28 septembrie 2021

Dâmboviţa – 152 de mame minore au avut nevoie de ajutorul asistenţilor sociali

dgaspcRAPORT DE ACTIVITATE

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ŞI PROTECŢIA COPILULUI DÂMBOVIŢA

ANUL 2018

În perioada 1 ianuarie 201831 decembrie 2018, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa a urmărit atingerea obiectivelor propuse în conformitate cu Strategia județeană de asistență socială 2014-2020, precum și în conformitate cu Planul de acțiune pe anul 2018.

Astfel, s-a urmărit:

1.Creșterea calității serviciilor socialeprin reacreditarea/licențierea serviciilor sociale existente și a celor nou înființate conform standardelor de calitate și încheierea de parteneriate locale publice și publice-private pentru dezvoltarea și susținerea de servicii sociale, precum și formarea, perfecționare, specializareapersonalului care furnizează servicii sociale.

2.Atragerea de resurse financiare, materiale, umane în vederea furnizării serviciilor sociale conform standardelor prevăzute în legislație, prinatragerea de fonduri externe, guvernamentale, precum și sponsorizări și promovarea activităților de voluntariat în serviciile sociale.

3. Prevenirea separării copiilor de familie, în vederea reducerii numărului de copii care beneficiază de măsură de protecție specială,prinsusţinerea familiei naturale sau extinse pentru a accesa serviciile sociale de la nivel comunitar, serviciile de zi, precum și serviciile de consiliere și de planning familial.

4. Dezvoltarea și furnizareade servicii specializate pentrucopii, tineri în dificultate în familie, copii /tineri cu dizabilități și/sau deficiențe de integrare socială.

5.Reducerea numărului de copii carebeneficiază de măsură de protecţie specialăprin încurajarea adopţiei naţionale pentru copilul aflat în dificultateşi prin creşterea numărului de reintegrări din sistemul de protecţie al copilului.

6. Menținerea persoanelor adulte în dificultate în comunitățile de domiciliu și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, prin dezvoltarea de servicii sociale adecvate.

7. Popularizarea drepturilor copilului şi adultului aflat în dificultate, în vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind problematica specifică a copilului şi a familiei în situaţie de risc sau în dificultate.

I. Activitatea de protecţie a drepturilor copilului:

Măsura de protecţie specială

Număr

copii la data de

31decembrie 2017

Număr

copii la data de31 decembrie 2018

– plasament la asistent maternal profesionist

539

505

– plasament familial la rude/alte persoane

448

429

– plasament de tip rezidenţial –centre, case de tip familial, apartamente, subordonate DGASPC

102

92

-plasament în centre rezidențiale OPA (externalizare servicii Organisme Private Autorizate)

100

102

Total

1189

1128

Se constată o scădere a numărului total al copiilor cu măsură de protecție specială (plasament familial sau rezidențial), de la 1189 la 1128, dar pentru menținerea în familia naturală sau pentru reintegrarea în familie au fost oferite servicii de zi, de recuperare, reabilitare și de consiliere pentru un număr mediu de945 copii/lună.

În structura DGASPC Dâmboviţa funcţionează servicii şi compartimente specializate, servicii de consiliere, de recuperare, de orientare şi sprijin pentru copii şi adulţi, precum și servicii sociale – de tip rezidenţial, organizate în structura unor centre sau complexe de servicii sociale.

Măsuri de protecție specială de tip familial pentru copii abuzați, neglijați, exploatați:

Serviciul management de caz pentru copii a monitorizat în anul 2018 un număr de 1075 copii cu măsură de protecție specială la familie sau la asistent maternal profesionist și a realizat 7714 rapoarte de monitorizare lunară și 2040 rapoarte trimestriale, în urma deplasărilor în teritoriu, iar Serviciul management de caz pentru asistenții maternali profesioniști a monitorizat și evaluat activitatea unui număr de 277 asistenți maternali profesioniști pe parcursul anului 2018.

Centrul de consiliere pentru părinți și copiii care beneficiază de măsură de protecție specială și Serviciul de integrare și reintegrare a copiilor de la asistent maternal profesionist în familie au supervizat un număr de 520 întâlniri între părinți și copiii cu măsură de protecție specială și 34 găzduiri în familia naturală sau extinsă. Au fost realizate 34 reintegrări în familia naturală și s-au realizat demersurile pentru deschiderea procedurii de adopție pentru 24 copii, au fost întocmite 1291 rapoarte de anchetă socială, iar pentru cazurile în care nu au fost găsite rudele la domiciliu au fost întocmite 628 rapoarte. Pe parcursul anului 2018 au fost întocmite 2800 fișe de evaluare a nevoilor copiilor, 1760 rapoarte de consiliere socială și 683 rapoate psihologice pentru copii cu măsură de protecție specială.

Măsuri de protecție specială de tip rezidențial pentru copii abuzați, neglijați, exploatați:

Complexul de Servicii Sociale Târgovişte “Floare de Colţ”a oferitîn anul 2018 servicii de îngrijire, consiliere şi găzduire pentru 40 copii/tineri aflaţi în dificultate, în cadrul unor case sau module de tip familial, cu o capacitate de 54 copii/tineri. Pe perioada anului 2018 a fost revocată măsura de protecție specială la împlinirea vârstei de 18 ani pentru 12 tineri, 1 copil a fost reintegrat în familia naturală și pentru 1 copil măsura de protecție specială a fost modificată în plasament familial. Din cei 40 copii/tineri, 28 păstrează legătura cu familia naturală sau extinsă.

Complexul de Servicii Sociale Găeştia oferitîn anul 2018 servicii de îngrijire, găzduire, recuperare pentru 38 copii cu handicap sever, servicii de primire în regim de urgenţă pentru 18 copii cu dizabilități, precum și servicii de zi pentru 35 copii cu dizabilități.

Recuperarea și reabilitarea copiilor cu dizabilități s-a realizat prin activitățile specifice desfășurate, având rezultate pozitive prin formarea deprinderilor de bază, comunicarea verbală, diminuarea tulburarilor hiperchinetice, realizarea și păstrarea echilibrului, deplasarea fără ajutor, scăderea spasticității la nivelul mușchilor, dezvoltarea deprinderilor de autoservire.

Complexul de Servicii Sociale “Casa Soarelui” Târgoviştea oferit servicii de îngrijire și găzduire pentru o perioadă limitată de timp, pentru 57 copii, în cadrul Centrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatatşi servicii specializateîn cadrul Centrului maternal, pentru 6 cupluri mamă-copii(6 mame și 9 copii) aflate în dificultate și 2 gravide.

În vederea creșterii calității serviciilor oferite, instituţia noastră a contractat prestarea de servicii sociale cu Asociația “Provita Târgovişte 2003”(41 copii), Fundaţia “Cara Bella Internațional” (21 copii cu dizabilități), Asociația Română pentru Educație și Dezvoltare (14 copii), Asociația DREPT, Respect, Educație pentru Toți (18 copii), Asociația Diaconală “Casa creștină” (8 copii). Astfel, în prezent 102 copii /tineri beneficiază de serviciile de tip rezidenţial oferite de aceste ONG-uri.

Servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități:

În afară de centrele de tip rezidențial pentru copii în care beneficiază de servicii specializate copii cu dizabilități cu măsură de protecție specială, în structura DGASPC Dâmbovița funcționează și Centrul de recuperare și reabilitare copii cu handicap Târgoviște, care a asiguratîn anul 2018 servicii specializate pentru un total de 152 copiicu dizabilități (din care 77 intrări 2018),aflați în propriile familii, din județul Dâmbovița.

Echipa Mobilăpentru copii cu dizabilităţia asigurat,în aceeași perioadă, servicii specializate şi practici integrative pentru copii cu nevoi speciale în cadrul propriilor familii, pentru un total de 57 copii cu dizabilități din 19 localități de pe raza județului Dâmbovița.

Centrul de recuperare, socializare, consiliere a copilului cu dizabilităţi din cadrul Complexului de Servicii Sociale Casa Soarelui Târgoviște funcționează din data de 15 martie 2016 și seadresează copilului cu sindrom Down și copilului cu autism. Pe parcursul anului 2018 au beneficiat de serviciile centrului 52 copii cu dizabilități din familie (din care 22 cazuri noi 2018).

Centrul de recuperare pentru copilul cu handicapdin cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești funcționează din luna octombrie 2018, a fost deschiscu sprijinul Fundației SERA România și are o capacitate de 35 de locuri. Centrul are ca obiective oferirea unor servicii specializate de recuperare și reabilitare asistată a copiilor cu dizabilităţi, încadrați în grad de handicap, aflați în familie, plasament la asistent maternal profesionist/plasament simplu la persoană/asistent personal, pentru asigurarea unei recuperări de calitate a copilului, atât din punct de vedere mental, cât şi motoriu.

Reducerea numărului de copii care beneficiază de măsură de protecție specială s-a realizat prin:

Încurajarea adopției

În perioada 1 ianuarie 201831 decembrie 2018, s-a realizat deschiderea procedurii de adopţie naţională pentru 23copii, 19 încredinţări în vederea adopţiei, 17 încuviinţări de adopţie naţională și 2 adopții internaționale.În anul 2018 au fost informate la solicitare 74 familii privind procedura de adopție națională, au fost eliberate 41atestate de familie/persoană potenţial adoptatoare și s-au realizat 221 reevaluări postadopție. În această perioadă, s-a realizat încredințarea în vederea adopției pentru trei grupe de frați (două grupe cu doi copii și o grupă cu trei copii).

Reintegrarea în familie a copiilor

În anul 2018, au fost reintegraţi în familia naturală/extinsă un număr de 66 copii (12 copii reintegrați din măsura de plasament familial, 17 copii reintegrați din măsura de plasament la asistent maternal profesionist şi 37 copii din măsura de plasament de tip rezidenţial).

Tot în aceeaşi perioadă,93 tineri au părăsit sistemul de protecţie specială ca urmare a împlinirii vârstei de 18-26 ani (54 tineri din măsura de plasament la familie, 18 tineri din măsura de plasament la asistent maternal profesionist şi 21 tineri din măsura de plasament de tip rezidenţial).

Pentru a veni în sprijinul tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială și nu pot fi integrați în comunitate,Centrul de tranzit pentru tineri, cu o capacitate de 4 beneficiari,oferăservicii de găzduire, îngrijire şi pregătire în vederea inserţiei socio-profesionale a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi sunt lipsiţi de o reţea adecvată de sprijin familial şi comunitar, confruntându-se cu riscul excluziunii şi marginalizării sociale.

În cadrul Centrului de consiliere pentru familie și copilul care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal au fost oferite servicii specializate pentru un număr de 151 beneficiari (copii/tineri și familiile acestora) și au fost instrumentate 29 măsuri de protecție specială pentru copii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal (supraveghere specializată). Deși numărul beneficiarilor serviciului a crescut față de anul anterior, de la 123 la 151, se poate constata că numărul cazurilor de recidivă este mic (aproximativ 10% au săvârșit din nou fapte penale).

Protecția copilului abuzat, neglijat, exploatat, aflat în familie:

În anul 2018, Centrul de Consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat– Telefonul copilului (0245-983)a efectuat un număr de 408 deplasări pe raza județului Dâmbovița, ca urmare a sesizărilor scrise sau telefonice, referitoare la situații de abuz, neglijare, exploatare a copiilor.

În urma a 83 deplasări, au fost preluaţi în regim de urgenţă 117 copii (29 copii au fost plasați la asistenți maternali profesioniști, 44 copii la Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul, abuzat, neglijat, exploatat Târgoviște, 33 copii plasament familial și 11 copii la Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap sever Găești). În urma a 325 deplasări nu a fost necesară stabilirea unei măsuri de protecţie specială pentru copii, cazurile fiind remise pentru monitorizare Autorităţilor Publice Locale de domiciliu, sau pentru consiliere socială și psihologică, centrului de specialitate din cadrul instituţiei noastre.

Pe Telefonul copilului 0245983 s-au înregistrat un număr de 630 apeluri, din care 107 au fost greșite, iar pentru 523 s-au întocmit fișe de convorbire.

Ca urmare a sesizărilor scrise din partea spitalelor din judeţ, în aceeași perioadă au fost preluaţi în regim de urgenţă 13 copii părăsiţi în unităţile sanitare, pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgenţă (11 copii plasament la asistent maternal profesionist, 1 copil plasament la familie și 1 copil la Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap sever Găești).

Pe parcursul anului 2018, pentru 152 mame minore și 2 gravide în risc social, s-a colaborat cu primăriile de domiciliu pentru monitorizarea situaţiei cuplurilor mamă-copil, în vederea prevenirii separării copiilor de familie.

Tot în aceeași perioadă, au fost analizate 243 sesizări în cadrul Centrului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării, pentru care nu s-a impus preluarea în regim de urgență a copiilor, însă a fost necesară deplasarea în teren, evaluarea situației, consiliere psihologică, socială și juridică(37 sesizări abuz emoțional, 4 abandon școlar, 1 abuz fizic, 5 abuz sexual, 5 prestare activități remunerate, 14 anchete psihosociale, 16 anchete sociale, 4 repatrieri, 35 audieri minori la solicitarea instanței sau poliției, 29 consilieri psihologice la solicitarea părinților sau instanței, 7 evalurări psihologice, 3 tentative de suicid, 3 participare executare silită, 6 nerespectare program vizită, 5 neglijare, 1 expunere indecentă în spațiul virtual și 68 colaborări cu alte instituții pentru soluționare sesizări).

Proiectul «Prevenirea sarcinii nedorite», derulat în parteneriat cu Fundația Sera România a continuat şi în anul 2018, realizându-se consilierea femeii gravide aflată în risc social pentru 110 femei fertile cu risc de părăsire a copilului de la nivelul judeţului, iar dintre acestea, 58 femei au beneficiat, cu acceptul acestora, de măsuri instituite în vederea prevenirii sarcinii nedorite.

Tot referitor la activitatea de promovare și respectare a drepturilor copilului, în subordinea Consiliului Județean Dâmbovița, ca organ de specialitate, funcționează Comisia pentru Protecția Copilului Dâmbovița, care în 2018 a emis 1295 hotărâri, din care 1084 certificate de încadrare în grad de handicap pentru copii (243 cazuri noi) și 211 hotărâri referitoare la copii cu măsură de protecție specială.

II. Protecția victimelor violenței domestice

Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie, cu o capacitate de 15 locuri, a realizat în anul 2018, găzduirea și îngrijirea victimelor violenței domestice, consilierea psihologică și socială, consultanță și asistență juridică, pentru un număr de 49 beneficiari (18 femei şi 31 copii). Dintre aceștia, 22 au fost reintegrați în familie, 4 integrați în comunitate (chirie), 2 beneficiari au fost integrați în alte centre de specialitate, 5 beneficiare au părăsit centrul la solicitare, 12 beneficiari integrați în familia extinsă, iar 4 beneficiază în continuare de serviciile centrului.

Pe parcusul anului 2018, s-au înregistrat și 7 sesizări, iar în urma evaluării cazurilor, victimele au refuzat să beneficieze de serviciile centrului, acestea fiind consiliate și informate cu privire la cauzele și consecințele violenței în familie, identificându-se alte surse de suport pentru acestea (familia largită, comunitate).

În perioada 12-14 iulie 2018 a fost organizatăîn colaborare cu Primăria Găești o campanie de informare și sensibilizare a comunității ,,Violența în familie nu trebuie să te lase rece”.

III. Protecția persoanelor cu dizabilități și a altor persoane adulte în dificultate din județ (vârstnice, în situații de dependență)

În anul 2018, Serviciul evaluare complexă copii a evaluat/reevaluat în vederea încadrării în grad de handicap un număr de 1085 copii, din care 243 cazuri noi. În luna octombrie 2018 au fost organizate întâlniri de lucru cu primăriile din județ privind problematica copiilor cu dizabilități (au fost prezente 67 primării).

În anul 2018, Serviciul evaluare complexă pentru adulți a evaluat/reevaluat medico-psihosocial, în vedera propunerii de încadrare în grad de handicap, un număr de 6006 persoane adulte la sediul instituţiei și 988 persoane nedeplasabile la domiciliu. În aceeași perioadă au fost evaluate 158 persoane adulte cu dizabilități pentru admiterea în centre rezidențiale sau pentru furnizare servicii în centre de zi.

Evoluția numărului persoanelor cu dizabilități:

Numărul persoanelor cu dizabilități neinstituționalizate este în continuă creștere în ultimii ani datorită numărului tot mai mare de solicitări în vederea încadrării în grad de handicap și datorită modificărilor legislative privind criteriile de încadrare în grad de handicap. În ceea ce privește repartizarea pe grade a adulților și copiilor cu dizabilități neinstituționalizați, situația este următoarea:

ADULȚI ȘI COPII CU DIZABILITĂȚI

NEINSTITUȚIONALIZAȚI

Adulți cu dizabilități

la 31.12.2017

Copii cu dizabilități

la 31.12.2017

Adulți cu dizabilități

la 31.12.2018

Copii cu dizabilități

la 31.12.2018

cu handicap ușor

112

0

94

0

cu handicap mediu

1015

135

919

158

cu handicap accentuat

7710

210

7638

223

cu handicap grav

7861

1096

8513

1157

TOTAL

16698

1441

17164

1538

TOTAL copii și adulți

18139

18702

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aflată în subordinea Consiliul Județean Dâmbovița,a emis 5768 certificate de încadrare în grad de handicap (din care 2597 cazuri noi) și 391 respingeri încadrare grad de handicap. În aceeași perioadă, au fost redactate 107 decizii de admitere în centre pentru persoane adulte cu dizabilități.

Conform prevederilor HG 297/2016, au fost emise, în vederea înlocuirii, 10993 certificate de încadrare în grad de handicap pentru persoane adulte cu dizabilități din județ.

Protecția persoanelor cu dizabilități în cadrul centrelor de tip rezidențial:

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasaaoferit în anul 2018 servicii de găzduire, îngrijire, consiliere și integrare socială pentru 63 adulţi și vârstnici cu dizabilități, capacitatea fiind de 60 beneficiari. Începând cu anul 2019, capacitatea centrului va fi de 50 beneficiari, conform Planului de restructurare întocmit în baza OG 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Centrul de Servicii Comunitare ,,Floarea Speranţei”Pucioasa, a oferit în anul 2018servicii de găzduire, îngrijire, consiliere și integrare socială, pentru un număr total de 45 adulţi cu dizabilități în cadrul a 7 locuinţe protejate, cu o capacitate totală de 43 locuri, precum și servicii specializate în cadrul unui centru de zi pentru un total de 52 persoane cu dizabilități. În cadrul Centrului de criză au fost oferite servicii specializate pentru un număr total de 16 persoane adulte în dificultate.

Centrul de Servicii Comunitare ,,Sfântul Andrei” Gura Ocniţei,a oferit în anul 2018 servicii de găzduire, îngrijire,consiliere și integrare socială pentru 33 adulţi cu dizabilități, în cadrul 4 locuinţe protejate, cu o capacitate totală de 33 locuri, precum și servicii specializate în cadrul unui centru de zi pentru 20 persoane.

În afară de centrele de tip rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități, din subordinea DGASPC, în județul Dâmbovița funcționează și Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap, Țuicani – Moreni, care este în prezent instituție publică de asistență socială, în subordinea administrativ – financiară a Consiliului Județean Dâmbovița și a Primăriei Moreni și asigurăservicii rezidențiale pentru 121 persoane cu vârste între 18 si 45 ani, cu handicap mintal, neuropsihic asociat și cu handicap locomotor.

Menținerea persoanelor adulte în dificultate în comunitățile de domiciliu și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități.

Pentru persoanele adulte cu dizabilități aflate în familie, Serviciul de Recuperare și Reabilitare Neuromotorie pentru Persoane cu Handicap din subordinea DGASPC Dâmbovița,a furnizat în regim de zi, servicii medico-sociale specializate de recuperare şi reabilitare neuromotorie de tipul: consultații medicale de specialitate, electroterapie, magnetoterapie, ultrasunete, galvanoterapie, kinetoterapie şi reeducare motorie, terapie prin masaj, balneoterapie,precum și sprijin și consiliere psihologică, informare, consiliere și mediere socialăpentru persoanele adulte cu handicap cu domiciliul/reşedinţa în judeţul Dâmboviţa, în scopul creșterii/prezervării nivelului de autonomie personală pentru depășirea situației de dificultate. În anul 2018, au fost oferite servicii pentru 219 persoane cu nevoi crescute de recuperare și reabilitare neuromotorie, numărul mediu fiind de 53 beneficiari/lună.

