28 septembrie 2022

Compania de Apă Târgovişte angajează instalator şi cititor de contoare de apă, la Pucioasa

companiaaCOMUNICAT DE PRESĂ

ANUNŢ

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A. organizează în data de 28.02.2020, ora 09:00, la sediul său din Târgovişte, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR ŞI CITITOR CONTOARE DE APA, în cadrul BIROULUI COMERCIAL – SECŢIA PUCIOASA.

Candidatul ideal:

– Studii liceale de specialitate sau şcoală profesională;

– Vechime în muncă: 5 ani;

– Abilităţi de comunicare;

– Rezistenţă la stres;

– Atenţie la detalii;

– Disponibilitate pentru program prelungit;

Descrierea postului:

– Asigură activitatea de citire contoare pentru persoanele fizice şi agenţii economici, identifică pierderile din căminele de apometre, efectuează încasarea valorii serviciilor de apă/canal, distribuie notificări în vederea recuperării debitelor;

– Program de lucru în tură.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu, nr.50, telefon 0245614403, până la data de 26.02.2020, ora 12.00, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:

– Dosar cu şină;

– Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

– Copia actului de identitate;

– Copia carnetului de munca, sau, dupa caz, adeverinţă care să ateste experienţa în domeniu sau extras REVISAL;

– Copii diplome de studii, copii certificate calificare/ competenţe profesionale in domeniu;

– Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării concursului.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale , pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal, sau în copii legalizate.

Vor fi declaraţi admişi şi vor participa la concurs numai candidaţii ale căror dosare îndeplinesc condiţiile de mai sus.

– Proba scrisă de specialitate – test grilă28.02.2020, ora 09:00 (Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat)

– Proba practică28.02.2020, începând cu ora 11:00.

Vor fi selectaţi pentru a participa la proba practică numai candidaţii care vor obţine minim 70 de puncte la testul grilă.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00, la Oficiul Juridic – Gestiune Personal din cadrul Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A.

B I B L I O G R A F I E

concurs pentru ocuparea postului vacant de INCASATOR SI CITITOR CONTOARE DE APA in cadrul BIROULUI COMERCIAL – SECTIA PUCIOASA

  1. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata

  2. Ordinul nr.90 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

  3. Ordinul nr.29N/23.12.1993 pentru aprobarea normativului – cadru privind contorizarea apei la populatie, institutii publice si agenti economici.

  4. Ordinul nr.88/20.03.2007 pentru aprobarea regulamentului – cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

  5. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

  • Capitolul II – Domeniu de aplicare

  • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

  • Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

  • SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial