la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

 • 11 mai 2017, conducerea Consiliului Județean Dâmbovița s-a întâlnit cu Excelența Sa Tamar Samash, Ambasadorul Israelului în România;

 • 11 mai 2017, la sediul instituției noastre, președintele Consiliului Județean Dâmbovița a purtat discuții cu reprezentanții companiei Avenue Energy GMBH cu privire la deschiderea unui centru de management integrat al deșeurilor în județul nostru;

 • 11 mai 2017, la sediul instituţiei noastre, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, şi vicepreşedintele Alin Manole au purtat discuţii cu reprezentanţii companiei Avenue Energy GMBH cu privire la deschiderea unui centru de management integrat al deşeurilor în judeţul nostru. Din partea Avenue Energy GMBH au participat: Jandraka Juresko – Kero, director al departamentului privind protecţia mediului pentru regiunea Europei de Sud, David Wolfe, director al departamentului privind managementul deşeurilor;

 • 23 mai 2017, la sediul instituției noastre, vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița, Claudia Gilia, a primit vizita unei delegații de femei antreprenor din Beijing (Republica Populară Chineză). Delegația a fost însoțită de europarlamentarul Viorica Dăncilă, iar la întâlnire au fost prezenți și reprezentanți ai mediului de afaceri dâmbovițean;

 • 26 mai 2017, cu prilejul vizitei efectuate în judeţul Dâmboviţa, Excelenţa Sa Andrei Grinkevich, Ambasadorul Republicii Belarus în România, a fost prezent la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, unde a fost întâmpinat de reprezentanţii autorităţilor administraţiei locale şi judeţene. În cadrul întâlnirii, Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, i-a prezentat judeţul, punând accent atât pe domeniile cu potenţial de creştere economică, cât şi pe aspecte menite să reflecte importanţa judeţului din perspective educaţionale, istorice, culturale sau turistice.

 • 30 mai 2017, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, s-a întâlnit la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, cu Ambasadorul Federaţiei Ruse, Excelenţa Sa Valery Kuzmin, aflat în vizită în judeţul Dâmboviţa.Întâlnirea a fost una oficială, cordială, în cadrul căreia atât preşedintele Alexandru Oprea, cât şi Excelenţa Sa au făcut prezentări generale ale celor două regiuni – judeţul Dâmboviţa şi, respectiv, statul rus,

 • 6 iulie 2017, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, a primit vizita de lucru a unei delegații din Raionul Ialoveni, Republica Moldova, condusa de președintele Consiliului Raional Ialoveni, Anatolie Dimitriu, în vederea analizarii obligațiilor financiare aferente acordului – cadru de finanțare a constructiei gradinitei de copii din comuna Rusestii Noi;

 • 7 iulie 2017, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a semnat autorizaţia de construire privind executarea lucrărilor aferente celei de-a doua etape a noii unităţi de producţie de la Ulmi, aparţinând SC ARCTIC SA;

 • 15 iulie 2017, la sediul instituției noastre, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, și vicepreședinții Claudia Gilia și Alin Manole au primit vizita unei delegații alcătuită din reprezentanți ai administrației și mediului de afaceri din provincia Shaanxi (Republica Populară Chineză), la întâlnire fiind prezenți și reprezentanți ai mediului de afaceri dâmbovițean;

 • 30 august 2017, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Hans Klemm, a ajuns astăzi în județul Dâmbovița, în cadrul unei vizite oficiale de două zile, fiind întâmpinat la sediul instituției noastre de către președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, vicepreședinții Claudia Gilia și Alin Manole, Ministrul Apărării Naționale, Adrian Țuțuianu, ÎPS Nifon, Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei, prefectul județului, Antonel Jîjîie, primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan.

În cadrul intalnirii, președintele Consiliului Județean Dâmbovița a prezentat toate aspectele de interes ale dezvoltării regionale, fiind vizate, cu precădere, atât potențialul economic al județului și industria de apărare, cât și domeniile turistic, educațional și cultural. Au fost prezentate atât informații generale despre județ, cât și date referitoare la activitatea societăților comerciale dâmbovițene reprezentative pentru industria de apărare, investițiile în infrastructura de transport, turistică, apă și canal, precum și proiectele derulate din fonduri europene;

 • 5 septembrie 2017, Consiliul Județean Dâmbovița a fost gazdă pentru Ambasadorul Republicii Populare Chineze, E.S. Xu Feihong, aflat în județul Dâmbovița într-o vizită oficială de două zile. În cadrul unei întâlniri de lucru ce a urmat primirii oficiale, Alexandru Oprea, Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, i-a prezentat Excelenței Sale principalele domenii de interes pentru dezvoltarea județului Dâmbovița. Au fost dezbătute atât oportunitățile de investiții, cât și potențialul economic, cultural, turistic și educațional al județului.

 • 25 septembrie 2017,  Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, alături de vicepreședintele Alin Manole au efectuat o vizită oficială în provinciile Guangxi și Shaanxi (Republica Populară Chineză), în perioada 9 – 20 septembrie 2017, onorând astfel invitația oficialităților chineze de a participa la evenimentul „China – ASEAN Expo”. Bucurându-se de participarea a numeroși reprezentanți ai mediului de afaceri din mai multe state, dar și de prezența reprezentanților autorităților regionale și centrale chineze, expoziția s-a desfășurat la Nanning, capitala Regiunii Autonome Guangxi Zhuang, provincie cu care județul Dâmbovița a semnat o înțelegere de cooperare încă din anul 2016;

 • 14 octombrie 2017, secretarul județului, Ivan Vasile Ivanoff, a primit la sediul Consiliului Județean Dâmbovița vizita a 100 de tineri din Republica Moldova, dornici să cunoască mai multe despre activitatea administrației județene, dar și despre principalele obiective turistice din municipiul Târgoviște și din Județul Dâmbovița.
 • 19 octombrie 2017, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, alături de prefectul judeţului, Antonel Jîjîie, a primit, la sediul instituţiei, vizita reprezentanţilor UNESCO, prezenţi în municipiul Târgovişte cu prilejul celei de-a 50-a ediţii a Festivalului Național de Interpretare și Creație a Romanței Românești „Crizantema de Aur”, desfăşurat sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO;

 • 10 noiembrie 2017, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, alături de vicepreședintele Alin Manole, parlamentari dâmbovițeni și reprezentanți ai autorităților și instituțiilor locale, l-a primit, la Consiliul Județean Dâmbovița, pe ambasadorul Republicii Federale Germania la București, E.S. Cord Meier-Klodt, aflat în vizită oficială în județul Dâmbovița. Ulterior acestui moment, însoțit de membri importanți ai instituțiilor de legătură dintre România și Germania, respectiv directorul Camerei de Comerț  Româno-Germane – Sebastian Metz și șefa secției economice a Ambasadei Germaniei la București – Swantje Kortemeyer, domnul ambasador a participat la o întâlnire cu reprezentanți ai companiilor cu capital german din județul Dâmbovița, în cadrul căreia a fost supusă atenției, ca principal subiect, relația economică româno-germană.

 • 11 noiembrie 2017, Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, a primit la sediul instituției noastre vizita unui grup de tineri din Republica Moldova – dornici să afle mai multe atât despre activitatea administrației județene, cât și despre principalele obiective turistice din municipiul Târgoviște.

 • 21 noiembrie 2017, în vederea derulării, în bune condiții, a proiectului privind construirea unui centru comercial în municipiul Târgoviște, Consiliul Județean Dâmbovița a fost gazda unei întâlniri de lucru la care au participat atât preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, vicepreşedintele Alin Manole, membri ai aparatului tehnic al instituției, investitorii – reprezentanți ai societății PK Grizzly SRL, parte a concernului Prime Kapital, cât și reprezentanții celorlalte entități care vor contribui la realizarea acestui obiectiv de investiții.  Întâlnirea a vizat definirea cadrului necesar demarării lucrărilor de construire a centrului comercial din zona fostei unități militare de la gara Târgoviște;

 • 23 noiembrie 2017, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, alături de vicepreședintele Alin Manole și de reprezentanți ai autorităților și instituțiilor locale, l-a primit, la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, pe ambasadorul Irlandei în România, Excelența Sa Derek Feely. Discuțiile purtate au vizat cunoașterea celor două părți, în condițiile în care este pentru prima dată când Excelența Sa se află în vizită oficială în județul Dâmbovița. În acest sens, președintele Alexandru Oprea, în cadrul unei prezentări succinte a județului Dâmbovița, a supus atenției principalele obiective și domenii de interes existente la nivelul județului. Au fost făcute precizări cu privire la potențialul județului Dâmbovița, îndeosebi în domeniile economic, turistic și educațional, președintele Alexandru Oprea supunând atenției deschiderea județului Dâmbovița către eventuale colaborări cu parteneri din Irlanda;

 • 28 noiembrie 2017, Excelența Sa Yacoub Riad al Sarraf, Ministrul Apărării al Republicii Libaneze a efectuat o vizită de lucru în județul Dâmbovița, fiind întâmpinat la sediul instituției noastre de către președintele Consiliului Județean Dâmbovița – Alexandru Oprea, vicepreședintele Alin Manole, senatorul Adrian Țuțuianu – chestor al Senatului României, prefectul județului – Antonel Jîjîie, secretarul județului Ivan Vasile Ivanoff și Mihai Constantin Pușcașiu – consilier Cabinet Președinte.

 • 29 noiembrie 2017, o delegație din Provincia Guangxi (Republica Populară Chineză), condusă de Excelenţa Sa Ribo Huang, Viceguvernatorul Provinciei Guangxi Zhuang, a fost prezentă la sediul Consiliului Județean Dâmbovița. Delegaţia chineză a fost primită de Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, vicepreşedintele Alin Manole, și secretarul judeţului, Ivan Vasile Ivanoff;

 • 1 decembrie 2017, la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, a avut loc evenimentul de semnare a Înțelegerii de Cooperare între Județul Dâmbovița din România și Raionul Căușeni din Republica Moldova, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 295/24.10.2017, privind aprobarea înfrățirii Județului Dâmbovița cu Raionul Căușeni;

 • 9 decembrie 2017, Alexandru Oprea, Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a primit, la sediul instituției noastre, vizita a 100 de tineri din mai multe raioane din Republica Moldova .

 • Deplasările în străinătate, efectuate în perioada ianuarie – decembrie 2017, au fost următoarele:

 • 21 – 24 aprilie 2017 – deplasarea delegației Consiliului Județean Dâmbovița la Bruxelles (Belgia), în vederea participării la festivalul „Primăvara românească la Bruxelles”, ediția a XII-a;

 • 28 aprilie – 1 mai 2017 – deplasarea delegației Consiliului Județean Dâmbovița în Raionul Ialoveni din Republica Moldova, pentru a participa la festivitatea „Raionul Ialoveni – la 40 de ani” şi, respectiv, în Raionul Ştefan Vodă din Republica Moldova, pentru o vizită de lucru la obiectivul de investiţii „Reparaţie capitală şi dotare tehnică a Liceului Teoretic Ştefan Vodă”, urmare a acordului-cadru de finanțare a proiectului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 158/19.05.2016;

 • 1 – 5 septembrie 2017deplasarea delegaţiei Consiliului Județean Dâmbovița în Provincia Castellon (Spania) în vederea participării la evenimentul de sărbătorire a Zilei Limbii Române, derulat sub genericul „Limba română este patria mea”, organizat de Institutul Hispano Rumano;

 • 9 – 21 septembrie 2017deplasarea delegaţiei Consiliului Județean Dâmbovița în Guangxi şi Shaanxi (China) în vederea consolidării relaţiilor de cooperare dintre Judeţul Dâmboviţa din România şi Provinciile Guangxi şi Shaanxi din China;

 • 26 – 29 octombrie 2017 – o delegație a Consiliului Județean Dâmbovița, condusă de președintele Alexandru Oprea, a participat la festivitatea de inaugurare a obiectivului de investiții „Construcție grădiniță de copii în comuna Ruseștii Noi, Raionul Ialoveni”. Vizita a continuat în Raionul Ștefan Vodă, unde a avut loc festivitatea de inaugurare a obiectivului de investiții „Reparație capitală și dotare tehnică a Liceului Teoretic Ștefan Vodă”;

 • 21 – 24 noiembrie 2017 – o delegație a Consiliului Județean Dâmbovița a participat la Conferința internațională a orașelor înfrățite, eveniment desfășurat la Istanbul – Turcia.

III.10.3 Relaţia cu autorităţile publice locale şi centrale

17 februarie 2017 – La sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa a avut loc o întâlnire de lucru la nivelul administraţiei publice centrale, locale şi judeţene prezidată de Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, alături de Viceprim – ministrul României şi Ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Sevil Shhaideh. Principalele puncte ale discuţiei au vizat clarificarea aspectelor referitoare la buna derulare a Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale dâmboviţene.

23 februarie 2017 – Daniel Dumitru Botănoiu, Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), la invitația conducerii Consiliului Județean Dâmbovița s-a întâlnit, în orașul Titu, cu reprezentanți ai asociațiilor din domeniul agricol, specialiști în legumicultură, pomicultură, zootehnie și piscicultură din județul Dâmbovița, precum și cu reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale dâmbovițene. Principala temă a discuției a vizat Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR).

1 martie 2017 – Secretarul de Stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Raed Arafat, a efectuat o vizită de lucru în Județul Dâmbovița pentru a observa și analiza stadiul lucrărilor realizate de Consiliul Județean Dâmbovița în cadrul Proiectului „Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Dâmbovița”, centru a cărui recepție a fost realizată luna trecută.

23 martie 2017 – La sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa a avut loc o întâlnire de lucru a reprezentanţilor Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Natural Bucegi (CCA – PNB). Principalul obiectiv al întrunirii a vizat îmbunătăţirea procesului de funcţionare a mecanismului consultativ, responsabil cu administrarea intereselor comunităţilor locale în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă a zonei montane.

31 martie 2017 – Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a participat la vizita de lucru efectuată de domnul Sorin Mihai Grindeanu, Prim – Ministrul României, în Judeţul Dâmboviţa. În cadrul acestei vizite, domnul Sorin Mihai Grindeanu, Prim – Ministrul României, a fost însoţit şi de domnul Mihai Tudose, Ministrul Economiei. Cu acest prilej, conducerea forului executiv al României a avut posibilitatea de a cunoaşte principalele proiecte de investiţii care urmăresc buna dezvoltare a Judeţului Dâmboviţa. Totodată, reprezentanţii administraţiei judeţene au urmărit, în acest sens, iniţierea unui dialog cu autorităţile centrale care să contribuie la fructificarea potenţialului de creştere economică pe care judeţul îl deţine.

4 aprilie 2017 – Prim-Ministrul României, Mihai Sorin Grindeanu, a fost prezent în judeţul Dâmboviţa, la Centrul Tehnic Titu, parte a grupului Renault. În cadrul acestei vizite de lucru, premierului României i-au fost prezentate autospecialele grupului Renault România, maşini echipate pentru intervenţii medicale şi situaţii de urgenţă. În cadrul întâlnirii de la Titu, au avut loc discuţii între autorităţile centrale şi judeţene cu reprezentanţii grupului Renault România referitoare la dezvoltarea infrastructurii. În acest sens, a fost supusă dezbaterii realizarea DN 7 Bâldana – Titu. Alte aspecte discutate în cadrul întâlnirii au vizat parteneriatul dintre societăţile comerciale din zonă şi autorităţile centrale şi judeţene în diferite domenii de interes precum: cercetare, inovare, educaţie, economie.

7 aprilie 2017 – Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi Ministrul Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, au efectuat o vizită de lucru în județul Dâmbovița, pentru a analiza problemele existente pe drumurile care tranzitează județul, proiectele de reabilitare, modernizare și lărgire a unor drumuri naționale deosebit de importante pentru dezvoltarea economică a județului.

4 mai 2017 – Ministrul Educației Naționale, Pavel Năstase, s-a aflat în județul Dâmbovița, într-o vizită de lucru la care a participat şi Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea.

31 mai 2017 – Sala Unirii a Consiliului Județean Dâmbovița a găzduit evenimentul de semnare a contractului de finanțare pentru proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, în perioada  2014-2020”, proiect cofinanțat din fonduri de coeziune.

04 august 2017 – însala Unirii a Consiliului Județean Dâmbovița s-a semnat contractul de finanțare pentru Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B pe traseul limită județ Prahova – Moreni – Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești – limită județ Ilfov”, proiect depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. Contractul a fost semnat de către doamna Rovana Plumb, ministru al Fondurilor Europene, dl. Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia și dl. Alexandru Oprea, președintele C.J. Dâmbovița.

10 – 11 august 2017, Ministrul Sănătății, Florian Bodog, și Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Marian Burcea, au efectuat o vizită de lucru în Județul Dâmbovița. Evenimentul a cuprins o vizită, în data de 10 august, la 3 unități spitalicești din județ și, respectiv, o întâlnire de lucru, în data de 11 august, la sediul Consiliului Județean Dâmbovița.

28 noiembrie 2017, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a efectuat alături de reprezentanţi ai Ministerului Culturii și Identității Naționale, ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și ai Ambasadei Regatului Norvegiei la Bucureşti, o vizită de lucru la Casa Atelier Gabriel Popescu din comuna Vulcana-Pandele pentru a marca închiderea programelor dedicate sectorului cultural, finanţate prin Granturile SEE 2009 – 2014.

III.10.4 Cheltuielile privind reclama și publicitatea

În anul 2017, cheltuielile privind reclama și publicitatea activității instituției în presa locală și națională au fost în valoare de 11.975 lei, cu 46.299 lei mai puțin față de anul 2016, cu 76.494,35 lei față de anul 2015, cu 100.187,3 lei față de anul 2014 și cu 8.324 lei față de anul 2013, astfel:

PERIOADA

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

ANUL 2017

Total Cheltuieli

20.299 lei

112.162,30 lei

88.469,35 lei

58.274 lei

11.975 lei

SECŢIUNEA III.11. ACTIVITATEA DE INFORMATIZARE ȘI GESTIONARE DATE

 

Obiectivele generale ale activității de informatizare și gestionare date, în perioada ianuarie – decembrie 2017, au constat în actualizarea, întreținerea și dezvoltarea infrastructurii hardware și software existente, asigurarea asistenței tehnice de specialitate în desfășurarea activității celorlalte compartimente, după cum urmează:

 • Administrarea reţelei de calculatoare, asigurarea funcționalității și securității acesteia. În prezent sunt 250 de echipamente IT în stare de funcţionare. S-au achiziționat 5 licențe Microsoft Windows, 18 licențe Microsoft Office, 2 licențe program RemoteDesktop, 1 licență ArcView.

 • Administrarea conturilor și parolelor utilizator la nivelul reţelei de calculatoare,

 • Obţinerea/reînnoirea certificatelor digitale, precum și instruirea utilizatorilor;

 • Întreţinerea sistemelor de calcul (instalări sisteme de operare şi programe noi, backup date, devirusări sisteme, înlocuire componente defecte, etc.) precum şi instalare, configurare echipamente periferice în locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea personalul din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița;

 • Întreţinerea și dezvoltarea software-ului propriu: „Personal-Salarizare”, în concordanță cu legislația în vigoare, acordarea de asistență tehnică de specialitate utilizatorilor acestora;

 • Întreţinerea şi administrarea echipamentelor de calcul portabile utilizate de către consilierii judeţeni ai CJ Dâmbovița pentru şedinţele în plen; administrare instalaţie de sonorizare sala de şedinţe, înregistrare ședințe;

 • Administrarea site-ului CJ Dâmbovița: publicare comunicate de presă, scanare şi publicare documente emise de CJ Dâmbovița, publicare ședinte, declaraţii de avere și interese ale aparatului propriu şi ale consilierilor judeţeni ai CJ Dâmbovița, rapoarte de activitate, situaţii urbanism, anunţuri diverse;

 • Gestionarea altor site-uri găzduite pe serverele consiliului județean: adideseuri.ro, andamblulbrancovenesc.ro, potlogi.ro, atop.cjd.ro, casaateliergabrielpopescu.ro, curteadomneasca.eu, zimbrariabucsani.ro, dambovitabalnear.ro, parcindustrialpriboiu.ro, pesteraialomitei.ro, salvamontdb.ro;

 • Publicarea pe site-ul UNCJR a propunerilor Consiliului Județean Dâmbovița a propunerilor de modificări legislative;

 • Asigurarea suportului tehnic pentru aplicațiile informatice furnizate în cadrul proiectului “Sistem informatic pentru registrul agricol electronic în județul Dâmbovița – zona Moreni” Cod SMIS – 48409, implementat la UAT-urile: Moreni, Băleni, Bezdead, Bucșani, Costești din Vale, Dărmănești, Iedera, I.L.Caragiale, Moroieni, Ocnița, Runcu, Tătăranu, Valea Lungă, Vișinești,Vârfuri;

 • Asigurarea suportului tehnic pentru aplicațiile informatice furnizate în cadrul proiectului “Parteneriat pentru un management instituţional performant”, proiect implementat la UAT-urile: Șotânga, Aninoasa, Doicești, Dragomirești, Gura Ocniței, Mănești, Niculești, Pietrari, Răzvad, Ulmi, Voinești. În acest sens au fost emise Dispoziția 636/24.10.2017 privind constituirea grupurilor tehnice de lucru pentru monitorizarea utilizarii sistemului informatic a registrului agricol, Dispoziția 645/31.10.2017 privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor de mentenanță aferente contractului nr. 181/353/20.07.2017 și a contractului subsecvent nr. 1/2017 pentru proiectul “Parteneriat pentru un management instituțional performant”, SMIS 48387 și Dispoziția 644/31.10.2017 privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor de mentenanță aferente contractului nr. 245/437/18.09.2017 și a contractului subsecvent nr. 1/2017 pentru proiectul “Sistem informatic pentru registrul agricol electronic în județul Dâmbovița – zona Moreni” cod SMIS – 48409″.

 • Colaborarea cu diversele compartimente din cadrul Consiliului Județean

 • Pentru buna desfășurare a activității au fost revizuite procedurile existente și acolo unde a fost cazul, au fost elaborate proceduri operaționale noi, publicate pe rețeaua internă prin adresa numărul 26268/03.11.2017;

 • Monitorizarea funcționării centralei telefonice a Consiliului Județean Dâmbovița.

 

CAPITOLUL IV. SĂNĂTATE, ASISTENŢĂ SOCIALĂ

SECŢIUNEA IV.1. SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGOVIŞTE

IV.1.1. PREZENTARE GENERALÃ

În anul 2017 Spitalul Județean de Urgență Târgoviște a funcționat ca unitate reorganizată conform HGR nr. 1305/2010, cu un număr de 1767 de paturi, desfășurându-și activitatea în prezent în cadrul a 8 locații.

În cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște funcționează Ambulatoriul integrat care dispune de un număr de 35 de cabinete de specialitate conform structurii organizatorice repartizate în 5 locații.

IV.1.2. REZULTATELE PERFORMANȚEI ORGANIZAȚIONALE

A). Obiective îndeplinite privind îmbunătățirea infrastructurii și organizării Spitalului Județean de Urgență Târgoviște

În cursul anului 2017, Spitalului Județean de Urgență Târgoviște a achiziționat/primit prin donație aparatură în valoare476,053.77 lei. Dintre achizițiile făcute în această perioadă, menite a crește calitatea actului medical, prin îmbunătățirea infrastructurii, menționăm EKG PORTABIL 12 CANALE, FIBROBRONHOSCOP, ELECTROCARDIOGRAF 6 CANALE, CALIBRATOR DE DOZE PENTRU MASURAREA RADIATIILOR, MONITOR COMPLEX (EKG, EtCo2, SaO2, invazive BP/ noninvazive BP, central temperature), VENTILATOR PT CAMERA DE RESUSCITARE, ECOGRAF Doppler -Logiq V2, VENTILATOR PORTABIL -HT70 PLUS.

Începând cu data de 26.10.2017, secția Neonatologie dispune de un ventilator de suport respirator, aparat donat de Organizația Salvați Copiii. Performantul aparat era necesar, mai ales pentru nou-născuții prematuri.

Cu privire la dotările necesare pe viitor, în baza analizei efectuate, s-au stabilit priorități de dotare în valoare de circa 3.500 mii lei, ce vor fi finanțate din surse proprii, dintre care mai importante sunt: Ecocardiograf transthoracic mobil (cu sonda de ecocardiografie, transesofagiana si de vene), Ecograf cu sonda abdominala si sonda vaginala, Masa de operație cu accesoriu, Microscop operator oftalmologic,Stație Centrală de monitorizare pentru USTACC, Aparat Thermo TK.

B). Rezultatele privind resursele umane și sistemele de lucru

 

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște este o unitate sanitară cu personalitate juridică care asigura servicii medicale profilactice, curative și recuperatorii deservind un număr de aproximativ 500.000 de rezidenți ai judeţului Dâmbovița.

În anul 2017, Spitalul Județean de Urgență Târgoviște a funcționat conform structurii organizatorice avizate de M.S. nr. XI/A/ 29780/36752/NB/6072/ 4.06.2015 și aprobată prin Dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, unitate funcționând cu un număr de 1767 paturi, spitalizare de zi 42 de paturi și însoțitori 76 de paturi.

In anul 2017 structura de personal (posturi normate, ocupate și vacante), conform statului de funcții este următoarea:

Nr.

crt.

Categoria de personal Posturi normate 31.12.

2016

Posturi normate 31.12.

2017

Posturi ocupate 31.12.

2016

Posturi ocupate 31.12.

2017

Posturi vacante 2016 Posturi vacante 2017
1 Funcții de conducere

5

5

4

4

1

1

2 Personal de specialitate medico-sanitar

1400.5

1400.5

1224

1240,5

176,5

160

3 Personal sanitar auxiliar

631

631

578

589

53

42

4 Personal TESA

86

86

81

84

5

2

5 Muncitori

177.5

177.5

170

173

7,5

4,5

  Total

2300

2300

2057

2090.5

243

209.5

 

Din analiza comparativă a posturilor normate, ocupate si vacante, se constata preocuparea conducerii pentru ocuparea posturilor vacante in anul 2017, față de anul 2016, urmare fluctuației de personal ( personal angajat, personal plecat ), posturile vacante reducându-se de la 243 la 209,5 posturi.

Angajările în unitate s-au făcut pentru posturile de strictă necesitate, ordinea de prioritate fiind stabilită de Comitetul Director al unității, cu respectarea prevederilor legale.

Deblocarea posturilor s-a făcut cu aprobarea C.J. Dâmbovița în conformitate cu prevederile legale.

În anul 2017, au fost publicate la concurs 30 posturi de medici de specialitate și un post de chimist în cadrul Laboratorului de Analize Medicale, reușind sã atragem 1 chimist si 6 medici de specialitate în specialitățile deficitare, respectiv – 1 medic specialist medicina de laborator, 1 medic specialist ORL, 1 medic specialist medicina interna –Secția Medicină Internă II Voinești, 1 medic specialist neonatologie, 1 medic rezident anul IV psihiatrie – Secția Psihiatrie Acuți și 1 medic rezident ultimul an recuperare medicală .

La începutul anului 2017 au fost încadrați 5 medici rezidenți anul I – rezidențiat pe post, în specialitățile pediatrie, neurologie, radiologie, Medicina interna, ATI.

În anul 2017 au fost solicitate spre a fi ocupate prin concurs pentru rezidențiat pe post, un număr de 9 posturi în următoarele specialități:

1 post –specialitatea pneumologie – Sectia Pneumologie III –Moroieni

4 posturi – specialitatea medicina de urgență –UPU-SMURD cu punct de lucru la Titu

( ptr. sediul central)

1 post – specialitatea pediatrie –UPU-SMURD cu pct. De lucru la Titu ( ptr. sediul central)

1 post – specialitatea A.T.I – Sectia A.T.I

1 post – specialitatea O.G. – Sectia O.G. I

1 post – specialitatea pediatrie – Sectia Pediatrie

Mentionăm ca aceste posturi au fost ocupate în primul semestru al anului 2017, deoarece începând cu luna iunie 2017, publicarea la concurs a posturilor ( cu exceptia celor de medici ) a fost sistatã, pentru încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

În anul 2017 au plecat din unitate 51 de persoane, fata de anul 2016 cand au plecat din unitate 73 de persoane ( o persoană fiind încadratî cu ½ normî). Fluctuația personalului din cadrul SJUT este generata de cauze externe ( pensionari, demisii, incetarea contractului de munca la cerere, decese etc).

Plecările în anul 2017 au fost determinate de diferite cauze : pensionari, încetãri contracte de muncã la cerere, decese etc.

C). Rezultatele economico-financiare

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște este o institutie publică finanțată în baza contractului de furnizare de servicii medicale incheiat cu CJAS Dambovita.

Subliniem cã veniturile în anul 2017 au fost de 212.438.260 lei, cu 27,7% mai mari ca in anul 2016 (166.379.860 lei) si cu 53 % fata de anul 2015 (138.882.250 lei). Totodata cheltuielile în anul 2017 au crescut cu 46395 mii lei față de anul anterior, cresterea fiind determinata, in principal, de marirea cheltuielilor de personal (o creștere cu 42.969 mii lei fata de anul 2016), diferența reprezentând-o creșterea cheltuielilor de capital. Trebuie menționat cî procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli este de 70,42%.

Nr. crt.

Denumire indicator

An 2015

An 2016

An 2017

(mii lei)

1

Cheltuieli de personal

78317

106423

149392

2

Cheltuieli cu bunuri si servicii

52997

54648

53889

3

Cheltuieli de capital

5921

4672

8857

TOTAL CHELTUIELI

137235

165743

212138

Nr. crt.

Denumire indicator

An 2015

An 2016

An 2017

Mii lei

1

Venituri din concesiuni si inchirieri

5.25

60.86

50.26

2

Venituri din contractele cu CJAS Dambovita

116140

135275

174478

3

Venituri din contractele incheiate cu DSP

14791

22332

26493

4

Venituri din prestari servicii si alte activitati

4344

3572

3304

5

Donatii si sponsorizari

0

19

26

6

Subventii de la bugetele locale pentru fin. chelt. curente din dom. sanatatii

323

0

0

7

Subventii de la bugetele locale pentru fin. chelt. de capital din dom. sanatatii

17

160

90

8

Sume primite de la UE

3185

758

0

9

Subventii de la MS catre bugetul local pentru cheltuieli capitale

77

4203

7997

TOTAL VENITURI

138882.25

166379.86

212438.26

Nr. Crt.

Denumire indicator

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

1

Executie bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat

78.87%

87.68%

89.41%

2

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor

3.42%

2.20%

1.60%

3

Procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli

57.07%

64.21%

70.42%

4

Procentul cheltuielilor cu medicamente si materiale sanitare din total cheltuieli

14.44%

12.43%

9.59%

5

Procentul cheltuielilor cu medicamente si materiale sanitare in total cheltuieli cu bunuri si servicii

37.38%

37.68%

37.76%

6

Procentul cheltuielilor de capital in total cheltuieli

4.31%

2.82%

4.18%

 

D). Rezultatele eficacitãții organizației – indicatorii de performanțã ai managementului spitalului

Categoria de indicatori

Denumire indicator

2015

2016

2017

Indicatori de utilizare a serviciilor

Numarul de pacienti externati

42290

42040

43255

Numarul de pacienti externati total spitalizare de zi

21377

19339

20530

Durata medie de spitalizare pe spital

9.09

9.02

9.08

Rata de ocupare a paturilor pe spital

58.77%

59.69%

61.82

Proportia pacientilor internati din totalul pacientilor prezentati la camera de garda

21.02%

19.34%

18.1%

Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati

50.02%

48.60%

59.98%

Proportia pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile chirurgicale

66.48%

74.53%

72.58%

Procentul pacientilor cu complicatii si comorbiditati din totalul pacientilor externati

91.78%

94.59%

95.5%

Indicele de complexitate a cazurilor pe spital

1.2988

1.3682

1.462

Indicele de complexitate a cazurilor pe spital a crescut și, în consecintță, au crescut sumele decontate / pacient externat.

Se observa ca durata medie de spitalizare la nivelul spitalului este de 9.02, mai mare decat durata medie de spitalizare la nivel national, aceasta fiind de 7.02.

In ceea ce priveste proportia urgentelor din totalul pacientilor internati, aceasta este de 59.98%, ceea ce inseamna ca afla in limita valorii medii nationale de 60%.

 

Categoria de indicatori

Denumire indicator

2015

2016

2017

Indicatori de calitate

Rata mortalitatii intraspitalicesti pe total

1.89%

2.30%

2.49%

Proportia pacientilor decedati la 24 de ore de la internare pe total

0.41%

0.47%

0.46%

Proportia pacientilor decedati la 48 de ore de la interventia chirurgicala

0.14%

0.04%

0.12%

Rata infectiilor nosocomiale pe total spital

0.3925%

0.4543%

1.04%

Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare

75.93%

80.22%

76.89%

Procentul pacientilor internati si transferati catre alte spitale

0.69%

0.80%

0.93%

 

Rata mortalitatii a crescut din cauza înființării compartimetului de ingrijiri paliative.

 

E). Acțiuni realizate în decursul anului 2017

1. Reabilitarea corpului central al Sectiei TBC Moroeni – in functie de Bugetul de venituri si cheltuieli.

Valoarea contractului este de 14 124 087.91 lei fara TVA.

Proiectul de reabilitare al corpului central al Sectiei TBC Moroeni a fost realizat in proportie de 50% și urmeazã a fi finalizat in anul 2018.

2. Achiziționare si montaj lift exterior pentru bolnavi (ascensor pentru targa) la sectia Oncologie medicala.

A fost dat in functiune liftul exterior pentru bolnavi (ascensor pentru targa) la sectia Oncologie medicala la data de 20.12.2017, termenul limita fiind 24.08.2018.

Valoarea proiectului este de 351000 lei fara TVA.

3.Construirea unei statii de producere oxigen medicinal

S-a intocmit proiectul si s-a obtinut autorizatia de constructie, costul proiectului fiind de 11918.78 fara TVA, suma achitata din fonduri proprii.

Nu a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru faza de exectutie din lista fondurilor.

Mentionam ca valoarea contractului este de 3063185.96 lei fara TVA.

4.Mentinerea nivelului de conformitate la standardele de acreditare impuse de catre Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate.

5. Asigurarea unui mediu de lucru caracterizat prin siguranță din punct de vedere al securității si sănătății in munca;

6. Lucrari reparatii la putul de adancime pentru apa potabila – sediul central.

7. Imbunatatirea comunicarii intre membrii personalului medical.

8. Analiza si actualizarea chestionarelor de satisfactie a pacientilor.

Au fost introduse intrebari si raspunsuri mai usor de inteles si orientate spre perceptia de calitate a pacientilor/apartinatorilor.

In anul 2017 au fost centralizate chestionarele de satisfactie a pacientilor/apartinatorilor si a fost calculat gradul de satisfactie a pacientilor, astfel:

 • Trimestrul I : 703 chestionare ( grad de satisfactie : 94.4% );

 • Trimestrul II : 980 chestionare ( grad de satisfactie : 96.66% );

 • Trimestrul III : 1225 chestionare ( grad de satisfactie : 96.93% );

 • Trimestrul IV : In curs de colectare/elaborare.

9. Pentru perioada iunie 2016 – mai 2017, Serviciul achiziții și aprovizionare a inițiat și încheiat un numãr de 11 proceduri de participare simplificatã (procedura simplificatã), 20 proceduri de licitație deschisã și 6 negocieri fãrã publicare prealabilã.

SITUAȚIE COMPARATIVĂ ANII 2016-2017

NR

CRT

PROCEDURI ACHIZITIE

2016

2017

1

PROCEDURI SIMPLIFICATE

10

9

2

LICITATIE DESCHISA

12

20

3

NEGOCIERE FARA PUBLICAREA PREALABILA

4

6

 

IV.1.3. CONCLUZII

La nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște se aplica un numar de 527 proceduri de sistem, operationale si specifice si 1188 protocoale de lucru (statistica prezentata in ultima actualizare a manualelor procedurilor si protocoalelor din data de 07.12.2017).

In anul 2017 au fost actualizate proceduri si protocoale aplicabile la nivelul Spitalului Judetean Targoviste dupa cum urmeaza :

– Proceduri de sistem revizuite din numarul total de proceduri de sistem: 16/28;

– Proceduri operationala revizuite din numarul total de proceduri operationale: 46/499;

– Protocoale revizuite din numarul total de protocoale: 26/1188.

S-a înregistrat o creștere a gradului de satisfacție al pacienților, acest lucru fiind cuantificat prin analizarea și interpretarea chestionarelor de satisfacție a pacienților.

Un obiectiv Top Managementului Spitalului de Urgență Târgoviște este imbunatațirea permanenta a activitatii UPU-SMURD, prioritate avand reducerea timpului de asteptare al pacientilor de la prezentare si pana la inițierea consultului de specialitate, dar si cresterea calitații actului medical si al satisfacției pacientilor.

Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor se va realiza în mod continuu și se vor face, periodic, rapoarte de evaluare, de cãtre persoanele responsabile, în care vor fi aduse la cunoștințã Comitetului Director aspectele semnificative în derularea obiectivelor, în vederea stabilirii de acþiuni suplimentare.

Pentru a asigura servicii medicale de cea mai buna calitate, pentru a satisface toate nevoile de diagnostic si tratament ale pacienților, precum si pentru a oferi echipei medicale de excepție un suport tehnic adecvat, Spitalul Judetean de Urgenta Târgoviște utilizeazã sisteme, echipamente și aparaturã de ultimã generație.

SECŢIUNEA IV.2. DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI DÂMBOVIŢA

IV.2.1Activitatea de protecţie a drepturilor copilului:

DGASPC Dâmbovița oferă servicii specializate de tip familial sau rezidențial, pentru copii cu măsură de protecție specială și urmărește scăderea numărului acestora, prin susţinerea familiei naturale sau extinse în vederea accesării serviciilor sociale de la nivel comunitar, creşterea numărului de reintegrări din sistemul de protecţie al copilului, precum şi încurajarea şi sprijinirea adopţiei.

Măsura de protecţie specială

Număr

copii la data de 31 decembrie 2016

Număr

copii la data de 31 decembrie 2017

– plasament la asistent maternal profesionist

560

539

– plasament familial la rude/alte persoane

479

448

– plasament de tip rezidenţial –centre, case de tip familial, apartamente, subordonate DGASPC

101

102

plasament in centre rezidentiale Organisme Private Autorizate (externalizare servicii)

112

100

Total

1252

1189

Se constată o scădere a numărului total al copiilor cu măsură de protecție specială, prin reintegrarea în familie sau încurajarea adopției, dar în ultima perioadă se constată și creșterea numărului de solicitări pentru stabilirea măsurii de plasament familial, în urma majorării încă din anul 2015 a cuantumului alocației de plasament la 600 lei pentru fiecare copil.

IV.2.2Protecția copilului abuzat, neglijat, exploatat

În anul 2017, Centrul de Consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului (0245-983) a efectuat un număr de 474 deplasări pe raza județului Dâmbovița, ca urmare a sesizărilor scrise sau telefonice referitoare la situații de abuz, neglijare, exploatare a copiilor.

În urma a 101 deplasări au fost preluați în regim de urgență un număr de 151 copii, care au fost plasați după cum urmează: 55 copii la asistenți maternali profesioniști, 39 copii la Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat Târgoviște, 52 copii la rude sau la alte familii și 5 copii la Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap sever Găești).

În urma a 373 deplasări, nu a fost nevoie de stabilirea unei măsuri de protecție specială pentru copii, cazurile fiind remise pentru monitorizare, Autorităților Publice Locale de domiciliu, sau pentru consiliere, Centrului de prevenire a abuzului, neglijării și exploatării din cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița.

De asemenea, de la începutul anului 2017, ca urmare a sesizărilor scrise din partea spitalelor din județ, au fost preluați în regim de urgență un număr de 16 copii (6 băieti și 10 fete), pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență după cum urmează 10 copii la asistenți maternali profesioniști, 5 copii la Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap sever Găești și 1 copil plasament în familia extinsă.

Tot în aceeași perioadă s-a colaborat cu Primăriile din județul Dâmbovița, fiind monitorizate 167 mame minore, în vederea prevenirii separării copiilor de familie. Numărul total al gravidelor în risc social a scăzut însă de la 185 în anul 2016 la 167 în anul 2017. Dintre acestea, 27 aveau sub 16 ani, 70 dintre acestea aveau 8 clase sau mai puțin, iar o mamă minoră și-a părăsit copilul în spital. În anul 2017 au beneficiat de serviciile Centrului maternal 4 gravide în risc social.

În cadrul Centrului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării, s-au primit 190sesizări, pentru care s-au întocmit rapoarte de evaluare şi s-a realizat consilierea psihologică pentru copii și familiile acestora.

Proiectul « Prevenirea sarcinii nedorite » a continuat şi în anul 2017 şi s-a acţionat în vederea dezvoltării şi diversificării modalităţilor de intervenţie în vederea prevenirii abandonului copilului, prin identificarea şi sprijinirea comunităţilor locale pentru dezvoltarea de servicii primare destinate prevenirii separării copilului de familie, consilierea femeii gravide aflată în risc social, precum şi consilierea pentru contracepţie. Astfel, în anul 2017 au fost consiliate 210 femei fertile cu risc de părăsire a copilului de la nivelul judeţului, iar dintre acestea, 185 femei au beneficiat, cu acceptul acestora, de măsuri instituite în vederea prevenirii sarcinii nedorite.

Centrul de consiliere pentru părinți și copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială a realizat consilierea psihologica pentru 421 copii cu măsură de protecție specială, a supervizat întâlnirile între părinți/rude/persoane și copiii aflați la asistent maternal profesionist sau plasament familial.

În vederea creșterii calității serviciilor oferite, instituţia noastră a contractat prestarea de servicii sociale cu Asociația “Provita Târgovişte 2003” (45 copii), Fundaţia “Cara Bella Internațional” (20 copii cu dizabilități), Asociația Română pentru Educație și Dezvoltare (14 copii), Asociația DREPT, Respect, Educație pentru Toți (15 copii), Asociația Diaconală “Casa creștină” (6 copii). Astfel, în prezent 100 copii /tineri beneficiază de serviciile de tip rezidenţial oferite de aceste ONG-uri.

Reducerea duratei de furnizare a serviciilor de protecție specială pentru copii s-a realizat prin:

 • Încurajarea adopției

În anul 2017 au fost finalizate 45 deschideri procedură adopție națională, au fost stabilite de către instanță 33 încredințări în vederea adopției și au fost încuviințate 27 adopții naționale și 1 adopție internațională.

Pe parcursul anului 2017, au fost eliberate 37 atestate de familii adoptatoare, iar în evidența Serviciului Adopții, se află un număr de 89 copii eligibili pentru adopție, cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani. În general solicitările familiilor adoptatoare sunt pentru copii de vârstă mică, fără probleme de sănătate, iar dintre copiii adoptabili, 50 au vârsta peste 5 ani.

 • Sprijinirea reintegrărilor în familie

În anul 2017, prin sprijinirea familiilor naturale pentru accesarea serviciilor de la nivel comunitar, au fost reintegraţi în familia naturală/extinsă un număr de 73 copii (14 copii reintegrați de la asistent maternal profesionist, 10 copii din măsura de plasament de tip familial şi 49 din măsura de plasament de tip rezidenţial).

Tot referitor la activitatea de promovare și respectare a drepturilor copilului, în subordinea Consiliului Județean Dâmbovița funcționează Comisia pentru Protecția Copilului Dâmbovița, care în anul 2017 a emis 1536 hotărâri din care: 1348 certificate de încadrare în grad de handicap pentru copii, 9 atestate asistent maternal profesionist și 188 hotărâri diverse.

 • Protecția victimelor violenței domestice

Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie a realizat găzduirea și îngrijirea victimelor violenței domestice, consilierea psihologică și socială, consultanță și asistență juridică, pentru un număr de 84 de persoane (32 adulți și 52 copii) dintre care: 43 beneficiari au fost reintegrați în familia naturală, 24 beneficiari au fost reintegrați în familia lărgită, 9 beneficiari au fost integrați în comunitate (chirie), iar 8 persoane benficiază în continuare de serviciile centrului. Pe parcursul anului 2017 au fost înregistrate și 7 cazuri în care victimele au refuzat să beneficieze de seviciile centrului, acestea fiind consiliate și informate cu privire la cauzele și consecințele violenței în familie, identificându-se alte surse de suport (familia lărgită, comunitate).

 • Servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități

În ceea ce priveşte evaluarea complexă a copilului cu dizabilități, în evidență sunt 1600 cazuri. Dintre acestea, 1174 s-au încadrat în gradul de handicap grav, 266 handicap accentuat, 156 handicap mediu, 4 handicap uşor.

În afară de centrele de tip rezidențial pentru copii, în care beneficiază de servicii specializate 81 copii cu dizabilități, în structura DGASPC Dâmbovița funcționează și Centrul de recuperare și reabilitare copii cu handicap Târgoviște,care a asigurat în anul 2017 servicii specializate pentru 140 copii cu dizabilități (6 luni cu posibilitatea prelungirii cu o perioadă de 3 luni). Centrul a fost înființat cu sprijinul financiar al Fundaţiei SERA România și funcționează din octombrie 2012.

Echipa Mobilăpentru copii cu dizabilităţi a asigurat și în anul 2017 servicii de recuperare şi practici integrative pentru copiii cu nevoi speciale în cadrul propriilor familii, pentru un total de 39 copii cu dizabilități.

Centrul de recuperare, socializare, consiliere a copilului cu dizabilităţi din cadrul Complexului de Servicii Sociale „Casa Soarelui” Târgoviștefuncționează din data de 15 martie 2016 și se adresează copilului cu sindrom Down și copilului cu autism. În anul 2017 au fost oferite servicii de specialitate pentru 58 beneficiari, iar formarea angajaților pe Terapie Comportamentală Aplicată s-a realizat cu sprijinul Asociației Help Autism.

IV.2.3 Protecția persoanelor cu dizabilități din județ

Numărul persoanelor cu dizabilități neinstituționalizate este în continuă creștere în ultimii ani datorită numărului mare de solicitări în vederea încadrării în grad de handicap și datorită modificărilor legislative privind criteriile de încadrare în grad de handicap. În ceea ce privește repartizarea pe grade a adulților și copiilor cu dizabilități neinstituționalizați, situația este următoarea:

ADULȚI ȘI COPII CU DIZABILITĂȚI

NEINSTITUȚIONALIZAȚI

Adulți

cu dizabilități

la 31.12.2017

Copii

cu dizabilități

la 31.12.2017

cu handicap ușor

112

0

cu handicap mediu

1015

135

cu handicap accentuat

7710

210

cu handicap grav

7861

1096

TOTAL

16698

1441

 

TOTAL copii și adulți cu dizabilități

18139

În afară de persoanele cu dizabilități neinstituționalizate, 262 adulți cu dizabilități și 81 copii cu dizabilități beneficiază de măsură de protecție specială, cheltuielile pentru serviciile oferite fiind stablite prin standarde de cost prevăzute în legislație.

Protecția persoanelor cu dizabilități în cadrul centrelor de tip rezidențial.

În structura DGASPC Dâmbovița, funcționează trei centre rezidențiale pentru adulți cu handicap:

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa a oferit servicii de găzduire, îngrijire recuperare, asistență și suport, îngrijire socio-medicală, inclusiv paliativă pentru persoane vârstnice cu dizabilități, având o capacitate de 60 locuri.

Centrul de Servicii Comunitare ,,Floarea Speranţei” Pucioasa a oferit servicii specializate pentru 42 persoane adulte cu dizabilități în cadrul Locuințelor protejate, pentru 24 beneficiari pe parcursul anului 2017 în cadrul Centrului de criză pentru adulți în dificultate și pentru 20 beneficiari în cadrul centrului de zi.

Centrul de Servicii Comunitare ,,Sfântul Andrei”- Gura Ocniţei, a oferit servicii de găzduire şi îngrijire pentru 33 adulţi cu handicap în cadrul unor locuinţe protejate, precum și servicii specializate în cadrul centrului de zi pentru 20 adulți cu dizabilități.

În afară de centrele de tip rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități, din subordinea DGASPC Dâmbovița, în județul Dâmbovița funcționează și Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap, Țuicani – Moreni, care este în prezent instituție publica de asistență socială în subordinea administrativ – financiară a Consiliului Județean Dâmbovița și a Primăriei Moreni și a asigurat servicii rezidențiale pentru 125 persoane cu vârste între 18 si 45 ani, cu handicap mintal, neuropsihic asociat și cu handicap locomotor.

Pentru persoanele adulte cu dizabilități aflate în familie a fost înființat cu fonduri europene și funcționează începând cu luna august 2015, Serviciul de Recuperare și Reabilitare Neuromotorie pentru Persoane cu Handicap, care furnizează în regim de zi, servicii medico-sociale specializate de recuperare şi reabilitare neuromotorie de tipul: consultații medicale de specialitate, electroterapie, magnetoterapie, ultrasunete, kinetoterapie şi reeducare motorie, terapie prin masaj şi balneoterapie, pentru persoanele adulte cu handicap cu domiciliul/reşedinţa în judeţul Dâmboviţa, numărul total al beneficiarilor fiind de 209 persoane.

Centrul de consiliere și sprijin pentru integrarea socială a persoanelor cu boli psihice înființat tot cu fonduri europene, furnizează, în regim de zi, servicii psiho-sociale de tipul: informare, consiliere și mediere socială, sprijn și consiliere psihologică, terapie psihologică individuală sau de grup, reeducarea deprinderilor de viață independentă, sprijin pentru relaționarea optimă cu familia, consiliere vocațională, evaluarea abilităților de muncă, pentru persoane cu boli psihice încadrate în grad handicap, cu domiciliul în județul Dâmbovița, având un număr de 42 beneficiari în anul 2017.

SECŢIUNEA IV.3.ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIŞTE

IV.3.1 Misiune

Şcoala Gimnazială Specială Târgovişte, instituție cu personalitate juridică, este subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale, coordonată metodologic de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi finanţată de Consiliul Judeţean Dâmboviţa;

Misiunea acestei instituţii este aceea de a asigura creşterea calității procesului educațional și a serviciilor specializate, în vederea îmbunătățirii activităților de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a elevilor şi tinerilor cu cerinţe educative speciale, din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat.

IV.3.2 Resurse umane

Colectivul didactic este format din 88 cadre didactice calificate, cu o solidă pregătire în activitatea cu elevul cu dizabilităţi, specialişti în terapii pentru diagnostice severe, de educaţie specială, kinetoterapeuţi, specialişti în domeniul terapiilor educaţionale şi a activităţilor de pre-profesionalizare, specialişti în terapie educaţională complexă şi integrată şi profesori de sprijin.

În cadrul Şcolii Speciale, frecventează cursurile un număr de 212 elevi cu deficienţe mintale severe şi asociate din tot judeţul , cu vârstă cronologică între 4 –21 ani. Elevii sunt repartizaţi în 31 clase după cum urmează:

 • 2 grupe de preşcolari din care o grupă funcţionează în cadrul Grădiniţei „Rază de soare” Târgovişte;

 • 12 clase învăţământ primar;

 • 17 clase învăţământ gimnazial.

Numărul de elevi este în scădere, ca o consecinţă a aplicării Programului Naţional de integrare în învăţământul public a copiilor cu deficienţe moderate şi uşoare. Toate acestea au produs un impact major în îngrijirea, protecţia, ocrotirea, educaţia elevilor şi tinerilor deficienţi, propunând dezvoltarea într-o direcţie nouă a educaţiei şi trecerea la educaţia integrată sau incluzivă, cât mai aproape de şcoala publică.

În acest an şcolar funcţionează 2 clase învăţământ primar la Gradinita nr. 3 Găeşti pentru copiii din Centrul de Servicii Sociale Găeşti şi cei care locuiesc în localităţile limitrofe. Majoritatea elevilor din şcoală, mai precis 154 elevi, provin din familie, 29 elevi sunt în plasament familial la asistenţi maternali, iar restul sunt institutionalizaţi dupa cum urmează :

 • 13 la Centrul de Servicii Sociale ,,Floare de Colţ ’’Tîrgovişte

 • 13 la Centrul de Servicii Sociale Găeşti ;

 • 3 la Fundatia Cara Bella Internaţional Găeşti;

Având în vedere specificul unităţii s-a pus un accent deosebit pe activităţile extracurriculare, de integrare şi socializare realizate în cadrul parteneriatelor cu comunitatea locală: Teatrul Tony Bulandra, Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească, Biblioteca Judeţeană I.H. Rădulescu, Poliţia Municipală Tîrgovişte, Centrul  de Prevenire, Evaluare şi Consiliere  Antidrog,Universitatea Valahia, Facultatea de Sport cu care s-a încheiat Convenţie de Colaborare privind activitatea de practică de specialitate a studenţilor de la specialitatea kinetoterapie, cu nenumărate instituţii şcolare de pe raza oraşului Târgovişte , din judeţ dar și din alte județe .

IV.3.4 Resurse financiare

Surse de finanţare: instituţia, din punct de vedere financiar, nu are venituri proprii, cheltuielile deorganizare şi funcţionare fiind suportate din alocaţii bugetare.

În cursul anului 2017, Şcoala Gimnazială Specială Târgovişte a avut cheltuieli totale de

6 357 909.86 lei, dintre care 5 932 932.00 lei pentru salarii si 424 977.86 lei pentru bunuri și servicii.

Sursele de finanţare a acestor cheltuieli au fost: Consiliul Judeţean Dîmboviţa şi Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Dîmboviţa.

         Toate declaraţiile către autorităţile statului (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, şomaj, asigurări de sănătate etc.) au fost depuse şi obligaţiile faţă de aceste autorităţi au fost achitate în termenul legal.

Instituţia nu înregistrează plăţi restante.

O problemă importantă a constituit-o transportul elevilor, activitate care a fost realizată prin organizarea a 5 trasee pentru preluarea acestora.

Din luna ianuarie 2018 se va asigura din nou transportul elevilor. Ca urmare a discuțiilor purtate la Consiliul Județean Dâmbovița cu primarii din localitatile de domiciliu ale elevilor și, în conformitate cu prevederile legale, s-a hotărâat ca banii pentru efectuarea transportului să fie alocați inițial din bugetul Consiliului Județean Dâmbovița, urmând ca aceste sume să fie recuperate ulterior de la UAT-uri pe baza protocoalelor/acordurilor de asociere, care se vor stabili între Consiliul Județean si UAT-urile respective.

 

CAPITOLUL V. ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ

SECŢIUNEA V.1. CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ

C.J.R.A.E. Dâmboviţa, caunitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, este subordonată Ministerului Educaţiei Naționale, coordonată metodologic de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi finanţată de Consiliul Judeţean Dâmboviţa; orizontal/în reţea, dezvoltă relaţii cu instituţiile de învăţământ de la toate nivelurile.

Organigrama Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa cuprinde 5 posturi administrative (director, administrator financiar, secretar, asistent social, îngrijitoare), Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (un post de coordonator şi 2 posturi de profesor consilier şcolar), la care se adaugă cele 47 de posturi de profesori consilieri școlari din cabinetele şcolare şi interşcolare de asistenţă psihopedagogică şi cele 13,5 posturi de profesori logopezi din centrele logopedice interşcolare. Începând cu 01.09.2017, la Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (S.E.O.S.P.) este normat 1 post de profesor consilier şcolar şi 0,5 post profesor logoped.

V.1.1. Resurse umane la nivelulCentrului Judeţean De Resurse Şi De Asistenţă Educaţională Dâmboviţa

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific serviciile educaţionale realizate de:

 1. Centrul judeţean şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică;

 2. Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare.

V.1.1. A. Centrul judeţean şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică (C.J.A.P.P.)

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică are în schemă 3 posturi de profesori psihologi, din care 1 coordonator. În judeţul Dâmboviţa sunt 47 de posturi de profesori consilieri în cabinete şcolare şi interşcolare, asigurând servicii educaţionale de asistenţă psihopedagogică în unităţi de învăţământ.

V.1.1.B. Centrul şi cabinetele logopedice interşcolare

În judeţul Dâmboviţa sunt normate 14 posturi de profesori logopezi, distribuite în 6 oraşe, după cum urmează:

 

CABINETE LOGOPEDICE INTERŞCOLARE

Localitatea Târgovişte Găeşti Moreni Pucioasa Titu Fieni Băleni
Număr cabinete

7

2

1

1,5

1

0,5

1

În perioada 15 septembrie- 15 octombrie, în cele 14 circumscripții din județ au fost examinaţi 11361 copii, 7885 şcolari şi 3476 preşcolari; au fost depistaţi 1148 de copii cu dificultăţi de limbaj şi comunicare.

ACTIVITATEA CENTRULUI JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI A CABINETELOR ŞCOLARE ŞI INTERŞCOLARE

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică şi cabinetele de A.P.P., în anul 2017, au asigurat asistenţă psihopedagogică în unităţile şcolare arondate; astfel s-au desfăşurat activităţi de consiliere psihopedagogică pentru elevi, părinţi şi cadre didactice prin care s-a urmărit menţinerea şi restabilirea echilibrului psihic al elevilor ca urmare a agresării acestora de către factori şcolari, economici şi/sau sociali. De asemenea activităţile de consiliere au avut ca obiective şi adaptarea elevilor la cerinţele şcolii în vederea realizării unei integrări şcolare optime, precum şi orientarea carierei elevilor.

Toate aceste activităţi s-au realizat în conformitate cu obiectivele strategice asumate de C.J.A.P. prin planul managerial al anului 2017, după cum urmează:

1. Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la nivelul clasei de elevi (decizional, informațional, organizatoric, metodologic), în scopul creșterii calității în educație;

2.Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare prin modernizarea abordării învățării, a sistemului de evaluare a calităţii în învăţământ și prin îmbunătățirea rezultatelor obţinute la evaluările / examenele naţionale

3. Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, racordarea acestuia la piaţa muncii. Pentru fundamentarea ofertei educaţionale şi restructurarea reţelei şcolare pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor, ţinând cont de caracteristicile comunităţii locale concretizată, profesorii psihopedagogi ai Centrului şi cabinetelor de A.P.P. au realizat în sem. I sondajul privind opţiunile şcolare şi profesionale primare ale elevilor de clasa a-VIII-a din unităţile şcolare dâmboviţene, pe un număr de3805 elevi.

4. Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant la nivelul judeţului dâmbovița, compatibil cu cel european, prin sporirea accesului la educaţia de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor în vederea îmbunătățirii rezultatelor elevilor

ACTIVITATEA CABINETELOR LOGOPEDICE INTERŞCOLARE

În anul 2017 au funcţionat 14 cabinete logopedice interşcolare: 7 cabinete în Târgovişte (din care 0,5 normă la S.E.O.S.P.), 2 în Găeşti, 1,1/2 Pucioasa, câte unul în Titu, Moreni, Băleni, 0,5 Fieni.

În perioada 15 septembrie – 15 octombrie, în cele 14 circumscripţii din judeţ au fost examinaţi 11361 copii, 7885 şcolari şi 3476 preşcolari ; au fost depistaţi 1148 de copii cu dificultăţi de limbaj şi comunicare. Dintre aceştia, la activităţi terapeutice au fost programaţi 493 copii, 304 scolari şi 189 preşcolari.

La sfârşitul semestrului I, sunt corectati 110 copii, iar restul sunt ameliorați. În urma evaluărilor logopedice derulate la inceputul semestrului II, precum si pe parcursul acestuia, au fost inclusi incă 227 copii. La sfarșitul anului școlar, au fost corectati 394 copii si ameliorati 326. O mare parte din copiii care nu au participat efectiv la activităţi de terapie logopedică au beneficiat de evaluare şi consiliere a părinţilor şi cadrelor didactice.

În toate cabinetele au fost evaluati copii din unitati din judeţ, în special din mediul rural, care nu făceau parte din circumscripţia logopedică , iar parinţii au fost consiliaţi privind modul in care pot sprijini corectarea/ dezvoltarea limbajului; în funcţie de gravitatea tulburarii de limbaj si a posibilităţii includerii in grupe de terapie deja constituite, au fost programati la activitati de terapie logopedică copii din afara circumscriptiilor ( din Adânca, Lazuri, Răzvad, Gura Şuţii, Ocniţa, Voineşti, Doiceşti, Măneşti, Malul cu flori, Dragomireşti, Baldana, Braniştea, Potlogi, Podu Rizii, Bezdead, Valea Lungă, Vârfuri, Iedera, Dărmăneşti Telesti, Picior de Munte,, Valea Mare, Pătroiaia Vale, Rascăieţi, Dâmbovicioara, Lunguleţu, Odobeşti etc)

 

V.1.2. RAPORT FINANCIAR

În perioada 01.01.2017 până în prezent, instituţia a înregistrat cheltuieli în sumă totală de 3.396.667,34 lei în următoarea structură :

– cheltuieli cu personalul 3.247.368,00 lei

– cheltuieli materiale – 144.205,97 lei

Sursele de finanțare a acestor cheltuieli au fost: Consiliul Județean Dâmbovița și Ministerul Educației Naţionale prin Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița.

           Toate declaraţiile către autorităţile statului (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, şomaj, asigurări de sănătate etc.) au fost depuse şi obligaţiile faţă de aceste autorităţi au fost achitate în termenul legal.

Instituția nu înregistrează plăți restante.

SECŢIUNEA V.2. COMPLEXUL NAȚIONAL MUZEAL ”CURTEA DOMNEASCĂ”

Anul 2017 s-a dovedit a fi pentru Complexul Naţional Muzeal “Curtea Domnească“ Târgovişte unul de succes. La cei peste 75 de ani de la înființare, am reușit să reunim, de-a lungul perioadei încheiate, evenimente deosebite care sunt laudabile. Depășirea numărului de vizitatori estimat, dezvoltarea patrimoniului muzeal, organizarea de simpozioane și publicarea de articole, expozițiile organizate la sediu, fac din anul 2017, unul ce, din anumite puncte de vedere, va fi greu de întrecut.

Dezvoltarea Complexului Naţional Muzeal “Curtea Domnească“ Târgovişte, prin organizarea de expoziții de avergură, a continuat în aceast an cu expozițiaAurul și Argintul Antic al României, care până în prezent a fost vizitată de peste 7,676 de persoane, in decurs de doar 2 luni.

În anul 2017, numărul vizitatorilor Complexului Naţional Muzeal “Curtea Domnească“ Târgovişte a crescut cu 5% față de anul 2016. In ceea ce privește nivelul încasărilor, acestea au fost în anul 2017 mai mari cu 16,3 % față de anul 2016.

În anul 2017, numărul vizitatorilor Ansamblului Brâncovenesc Potlogi a crescut cu 149 % față de anul 2016, iat încasările de la acest obietiv au sporit cu 186%.

O situție pozitivă s-a înregistrat și la Peștera Ialomiței, unde numărul de vizitatori a crescut cu 1,6% față de anul precedent. Încasările realizate au fost mai mari cu 1,4%.

Principale obiective propuse şi realizate în această perioadă au fost:

 • Deschiderea de noi expoziţii muzeale permanente. În anul 2017 a reintrat în circuitul turistic Casa Atelier „Gabriel Popescu”, restaurată şi consolidată prin proiectul „Restaurarea şi consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, Comuna Vulcana–Pandele, judeţul Dâmboviţa”, prin susţinerea financiară a MFSEE, din cadrul Programului „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”;

 • Asigurarea conservării şi restaurării clădirilor monument istoric din patrimoniul instituţiei. S-a acordat o atenţie specială efectuării lucrărilor de reabilitare la clădiri si la expoziţiile de bază, acestea fiind elementele de prim impact cu publicul vizitator;

 • Intensificarea activităţii de reinventariere a patrimoniului. În fiecare an patrimoniul muzeului devine tot mai numeros, datorită obiectelor descoperite pe şantierele arheologice sau provenite din donaţii. În prezent instituţia adăposteşte 64.513 obiecte de patrimoniu;

 • Asigurarea unui contact permanent cu mediile de informare, fundaţii, organizaţii non-guvernamentale, unităţi de învăţământ, organisme internaţionale, naţionale şi judeţene specifice;

 • Eficientizarea activităţii prin reducerea costurilor serviciilor culturale oferite concomitent cu sporirea calităţii acestor servicii;

După cum se observă din tabelul de jos cheltuielile pe beneficiar, din subvenţia alocată şi din veniturile proprii, au ajuns la cel mai scăzut nivel, în perioada analizată.

Anul

Numărul vizitatorilor

Alocaţii bugetare

Lei/vizitator

Venituri proprii Lei/vizitator

2014

135.313

14,15

3,58

2015

161.196

11,45

3,72

2016

327.395

6,29

2,20

2017

343.893

7,45

2,78

 • Protejarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural mobil şi imobil;

 • Înregistrarea volumelor în evidenţa informatizată a colecţiei de publicaţii ce alcătuieşte biblioteca Complexului Național Muzeal “Curtea Domnească” Târgoviște

 • Adecvarea ofertei de programe culturale şi educaţionale la nevoile si exigenţelepublicului;

 • Creşterea numărului de vizitatori. În anul 2017, s-au înregistrat 343.893 vizitatori, în creştere cu 5,02% fată în anul 2016 când s-ai înregistrat 327.395 vizitatori.

Acestă creştere a fost generată şi de organizarea expoziției Aurul și Argintul Antic al României.

Tabelul managementului de proiect pentru anul 2017, comparativ

( / ) cu anul 2016

Nr. crt.

Programul Tipul

proiectului

Numărul

de proiecte

Numărul de

contacte/ rezultate

1. ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞI PROIECTE EXPOZIŢIONALE

 

Proiecte mari

66 / 61 – 13/12 expoziţii temporare organizate în cadrul muzeelor instituţiei

– 3/3 expoziţii organizate în colaborare cu alte instituţii, în alte locaţii decât cele ale Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească”

– 28/27 proiecte educative

– 1/1 participare în calitate de partener la proiecte europene

– 20/18 evenimente culturale

– 1/0 muzeu restaurat şi consolidat

2. CONSERVAREA, RESTAURAREA ŞI PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

Proiecte mari

20 / 15 Proiectele realizate includ:

– lucrările de restaurare,

– asigurarea protejării patrimoniului muzeal

– asigurarea protejării patrimoniului rezultat în urma săpăturilor arheologice

– iniţierea procedurilor necesare restaurării patrimoniului

– asigurarea protejării patrimoniului arheologic

– conservarea activă şi restaurare, îmbogăţirea patrimoniului instituţiei

– cercetarea de teren

– cercetarea patrimoniului şi cercetarea arheologică

– cercetarea patrimoniului şi cercetarea arheologică în colaborare cu alte instituţii de profil

3.  

 

 

EVIDENŢA PATRIMONIULUI CULTURAL

 

Proiecte mari

14 / 14 Proiectele realizate includ:

– gestionarea şi păstrarea datelor de identificare a bunurilor culturale

– gestionarea bunurilor culturale

– clasarea şi declasarea bunurilor culturale

– îmbogăţirea fondului de carte

– reinventarierea fondului de carte

– reinventarierea bunurilor culturale

– gestionarea fondului de carte

4. EDITARE DE PUBLICAŢII, PROIECTE DE CERCETARE

Proiecte medii

5 / 4 – Proiectele realizate include teme de cercetare si articole publicate
5. ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE

Proiecte medii

5 / 4 Proiectele realizate includ:

– folosirea unor mijloace de comunicare eficiente şi în acelaşi timp implicând costuri cât mai reduse

– promovarea activităţii instituţiei

– creşterea numărului de turişti

Programul minimal propus de muzeu şi aprobat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa a fost completat pe parcursul anului cu multe actiuni ce privesc activitatea expozitionala, pe cea de restaurare – conservare şi protejarea patrimoniului.

Comparativ cu anul 2016, când au fost realizate 61 de proiecte în cadrul programului “Activităţi Educaţionale şi Proiecte Expoziţionale”, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domneasca“ a realizat, în 2017, un număr de 66 proiecteculturale, ccea ce reprezintă o creștere cu 8,2 % în perioada analizată. Proiectele culturale au fost finanţate din venituri proprii şi subventie alocata. Veniturile proprii au provenit nu numai din taxe de intrare dar si din vânzarea produselor specifice la punctele de vânzare ale muzeului. O altă sursă de venituri au reprezentat-o sumele încasate din descărcările de sarcină arheologică, realizate de specialiştii muzeului.

 

 

SECŢIUNEA V.3. CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ DÂMBOVIŢA

V.3.1. Misiune

Proiectele şi programele desfăşurate în perioada ianuarie – decembrie 2017, au fost realizate de secţiunile ce compun Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa sau în colaborare cu instituţii şi organizaţii culturale, care se adresează comunităţii locale. Evenimentele culturale organizate sunt recunoscute şi apreciate atât la nivel local, cât şi la nivel naţional.

Pornind de la obiectivele sale, managementul Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa a luat în considerare desfăşurarea cu prioritate a unor proiecte culturale care să asigure evoluţia instituţiei, creşterea prestigiului acesteia în rândul publicului, diversificarea şi creşterea numărului de consumatori culturali dar şi fidelizarea acestora, prin oferta de produse culturale adecvate nevoilor acestora.

V.3.2. Proiecte culturale

3.2.1. – Proiecte şi evenimente culturale organizate de Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa

În anul 2017, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa a organizat 24 de acțiuni proprii (anexa nr. 4. a), cu 7 mai multe (creștere cu 41,17%) față de anul 2016.

Numărul mai mare de acțiuni este explicabil, alături de preocuparea conducerii instituției, și de creșterea alocarilor financiare cu circa 50%, respctiv 476.500 lei în anul 2017, față 317.600 lei în anul anterior.

În anul 2017, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa a primit sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale pentru organizarea a trei evenimente de amploare, menite să promoveze imaginea judeţului Dâmboviţa. Au fost încheiate contracte de finanţare nerambursabilă şi au fost finanţate următoarele acţiuni culturale:

– Festivalul Naţional “Ion Dolănescu”, ediţia a IV-a – 29.900 lei;

Festivalul – Concurs Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”, ediţia a XLIX-a – 20.000 lei;

Festivalul – Concurs Naţional „Ileana Sărăroiu”- ediţia a V-a – 50.000 lei.

3.2.2 – Proiecte şi evenimente culturale la care Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa a fost partener:

În anul de referință, s-au desfășurat 10 astfel de acțiuni, față de 11 în anul 2016. (anexa nr. 4. b).

V.3.3. Spectacole organizate de Orchestra Populară “Chindia”

Orchestra populară „Chindia” a Centrului Judeţean de Cultură a susţinut 32 spectacole (anexa nr. 4. c) în cadrul proiectelor desfăşurate de instituţie, cu prilejul zilelor unor localităţi din judeţ şi cu ocazia altor evenimente deosebite organizate în judeţ. Aceasta reprezintă o creștere cu 18.51% față de anul 2016, cand au fost susținute 27 spectacole

Cele 32 spectacole au fost sustinute cu prilejul unor evenimente ca Zilele Unirii, „De Dragobete şi Mărţişor”, „Flori de Florii”, Festivalul “Ion Dolănescu”, Festivalul „Toamnei”, Festivalul “Rodica Bujor”, Festivalul concurs de interpretare a cântecului popular „Ileana Sărăroiu”. Festivalul „Lunca Narciselor”, Spectacol folcloric pentru pensionari, Răvăşitul Oilor. De asemenea, Orchestra populară „Chindia” a sustinut spectacole cu ocazia zilelor comunelor Nucet, Petresti, Moroeni, Răzvad, Vulcana Pandele, Gura Ocnitei, Șotânga, Razvad, Potlogi, Comișani.

V.3.4. Concerte susţinute de Orchestra Simfonică “Muntenia”

În perioada raportată, activitatea Orchestrei Simfonice “Munteniaa urmărit prezentarea unui repertoriu cât mai divers, scopul fiind acela de a oferi publicului concerte de calitate şi, în acelaşi timp, de a pune în valoare prestaţia artiştilor. Colaborarea cu personalităţi de marcă ale artei interpretative, atât artişti instrumentişti cât şi solişti, a însemnat promovarea instituţiei şi creşterea vizibilităţii acesteia.

Orchestra simfonică „Muntenia” a susţinut, în anul 2017, 17 concerte la Târgovişte şi în alte localităţi ale judeţului, concerte extraordinare de Crăciun şi de Paşte, concerte educative precum şi concerte speciale dedicate unor evenimente importante. În anul 2016, au fost susținute 15 concerte. (anexa nr. 4. d)

Programul susţinut în perioada raportată a cuprins 17 concerte, precum: Concert de Ziua Unirii, Carnaval la Veneţia, Concert dedicat Zilei Femeii, Concert „Lumina Muzicii”, “Pianul călător” – Turneu extraordinar al pianistului Horia Mihail, Primăvara Clasică Europeană, Miniconcert în cadrul Festivalului Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”, Concertul “Sfântul Andrei şi neamul românesc”, Concert extraordinar de Crăciun, ș.a.

V.3.5. Activitatea Şcolii Populare de Arte “Octav Enigărescu”

În anul şcolar 2016 – 2017, Şcoala de Arte a funcţionat cu un număr total de 15 clase, iar în anul şcolar 2017 – 2018 funcţionează tot cu un număr de 15 clase.

Participarea elevilor compartimentului Şcoala Populară de Arte la festivaluri, evenimente culturale, concursuri naţionale şi internaţionale:

  • clasa de pian – expert Andreea Andrei

Festivalul „Prietenii Muzicii”, Sibiu – Ediţia a V-a, 03-05 martie 2017

– Concursul Naţional de Pian „Virtuozii” Brăila – ediţia a IX-a, 19-20 mai 2017

  • clasa de artă modernă, pictură şi grafică – expert Mihai Şerbănescu

– Concursul Naţional de Pictură şi Grafică “Vespasian Lungu”, ediţia a XXII-a Brăila, 13-19 mai 2017

– Concursul Naţional de Arte Vizuale „Nicolae Mantu”, ediţia a XI-a, Galaţi, 5-30 mai

– Concursul Naţional de pictură şi Grafică, ediţia a III-a, Sibiu, 4 – 15 decembrie 2017

  • clasa de canto muzică populară, expert Nica Mirabela

– Festivalul „Zilele Şcolilor Populare de Arte”– ediţia a XVI-a, Târgu Mureş, 10-11 mai

V.3.6. Sesiune de selecţie de programe şi proiecte culturale

În anul 2017, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa a organizat a doua Sesiune de selecţie de programe şi proiecte culturale în vederea atribuirii de contracte de finanţare nerambursabilă, în conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru solicitanţii persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii. Pentru finanţările nerambursabile a fost alocată suma totală de 100.000 lei.

Au fost depuse 6 proiecte culturale şi, în urma procedurii de selecţie, au fost selectate pentru finanţare două proiecte culturale, suma totală alocată fiind de 45.880 lei.

Proiectele culturale care au obţinut finanţare:

Nr. crt.

Beneficiar

Denumire proiect

Suma aprobată

1.

Asociaţia Dar Development Association Conferinţa „Moştenirea Culturală a Epocii Brâncoveneşti – Interferenţe multietnice şi modernitate pe Drumul Sudului”

33.730 lei

2.

Societatea Scriitorilor Târgovişteni Târgovişte-Chişinău-Cernăuţi. Antologie de poezie

12.150 lei

 

TOTAL

 

45.880 lei

V.3.7. Situaţia economico – financiară a instituţiei

Pentru desfăşurarea activităţilor culturale proprii, în perioada 01.01.2017- 31.12.2017 a fost cheltuită suma de 1.034.054 leidin total veniturilor realizate în sumă de 3.000.611 lei.

Ponderea cheltuielilor pentru acţiuni culturale din totalul cheltuielilor înregistrate în această perioadă este de 34,46 %.

Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru acţiuni culturale înregistrate în această perioadă din veniturile proprii realizate este de 31,83 %.

Execuţia bugetară a perioadei 01 ianuarie –31 decembrie 2017:

2017

TOTAL VENITURI (Lei)

3.000.611,00

ALOCAŢII BUGETARE (Subvenţii de la autoritate):

2.671.474,00

VENITURI PROPRII, din care:

329.137,00

– venituri din taxe şcolarizare

– venituri din bilete concert

– venituri din închiriere scenă, instalaţie sonorizare, Orchestra Populară „Chindia”, Orchestra simfonică „Muntenia”

231.249,00

– venituri din vânzare materiale documentare

– venituri din taxe participare târg şi tabără creaţie

97.888,00

TOTAL CHELTUIELI (Lei)

3.000.611,00

CHELTUIELI DE PERSONAL

1.685.681,00

BUNURI ŞI SERVICII

1.251.795,00

Cheltuieli întreţinere

54.461,00

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (Activităţi culturale)

1.034.054,00

ALTE CHELTUIELI (Asociaţii şi fundaţii)

45.880,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

17.255,00

Pentru desfăşurarea activităţilor culturale proprii, în perioada 01.01.2016- 31.12.2016 a fost cheltuită suma de 859.616,00 lei din total veniturilor realizate în sumă de 3.697.556,00 lei.

Ponderea cheltuielilor pentru acţiuni culturale din totalul cheltuielilor înregistrate în această perioadă este de 23.24 %.

Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru acţiuni culturale înregistrate în această perioadă din veniturile proprii realizate este de 29,49 %.

Veniturile proprii ale anului 2017 sunt în sumă de 329.137,00 lei, reprezentând un procent de 10,96% din totalul veniturilor pentru anul 2017 în timp ce veniturile anului 2016 sunt în sumă de 253,503,00 lei reprezentând un procent de 6,85% din totalul veniturilor pentru anul 2016.

Cheltuielile de personal aferente anului 2017 în sumă de 1.685.681,00 lei reprezintă un procent de 56,17 % din totalul bugetului din anul respectiv.

Cheltuielile de personal aferente anului 2016 în sumă de 1.889.910,00 lei reprezintă un procent de 51,11 % din total buget al anului respectiv. Numărul mediu de personal aferent anului 2017 este de 56 în timp ce numărul mediu de personal al anului 2016 este de 66.

Execuția bugetară a anului 2017 comparativă cu cea a anului 2016 a fost cu 23,25 la % mai mică, diferența fiind dată de reducerea cheltuielilor de personal, în ciuda creșterilor salariale făcute în anul 2017, cu un procent de 10,81% având în vedere faptul că s-au redus nr. de salariați și totodată s-a diminuat norma la jumătate pentru componenții orchestrei simfonice (24 persoane)și a cheltuielilor alocate investițiilor reduse de la 607.000 lei la 17.000 lei.

V.4. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „I. H. RĂDULESCU”

Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, centru de îndrumare metodologică şi de specialitate al bibliotecilor din judeţ, aflată sub autoritatea administrativă a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în conformitate cu Legea bibliotecilor (nr.334/2002), conformă cu legislaţia europeană în domeniu, în anul 2017 a urmărit realizarea următoarelor obiective:

 1. Dezvoltarea colecţiilor bibliotecii
  1. Carte: 7005 unităţi de bibliotecă (3520 u.b. – donaţii; 3485 u.b. – achiziţii).
  2. Periodice: 572 u.b.
  3. Efemeride: 294 u.b.
  4. CD: 38 u.b.
  5. DVD: 22 u.b.
  6. Depozit Legal: 78 u.b. (periodice); 427 u.b. (carte)

 

 1. Valoarea achiziţiilor de publicaţii : 2016- 2017. In anul 2017, valoarea achizițiilor a fost cu peste 18 % (17.878 lei) mai mare ca în anul 2016.

An

Valoare ( lei)
2016 99096
2017 116974

 

 

 1. Utilizatorii activi ai bibliotecii în 2017

Utilizatori nou-înscrişi

Utilizatori vizaţi

Total

Sediul central

1206

2033

3239

Filiala pentru Copii

1162

4491

5653

Europe Direct

134

834

968

Total

2502

7358

9860

 

2016

2017

Evidenţa utilizatorilor activi

9400

9860

 

Si la acet capitol al utilizatorilor activi, s-au înregistrat creșteri în anul 2017 față de 2016, respectiv cu 460 de utilizatori (+ 4.9%).

2017

2016

Frecvenţă

105509

105141

Documente difuzate

162841

161381

Inf. orale şi scrise

329268

334518

Activitate expoziţională

250

245

Animaţie culturală

462

462

Participanţi

16573

16431

 

 1. Programe culturale
  1. Ziua Culturii Naţionale
  2. Zilele Bibliotecii „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa
  3. Salonul editorial „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa

  4. Vacanţă la bibliotecă

  5. Seara de carte

  6. Ziua Mondială a Educaţiei

 1. Program expoziţional – 250 expoziţii (din care exemplificăm):
 • Expoziţia de carte bibliofilă dedicată lui I. L. Caragiale, din cadrul programului „Cum bine zis-a Caragiale…”

 • Fantezie şi culoare: made for Europe– creaţii hand maderealizate de deţinuţii din Penitenciarul Mărgineni

 • Drogurile, milenii de conflict– expoziție de carte tematică

 • Din bucăţiexpoziţia de grafică

 • Din suflet de copil” – expoziţia – concurs de creaţii tehnologice

 1. Concursuri pe diverse teme din care exemplificăm- 10 concursuri:
 • 24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor.

 • EU şi UE – cetăţenie europeană activă

 • Pedagogia – de la clasici la contemporani

 • Creativitate şi talent

 • Necuvintele

 • Bucuria învierii Domnului în suflet de copil

 • În căutarea primăverii

 1. Lansări publicaţii – 96 (din care exemplificăm):
 • Diaconul Coresi – ctitor de limbă română, misionar al credinţei străbune şi slujitor devotat al neamului românesc/ Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei

 • Catedrala mitropolitană din Târgovişte – simbol al efervescenţei misionare, spirituale şi culturale muntene – 500 de ani de la începutul ridicării ei/ Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei

 • Ieromonahul Macarie şi excelenţa tipografică de la Târgovişte în secolele XVI-XVIII/ Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei

 • Mănăstirea Stelea/ Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei

 • Prezentarea setului „România. Marea Unire 1918-2018” (100 de cărţi). Editura Tipo Moldova

 • Istoria Târgoviştei. O Cetate Eternă a românilor. Cronologie enciclopedică/ George Coandă

 • Târgovişte – ore astrale ale cetăţii. Analecte/ Victor Petrescu şi Mihai Stan

 1. Programul editorial al instituţiei:
 • Curier: Revistă de cultură şi bibliologie: nr. 1 şi 2/ 2017

 • Cultură şi civilizaţie în spaţiile locuite de români în sec. al XVI-lea / Agnes Erich; Victor Petrescu. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2017

 1. Înnoirea tehnicii de calcul
 • 5 sisteme de calcul

 • 1 server

 1. Asistenţa metodologică
 • biblioteci publice: 81

  • 2 municipale (Târgovişte şi Moreni)

  • 5 orăşeneşti (Găeşti, Pucioasa, Fieni, Titu, Răcari)

  • 74 comunale (+12 filiale)

Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli – 2017

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

2016

2017

1

TOTAL CHELTUIELI

1581663

1770565

2

CHELTUIELI CURENTE

1352009

1576742

2.1

Cheltuieli de personal

1068243

1258187

2.2

Bunuri și servicii

283766

318555

2.3

Alte bunuri și servicii pentru întreţinere și funcţionare

55881

60043

2.4

Reparaţii curente

0

0

2.5

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5657

11619

2.6

Deplasări, detaşări, transferări

2008

597

2.7

Cărți, publicaţii și materiale documentare

99096

116974

2.8

Pregătire profesionala

1700

2700

2.9

Protecţia muncii

2206

1010

2.10

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

0

0

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

90023

59880

4

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

139631

133943

5

VENITURI ÎNCASATE (VIRATE CONSILIULUI JUDEŢEAN)

1479

504

 

CAPITOLUL VI. SERVICII PUBLICE DE INTERES JUDEŢEAN

 

SECŢIUNEA VI.1. SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT

VI.1.1. Prezentare activitate

Responsabil cu activitățile de salvare în zona montană, pentru a-și îndeplini obiectivele și pentru a fi cât mai eficient, Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Dâmbovița a efectuat, în perioada ianuarie – decembrie 2017, următoarele activități:

 • patrularea preventivă în zona montană, la fiecare sfârșit de săptămână, dar și în zilele cu aflux mare de turiști și asigurarea serviciului de permanență la sediu (24h din 24, 7 zile din 7) pentru preluarea cazurilor/urgențelor semnalate;

 • verificarea traseelor turistice în timpul patrulării preventive și rezolvarea problemelor ivite. În acest sens, în primăvara anului 2017, după topirea zăpezii, au fost verificate refugiile turistice, au fost îndepărtați brazii căzuți pe potecă, au fost verificate cablurile de spirijin în zonele periculoase;

 • asigurarea asistenței salvamont la următoarele concursuri și evenimente desfășurate în zona montană a județului Dâmbovița: ,,Marathon 7500” (13 – 16 iulie 2017), Concurs Moroieni MTB (22 – 24 august 2017), Tabăra de Schi (1 – 7 februarie 2017), ,,Winter Race” (7 – 8 martie 2017), ,,Transylvania100k” (16 – 17 mai 2017);

 • anul 2017 a fost unul important pentru Serviciul Public Județean Salvamont, fiind anul aniversării a 35 de ani de existență, eveniment sărbătorit pe 14 octombrie 2017;

 • participarea la exerciții comune cu IGSU Dâmbovița;

 • organizarea exercițiului național Salvaespo în Peștera Ialomiței (28 octombrie 2017);

 • asigurarea asistenței salvamont grupurilor de turiști și persoanelor aflate în zona montană în caz de condiții meteo nefavorabile, dar și celor care au dorit să parcurgă trasee greu accesibile.

 • pregătirea profesională a salvatorilor montani în Școlile Naționale Salvamont
  (2 școli Salvamont/an: o școală de vară și una de iarnă) organizate de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România – ANSMR, în școlile organizate de Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare – SMURD. Perfecționarea cunoștințelor se realizează prin antrenamente tematice periodice (săptămânale / lunare).

Pentru efectuarea acestor activități, Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Dâmbovița a colaborat cu asociații și organizații non-guvernamentale (ONG-uri) de profil.

VI.1.2. Prevenirea accidentelor montane

În vederea prevenirii accidentelor montane, Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Dâmbovița, a efectuat patrulări preventive și a verificat permanent cele 8 trasee din Munții Bucegi și Leaota

VI.1.3. Intervenții la accidente

Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Dâmbovița a intervenit în toate cele 165 cazuri semnalate.

VI.1.4. Perfecționare

În perioada anului 2017, 5 salvatori montani din cadrul echipei Salvamont Dâmbovița au absolvit cursuri de reatestare, organizate de ANSMR. Alți 4 salvatori montani au absolvit cursurile de speologie TSA 2, organizate de CORSA.

VI.1.5. Investiții

Echipa Salvamont Dâmbovița a reușit renovare a doua camere din Refugiului Salvamont Peștera.

De asemenea, am reușit reamenajarea podului Refugiului Salvamont Peștera alături de anexe pentru parcarea atv-ului și a snowmobil-ului din dotare.

VI.1.6. Situaţia economico – financiară a instituţiei

IX. Situaţia economico – financiară a instituţiei:

Execuţia bugetară a perioadei raportate (01 ianuarie – 31 decembrie 2017)

PERIOADA

2017

Bugetul venituri (Lei)

563.565

Alocaţii bugetare – subvenție CJD

417.716

Venituri proprii

113.754

Excedent

32.095

Buget cheltuieli (Lei)

531.375

Cheltuieli personal

262.055

Cheltuieli materiale

264.560

Cheltuieli investiții

4.760

Serviciul Public Județean Salvamont nu a înregistrat datorii către bugetul de stat sau furnizori decât cele aflate în termenul legal de plată.

Chiar dacă s-a înregistrat o creștere a cheltuielilor, calitatea și eficiența serviciilor oferite de către Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo a crescut prin asigurarea unei activități profesionale de patrulare și de prevenire a accidentelor din zona montanăși cea subterană deservită.

Situație comparativa a veniturilor și cheltuielilor aferente anului 2017 cu veniturile și cheltuilile aferente anului 2016

 

AN

2016

2017

TOTAL VENITURI (Lei)

475.936

531.470

ALOCAŢII BUGETARE (Subvenţii de la autoritate):

394.228

417.716

VENITURI PROPRII încasate din:

– venituri din taxe salvamont și salvaspeo

81.708

113.754

TOTAL CHELTUIELI (Lei)

475.936

531.375

CHELTUIELI DE PERSONAL

181.182

262.055

BUNURI ŞI SERVICII

Cheltuieli pentru activitatea curentă

254.936

264.560

CHELTUIELI DE CAPITAL

39.818

4.760

 

Veniturile proprii încasate în 2017 comparativ cu 2016 au fost cu 39,3 % mai mari iar alocările bugetare ( subvenție CJD) au crescut cu 5,96%.

Gradul de acoperire al cheltuielilor de personal din venituri proprii în 2016 a fost de 44,24% iar în 2017 au fost de 43,41%.

Gradul de acoperire al cheltuielilor totale din venituri proprii în 2016 a fost de 17,17 % iar în 2017 au fost de 21,41 %.

Veniturile proprii ale anului 2017 sunt în sumă de 113.754 lei, reprezentând un procent de 21,40% din totalul veniturilor pentru anul 2017 în timp ce veniturile anului 2016 au fost în sumă de 81.708 lei reprezentând un procent de 17,20 % din totalul veniturilor anului 2016.

Cheltuielile de personal aferente anului 2017 în sumă de 262.055 lei reprezintă un procent de 49,32 % din total buget al anului respectiv.

Cheltuielile de personal aferente anului 2016 în sumă de 181.182 lei reprezintă un procent de 38,07 % din total buget al anului respectiv.

Nr. mediu de personal aferent anului 2017 este de 8 în timp ce nr. mediu de personal al anului 2016 este de 4.

Execuția bugetară a anului 2017 comparativă cu cea a anului 2016 a fost cu 11,65 % mai mare, diferența fiind dată de creșterea cheltuielilor de personal datorită creșterii numărului de salariați de la 4 la 8 precum și a creșterilor salariale prevăzute prin legislația aflată în vigoare.

SECȚIUNEA VI.2. SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE DÂMBOVIŢA

ServiciulPublicJudeţeandeAlimentarecuApăşiCanalizareDâmboviţa(SPJAAC Dâmboviţa) Dâmboviţa este licenţiat ANRSC şi în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017 a administrat şi exploatat sisteme de alimentare cu apă potabilă și sisteme de canalizare şi staţii de epurare astfel:

– sisteme de alimentare cu apă potabilă din 18 localităţi : Bilciureşti, Bucşani, Cândeşti Deal, Dobra, Dragodăneşti, Gemenea, Ilfoveni, Izvoarele, Lucieni, Mărceşti, Malu cu Flori, Nucet, Raciu, Runcu, Voineşti, Văleni Dâmboviţa, Vârfuri, Vişineşti;

– sisteme de canalizare şi staţii de epurare din 4 localităţi: Dobra, Raciu, Voineşti şi Vişineşti.

Menţionăm că în luna ianuarie 2017 a fost preluat sistemul de alimentare cu apă din comuna Runcu cu 1600 de gospodării.

Serviciul administrează şi exploatează și sistemele de alimentare cu apă şi canalizare ce deservesc Secţiile de Pneumonologie Moroeni, Neuropsihiatrie Gura Ocniţei – componente ale Spitalului Judeţean, care fac parte din structura tehnico-edilitară a CJ Dâmboviţa.

Evoluția posturilor în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017

La 01.01.2017 erau aprobate101 posturi din care numai 94ocupate.

La 31.12.2017 erau aprobate101 posturi din care numai 92 ocupate.

Evoluţia economică a Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canalizare

SPJAAC Dâmboviţa îşi desfăşoară activitatea pe baza veniturilor proprii şi a subvenţiilor primite de la CJ Dâmboviţa. În anul 2017, obiectivul principal al serviciului a fost transformarea Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare, din instituţie publică aflată sub autoritatea CJ Dâmboviţa în societate comercială cu capital integral de stat, şi, din acest motiv, proiecţia bugetară a fost făcută pe 6 luni . În vederea funcționării, este necesară înființarea unui nou ADI, lucru ce urmează a se realiza în perioada următoare, ceea cre presupune ca UAT-urile, unde S.P.J.A.A.C. Dâmboviţa administrează sisteme de alimentare cu apă, să se retragă din ADI APA Dâmboviţa existent, şi să creeze această nouă structură asociativă.

SPJAAC Dâmbovița a realizat în anul 2017 o serie de îmbunătăţiri ale sistemelor de alimentare cu apă pe care le administrează, care au dus la eficientizarea acestei activităţi faţă de anii anteriori, după cum urmează :

– extinderi de reţele de apă în comunele: Nucet – sat Cazaci (350 ml – cu aprox. 12 branşamente), Lucieni (200 ml), Dobra – sat Mărceşti (200 ml), Valeni (300 ml), Voinești (1.400 ml), Malu cu Flori (300 ml), Dragodănești (250 ml);

– preluarea unui tronson de apă potabilă cu aprox. 40 branşamente în localitatea Malu cu Flori;

– reducerea pierderilor de apă cu până la 20%, prin urmărirea riguroasă, lunar, a cantităţii reale de apă pompate din foraje şi distribuite din staţiile de alimentare, întocmind balanţa lunară şi luând măsuri categorice în urma constatărilor de diferenţe;

– întreprinderea unor controale periodice de citire a apometrelor în localităţile unde s-au constatat că pierderile de apă sunt foarte mari, acţiuni desfăşurate cu echipe formate din angajaţii TESA ai serviciului în localitaţi ca: Bucşani, Hăbeni, Racoviţă, Răţoaia, Cândeşti Deal, Dragodăneşti, Izvoare, Lucieni, Raciu şi Văleni ;

Indicatori economici în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017

Nr.

crt.

Indicator

Realizări

1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017

-lei-

1.

Venituri

5.473.000

2.

Cheltuieli

4.935.000

Situaţia abonaţilor în anul 2017

Nr. contracte furnizare apă la 1 ianuarie 2017 – 10.126

Nr. contracte furnizare apă la 31 decembrie 2017 – 11.766

 

Nr. contracte prestare serviciu canalizare la 1 ianuarie 2017 – 485

Nr. contracte prestare serviciu canalizare la 31 decembrie 2017 – 706

 

Situaţia cantităţilor deapă livrată şi a costurilor delivrarerealizate(lei /mc apă)

Apă vîndută în perioada

01.01.2017 – 31.12.2017

– mc-

Cost realizat în perioada

01.01.2017 – 31.12.2017

-lei/mc-

1.015.021,19

4,63

Creşterea cantităţii de apă livrate şi facturate către populaţie faţă de anul anterior sejustificăastfel:

creşterea numărului de branşamente cu cel puţin 10%;

reducerea pierderilor tehnologice si a furturilor de apă pe întraga arie de operare a SPJAAC Dâmboviţa

Preţ vânzareapăcost de producţie

Cost realizat în perioada

01.01.2017 – 31.12.2017

-lei/mc-

cu TVA

Preţ vânzare apă în perioada

01.06.2016 – 31.07.2017

– lei/mc-

cu TVA

Preţ vânzare apă în perioada

01.08.2016 – 31.12.2017

– lei/mc-

cu TVA

4,63

2,9

3,8

Diferenţadecost(lei/mcapă)dintrepreţuldeproducţieşipreţuldevânzareafostsuportatdin veniturile realizate din activităţi, precum beneficiidin execiebraamente, tarif deproiectare, tarif debraarela reţea, tarif desigilare apometre, tarif deavizedespecialitate, tarif analiză apă, subvenţie de la CJ D-ţa

Evoluţia numărului de contracteîncheiateşianumărului de branşamenteexecutate

La 31 decembrie 2017 S.P.J.A.A.C.D-ţa avea încheiate 11.766 contracte furnizare apă potabilă faţă de 10.126 contracte furnizare apă la 1 ianuarie 2017.

 

Nr. crt.

Perioada

Nr. branşamente noi executate cu contracte furnizare apă in anul 2017

1. 1 ianuarie – 31 decembrie 2017

1.640

Lucrări debranşamente, proiectareşi avizedespecialitate realizate

Branşamente şi

recepţii

01.01.2017 – 31.12.2017

Proiecte

01.01.2017 – 31.12.2017

Avize

01.01.2017 – 31.12.2017

1.640

221

175

Activitatea de monitorizare a calităţii apei potabile furnizată de SPJAAC D-ţa de către Biroul C.T.C. – Laboratoare – Protecţia mediului

LaboratorulCTC de apă potabilă dincadrulSPJAACD, a efectuat în anul 2017 un număr de 6.448 analize fizico-chimice şi un număr de 2.450 analize microbiologice din care au rezultat doar 127 neconformităţi (provenite din lipsa clorului liber rezidual în apa potabila din reţeaua de distribuţie, depăşirea concentraţiei maxim admisibile legale la parametrii indicatori fier şi mangan în unele localităţi şi prezenţa încărcăturii microbiologice în apa potabilă furnizată datorită neclorinării acesteia).

Reclamaţii înregistrate la dispecerat

La dispeceratul serviciului de apăs-au înregistrat un număr de 483 reclamaţii care au fost rezolvate astfel: aprox. 75% în 24 ore şi 25% în 48 ore.

Din 483 reclamaţii, 200 reclamaţii s-au finalizat prin schimbarea contorilor de apă rece la branşamentul consumatorului.

REALIZĂRI – INVESTIŢII LUCRĂRI ŞI OBIECTIVE ÎN PERIOADA 1 IANUARIE 2017 – 31 DECEMBRIE 2017

 • Investiţii realizate în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017

Punctele din lista de investiții aferente anului 2017 au fost realizate astfel:

– Pompa submersibila apa echipata cu motor electric si tablou de comanda – forta la front captare apa com. Visinesti – realizat;

– Pompa submersibila apa cu motor electric – la front captare apa com. Bucsani – nerealizat;

– Pompa submersibila apa cu motor electric – la front captare apa com. Nucet– nerealizat;

– Pompa centrifugala pentru apa echipata cu motor electric, convertizor de frecventa si cu tablou de comanda si forta la SRP loc. Dragodanesti – realizat;

– Filtru deferizare – demanganizare cu accesorii la statia de apa Visinesti – realizat;

LUCRĂRI EFECTUATE ÎN PERIOADA 1 IANUARIE 2017

31 DECEMBRIE 2017

echipare completa si punere in functiune foraj apa de mare adancime sistem de alimentare cu apa Runcu;

– s-au efectuat lucrari de reabilitare foraj nr. 1 sistem de alimentare cu apa Lucieni;

– s-au inlocuit tancurile de filtrare si mediul filtrant la instalatia de deferizare- demnaganizare statia de apa Nucet;

– s-a inlocuit pompa submersibila din foraj apa sistem de alimentare cu apa Dragodanesti;

– s-a inlocuit pompa submersibila din foraj apa sistem de alimentare cu apa Nucet;

– punere in functiune statie de epurare Marcesti;

– eferctuare extindere retea apa in com.Nucet -Cazaci – 350 ml;

– eferctuare extindere retea apa com.Lucieni – 200 ml;

– eferctuare extindere retea apa in com.Valeni Dambovita – 300 ml;

– eferctuare extindere retea apa in com.Voinesti – 1400 ml;

– reabilitare retea apa in com. Malu cu Flori – 300 ml;

– reabilitare retea apa in com.Dragodanesti – 250 ml.

SITUAȚIA JURIDICĂ PREZENTĂ A SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE

Începând cu data de 01 ianuarie 2018,Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare își încetează activitatea ca Serviciu al Consiliului Județean Dâmbovița, în conformitate cu Hotărîrea C.J.D. De la data menționata urmează să presteze activitățile de furnizare a apei potabile și canalizare ca societate comercială în localitățile din mediul rural unde a prestat și anterior, cu exceția: Bucșani, Cândești Deal, Dragodănești, Lucieni, Malu cu Flori, Nucet – Ilfoveni și Raciu. Menționăm că aceste UAT-uri au delegat gestiunea de alimentare cu apă și canalizare către C.A.T.D. Târgoviște, localitățile menționate fiind legate de această societate, deoarece sunt beneficiarele unor sisteme de alimenatre cu apă realizate prin accesare de fonduri pe Programul SAPARD, sau în baza H.G. 687/1997. În urma acestui fapt, numărul de branșamente de apă potabila la 01.01.2018 al noii societați comerciale a scăzut de la 11.766 la 7859, iar al celor de racorduri de la 706 la 565.

Societatea deține licență de operare, până la data de 01.04.2018, doar pentru sistemele de alimentare cu apă Dobra, Mărcești (comuna Dobra), Cândești Deal (comuna Cândești), Dragodănești (comuna Cândești) și Vârfuri, existente pe raza a trei comune, iar operarea pentru restul se face potrivit unor hotărâri de consiliu local. În acest sens, operatorul a fost somat de ANRSC să demareze toate procedurile necesare în vederea prestării serviciilor în conformitate cu prevederile legale.

SECȚIUNEA VI.3. SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PAZĂ

Serviciul Public Județean de Pază Dâmbovița are ca obiect de activitate asigurarea pazei obiectivelor de interes județean, situate pe raza județului Dâmbovița. Toate posturile de pază au fost dotate cu mijloace tehnice de pază și comunicare, iar personalul de pază a fost echipat corespunzător activității pe care o desfăşoară. Paza obiectivelor este asigurată cu personal calificat, prin posturi fixe (asigurare acces poartă) și prin patrulare într-un anumit perimetru.

Situația economico – financiară a instituției

Pentru anul 2017, veniturile au fost în sumă de 3.037.000 lei, iar cheltuielile au fost în sumă de 3.037.000 lei, dintre care: cheltuieli personal 2.798.000 lei, cheltuieli materiale – 225.000 lei și 14.000 lei – cheltuieli de capital.

SECŢIUNEA VI.4. DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

VI.4.1. Activități desfășurate pe linie de evidență a persoanelor

Activitatea tuturor serviciilor locale a fost supusă unor acţiuni de coordonare şi control, prin care activitatea acestora a fost verificată. Au fost efectuate 39 de controale în perioada ianuarie – decembrie 2017, iar în urma activităţilor derulate funcţionarilor acestor servicii li s-au reamintit prevederile legale şi obligaţiile ce le incumbă în derularea activităţilor specifice, precum şi aspectele negative din cadrul activităţii derulate pe parcursul perioadei supuse verificării.

De asemenea, au fost luate toate măsurile şi s-au făcut toate demersurile astfel încât, începând cu luna august 2017, S.P.C.L.E.P. Cojasca care deserveşte comunele Cojasca şi Bilciureşti a început activitatea prin derularea activităţilor specifice evidenţei persoanelor şi stării civile.

ANUL

Activităţi de control şi coordonare efectuate

2016

39

2017

39

Comparativ cu anul 2016 Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelorşi Serviciului Evidenţa Persoanelor din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dâmboviţa, au derulat activităţi de emitere a actelor de identitate, după cum urmează:

ANUL

Total acte de identitate emise

2016

51950

2017

53272

ANUL

Total vize reşedinţe aplicate

2016

4154

2017

2890

În ceea ce priveşte valorificarea informaţiilor din R.N.E.P.– au fost transmise răspunsuri la un număr de 420solicitări primite conform Legii nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi s-a răspuns la 8 petiţii conform Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

VI.4.2. Activităţi desfăşurate pe linie de stare civilă

VI.4.2.1. Activităţi de sprijin, îndrumare şi control

În anul 2017 (ianuarie-noiembrie) s-au efectuat acţiuni de sprijin, îndrumare şi control la 88 de localităţi din judeţ, (urmând ca în luna decembrie să fie verificată şi ultima localitate).

VI.4.2.2. Activităţi de verificare, avizare şi aprobare acte de stare civilă

S-au primit, verificat şi avizat un număr de 763 dosare de transcriere a actelor de stare civilă, din care 671 dosare transcriere acte de naştere, 101 dosare transcriere acte de căsătorie şi 66 dosare transcriere acte de deces; pentru 24 dosare au fost întocmite adrese de restituire, deoarece nu îndeplineau condiţiile legale pentru a fi avizate prealabil, iar alte 11 dosare sunt în lucru.

S-au primit, verificat, s-a solicitat număr pentru certificatele de divorţ din Registrul unic al certificatelor de divorţ, pentru 63 dosare, după care s-a comunicat numărul pe fax ofiţerilor de stare civilă de la primăriile din judeţ, în vederea eliberării certificatelor de divorţ.

S-au primit, verificat şi avizat un număr de 127 dosare de rectificare a actelor de stare civilă de la primăriile din judeţ, pentru 5 dosare de rectificare s-a întocmit adresă de restituire deoarece nu erau îndeplinite condiţiile pentru avizare, iar alte 2 dosare sunt în lucru.

S-au primit, verificat şi soluţionat 42 dosare de schimbare a numelui pe cale administrativă prin emiterea dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Dîmboviţa, pentru un dosar s-a întocmit adresă de restituire, deoarece nu îndeplinea condiţiile cerute de lege pentru a fi emisă dispoziţia de aprobare, iar alte 2 dosare sunt în lucru.

S-au primit, verificat şi avizat 70 dosare de înregistrare tardivă a naşterii conform H.G. nr 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergerea datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dipoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor.

VI.4.3. Activitatea financiar-contabilă

Pentru desfășurarea activităților curente, în cursul anului 2017 instituția a beneficiat de subvenții de la Consiliul Județean Dâmbovița, în valoare de 1.736.890lei și venituri proprii, în valoare de 138.328 lei.

Bugetul cheltuit se structurează astfel:

 • Cheltuieli salariale 1.793.627 lei;
 • Cheltuieli materiale 71.434 lei;
 • Investiții 10.157 lei

 

 

Venituri/2017

Venituri/2016

Subventie

1.736.890

1.134.000

Venituri proprii

138.328

57.021

Total venituri

1.875.218

1.191.021

 

Cheltuieli/2017

Cheltuieli/2016

Cheltuieli de personal

1.793.627

1.104.693

Cheltuieli materiale

71.434

86.328

Investitii

10.157

0

Total cheltuieli

1.875.218

1.191.021

 

CAPITOLUL VII. SOCIETĂŢI COMERCIALE

SECŢIUNEA VII.1. S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.

VII. 1. Capital social. Evoluție

La 01.01.2017, capitalul social al SC CARPATMONTANA SERV SA era în sumă de 1.586.650 lei, urmare a unor aporturi succesive de capital din partea acționarului majoritar.

VII. 2. Evoluția numărului de personal

Evoluția numărului de personal și a cheltuielilor cu salariile în cadrul S.C. CARPATMONTANA SERV SA în perioada 2015-2017, se prezintă astfel:

Denumire cheltuială

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

Număr mediu de personal

147

139

131

Cheltuieli de personal ( lei )

3.021.918

3.208.716

3.519.643

În anul 2016, față de anul 2015 scăderea numărului de personal se datorează punerii în aplicare a hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița, prin care s-a stabilit transferul colectiv al unui număr de 9 salariați către instituții subordinate, iar numărul de posturi aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al acestui an s-a menținut la 152. În anul 2017, creșterea cheltuielilor de personal a avut loc în condițiile majorării salariului minim pe economie, de la 1250 lei la 1450 lei.

VII. 3. Controale efectuate

În luna februarie 2017, s-a încheiat raportul de audit al situaţiilor financiare la data de 31.12.2016, întocmit de către un auditor statutar extern, care a opinat că S.C. Carpatmontana Serv S.A. prezintă cu fidelitate, în toate aspectele semnificative, poziția financiară a societății la 31.12.2016, precum și performanța financiară pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014.

În perioada 30.10.2017-30.11.2017, societatea a fost auditată și de Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița. Scopul acțiunii de auditare a fost acela de a da asigurări că este îndeplinit în mod corespunzător contractul de concesiune a gestiunii indirecte, a serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița.

De asemenea, în cursul acestui an au avut loc controale tematice specifice activității de turism de la DSP., Garda de Mediu, SGA., în urma cărora nu au fost semnalate deficiențe majore sau acordate amenzi.

VII. 4. Capital propriu

Capitalul propriu al societății la 31.12.2017 este de 781.854 lei, în creștere față de anul 2016 cu 164.916 lei, respectiv 26%. În capitalurile proprii sunt incluse: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat și rezultatul exercițiului financiar așa cum sunt prezentate în bilanțul contabil.

VII. 5. Imobilizări necorporale

Soldul imobilizărilor necorporale la valoarea contabilă este în sumă de 6.724 lei, iar în urma amortizării valoarea rămasă este în sumă de 577 lei.

VII. 6. Imobilizările corporale

Imobilizările corporale sunt evidenţiate la valoarea de intrare (cost de producţie, la valorea de aport stabilită în urma evaluării la valoarea justă).

Imobilizările corporale au înregistrat o creștere faţă de anul anterior, determinată de achiziția a patru autoturisme în leasing financiar.

VII. 7. Stocuri

Stocurile au înregistrat o creștere faţă de 31.12.2016 cu 20.415 lei. Total stocuri 104.770 lei din care:

 • Materii prime – 7.141 lei;

 • Regim special – 385 lei;

 • Combustibili –3.901 lei;

 • Piese de schimb – 64.369 lei;

 • Materiale consumabile – 23.716 lei;

 • Mărfuri – 5.258 lei;

VII. 8. Disponibilităţi băneşti

La data de 31.12.2017 disponibilităţile bănesti în conturi curente la bănci, au crescut comparativ cu 31.12.2016, dimensionarea acestora fiind determinată de necesarul pentru acoperirea datoriilor curente. Disponibilități bănești total 198.423 lei.

VII. 9. Creanţe

În ceea ce priveşte creanţele, din datele înscrise în bilanţ, reiese că la data de 31.12.2016 creanţele sunt în sumă de 592.339 lei, iar la data de 31.12.2017 creanţele erau de 747.788 lei. Activele circulante au crescut faţă de perioada precedentă prin politica managementului de urmărire/încasare a creanţelor precum şi prin corelarea termenelor de încasare a clienţilor cu cele de plată a furnizorilor.

VII. 10. Datorii

La 31.12.2017 societatea prezintă un volum total de datorii curente în sumă de 739.483 lei în creștere față de anul precedent cu 109.847 lei, creștere generată în principal de contractarea unor datorii pe termen peste un an ( leasing financiar). Ponderea în total datorii o dețin datoriile față de personal și conturi asimilate cu 25,15%, datorii peste un an ( leasing financiar) cu 30%, datorii către furnizori cu 17,34%, datoriile către bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale cu 25,78%, alte datorii cu 1,73% .

Deosebit de important este faptul că în urma măsurilor luate care au fost de natură organizatorică de încasare a creanțelor, societatea a reușit să plătească în totaliatate și la timp obligațiile către bugetul de stat, bugetul local și bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale.

VII. 11. Situația economico-financiară a societății

Din analiza contului de profit și pierdere, rezultă că veniturile totale au crescut cu aproximativ 6% , ceea ce a generat un profit net în anul 2017 în sumă de 164.917 lei. Ponderea cea mai mare a veniturilor realizate a fost îndeplinită din activitatea de transport 40%.

Cifra de afaceri provine din venituri din lucrări și servicii și venituri din servicii masă și cazare.

VII. 12. Cheltuieli

– cu excepția sectorului turism toate celelalte sectoare de activitate au înregistrat profit;

– cu toate că turismul a generat pierderi, se poate constata că acestea s-au redus de la 343.540 lei, în anul 2016, la 295.003 lei, în anul 2017;

– principala cheltuială este cea cu salariile personalului ce activează în acest sector – societatea având un număr de salariați cu contract pe perioadă determinată care deservesc cu precădere, în perioada iunie – octombrie a anului.

Cheltuielile totale se încadrează în prevederile bugetare și au fost efectuate în limita veniturilor realizate, realizând o economie de 507.175 lei.

VII. 13. Activitatea de transport

Activitatea de la parcul auto a înregistrat profit în valoare de 803.090 lei, cu 82.358 lei mai mult față de anul 2016.

În anul 2017 a fost reînnoit parcul auto prin valorificarea unor autoturisme care nu mai corespundeau din punct de vedere tehnic şi au fost achiziţionate 4 autorurisme în leasing financiar accesând programul naţional de stimulare a înnoirii parcului auto.

VII. 14. Activitatea de marketing

În anul 2017, potrivit Strategiei de promovare a S.C. Carpatmontana Serv S.A., au fost încheiate contracte de publicitate cu diverse cotidiene on-line, au fost înscrise unităţile de cazare ale societăţii pe cel mai mare site de rezervări directe din România – www.turisminfo.ro, a fost înscris Hotelul Gâlma pe cel mai cunoscut site de călătorii – www.booking.com, au fost făcute oferte speciale pentru pentru diferite perioade ale anului (Paşte, 1 Mai) pentru grupuri organizate şi pentru banchete şi tabere şcolare.

Un obiectiv prioritar în perioada analizată a fost acela al stabilirii condițiilor în care societatea își va desfășura activitățile economice începând cu 01.01.2018, dat fiind faptul că, actualul contract de concesiune nr. 287/153/2010 expiră la sfârșitul acestui an. Prin HCJD. nr. 352/2017 s-a aprobat concesionarea gestiunii indirecte a activităților de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița către SC Carpatmontana Serv SA., începând cu data de 01.01.2018. Adoptarea acestei hotărâri a fost urmată de încheierea Contractului de concesiune nr. 376/2266/14.12.2017, care are o perioadă de valabilitate de 5 ani.

SECŢIUNEA VII.2 SC LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA SA

În anul 2017, SC Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița a avut o evoluție pozitivă, estimând închiderea exercițiul financiar cu un profit net de 112.000 lei. Veniturile totale estimate sunt în valoare de 14.393.000 lei, din care 14.386.000 lei venituri din activitatea de exploatare, 7.000 lei venituri financiare. Acest nivel al veniturilor a fost realizat, în principal, cu forțe proprii și cu o finanțare adecvată. Activitatea de exploatare a generat un profit de 192.000 lei, valoarea cheltuielilor de exploatare fiind de 14.194.000 lei .

Valoarea netă a imobilizărilor corporale a rămas cvasiconstantă, deoarece efectul diminuării prin amortizare a fost compensat de achizițiile de natura mașinilor și utilajelor. În ceea ce privește activele circulante, acestea au înregistrat evoluții diferite la nivelul componentelor; astfel dacă disponibilitățile bănești s-au redus la jumătate față de 31.12.2016, valoarea stocurilor a crescut cu cca 80 %, valoarea creanțelor scăzând cu peste 30% față de aceeași perioadă. De asemenea, a fost îmbunătățit parcul de utilaje auto prin achiziționarea a 2 utilaje de deszapezire, mărind posibilitatea de a acoperi o zonă cât mai mare din rețeaua de drumuri județene.

Factorii care au determinat evoluția pozitivă a activității:

Reducerea costurilor:

– cu materiile prime și materiale, prin obținerea unor condiții de preț avantajoase;

– cu personalul, prin restructurarea schemei de personal și reducerea acestuia – de la 113 la 100 – la toate categoriile, inclusiv la personalul TESA ,în vederea unei funcționări optime. ;

-cu serviciile, dimensionându-se corect necesarul și urmărind îndeaproape derularea contractelor;

-optimizarea folosirii sumelor obținute din credite bancare, astfel încât să se reducă cheltuielile cu dobânda

Există și aspecte ale activității care încă nu oferă motive de satisfacție și anume :

– neîncasarea la timp a sumelor datorate către SC LDP SA, precum şi întârzierea adoptării măsurilor legale necesare pentru începerea recuperării creanţelor.

-starea încă precară a dotărilor de care dispune SC LDP SA (utilaje învechite/insuficiente, care necesită costuri de întreţinere şi consumuri de carburanţi foarte mari).

Lucrări executate în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017

Situația lucrărilor executate se prezintă astfel:

– întreținere îmbrăcăminte asfaltică = 42 Valoare cu TVA (realizat): 2535928.80 lei

estetică rutieră = 13 Valoare cu TVA (realizat): 109386.89 lei

– modernizări = 2 Valoare cu TVA (realizat): 321869.08 lei

– tratamente bituminoase = 7 Valoare cu TVA (realizat): 1764594.02 lei

– covoare bituminoase = 6 Valoare cu TVA (realizat): 2111369.32 lei

– siguranța circulației = 3 Valoare cu TVA (realizat): 820150.32 lei

– reabilitări = 3 Valoare cu TVA (realizat): 562076.40 lei

– întrețineri drumuri pietruite = 4 Valoare cu TVA (realizat): 194658.77 lei

– îmbrăcăminte bituminoasă ușoară = 4 Valoare cu TVA (realizat): 1032791.90 lei

– lucrări OUG 28 =4 Valoare cu TVA (realizat): 2436243.89 lei

– Intreținere curentă pe timp de iarnă, Valoare cu TVA (realizat): 2889147.15lei

– Deszăpezire iarna 2017-2018, Valoare cu TVA (realizat): 611023.22 lei

TOTAL GENERAL cu TVA 15389239.77 lei

Lucrarile sunt prezentate detaliat, în anexa nr. 5.

Comparativ cu perioadele anterioare, se poate arăta că, în anul 2016, veniturile totale au fost in valoare de 19.469.692 lei, din care 19.463.242 lei venituri din activitatea de exploatare și 6.450 lei venituri financiare. Acest nivel al veniturilor a fost realizat în principal cu forțe proprii și cu o finanțare adecvată. Activitatea de exploatare a generat un profit de 1.270.840 lei, valoarea cheltuielilor de exploatare fiind de 18.192.402 lei

SECŢIUNEA VII. 3 SC MORENI PARC INDUSTRIAL SA

Moreni Parc Industrial SA si-a început activitatea in anul 2002 cu un capital social in valoare de 608 280 lei. La finele anului 2017, societatea are un capital social de 2 993 550 lei, divizat în 299.355, acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, de 4,92 ori mai mare decât la înființare. Majorarea capitalului a fost realizata prin aport in natura si aport in numerar a Consiliului Județean Dâmbovița si prin majorarea capitalului cu cota parte din profitul societății.

Pentru descrierea activității desfășurate în anul 2017, precizăm faptul că, la finalul lunii decembrie 2017, gradul de ocupare este de 91% față de 80% cât prevede normativul UE, indicele de ocupare este de 75% față de 30% cât prevede normativul UE, iar numărul rezidenților în parc a fost în creștere față de decembrie 2016 ( 50 firme în 2017, față de 33 în 2016).

EXECUȚIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL

Pentru anul 2017 indicatorii de performanță ai Directorului general și ai membrilor Consiliului de Administrație au gradul de îndeplinire de 100%. La nivelul compartimentelor au fost îndeplinite obiectivele trecute in planul de management.

Activitate economico-financiară:

La finalul lunii decembrie 2017, situația economică se prezintă astfel:

– total venituri = 2 289 000 lei

– total cheltuieli = 2 229 000 lei

profit net estimat = 60 000 lei

Pe parcursul anului 2017 ( ianuarie-mai ) societatea a făcut obiectul unui control de la ANAF. În urma controlului nu s-au găsit nereguli.

De asemenea, s-au făcut dezmembrări cadastrale în urma unor cereri pentru superficie teren. S-au încheiat astfel 4 contracte de superficie în anul 2017.

Nr.

Crt.

Nume Firmă CAEN

Perioada

ani

Mod de plata Suprafața

mp

Valoare anuală

1

SITMA SRL Fabricarea altor articole din metal – 2599

30

Prima transa pentru

5 ani si apoi anual

900

270

2

LEASE MANAGEMENT SRL Activitati de consultant pentru afaceri si management – 7022

94

Prima transa pentru

5 ani si apoi anual

910

323

3

URBIOLED SRL Fabricarea de echipamente electrice si iluminat – 2740

49

Anual

6566

1313,20

4

DRUPAS CONSTRUCTII SRL Lucrări de construcții al drumurilor si autostrăzilor – 4211

20

Doua transe de cate

3 ani si apoi anual

22103

3978

S-au purtat discuții cu UAM privitor la un schimb de teren. Parcul cedează ”PISTA PROBE DINAMICE ȘI BAZINUL PENTRU VERIFICAREA FLOTABILITĂȚII” și primește la schimb alt teren necesar pentru construcția unei parcări a tirurilor în vederea decongestionării drumului din fața depozitului ARCTIC.

La decembrie 2017, în parcul industrial îți desfășurau activitatea 50 de societăți ( 15 cincisprezece înființate în 2017) cu un număr de peste 1200 salariaţi.

În luna decembrie s-a început și inventarierea patrimoniului societății.

Societatea Moreni Parc Industrial SA nu are restanţe la plaţi, iar nivelul creanţelor este în limita valorilor aprobate de CA şi AGA.

Moreni Parc Industrial joacă un rol important în zona municipiului Moreni, fiind o zonă industrială cu un număr mare de salariaţi.

SECŢIUNEA VII.4. SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA

Localizat la 14 km nord de Târgoviște, SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA are o suprafață de 32 ha, iar suprafața disponibilă care se pretează superficiei este de 15 hectare. 

Contul de profit și pierdere

– LEI-

Perioada de raportare 01.01.2016- 31.12.2016 01.01.2017- 29.12. 2017

Venituri totale 1.114.759,36 1.373.134,47

din care:

Venituri din exploatare 1.114.190,09 1.372.745,19

Venituri financiare 569,27 389,28

Cheltuieli totale 1.050.315,71 1.326.714,76

din care:

cheltuieli de exploatare 1.050.315,71 1.326.714,76

Cheltuieli financiare 0 0

Cifra de afaceri 1.060.229,53 1.318.507,85

Rezultatul brut al exerc. 64.443,65 46.419,71

Rezultat net al exercițiului 64.443,65 46.419,71

Veniturile totale înregistrate în perioada 01.01. – 29.12.2017 sunt în sumă de 1.373.134,47 lei, cu 258.375,11 mai mult față de anul 2016 când s-au ridicat la suma de 1.114.759,36 lei.

Veniturile sunt constituite din chirii, redevențe, taxă de administrare șiprestări servicii (refacturarea utilităților către clienții S.C. Parc Industrial Priboiu SA) înregistrează o evoluție crescută de 123,18% comparativ cu acceași perioadă a anului 2016( datorită atât renegocierii contractelor încheiate cu S.C. Yprado Production S.R.L., cât și încheierii unui contract pentru 205 mp în Centrul de Afaceri cu S.C. Contempt Media Soluction S.R.L. ). Din cele prezentate rezultă că, în perioada analizată 01.01.2017 – 29.12.2017, societatea a înregistrat un profit de 46.419,71 lei, fiind al treilea an în care societatea înregistrează profit, de la înființare și pînă în prezent Cheltuielile totale în primele 11 luni ale anului 2017 se situează în jurul valorii de 107.928 lei pe lună, în medie. La data de 29.12.2017, conform rezultatelor înregistrate, totalul cheltuielilor este de1.326.714,76 lei.

Cheltuielile totale ale anului 2017 se stabilizează in jurul valorii de 110.559,56 lei pe lună, în medie.

În structură, la data de 29.12.2017, conform rezultatelor înregistrate, principalele poziții reprezentînd cheltuieli, se prezintă astfel: TOTAL = 1.326.714,76 Lei

Valoare %

cheltuieli materiale: 41.517,64 lei 3,13

cheltuieli cu utilitați: 616.391,07 lei 46.46

cheltuieli cu personalul 209.157 ,00 lei 17,62

cheltuieli cu colab. ( contracte mandat) 169.157,00 lei 12,75

cheltuieli cu protecția socială 90.153,00 lei 6,80

cheltuieli privind prestațiile externe: 46.991,48 lei 3,54

cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor: 32.724,86 lei 2,47

Alte cheltuieli 120.622,71 lei 7,23

Precizăm că, din valoarea totala a cheltuielilor cu utilitățile, ponderea de 99 % o reprezintă facturile totale de utilități care se refacturează clienților existenți în parc. Valoarea utilitățile în sumă de 616.391,07 lei este mai mare ca în anul 2016, cînd această sumă a fost de 481.128,17 lei. Se impune precizarea că S.C. Marchand S.R.L., care este mare consumatoare de apă ,energie și gaze, a consumat în 2017 suma de 580.876,74 lei din totalul de utilități de 616.391,07 lei , extinzîndu – și activitatea la două schimburi față de 2016 cînd a lucrat într- un singur schimb. Ponderea cheltuielilor cu utilitățile fiind mai mare față de anul 2016 respectiv 46,46%, această sumă de 481.128,17 lei din totalul cheltuielilor de 1.050.315,71 lei a fost de 45,81 %. În anul 2017 a mai venit în parc un rezident care-și desfășoară activitatea în Centru de Afaceri într-o locație de 205 m.p (Contempt Media Soluctions S.R.L.).

De remarcat, totuși, că aceste valori au fost înregistrate în condițiile în care capacitatea administrativă (personal administrativ și servicii) este de doar 9 persoane.

Societatea nu înregistreaza credite bancare.

În prezent în incinta Parcului Industrial Priboiu S.A. își desfășoară activitatea un număr de 8 societăți cu un număr total de 297 angajați .

Pentru atragerea de noi investitori Parcul Industrial Priboiu este înregistra în Catalogul XIANGSHAN COUNTY, a participat la ROMÂNIA INVESTENT FORUM CHINA și păstrează legătura cu entități de profil importante.

SECŢIUNEA VII. 5. SC PARC INDUSTRIAL MIJA SA

VII.5.1 CAPITALUL SOCIAL

În perioada 01.01.2017-31.12.2017 capitalul social nu a suferit modificări, la data de 31.12.2017 capitalul social al SC Parc Industrial Mija SA fiind de 26.564.170 lei reprezentând 2.656.417 acţiuni în valoare nominală fiecare de 10 lei fiecare, dintre care Consiliul Judeţean Dâmboviţa, are un aport de 9.036.450 lei, reprezentând 903.645 acţiuni în valoare nominală de 10 lei fiecare, respectiv 34,01% din capitalul social.

VII.5.2. TEREN

Terenul în suprafaţă de 94,68 ha aferent parcului industrial obţinut conform H.G.457/16.05.2002 şi H.G.1843/2004 este evidentiat in contabilitate ca aport de capital şi evaluat la 6.844.000 lei.

VII.5.3. ACTIVITĂŢI

În perioada 01.01.2017-31.12.2017 au fost realizate, în principal, următoarele activitati:

1. Închiriere spatii

La data de 31.12.2017 sunt în vigoare urmatoarele 8 contracte de închiriere, pentru o suprafață de aproape 35.000 mp, ce constau in hale, platforme betonate, spatii birouri.

Evolutia suprafeței inchiriate în ultimii trei ani este următoarea:

ANUL

2015

2016

2017

SUPRAFAȚA INCHIRIATĂ (mp)

24800

27800

35000

Evoluția veniturilor din chirii în ultimii 3 ani este următoarea:

Anul

2015

2016

2017

Venitul din chirii (mii lei)

1319

1445

1603

Analiza evoluției activității societății relevă o creștere atât cu privire la Suprafețele închiriate (cu 41% față de anul 2015 și cu 25,9% față de anul 2016), cât la veniturile realizate din chirii (cu 21,53% față de anul 2015 și cu 10,93% față de anul 2016).

2. Întreținere și investiții

Pe parcursul anului 2017 s-au realizat investitii în valoare de 215.792 lei ce se structurează astfel :

 1. Executie alee betonată și canalizare exterioară si interioară pentru apele pluviale de pe hala cu nr inventar 10003

 2. Execuție hidroizolație terasă hală industrială – atelier de prelucrari mecanice

 3. Achiziție stație de dedurizare apă

3. Organizare evenimente

Parcul Industrial Mija dispune de un Centru de Afaceri, complex ce este arhitectural conceput si executat in atmosfera anilor 30’ imbinand utilul cu placutul, vechiul cu noul, citadinul cu rusticul intr-o forma unica, moderna si ofera maximum de calitate si confort.

ANUL

2015

2016

2017

VENITURI – Centrul de afaceri (mii lei)

487

503

585.216

4. SITUAŢIA FINANCIAR CONTABILA 2016-PREZUMAT 2017

ANUL 2016 2017

I. Venituri totale 5.860.727 lei 6.638.366 lei

a)Venituri din chirii 1.445.491 lei 1.603.939 lei

b)Venituri din furnizare utilitati si prestari servicii 3.778.031 lei 4.435.064 lei

c)Venituri din vanzare produse reziduale 18.791 lei 3.785 lei

d) Venituri din activitatea centrului de afaceri 591.771 lei 585.216 lei

e) Variatia stocurilor ——— ——-

f) Venituri din provizioane —– ——-

g) Alte venituri (dobanzi, vanzare active,etc.) 26.643 lei 10.362 lei

II. Cheltuieli totale 6.103.484 lei 6.670.470 lei

a) Cheltuieli cu materialele consumabile 127.776 lei 103.780 lei

b) Cheltuieli cu obiectele de inventar 16.525 lei 6.673 lei

c) Cheltuieli privind energia si apa 3.207.663 lei 3.869.021 lei

d) Cheltuieli cu salariile 1.141.573 lei 1.376.907 lei

e) Cheltuieli privind asig.si prot.soc. 259.302 lei 311.934 lei

f) Cheltuieli cu impozitele si taxele locale 125.703 lei 3.048 lei

g) Cheltuieli privind marfurile 164.093 lei 173.700 lei

h) Cheltuili de protocol,reclama si publicitate 13.552 lei 17.760 lei

i) Cheltuieli cu servicii executate de terti 151.540 lei 92.480 lei

j) Cheltuieli cu serviciile bancare 7.456 lei 6.922 lei

k) Cheltuieli cu amortizarea 674.806 lei 630.680 lei

l) Cheltuieli cu reparatiile 51.837 lei ———-

m) Cheltuieli cu penalitati 96.531 lei 14.150 lei

n) Cheltuieli cu impozitul pe profit 5.395 lei 31.601 lei

o) Alte cheltuieli 59.732 lei 31.814 lei

III. Rezultatul brut – 242.757lei (pierdere)

– 32.104 lei (pierdere)

La sfarsitul anului 2017 se inregistreaza pierdere pe Centrul de Afaceri si profit pentru activitatea de baza a PARCULUI INDUSTRIAL MIJA. Activitatea de la Centrul de Afaceri este impozitata conform legislatiei in vigoare cu impozitul specific calculat conform normelor, iar profitul la activitatea de baza a PARCULUI INDUSTRIAL MIJA este impozitat cu 16%.