Centrul de consiliere și sprijin pentru integrarea socială a persoanelor cu boli psihice a furnizat, în regim de zi, pentru persoane cu dizabilități aflate în familie, servicii psiho-sociale de tipul: informare, consiliere și mediere socială, sprijn și consiliere psihologică, terapie psihologică individuală sau de grup, reeducarea deprinderilor de viață independentă, sprijin pentru relaționarea optimă cu familia, consiliere vocațională, evaluarea abilităților de muncă, pentru un număr total de 56 persoane cu boli psihice încadrate în grad handicap, cu domiciliul în județul Dâmbovița, în vederea depășirii situației de dificultate generată de afecțiunea psihică, pentru prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, pentru promovarea integrării sociale și pentru prevenirea instituționalizării persoanei cu boli psihice. Pe parcursul anului 2018 au fost informate privind modalitățile de accesare a serviciilor 100 persoane și au beneficiat de servicii un număr mediu de 15 beneficiari/lună.

În anul 2018, Centrul de orientare, formare profesională și pregătire pentru viața independentă a realizat consilierea a2881 persoane cu handicap grav, pentru a opta între angajarea unui asistent personal și plata unei indemnizații de îngrijire prin primăria de domiciliu: dintre acestea 540 au optat pentru angajarea unui asistent personal (176 pentru copii și 364 pentru adulți), iar 2341 pentru primirea unei indemnizații de îngrijire de la primăria de domiciliu. Numărul persoanelor cu handicap grav din județ îngrijite la domiciliu este în creștere de la 7097 la începutul anului 2018, la 7761 la sfârșitul anului 2018. Din cele 89 primării din județ, 9 nu au încă angajați asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav din localitate (Gura Foii, Gura Șuții, Lungulețu, Mănești, Mătăsaru, Perșinari, Produlești, Răcari, Văleni Dâmbovița).

Au fost finalizate cursuri de instruire pentru 246 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav din 12 localități din județ.

În aceeași perioadă au fost eliberate968 roviniete gratuite pentru autoturisme deținute de persoane cu handicap și îngrijitorii acestora – prin colaborare cu Direcția Regională de Drumuri și Poduri București.

Au fost evaluate privind capacitatea de muncă 15 persoane adulte cu handicap, iar în data de 8.06.2018, a fost organizată o întâlnire cu reprezentanții firmei Livas Clothing Târgoviște și persoane cu handicap în vederea selecției pentru angajare. Au fost prezente 4 persoane cu dizabilități care și-au depus CV- urile. De asemenea,în data de 3 Decembrie 2018, a fost organizată în colaborare cu Agenția JudețeanăpentruOcuparea Forței de Muncă Dâmbovița, o bursă a locurilor de muncă pentru persoane cu handicap, la care au fost invitate 25 persoane cu handicap cu capacitate de muncă păstrată, iar 12 persoane s-au prezentat și au depus CV-uri în vederea angajării.

Centrul de informare și consiliere pentru persoane adulte în dificultate a realizat consilierea și informarea la sediul instituției pentru 151 persoane adulte/vârstnice în dificultate și evaluarea la domiciliu/spital pentr 92 persoane adulte/vârstnice pentru accesare servicii, în vederea depășirii situației de dificultate.

IVPromovarea activităților DGASPC Dâmbovița, accesul la informațiile de interes public și soluționarea petițiilor

În anul 2018 au fost întocmite și transmise 17 comunicate de presă, s-au monitorizat şi arhivat 141 apariții în presa locală și națională şi au fost oferite de către purtătorul de cuvânt al instituției 25 interviuri mass-mediei locale şi naţionale, referitoare la activitatea DGASPC Dâmboviţa.

Au fost organizate evenimente de promovare a acţiunilor din cadrul DGASPC Dâmboviţa (spectacole, concursuri, serbări, vizite, simpozioane, activități educative în parteneriat cu ONG-uri și instituții, spectacol «Ziua internaţională a copilului» -1 iunie 2018, simpozion «Ziua Internaţională a familiei» – 15 mai 2018, acţiuni şi serbări prilejuite de Sărbătorile de Paşte şi Crăciun, expoziții cu produse realizate de beneficiari, participare împreună cu alte instituții la «Marșul împotriva violenței»- 22 noiembrie 2018, precum și întâlniri de lucru cu primăriile din județ organizate în luna octombrie 2018.

Conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public a fost întocmit Buletinul Informativ Anual, ce conţine informaţiile de interes public comunicate din oficiu, s-au actualizat în permanenţă informaţiile de pe site-ul instituţiei www.dgaspcdb.roși au fost oferite informații de interes public pentru 28 solicitări.

S-a asigurat, la cerere, consultanţă de specialitate privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului, în condiţiile impuse de legislaţia în vigoare pentru 735 petenţi şi s-a colaborat cu alte instituţii responsabile (primării, poliţie, spital, AJPIS Dâmboviţa, etc.) pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi. S-a asigurat evidenţa şi urmărirea soluţionării petiţiilor conform Ordonanţei nr. 27/2002, fiind înregistrate şi soluţionate, un număr de 81 petiţii și 13 solicitări ale persoanelor care s-au prezentat în audiență la conducerea instituției.

V. Structura de personal

În cadrul DGASPC Dâmboviţa, conform legislației în vigoare, funcţionează servicii şi compartimente specializate, servicii de tip familial, servicii de consiliere, de recuperare, de orientare şi sprijin pentru copii şi adulţi, precum și servicii sociale – de tip rezidenţial organizate în structura unor centre sau complexe deservicii sociale pentru copii şi adulţi.

Organigrama instituției cuprinde 1116 posturi, din care 714 posturi sunt ocupate. Dintre acestea, 169 sunt posturi de funcționari publici și 545 posturi personal contractual (din care 267 asistenți maternali profesioniști). Menționăm că numărul total de angajați a scăzut față de 31.12.2017, de la 754 la 714 salariați.

VI. Cheltuielile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa în anul 2018

Execuția bugetară realizată pe subcapitolele capitolului 68.02 “Asistență socială” este prezentată în tabelul de mai jos :

lei

SUBCAPITOLUL

BUGET

FINANȚARE

PLĂȚI

SOLD

Subcapitolul 68.02.05 – Asistență socialăîn caz de invaliditate

92.789.000,00

92.752.626,69

92.747.229,13

5397,56

Subcapitolul 68.02.06 Asistență socială pentru familie și copii

39.118.000,00

33.886.000,00

31.630.047,71

2.255.952,29

Cheltuieli de personal

31.489.000,00

26.743.000,00

25.822.014,00

920.986,00

Bunuri și servicii

6.306.000,00

5.823.000,00

4.723.942,15

1.099.057,85

Asistență socială

250.000,00

250.000,00

192.229,99

57.770,01

Proiecte cu finanțare FEN

200.000,00

200.000,00

85.079,45

114.920,55

Cheltuieli de capital

76.000,00

76.000,00

12.954,67

63.045,33

Alte cheltuieli

797.000,00

794.000,00

793.827,45

172,55

Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

7.311.000,00

6.925.000,00

5.815.292,93

1.109.707,07

Cheltuieli de personal

4.900.000,00

4.645.000,00

4.406.652,00

238.348,00

Bunuri și servicii

2.371.000,00

2.240.000,00

1.395.471,61

844.528,39

Asistență socială

40.000,00

40.000,00

13.169,32

26.830,68

VII. Situaţiaproiectelor depuse din domeniul asistenţei sociale şi parteneriate înproiecte

  • În cursul anului 2018 au fost efectuate vizitele la fața locului privind durabilitatea investiției și au fost întocmite rapoartele ex-post pentru al doilea an de monitorizare, pentru două proiecte cu finanțare europeană, respectiv Modernizarea și extinderea Complexului de Servicii Sociale Casa Soarelui Târgoviște și Modernizare spații existente și extindere construcție parter Complexul de Servicii Sociale Găeștiși pentru al treilea an de monitorizare pentruproiectul Centrul multifuncțional de resurse și servicii pentru adulți cu handicap Dâmbovița.

  • Proiectul„Alternative for Social Support Inspiring TransformationASSIST”pune un accent deosebit pe elaborarea și implementarea de noi proceduri de lucru,în vederea integrării socio-profesionale a copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție specială. În data de 22.03.2018 a fost semnat Acordul de finanțare în cadrul proiectului ASSIST, între Comisia Europeanăși un parteneriat din care face parte și DGASPC Dâmbovița, alături de DGASPC Argeș,DGASPC Vâlcea și Media One Prahova. Proiectul a fost depus în cadrul programelor anuale finanțate de Comisia Europeană- programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie, acțiunea Dezvoltarea capacităților în domeniul drepturilor copilului și va avea o durată de 2 ani,începând cu 01.04.2018.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr.101/18.04.2018, a fost aprobată implementarea proiectului ASSIST și cofinanțarea corespunzătoare DGASPC Dâmbovița, în valoare de 10.620,90 euro (20%).

În perioada septembrie-octombrie 2018 s-a derulat un schimb de bune practici cu 4 țări cuprinse în proiect și a fost finalizat un Studiu comparativ cu sistemul de protecție din țările respective.

Finanțatorul proiectului este Ministerul Fondurilor Europene prin Programul Operațional Capital Uman și propune implementarea de activități ce privesc dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi de formare a asistenților maternali, îmbunătățirea nivelului de competențe al acestora, dar și asigurarea necesarului de resurse umane prin identificarea asistenților maternali activi în rețeaua actuală și recrutarea persoanelor interesate să aibă această profesie.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 08.11.2018, proiectul se va derula pe o perioadă de 5 ani, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 276/20.11.2018, a fost aprobată implementarea și cofinanțarea în sumă de 925.628,73 lei. În data de 14.12.2018 s-a realizat rambursarea nr. 1 în valoare de 31.413.610,08 lei.

  • Proiectul ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice este inițiat de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, iar DGASPC Dâmbovița este partener.

Proiectul va beneficia de finanțare prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4, care vizează crearea și dezvoltarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice (cod serviciu social 8790CR-VD-III).