5. DIVERSE ASPECTE

   1. In urma documentatiei si a cererii depuse la Primaria IL CARAGIALE s-a obtinut pentru anul 2018 scutirea de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren in valoare de 107.447 lei.

   2. S-a implementat Sistemul de Management al Calitatii in conformitate cu cerintele standardului in vigoare SR EN ISO 9001:2008.

CAPITOLUL VIII. ASOCIAȚII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

SECŢIUNEA VIII.1 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”

Pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița, al cărei membru asociat este și Consiliul Județean Dâmbovița, anul 2017 a fost un an marcat de schimbări și inițiative menite să îmbunătățească regimul deșeurilor, astfel încât să se realizeze, în cel mai scurt termen, un sistem de management integrat al acestora.

În acest sens, Consiliul Județean Dâmbovița este autoritate contractantă în procedura de achiziție având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică de servicii „Asistență tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Dâmbovița, în perioada 2018-2023”.

Proiectul urmează să fie propus spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa prioritară 3 – ”Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, Obiectiv specific 3.1. – ”Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclarea deșeurilor în România”.

În cadrul său va fi realizată o infrastructură adecvată noilor cerințe, astfel:

-se vor achiziționa autovehicule speciale pentru realizarea unui serviciu de salubrizare de calitate, autospeciale destinate colectării și transportului deșeurilor menajere;

-se va construi o stație modernă de tratare mecano-biologică și valorificare, prin producere de energie electrică;

-cel mai important, se vor reface platformele de precolectare în mediul urban prin dotarea acestora cu containere supraterane destinate colectării selectiv;

se va realiza o stație de tratare superioară a deșeurilor reciclabile cu finalitatea producerii de bioenergie și compost, dar și un depozit tip ECOPARC, pentru deșeuri altele decât cele menajere (deșeuri voluminoase, deșeuri provenite din construcții, etc.)

Detaliile legate de aceste proiecte se regăsesc în Caietul de sarcini și în Strategia de contractare care au fost aprobate în ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară din 19.10.2017. Calendarul de realizare va urma toate etapele prevăzute de lege.

Prin Hotărârea nr. 219/28.07.2017, asociația a mandatat autoritatea județeană să pregătească și să deruleze procedura de achiziție publică, în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public ce are ca obiect colectarea și transportul deșeurilor. Contractul de delegare prin concesionare a gestiunii nr. 170/33/31.03.2010, încheiat cu S.C. Supercom S.A., își încetează valabilitatea prin expirarea termenului pentru care a fost încheiat, la data de 30.06.2018. Prin urmare, Consiliul Județean împreună cu Aparatul tehnic al A.D.I. va pregăti procedura de licitație publică în perioada următoare, de îndată ce vom realiza Master-planul revizuit, Caietul de sarcini, Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare în județul Dâmbovița, precum și toate celelalte documente prin care sunt stabilite obiectivele propuse.

Un aspect important al activității ADI în anul 2017 a fost și recuperarea și achitarea datoriilor pe care A.D.I. le are față de operatorul S.C. Supercom S.A. Dacă la 01.01.2017 suma datorată operatorului de colectare și transport a deșeurilor era de 16.936.709 lei, datoria a scăzut cu 5.283.507 lei (31,2%), respectiv la 11.653.202 lei. Pentru achitarea acestei sume, la data de 19.12.2017, s-a încheiat cu S.C. Supercom S.A. un contract de tranzacție, datoria fiind eșalonată la plată pe o perioadă de 48 luni. La acest moment, asociația înregistrează un grad de încasare a taxei de habitat de 98%, operațiunea de colectare fiind asigurată de către S.C. Electrica Furnizare S.A. în baza Acordului-cadru nr. 2763/23.03.2015. Şi acest Acord-cadru își încetează valabilitatea la data de 31.03.2018. Pentru încheierea unui nou Acord-cadru, procedura aleasă este ”Negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare”, urmând să fie continuata metodologia de încasare prin intermediul unui operator desemnat prin licitație publică. Ca o noutate, și agenții economici care nu au contracte încheiate cu un operator licențiat, vor plăti taxa de habitat potrivit Metodologiei de instituire și colectare a taxei de habitat la nivel județean cu destinație specială de salubrizare aprobată prin Hotărârea A.D.I. nr. 236/21.11.2017.

În prezent, prioritatea asociației este finalizarea celor două noi celule de depozitare a deșeurilor municipale la Centrul de gestionare a deșeurilor Aninoasa și Depozitul conform Titu. Primele celule și-au atins capacitatea de depozitare, astfel încât, la data de 01.09.2017, la Depozitul Aninoasa, capacitatea a fost de 30.000 tone (45.000 mc), iar la Depozitul Titu, la aceeași dată, a fost de 23.000 tone (37.000 mc), gradul de umplere fiind de 96%. Executarea noilor celule este în sarcina S.C. Eurogas Prescom S.R.L. Fieni, în baza contractului nr. 492/538/29.11.2010, încheiat cu această societate. Noua celulă de la Aninoasa are o suprafață de 22966 mp, iar cea de la Titu are o suprafață de 28170 mp.

Cu privire la extinderea depozitelor situate în comuna Aninoasa și orașul Titu, precizăm mai întâi faptul că operatorul, SC Eurogaz Prescom a apreciat că sarcina realizării investiției având ca obiect extinderea lor nu îi revine, solicitând instanței de judecată interpretarea clauzei contractuale referitoare la această obligație. Litigiul a făcut obiectul dosarului nr. 2412/120/2016 și a fost finalizat la data de 07.06.2017, acțiunea fiind respinsă și pe cale de consecință, abia la această dată a fost clarificată problema partenerului contracual căruia îi revine această obligație.

a) La DEPOZITUL ANINOASA, în urma măsurătorilor efectuate în teren, s-a constatat că suprafața liberă necesară pentru extinderea depozitului era insuficientă, în imediata proprietate a depozitului aflându-se proprietăți private ce aparțin unor persoane fizice. Deoarece exproprierea suprafețelor necesare ar dura cel puțin 2-3 ani, s-a apreciat că ar putea fi mai rapidă o procedură de cumpărare a terenurilor necesare. In baza hotărârii nr. 275/29.09.2017 a CJD, s-au purtat negocieri, în mai multe etape, cu proprietarii de terenuri, nemulțumiți inițial de prețul de pornire, stabilit de un expert angajat.

Estimăm că achiziția terenurilor va fi finalizată în cel mult 6 luni.

Precizăm totodată că au fost întocmite documentațiile cadastrale pentru suprafața inițială aferentă depozitului și a fost intabulat dreptul de proprietate, inclusiv pentru construcțiile realizate pe această suprafață.

b) La DEPOZITUL TITU

În proprietatea publică a județului Dâmbovița se află o suprafață totală de 70.000 mp provenită prin transfer din domeniul public al orașului Titu, care nu a fost niciodată delimitată în teren și nu a fost realizată intabularea proprietății.

La momentul în care s-au efectuat măsurile cadastrale în scopul întocmirii CF, Primăria oraș Titu nu a recunoscut limitele de proprietate determinate de noi și astfel tergiversează procedura de intabulare și autorizare.

Și în aces caz au avut loc numeroase runde de întâlniri cu reprezentanții autorității locale pentru identificarea de soluții, însă aceștia, în mod explicit susțin că nu vor să se mai depoziteze gunoi în orașul Titu și nu recunosc obligațiile asumate de ADI la data încheierii contractului de finanțare a proiectului.

În condițiile în care în perioada imediat următoare nu vor emite autorizația de construire în cadrul limitelor teritoriale stabilite de specialiștii compartimentului de cadastru singura soluție este promovarea unei acțiuni la instanță, având ca obiect obligația de a face (recunoașterea limitelor de proprietate și implicit emiterea autorizației de construire).

Tot în anul 2017 au fost parcurse etapele înființării unei societăți – S.C. Ecos S.A. Dâmbovița, cu participarea U.A.T.- urilor membre A.D.I. . S-a avut în vedere eliminarea oricăror riscuri în derularea contractelor cu operatorii serviciilor de salubrizare, pentru a acoperi acele domenii ce nu fac obiectul contractelor. Managementul integrat al deșeurilor și înființarea S.C. Ecos S.A. permit extinderea activitatății de colectare, transport, depozitare, prelucrare și valorificare asupra tuturor categoriilor de deșeuri.

 

 

 

 

SECŢIUNEA VIII.2 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA DÂMBOVIŢA”

Activitatea proprie a A.D.I. „Apa Dâmboviţa”

În perioada 01.01.2017 – 18.12.2017, Asociaţia a funcţionat cu un aparat tehnic format din cinci salariaţi (1director executiv, 1 economist, 2 ingineri, 1 secretar), iar numărul membrilor asociaţi a crescut de la 84 la 85 prin primirea în Asociaţie a localități Filipeștii de Pădure, în vederea îmbunătăţirii serviciilor publice acordate locuitorilor din localitatea respectivă.

Activitatea constantă a aparatului tehnic al asociaţiei a fost aceea de monitorizare a acţiunilor prevăzute în Contractul de Delegare, monitorizarea stadiului implementării Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa” precum și urmărirea încasărilor cotizațiilor lunare ale membrilor asociați, realizând următorii indicatori:

Total venituri 468.250 lei

din care:

– venituri din activități fără scop patrimonial 468.250 lei

În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 s-au desfășurat un nr. de 6 Adunări generale în urma cărora au fost emise un nr. de 44 de hotărâri.

Referitor la elaborarea strategiei de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă în județul Dâmbovița, aparatul tehnic a colaborat cu Operatorul Regional și firma de consultanță punând la dispoziția acestora baza de date tehnice pentru realizarea Masterplanului județului, documentație ce va asigura investiții în sectorul de apă – canal în 52 de localități ale județului, prin POS Mediu 2014-2020.

Au fost semnate listele de investiții prioritare în infrastructura de apă și apă uzată ce se vor derula în județul Dâmbovița în cadrul POIM 2016-2020 urmând ca, în perioada imediat următoare,să se semneze contractul de finanțare.

Contractul de finanțare Programul Operațional Infrastructură Mare a fost semnat la data de 31.05.2017, obiectul acestui contract de finantare reprezentandu-l acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM pentru Implementarea Proiectului nr. <cod SMIS2014+> 114394 intitulat „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița în perioada 2014-2020”.

Perioada de implementare a proiectului este de 23 de luni, respectiv între data de 01.20.2017 și data de 31.08.2019, la care se adaugă, daca este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 27.617.334,65 lei.

Conducerea ADI Apa Dâmbovița, alături de cea a Consiliului Județean, a fost preocupată și de găsirea soluțiilor pentru alimentarea cu apă a viitoarei stațiuni turistice de interes național Padina – Peștera – Moroeni. In acest sens a fost întocmit și pubicat pe SEAP Caietul de sarcini pentru elaborarea Studiuui hidrogeologic pentru evaluarea cantitativă și calitativă a surselor de apă potabilă din cuveta Padina-Peștera.

PREȘEDINTE,

dr. jr. Alexandru Oprea

 

ANEXA NR. 1 OBIECTIVE APROBATE LA FINANȚARE ÎN ETAPA A II-A A PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Nr. crt.

Contract de finanțare nr.

Contract de lucrări nr.

Denumirea obiectivului de investiții

Alocații de la bugetul de stat

2017-2020

Realizări fizice anul 2017

 TOTAL

 

159.417.875

 

1

248/22.09.2017

 

Realizare reţea de alimentare cu apă şi canalizare în zona Drum de legătură DJ 720E Gara Târgovişte Sud-Centura Municipiului Târgovişte

3,813,070

 

2

214/25.08.2017

236/08.04.2016

Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 711A sector Săbieşti-Colacu, sector Ghergani-Lunguleţu,

L= 7,812 km

5,419,762

3, 4 km strat de uzură şi strat de bază

3

310/25.10.2017

313/26.10.2017

Îmbrăcăminte bituminosă uşoară DJ 659 Şelaru -Limită judeţ Argeş

4,748,843

 

4

213/25.08.2017

452/30.06.2016

Modernizare DJ 401A Crovu -Brâncoveanu -Miuleşti – Mărunţişu – Tomşani

938,345

 

5

333/13.11.2017

 

Modernizare DJ 702 Limita judet Argeş Candeşti Deal-Cândeşti Vale

13,249,754

 

6

217/25.08.2017

85/11.04.2017

Modernizare DJ 702F Puntea de Greci -Răscăeţi -Limită judeţ Argeş

7,478,019

2,4 km strat de bază şi strat de uzură

4 podeţe transversale

1 podeţ dalat

7

372/11.12.2017

330/1905/2017

Modernizare DJ 702J Morteni -Limită judeţ Argeș

2,274,556

 

8

216/25.08.2017

166/28.06.2017

Modernizare DJ 710 Bezdead -Costişata -Limită judeţ Prahova

6,450,318

Realizat 7 podeţe transversale

9

309/25.10.2017

149/12.06.2017

Modernizare DJ 722 Sălcioara- Moara Nouă-Săveşti

6,440,652

2,9 km strat de bază

10

373/11.12.2017

185/24.07.2017

Reabilitare DJ 601A Limită judeţ Giurgiu-Brezoaele- Slobozia Moară-Răcari

15,030,074

 

11

362/06.12.2017

195/27.07.2017

Reabilitare DJ 701 Odobeşti -Crovu -Ungureni -Corbii Mari

11,917,642

 

12

334/13.11.2017

145/06.06.2017

Reabilitare DJ 702D Dragomireşti-Butoiu de Sus, km 11+970-17+659

10,138,258

 

13

215/25.08.2017

136/31.05.2017

Reabilitare DJ 710A Moreni – I.L. Caragiale

7,318,475

Strat de uzură şi strat de bază pe 7,488 km

– podeţe transversale

14

218/25.08.2017

445/24.06.2017

Reabilitare DJ 720A Bucsani-Marcesti( sector intersectie Zimbrarie – intersectie cu DC 28)

1,434,933

3,9 km strat de uzură

15

 

145/06.06.2017

Reabilitare si modernizare DJ 720D Limita jud. Prahova – Dărmăneşti

1,407,100

 

16

 4302 din

14.12.2017

 

Reabilitare/modernizare DJ 503 pe traseul Limită Judeţ Teleorman – Șelaru – Fierbinţi, Km 87+070-Km 95+532 (8,462 Km) și DJ 611, pe traseul Fierbinți -Vişina- Petreşti, Km 22+000-Km 41+694 (19,694 Km)

37,856,296

 

17

314/30.10.2017

70/06.04.2017

Pod de legatura între DJ 714 si Camping Zănoaga

696,093

 

18

361/06.12.2017

 

Pod pe DJ 701 peste Râul Argeş, Km 31+040 la Ungureni, Corbii Mari

8,976,088

 

19

 

 

Pod pe DJ 711E km 3+680 peste Râul Ialomiţa la Ibrianu

10,384,733

 

20

219/25.08.2017

 

Pod peste Sabar pe DJ 401A la Odobeşti

2,508,201

 

21

241/08.09.2017

 

Refacere pod pe DJ503, Selaru – Limita judet Arges

936,663

 

Notă: Pentru obiectivele nominalizate la pct. 15, şi 19 contractele de finanţare sunt în curs de semnare, iar contractele de lucrări sau servicii sunt parţial în procedură de achiziţie publică.

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 OPERATORI DE TRANSPORT

 

Nr.

crt.

Operator de transport

Nr.de trasee

deținute

Nr. Auto

1

SC AGRAR SRL

5

5

2

SC AURORA & CO SRL

3

11

3

SC ALIVANA GRUP TRANS SRL

1

3

4

SC ATYC TRANS SRL

1

1

5

SC BOSSU TRANS SRL

2

8

6

SC C.D.I. TRANS I.I. SRL

1

1

7

SC GIRUETA TUR SRL

33

55

8

SC GRUP ATYC SRL

64

112

9

SC MARIA MAGDALENA SRL

3

6

10

SC NIDOMAR TRANS SRL

1

2

11

SC POPCRIST SRL

1

3

12

SC ROCEVI SRL

1

3

13

SC TRANSVIB SERV SRL

2

2

14

SC VÎNĂTORI SRL

2

1

TOTAL

120*

213

*Sunt însumate un nr. de 120 trasee, deoarece un număr de 9 trasee au fost câştigate de câte doi operatori de transport.

 

 

 

 

ANEXA NR. 3 PROCEDURI DE ATRIBUIRE CERERE DE OFERTE/PROCEDURI SIMPLIFICATE

 1. Refacere DJ 710 pe raza administrativă a orașului Pucioasa și a comunei Bezdead pe sectorul Miculești-Măgura și sectorul taluzului din zona pragului de fund aval pod pe DC 4”

 2. Refacere DJ 714 pe raza comunei Moroeni”

 3. Refacere DJ710, km 3+500, km 5+550 pe raza administrativă a orașului Pucioasa și a comunei Bezdead”

 4. Furnizare de carburanți auto pe bază de carduri (benzină fără plumb și motorină)”

 5. Refacere DJ 723 Lăicăi – Văleni Dâmbovița – limită județ Argeș”

 6. Reabilitare DJ 701 Odobești – Crovu – Ungureni – Corbii Mari”

 7. Modernizare DJ 702H Morteni – limită județ Argeș”

 8. Modernizare DJ 722 Sălcioara – Moara Nouă – Săvești”

 9. Modernizare DJ702J Morteni-limită județ Argeș”

 10. Consolidare amenajare albie Cricovul Dulce pentru punerea în siguranță a DJ 710B la Vișinești „pct. Iulică Ciobanu”

 11. Modernizare DJ 702 Limită județ Argeș – Cândești Deal – Cândești Vale”

 12. Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară DJ659 Șelaru-limită județ Argeș”

 13. Reabilitare DJ 712B Vulcana Băi – Vulcana Pandele – Lăculețe”

 14. Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 712 A Râu Alb – Runcu”

 15. Reabilitare DJ 601A Limită județ Giurgiu-Brezoaele-Slobozia Moară-Răcari”

 16. Modernizare DJ 710 Bezdead –Costișata –limită județ Prahova”

 17. Reabilitare DJ 712 A Fieni – Runcu (Bădeni)”

 18. Lucrări de infrastructură rutieră pe DJ 721A Speriețeni – Gura Șutii între km 9+200 – 12+700”

 19. Pod de legatură între DJ 714 și Camping Zănoaga”

 20. Punere în siguranță DJ 710 B Vișinești punctul Sorin Lațea și punctul Vijelie”

 21. Servicii de proiectare pentru obiectivul Drum de legătură DJ720E Gara Târgoviște Sud – Centura Municipiului Târgoviște”

 22. Reabilitare DJ 710 A Moreni-IL Caragiale, L=7,488 km”

 23. Refacere pod pe DJ 503 Șelaru-limită județ Argeș”

 24. Modernizare DJ 702F Puntea de Greci – Răscăeți – limită județ Argeș, județul Dâmbovița”

 25. Drum de legatură DJ 720E Gara Târgoviște Sud – Centura Municipiului Târgoviște”

 26. Realizare alimentare cu apă și canalizare în zona Drum de legătură DJ 720E Gara Târgoviște Sud – Centura Municipiului Târgoviște”

 27. Servicii elaborare documentație tehnico-economică – faza proiect tehnic detaliat și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrării, pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 si DJ101B pe traseul limită județ Prahova – Moreni – Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești – Limită Județ Ilfov”

 28. Covor asfaltic DJ 702G Ionești -Potlogeni Deal, șanțuri dalate și podețe Sector intravilan Ionești”

 

 

ANEXA NR. 4 – ACŢIUNI CULTURALE REALIZATE DE CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ DÂMBOVIŢA ÎN ANII 2016 ŞI 2017

a) Acţiuni proprii

Nr.

Crt.

Denumirea acţiunii

Perioada de desfăşurare

Suma alocată

(lei)

2016

Suma alocată

(lei)

2017

24 Ianuarie – Unirea de la 1859

ianuarie

0

0

De Dragobete şi Mărţişor

februarie

5.000

3.500

Târgul de Mărţişor

martie

500

Proiectul cultural – educaţional „Să ştii mai multe, să fii mai bun”

aprilie

6.000

5.000

Târg „Flori de Florii”

aprilie

500

Paştele – tradiţii şi semnificaţii

aprilie

8.000

12.000

De Rusalii – Târg

iunie

10.000

13.500

Tabăra de pictură „Târgoviştea veche”

iunie

20.000

Tabăra de creaţie „O vară de poveste”

iulie

6.000

5.000

Festivalul de teatru „Mimesis Fest”

iulie

15.000

20.000

Concert „Padina Folk”

august

49.000

Târgul Meşterilor Populari

septembrie

20.000

20.000

Festivalul de Folclor „Ion Dolănescu”

septembrie

50.000

95.000

Festivalul judeţean de interpretare a cântecului popular “Rodica Bujor”

octombrie

16.000

10.000

Festivalul concurs naţional de muzică uşoară „Laura Stoica”

octombrie

50.000

Tabăra naţională de sculptură şi istoria artelor „Vasile Blendea”

octombrie

20.000

Festivalul concurs de interpretare a cântecului popular „Ileana Sărăroiu”

noiembrie

45.600

70.000

Concursul Naţional de Literatură “Moştenirea Văcăreştilor”

noiembrie

15.000

25.000

1 Decembrie – Ziua Naţională a României

decembrie

20.000

Spectacol de „Moş Nicolae”

decembrie

1.000

Colinde, Colinde…”

decembrie

10.000

Am plecat să colindăm”

decembrie

10.000

Alaiul Colindelor – manifestare organizată cu prilejul sărbătorilor de iarnă

decembrie

60.000

50.000

Revista „Armonia” a Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa

februarie – decembrie

5.000

1.000

Proiectul educaţional “Satul dâmboviţean. Tradiţii şi obiceiuri populare” (lunar)

ianuarie – decembrie

3.000

2.000

Ateliere de creaţie populară – Memorie şi continuitate de civilizaţie ţărănească

ianuarie – decembrie

13.000

1.000

Program de coordonare metodologică a aşezămintelor culturale din teritoriu

ianuarie – decembrie

1.500

Proiect de cercetare a valorilor de patrimoniu imaterial – ”Meşteşuguri şi artă decorativă în judeţul Dâmboviţa”

aprilie-octombrie

500

Proiect de cercetare a patrimoniului imaterial dâmboviţean în zona de nord a judeţului – ”Studiu etnogeografic asupra obiceiurilor practicate în aşezări rurale din partea de nord a judeţului Dâmboviţa”

aprilie-octombrie

500

TOTAL

317.600

476.500

 

b) Acţiuni realizate în parteneriat

Nr.

Crt.

Denumirea acţiunii

Perioada de desfăşurare

Suma alocată

(lei)

2016

Suma alocată

(lei)

2017

1. Sărbătoarea bulgarilor din Dâmboviţa ,,Tudoriţa”

martie

350

2. Festivalul „Art For You” realizat în colaborare cu Liceul de Arte „Bălaşa Doamna”

mai

2.000

3.000

3. Concursul Naţional de Poezie „Constantin Virgil Bănescu”

mai

500

500

4. Festivalul – Concurs Naţional de Cultură şi Literatură „Primăvara Albastră” Pucioasa

mai

3.000

3.000

5. Colocviul Internaţional „Latinitate-Romanitate-Românitate

mai

15.000

15.000

6. Concursul Naţional de Interpretare Instrumentală „W. A. Mozart”

iunie

3.000

3.000

7. Festivalul „Dracula”

iunie

20.000

40.000

8. Simpozion ştiinţific organizat în parteneriat cu Facultatea de Teologie a Universităţii „Valahia”

iunie

6.650

10.000

9. Festival – Concurs pentru Copii „Iedera, un colţ de rai”

iunie

2.000

3.000

10. Sărbătorirea Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţării Româneşti

august

100.000

100.000

11. Festivalul Naţional de Romanţe „Crizantema de Aur”

octombrie

35.000

100.000

Total

187.500

277.500

 

 

 

 

 

 

 

c). Spectacole susţinute de Orchestra Populară “Chindia”

Nr. Crt.

Denumirea evenimentului

Anul 2016

Spectacol „De Dragobete şi Mărţişor”

24.02.2016

Inaugurarea Căminului cultural Raciu

13.03.2016

Inaugurarea Căminului cultural Cornăţelu

20.03.2016

Concerte educative interactive organizate în cadrul programului “Să ştii mai multe, să fii mai bun”

18 – 22.04.2016

Concert susţinut pentru persoanele vârstnice

22.04.2016

Zilele comunei Petreşti

2.05.2016

Zilele comunei Nucet

6.05.2016

Spectacol – Lansare candidaţi PSD Răzvad

8.05.2016

Spectacol Aninoasa „Fiii satului”

9.06.2016

Festivalul cartofului la Lunguleţu

12.06.2016

Spectacol de Rusalii

20.06.2016

Spectacol Curtea Domneasca – “Ia românească”

26.06.2016

Ziua comunei Morteni

15.07.2016

Sărbătoarea comunei Vulcana Pandele

20.07.2016

Sărbătoarea comunei Gura Ocniţei

20.07.2016

Spectacol la Dărmăneşti

27.07.2016

Sărbătoarea comunei Şotânga

6.08.2016

Ziua comunei Văleni Dâmboviţa

15.08.2016

Zilele oraşului Pucioasa

30.08.2016

21. Spectacol în cadrul Târgului Meşterilor Populari

8.09.2016

22. Răvăşitul Oilor – Runcu

17.09.2016

23. Festivalul „Ion Dolănescu” – ediţia a III-a

8.10.2016

24. Ziua comunei Cândeşti

14.10.2016

25. Chindia Fest – Zilele Recoltei

23.10.2016

26. Festivalul „Rodica Bujor”

8.11.2016

27. Festivalul „Ileana Sărăroiu”

19 –21.11.2016

Nr. Crt.

Denumirea manifestării

Locul desfăşurării

Anul

2017

Spectacol de Ziua Unirii

Platoul Prefecturii

24.01.2017

Spectacol la Căminul de bătrâni din Pucioasa

Pucioasa

8.02.2017

Spectacol „De Dragobete şi Mărţişor”

Comuna Cândeşti – sat Dragodăneşti

15.02.2017

Spectacol „De Dragobete şi Mărţişor”

Muzeul de Istorie

24.02.2017

Spectacol „De Dragobete şi Mărţişor”

Căminul Cultural Şotânga

28.02.2017

Spectacol „De Dragobete şi Mărţişor”

Centrul Cultural Fieni

01.03.2017

Spectacol „De Dragobete şi Mărţişor”

Centrul Cultural Pucioasa

06.03.2017

Spectacol „De Dragobete şi Mărţişor”

Căminul Cultural Vulcana Pandele

06.03.2017

Spectacol „De Dragobete şi Mărţişor”

Căminul Cultural Vulcana Băi

07.03.2017

Spectacol „De Dragobete şi Mărţişor”

Căminul Cultural Bezdead

09.03.2017

Spectacol folcloric

Pietroşiţa

25.03.2017

Spectacolul „Flori de Florii”

Platoul Prefecturii

9.04.2017

Sărbătoarea comunei Nucet

Comuna Nucet

21.04.2017

Sărbătoarea comunei Petreşti

Comuna Petreşti

30.04.2017

Festivalul „Lunca Narciselor”

Comuna Vişina

01.05.2017

Spectacol folcloric pentru pensionari

Clubul Pensionarilor din Târgovişte

10.05.2017

Sărbătoarea comunei Moroieni

Moroieni

25.05.2017

Ziua comunei Răzvad

Răzvad

26.05.2017

Spectacol de Rusalii

Platoul Prefecturii Târgovişte

5.06.2017

Ziua comunei Vulcana Pandele

Vulcana Pandele

20.07.2017

Ziua comunei Gura Ocniţei

Gura Ocniţei

31.07.2017

Ziua comunei Şotânga

Şotânga

05.08.2017

Sărbătoatea comunei Răzvad

Răzvad

06.08.2017

Ziua comunei Potlogi

Potlogi

15.08.2017

Festivalul “Ion Dolănescu”

Platoul Prefecturii Târgovişte

6.09.2017

Festivalul “Ion Dolănescu”

Perşinari

10.09.2017

Răvăşitul Oilor

Runcu

16.09.2017

Sărbătoarea comunei Comişani

Comişani

1.10.2017

Festivalul Toamnei

Bezdead

14–15.10.2017

Festivalul “Rodica Bujor”

Cândeşti

27.10.201

Festivalul concurs de interpretare a cântecului popular „Ileana Sărăroiu”

Casa Tineretului din Târgovişte

18–19.11.2017

Spectacol ”De Moş Nicolae”

Târgovişte

6.12.2017

 

d). Concerte susţinute de Orchestra Simfonică “Muntenia”

Nr. Crt.

Denumirea proiectului

Locul desfăşurării

Anul 2016

1.

Concert de Ziua Unirii

Muzeul de Istorie

din Târgovişte

24 ianuarie

2.

Seară de operetă şi musical „Femeia, eterna simfonie”

Teatrul „Tony Bulandra” Târgovişte

6 martie

3.

Simfoniile tinereţii (Concert pop simfonic din repertoriul internaţional)

Muzeul de Istorie din Târgovişte

11 aprilie

4.

Simfoniile tinereţii (Concert pop simfonic din repertoriul internaţional)

Muzeul de Istorie din Târgovişte

18 aprilie

5.

Requiemul de Mozart

Sala de spectacole a Direcţiei Judeţene pentru Tineret Dâmboviţa

24 aprilie

6.

Primăvara Clasică Europeană

Carmina Burana – Carl Orff

Casa Sindicatelor din Târgovişte

9 mai

7.

Concert “Lie Ciocârlie” – partea I

Muzeul de Istorie din Târgovişte

30 mai

8.

Peter Pann – Opera pentru copii

Parcul Chindia din Târgovişte

1 iunie

9.

Lie Ciocârlie – partea a II-a

(Imprimarea discului ,,Lie Ciocârlie”)

Parcul Primăriei din Târgovişte

16 iunie

10.

Padina Fest – Concert de muzică de film

Platoul Padina, comuna Moroieni

30 – 31 iulie

11.

Simfonia nr. 4 de P. I. Ceaikovski în cadrul Festivalului de Nai „Gheorghe Zamfir”

Casa de Cultură „Dumitru Stanciu” din Găeşti

2-3 septembrie

12.

Concert de Zilele Cetăţii

Platoul Prefecturii din Târgovişte

8 septembrie

13.

Toamna simfonică

Muzeul de Istorie din Târgovişte

30 octombrie

14.

Anotimpurile – Concert dedicat Zilelor comunei Aninoasa

Casa de Cultură a comunei Aninoasa

4 noiembrie

15.

Concert de Crăciun – All Stars Christmas

Teatrul „Tony Bulandra” Târgovişte

21 decembrie

Nr. Crt.

Denumirea concertului

Locul desfăşurării

Anul

2017

1.

Concert de Ziua Unirii

Centrul Cultural Fieni

22 ianuarie

2.

Concert de Ziua Unirii

Muzeul de Istorie din Târgovişte

23 ianuarie

3.

Carnaval la Veneţia

Centrul Cultural Pucioasa

26 februarie

4.

Carnaval la Veneţia

Muzeul de Istorie din Târgovişte

27 februarie

5.

Concert dedicat Zilei Femeii

 

Teatrul “Tony Bulandra” Târgovişte

7 martie

6.

Concert dedicat Zilei Femeii

Titu

10 martie

7.

Concert „Lumina Muzicii”

Teatrul “Tony Bulandra” Târgovişte

23 aprilie

8.

Pianul călător” – Turneu extraordinar al pianistului Horia Mihail

Muzeul de Istorie din Târgovişte

25 aprilie

9.

Primăvara Clasică Europeană – ediţia a IV-a

Teatrul “Tony Bulandra” Târgovişte

9 mai

10.

Concert aniversar “Valahia 25”

Campusul Universităţii Valahia

31 mai

11.

Concert rock simfonic

Campusul Universităţii Valahia

2 iunie

12.

Concert în cadrul Festivalului Dracula

Complexul Naţional “Curtea Domnească”

16 iunie

13.

Cvartetul Muntenia – concert în Parcul Chindia

Parcul Chindia

22 iulie

14.

Concert organizat cu ocazia inaugurării Pieţei Mihai Viteazul din Târgovişte

Piaţa Mihai Viteazul din Târgovişte

29 iulie

15.

Miniconcert în cadrul Festivalului Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”

Biblioteca Judeţeană “I. H. Rădulescu”

3 noiembrie

16.

Concertul “Sfântul Andrei şi neamul românesc”

Liceul de Arte “Bălaşa Doamna”

30 noiembrie

17.

Concert extraordinar de Crăciun

Casa Tineretului din Târgovişte

22 decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 5 – LUCRĂRI EXECUTATE DE L.D.P. ÎN PERIOADA 01.01.2017 – 31.12.2017

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Fizic

Valoare cu TVA (realizat)

Valoare cu TVA (alocat)

 
ÎNTREȚINERE ÎMBR.ASFALTICE

2535928.80

2535928.80

 
1 Întreț. Îmb.asf. DJ 701B Ciocănești-Tărtășești

727.63mp

39183.92

39183.92

 
2 Întreț. Îmb.asf. DJ 716 Glodeni

898mp

91956.57

91956.57

 
3 Întreț. Îmb.asf. DJ 721 Văcărești-Produlești

1134.25mp

78120.92

78120.92

 
4 Întreț. Îmb.asf. DJ 721A (asanări)

667mp

53860.94

53860.94

 
5 Întreț. Îmb.asf. DJ 710 Pucioasa-Vârfuri-Miculești

168.45mp

14103.32

14103.32

 
6 Întreț. Îmb.asf. DJ 701 B Tărtășești-Ciocănești

359.16mp

23417.02

23417.02

 
7 Întreț. Îmb.asf. DJ 702 F Gherghești-Puntea de Greci

514mp

36544.23

36544.23

 
8 Întreț. Îmb.asf. DJ 702 H Morteni

465.43mp

31680.61

31680.61

 
9 Întreț. Îmb.asf. DJ 718A Mănăstirea Dealu

161mp

12363.21

12363.21

 
10 Întreținere îmbr.asf. DJ 712 A Izvoare-Râul Alb

711mp

46796.17

46796.17

 
11 Întreținere îmbrc.asf. DJ 702 A Potocelu-Voia

1500mp

101874.42

101874.42

 
12 Întreținere îmbrc.asf. DJ 711 km 0+000-1+900

213.4mp

16602.01

16602.01

 
13 Întreținere îmbrc.asf. DJ 711 km 33+000-41+100

715mp

52100.08

52100.08

 
14 Întreținere îmbrc.asf. DJ 702 B, km 0+000-41+230 sector Gemenea-Lucieni

3307.84mp

259879.79

259879.79

 
15 Întreținere îmbrc.asf. DJ 702 E Cobia-Ungureni, km 3+500-20+200

879.1mp

58621.45

58621.45

 
16 Întreținere îmbrc.asf. DJ 720A km 0+000-6+477 sector Adânca

820.11mp

54985.34

54985.34

 
17 Întreținere îmbrc.asf. DJ 720CGura Ocnței-Ocnița , km 0+000-9+068

830.7mp

54688.26

54688.26

 
18 Întreținere îmbrc.asf. DJ 702D, sector Dragomirești , km 9+430-12+620

653.4mp

40195.71

40195.71

 
19 Întreținere îmbrc.asf. DJ 702 , Cândești km 25+662-37+300

1021mp

63968.03

63968.03

 
20 Întreținere îmbrc c.asf. DJ 711 km 2+000-33+000

432.82mp

30849.01

30849.01

 
21 Întreținere îmbrc.asf. DJ 710 km 5+000 sector Miculești-Vârfuri

200.52mp

19782.98

19782.98

 
22 Întreținere îmbrc.asf. DJ 722 Văcărești-Cazaci-Nucet

697.4mp

47653.75

47653.75

 
23 Întreținere îmbrc asf. DJ 601A Slobozia Moară-Răcari

570mp

41697.91

41697.91

 
24 Întreținere îmbrc.asf. DJ 712 B Vulcana Băi-Vulcana Pandele

2041.47mp

128094.21

128094.21

 
25 Întreținere îmbrc.asf. DJ 710 B Valea Lungă-Vișinești

814mp

55686.88

55686.88

 
26 Întreținere îmbrc asf. DJ 503 Șelaru-Fierbinți

180mp

17392.80

17392.80

 
27 Întreținere îmbrc.asf. DJ 711D Lungulețu-Potlogi

1787.6mp

123201.76

123201.76

 
28 Întreținere îmbrc .asf. DJ 711A Pitaru-Potlogi

651.9mp

47486.76

47486.76

 
29 Întreținere îmbrc .asf. DJ 720 Gura Ocniței-Moreni

423.2mp

29266.36

29266.36

 
29 Întreținere îmbrc.asf. DJ 401A Tomșani-Găesti km 77+840-97+745

3192.40mp

174715.81

174715.81

 
30 Intreținereimbrc.asf. DJ 101B Lucianca-Ungureni –Niculești lim.Ilvof

3042.55mp

207818.13

207818.13

 
31 Întreținere îmbrc.asf. DJ 611 Fierbinți-Vișina-Petrești km 23+700-41+690

1154.25mp

82567.85

82567.85

 
32 Întreținere îmbrc.asf. DJ 721A DN7-Cuparu-Burduca-Speriețeni km 0+000-9+500

152.10mp

14231.02

14231.02

 
33 Întreținere îmbrc.asf. DJ 714 km 2+000-5+000

3192.40mp

179735.34

179735.34

 
34 Întreținere îmbrc.asf. DJ 712 A Fieni-Runcu-Brebu

341.27mp

21038.30

21038.30

 
35 Întreținere îmbrc.asf. DJ 701 Corbii Mari, km30+250-35+650

224.04mp

17914.65

17914.65

 
36 Întreținere îmbrc.asf. DJ 710A, Vârfuri-Iedera-Moreni

354.47mp

28453.39

28453.39

 
37 Întreținere îmbrc.asf. DJ 711A,Serdanu km 22+850-23+930

260mp

20172.65

20172.65

 
38 Întreținere îmbrc.asf. DJ 711E,Cornești, km 7+400-8+600

121.24mp

10382.83

10382.83

 
39 Întreținere îmbrc asf. DJ 722, Nucet-Movila , km 11+400-13+525

450.85mp

32232.15

32232.15

 
40 Întreținere îmbrc.asf. DJ 702G, Ionești , km 28+530-32+572

660.0mp

46905.85

46905.85

 
41 Întreținere îmbrc.cu lianți hidraulici DJ 712

120.74mp

9698.02

9698.02

 
42 Întreținere îmbrc.asf. DJ 720A km 12+000-15+000

229.57mp

17439.94

17439.94

 
ESTETICĂ RUTIERĂ

109386.89

109386.89

 
1 Drum de legatură DJ 720E Gara Sud  

3184.88

3184.88

 
2 Estetică rutieră DJ 720A Adânca-Bucșani  

20343.49

20343.49

 
3 Estetică rutieră DJ 711 Dobra-Bilciurești  

11907.64

11907.64

 
4 Estetică rutieră DJ 720A Bucșani-Mărcești-Finta  

5448.58

5448.58

 
5 Estetică rutieră DJ 711 Ulmi-Racovița -Dobra  

15437.18

15437.18

 
6 Estetică rutieră DJ 701 B Crevedia -Ciocănești-Tărtășești  

13145.67

13145.67

 
7 Estetică rutieră DJ 720 Răzvad- Gura Ocniței-Moreni  

1965.05

1965.05

 
8 Estetică rutieră DJ 702 B Raciu-Gemenea-Dragomirești-DN 72  

11517.14

11517.14

 
9 Estetică rutieră DJ 702 E Ungureni-Cobia-Găești  

5718.74

5718.74

 
10 Estetică rutieră DJ 720A Finta-Pastarnacu-DN1A  

1578.30

1578.30

 
11 Estetică rutieră DJ 720 B Ulmi-Nisipuri  

2916.20

2916.20

 
12 Estetică rutieră DJ 711 Ulmi-Dobra-Bujoreanca  

12728.12

12728.12

 
13 Estetică rutieră DJ 710A Miculești-Valea Lungă-I.L.Caragiale  

3495.91

3495.91

 
MODERNIZĂRI

321869.08

321869.08

 
1 Modernizare DJ 711E Bilciurești-Ibrianu-Cornești imb.asf.4993mp

189789.01

189789.01

 
2 Modernizare DJ 101A Niculești-Lim.jud.Ilfov imb.asf.3446mp

132080.08

132080.08

 
Deszăpezireiarna 2016-2017

2889147.15

2889147.15

 
 

MontajPaladiuZona 10 Petrești-Selaru

165164.61

 
TRATAMENTE BITUMINOASE

1764594.02

1764594.02

 
1 Tratament bituminos DJ 712A Răul Alb-Izvoare km12+460-28+026

93396mp

566163.57

566163.57

 
2 Tratament bituminos DJ 720C Gura Ocniței-Ocnița km0+000-9+068

52200mp

357725.97

357725.97

 
3 Tratament bituminos DJ 710B Valea Lungă-Visinești, km 0+000-3+400

20400mp

165885.76

165885.76

 
4 Tratament bituminos DJ 721 Văcărești-Pierșinari, km 4+000-6+000:6+200-9+400

31200mp

214215.74

214215.74

 
5 Tratament bituminos DJ 711D Lungulețu-DN7 km 0+000-2+300

13800mp

103390.07

103390.07

 
6 Tratament bituminos DJ 722 km 0+000+0+700;2+300-3+350

10500mp

72032.29

72032.29

 
7 Tratament bituminos DJ 721 A km 0+000+9+500; Cuparu-Speriețeni

57000mp

285180.61

285180.61

 
COVOARE BITUMINOASE

2111369.32

2111369.32

 
1 Covor bituminos DJ 701B Ciocănești-Crevedia Burdușiri 6000mp, îmbrc.asf.6230mp

988211.09

988211.09

 
2 Covor bituminos DJ 722 Nucet-Movila km 9+500-11+400 acostamente1900mp

39804.16

39804.16

 
3 Covor asfaltic pe DJ 702A Dragăești-Potocelu

îmbrac.asf.2734mp

537484.08

537484.08

 
4 Reparatii si covor asfaltic DJ 702F Rascăieți îmbrac.asf.6000 mp

219301.93

219301.93

 
5 Covor bituminos DJ 721 Târgoviște-Văcărești-Perșinari îmbrac.asf.5594 mp

305398.79

305398.79

 
6 Covor bituminos DJ 723 Lăicăi-Văleni acostamente

21169.27

21169.27

 
SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

820150.32

820150.32

 
1 Siguranțacirculatiei-parapet Pucioasa

3936m

586583.65

586583.65

 
2 Siguranțacirculatiei (aprovizionat+montat table indicatoare)  

205532.14

205532.14

 
3 Siguranțacirculatiei – DJ 720Moreni-lim.jud.Prahova parapet zincat 156m

156m

28034.53

28034.53

 
REABILITĂRI

562076.40

562076.40

 
1 Reabilitare DJ 711D Poiana-Potlogi imbrc.asf. 5500mp

196101.68

196101.68

 
2 Reabilitare DJ 702L Telești-Scheiu de Sus imbrc.asf.5214mp

183910.06

183910.06

 
3 Reabilitare DJ 711E Bilciurești-Ibrianu-Cornești imbrc.asf.5162mp

182064.66

182064.66