În cadrul proiectului, în județul Dâmbovița va fi creată o Locuință protejată, precum și servicii integrate complementare de grupuri de suport și cabinet de consiliere vocațională pentru victimele violeneței domestice.

DGASPC Dâmbovița a semnat în data de 09.11.2018, Acordul de parteneriat, contribuția proprie în cadrul proiectului fiind de 22,743.43 lei (0,045% din valoarea totală), iar durata de implementare va fi de 4 ani.

La acest moment, împreună cu Consiliul Județean Dâmbovița, se urmărește identificarea spațiilor care vor fi amenajate/reamenajate, în scopul realizării Locuinței protejate, a Grupului de suport și a Cabinetului de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice.

  • “Reintegrarea/integrarea copiilor beneficiari ai unei măsuri de protecție specială”este un proiect implementat în baza unui Acord de parteneriat încheiat între Consiliul Județean Dâmbovița, Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Dâmbovița și Fundația “SERA ROMÂNIA” încă din anul 2013. Proiectul are ca obiectiv general scăderea numărului de copii beneficiari ai unei măsuri de protecție specială. În cadrul acestui parteneriat, în anul 2018 au fost menținuți în familia naturală 23 copii, din cadrul a 3 familii, realizându-se cheltuieli în valoare de 57.760,06 lei (cotele de participare fiind de 40% DGASPC Dâmbovița și 60% Fundația SERA România). Activitățile au constat în lucrări de construcție – reconstrucție, achiziționare de materiale de construcție, piese de mobilier, dar și alimente, rechizite și produse igienico – sanitare, necesare familiilor aflate în dificultate.

  • În data de 18.07.2018 s-a încheiat Recepția la terminarea lucrărilor pentru investiția “Modernizare, Reabilitare și Schimbare destinație la construcția existentă, din Cantinăîn Centru de Recuperare pentru copilul cu handicap “ din Găești.

Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Găești a fost realizat în baza unui acord de colaborare încheiat între Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița şi Fundaţia “SERA România”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 158 din 07.06.2017, modificată și completată prin HCJD nr. 124/25.05.2018.

Investiția totală (construcție și dotare) a fost de 200.000 euro, din care cea mai mare parte a fost sponsorizată de Fundația “SERA România”, iar cofinanțarea Consiliul Judetean Dâmbovița a fost de 80.000 euro.

Astfel, a fost înfiinţat unnou centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi, cu o capacitate de 35 de locuri, în Orașul Găești (în incinta Complexului de Servicii Sociale Găești), care oferă începând cu luna octombrie 2018 servicii specializate pentru copii cu dizabilități sau cerinţe educaţionale speciale din județ.

Parteneriate/colaborări:

În vederea asigurării, susținerii și dezvoltării activităților de asistență socială, precum și pentru creșterea calității serviciilor oferite, în vederea incluziunii sociale a persoanelor aflate în nevoie, au for reacreditate/licențiate 5 servicii sociale conform standardelor de calitate în vigoare, au fost încheiate 5 contracte de voluntariat și a fost intensificată colaborarea cu alte instituții, asociații, fundații și ONG-uri, încheindu-se în anul 2018 următoarele parteneriate:

– Parteneriat educațional și de voluntariat cu Liceul de Arte Bălașa Doamna,din Târgoviște;

– Parteneriat cu Asociația Lindelfeld,pentru implementarea programului educațional Ajungem Mari, prin derularea de proiecte educaționale și socio- recreative pentru copii aflați în sistemul de protecție socială sau în familii beneficiare de servicii sociale din județul Dâmbovița;

Parteneriat cu Asociația Română pentru Educatie și Dezvoltare, în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, în vederea operaționalizării/participării în cadrul echipei multidisciplinare/ intersectoriale locale în situațiile de violență asupra copilului și de violențăîn familie, la nivelul județului Dâmbovița;

Proiect de parteneriat educațional “Prietenie Fără Frontiere”,încheiat cu Grădinița” Rază de soare” Târgoviște;

– Parteneriat cu Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița, vizând cu prioritate: promovarea/ inițierea și dezvoltarea de programe comune în domeniul protecției sociale;

Protocol de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor, încheiat cu Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea Bazelor de date(DEPABD) București;

– Parteneriat încheiat între Consiliul Județean Dâmbovița, Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița, în vederea asigurării transportului gratuit al copiilor cu dizabilități nedeplasabili și a celor care provin din familii cu venituri insuficiente, de pe raza județului, în vederera evaluării medicale, psihologice, a evaluării complexe pentru încadrarea în grad de handicap, precum și a evaluării educaționale și orientării școlare/ profesionale;

– Parteneriate cu Penitenciarul Găești și Penitenciarul Ploiești, încheiateîn scopul asigurării cadrului de colaborare între cele doua părți, în vederea furnizării de date/informații privind persoanele private de liberate aflate in custodie, care sunt încadrate într-o categorie de persoane cu dizabilități;

Convenție de colaborare cu Asociația Noi Orizonturi Familia, în scopul desfășurării unui proiect inițiat de asociație, prin care sunt suportate cheltuielile consultațiilor oftalmologice, tratamentelor medicale și intervențiilor chirurgicale atunci cand este cazul, realizate în scopul corectării deficiențelor de vedere, respectiv strabism, având ca beneficiari copii din sistemul de protecție al copilului;

– Parteneriat cu Colegiul Național al Asistenților Sociali din România- Sucursala Teritorială Dâmbovița, vizând sprijinirea funcționalității serviciilor comunitare și recunoașterii reciproce a experienței în domeniile de competență;

– Parteneriat cu Spitalul Orășenesc Găești,careurmăreșteîmbunătățirea calitativă a serviciilor medicale furnizate beneficiarilor Complexului de servicii Sociale Găești;

– Convenție de parteneriat cu Primăria Găești privind eliminarea discriminării și asigurarea egalității de șanse pentru copii cu dizabilități și promovarea accesibilității în toate domeniile vieții;

– Convenție de colaborare cu Școala nr 3 Radu cel Mare Găești, pentru promovarea unor activități de parteneriat educațional, care să creascășansele de reintegrare socială a copiilor din sistemul de protecție speicială;

Convenție de colaborare cu Fundația Principesa Margareta a României, pentru creșterea nivelului de informare a vârstnicilorși mobilizarea comunității în beneficiul acestora;

– Acord de parteneriat cu Organizația Salvați Copiii, în cadrul proiectului Centrul de zi pt copii din grupuri vulnerabile- asociere în vederea implementării proiectului;

Protocol de colaborare cu Penitenciarul Mărgineni, în scopul prevenirii delincvenței juvenile în rândul benficiarilor de măsuri de protecție specialăși facilitării reintegrării sociale a persoanelor private de libertate;

Protocol de colaborare cu Asociația Pro Refugiu, privind cooperarea în cadrul proiectului pro victims justice through an enhanced rights protection and stakeholders cooperation– implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene;

– Protocol de colaborare cu Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dâmbovița,care are ca obiect funizarea, în mod gratuit și reciproc, în condițiile legii, a datelor și informațiilor solicitate de fiecare dintre părți, pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor legale;

Protocol de colaborare cu Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dâmbovița și cu Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița, în scopul asigurării cadrului legal de colaborare, privind soluționarea situației copiilor aflați în risc de abandon sau părăsire în unitățile sanitare din județul Dâmbovița;

Protocol de colaborare cu Spitalul Orășenesc Pucioasa, în scopul îmbunătățirii calitative a serviciilor medicale furnizate beneficiarilor Centrului de Servicii Comunitare” Floarea Speranței” și ai Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasa;

Protocol de colaborare cu Organizația Umanitară Concordia,în scopul stabilirii cadrului colaborării dintre părți in interesul unor tineri, beneficiari ai centrelor și serviciilor din subordinea DGASPC Dâmbovița, prin proiectul Școala de Meserii Concordia,În vederea calificării profesionale și facilitării integrării lor socio- profesionale;

Convenție de parteneriat cu Asociația”Provita Târgoviște 2003”,în vedereafurnizăriiîn sistem integrat de servicii medicale, educaționale pentru a răspunde nevoilor sociale individuale sau de grup, în vederea depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate/ dependență;

– Protocol de colaborare cu Direcția de Asistență Socială Târgovișteîn vederea inițierii, dezvoltării și susținerii de programe în domeniul conștientizării efectelor negative asupra stării de sănătate ce apar în orice formă de violență, la victimele directe, precum și la cele colaterale ale violenței în familie;

– Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială “Grigore Rădulescu” Bezdead, Grădinița cu program prelungit nr 2, Colegiul Național Nicolae Titulescu Pucioasa, Școala Gimnazială “MihaiViteazul” Pucioasa, Școala GimnazialăȘerban Cioculescu Găești, în vederea desfășurării unor activități socio-educaționale ;

– Acord de parteneriat cu Fundația “Catedrala Eroilor”Târgoviște, în vederea susținerii activității Caminului pentru Persoane Vârstnice înființat de fundație;

– Contract de colaborare cu Asociația The Social Incubator, în vederea derulării de activități de dezvoltare personalăși consiliere în carieră– prin cursuri și stagii de pregătire a tinerilor selectați;

– Protocol de colaborare cu Spitalul Județean de Urgență Târgoviște privind asigurarea pachetului de servicii de baza în asistență medicală primară, pentru beneficiarii adulți și copii din centrele subordonate DGASPC Dâmbovița;

– Acord de colaborare cu Facultatea de Drept și Științe Administrative – Universitatea Valahia din Târgoviște privind efectuarea stagiilor de practicăîn cadrul DGASPC Dâmbovița pentru programele de studii universitare de licenta și de masterat;

Acord de colaborare cu Organizația Salvați Copiii, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Casa CorpuluiDidactic Dâmbovița, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița, Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița, în vederea derulării unor serii de activități creative, destinate copiilor, în vederea accesării utile și sigure a internetului de către copii; proiectul este derulat în cadrul programului european “Ora de net”, coordonat la nivel național de Organizația Salvați Copiii.

Toate activitățile derulate de către DGASPC Dâmbovița, prezentate în raportul de activitate pe anul 2018, au urmărit implementarea la nivelul județului a reformelor în domeniul asistenței sociale, conform prevederilor legale.

Director General,

ing. Cristiana Bucur

Întocmit,

șef birou Cerasela Gurgu

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial