8 decembrie 2021

Ce plan au autorităţile din Dâmboviţa să strângă mai mulţi bani la buget

www.mariusbuga.ro_images_prefectura1SINTEZA
PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNI AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA
CONSIDERAŢII GENERALE

Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa, în colaborare cu serviciile publice deconcentrate şi structurile celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, regiile şi companiile naţionale cu reprezentare la nivelul judeţului, a elaborat Planul de acţiuni al judeţului pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare.
Proiectul Planului de acţiuni pentru anul 2018 cuprinde 15 capitole şi 778 acțiuni.
FISCALITATE. BUGET

Urmare analizei activitatii de colectare a veniturilor bugetare, a rezultat ca unul dintre obiectivele prioritare de activitate în anul 2018 al Administraţiei Județene a Finanţelor Publice Dâmboviţa este aplicarea masurilor de executare silita, masuri care sa conduca la incasarea obligatiilor datorate de contribuabili si reducerea arieratelor bugetare aflate în administrare prin aplicarea tuturor modalităţilor de stingere prevăzute de legislaţia in vigoare
Principalele obiective propuse a se realiza vizează:
1. Realizarea programului anual de încasări;
2. Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului;
3. Creşterea ponderii încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de executare silită;
4. Creşterea gradului de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale;
5. Intocmirea si transmiterea in termen a situatiilor solicitate de catre DGRFP Ploiesti, ANAF si MFP.
Structurile de inspecţie fiscală aflate în coordonarea Direcţiei Generale Coordonare Inspecţie Fiscală vor efectua acţiuni de:
1. Inspectii fiscale la contribuabili/ platitori ( persoane juridice si fizice ) urmare analizelor de risc proprii ( inclusiv risc fiscal asociat preturilor de transfer);
2. Inspecţii fiscale anticipate pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, incadrate in categoria de risc fiscal mare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
3. Inspectii fiscale /controale inopinate/constatari la fata locului, dispuse sau aprobate de conducerea ANAF/DGCIF, potrivit tematicilor si circularelor transmise in acest sens.
Inspectii fiscale la contribuabili care tranzactioneaza autovehicule rulate selectati potrivit Circularei nr. A-RFC 458/15.03.2017, in baza analizei de risc.
Pentru realizarea obiectivelor ce-i revin ca autoritate competentă, atât în domeniul vamal cât şi în domeniul fiscal al produselor accizabile, Biroul Vamal de Interior Dâmbovița va aplica măsurile propuse în planul de acţiuni şi va desfăşura următoarele activităţi:
Realizarea activităţilor de prevenire, combatere, constatare şi sancţionare a fenomenelor de fraudă vamală şi de fraudă fiscală în domeniul produselor accizabile, pe raza teritorială de competenţă;
Efectuarea cu operativitate a activității de vămuire a mărfurilor prin aplicarea legislații comunitare si naționale in domeniul vamal.

PROTECȚIA CONSUMATORULUI

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Dâmboviţa isi propune pentru anul 2018 să desfăşoare activitatea având ca obiectiv strategic – Realizarea unui nivel crescut de protecţie a consumatorilor, inclusiv pentru soluţionarea cu celeritate a petiţiilor acestora, aplicarea efectivă a legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor, precum şi întărirea activităţilor de informare, consiliere şi educare a consumatorilor obiectiv se va realiza prin:
Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni tematice de control pentru evaluarea riscului produselor potenţial periculoase având ca rezultat eliminarea acestora din circuitul comercial;
Eficientizarea acţiunilor de control prin identificarea şi eliminarea cauzelor care au determinat măsurile stabilite, inclusiv prin schimbul rapid de informaţii între structurile teritoriale şi prin verificarea măsurilor stabilite prin documentele de control ceea ce ar insemna reducerea cazurilor de încălcare a legislaţiei de către operatorii economi;
Revizuirea, imbunătăţirea şi elaborarea unor proceduri pentru aplicarea unitară a legii privind securitatea generală a produselor in condiţii de legalitate şi eficienţă.
Obiectivele operaţionale ale ANPC pentru această perioadă sunt:
Protejarea consumatorilor impotriva riscului de a achiziţiona produse periculoase sau de a li se presta servicii care ar putea să le afecteze viaţa, sănătatea sau securitatea;
Soluţionarea cu celeritate a petiţiilor consumatorilor prin îmbunătăţirea modalităţilor de primire, soluţionare şi informare a petiţionarului;

 

FONDURI EUROPENE

În conformitate cu prevederile art. 6, pct. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, Compartimentul de Afaceri Europene propune pentru anul 2018 o serie de activităţi, care vizează:
Elaborarea şi monitorizarea implementării documentelor programatice prevăzute de dispoziţiile legale mai sus menționate precum și monitorizarea stadiului implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, respectiv:
Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ a politicilor naţionale, a politicilor de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe;
Planul de măsuri judeţean, în conformitate cu documentele programatice referitoare la integrarea europeană;
Informare şi comunicare pe teme europene și Relaţia cu organizaţiile neguvernamentale:
Realizarea de acţiuni care să conducă la cunoaşterea de către autorităţile administraţiei publice locale, societatea civilă şi de către cetăţeni a programelor cu finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale (Granturi SEE, Banca Mondială etc.);
Organizarea, în colaborare cu serviciile publice deconcentrate, de acţiuni menite să conducă la cunoaşterea documentelor privind integrarea europeană adoptate la nivel central

TURISM

Turismul este una dintre cele mai importante activitati economice din lume si reprezinta un fenomen economico-social , un promotor al globalizarii si un factor al dezvoltarii durabile. Receptiv la prefacerile civilizatiei contemporane, turismul evolueaza sub impactul acestora, dinamica sa integrandu-se procesului general de dezvoltare.
În vederea valorificării potenţialului local pentru dezvoltarea turismului şi diversificarea economiei locale pe acest segment, Consiliul Judeţean Dâmboviţa va acţiona cu prioritate pentru:
Definitivarea documentaţiilor necesitate de declararea zonei Moroeni – Peştera — Padina ca staţiune turistică de interes naţional, printre care:
Actualizare şi reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Padina-Peştera şi Regulament Local de Urbanism aferent;
Elaborarea documentaţiei în vederea declarării Staţiunii turistice Moroeni Padina Peştera – staţiune de interes local / naţional;
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnice pentru creşterea potenţialului turistic din masivul Bucegi.
Reabilitarea, prin accesarea de fonduri europene, a obiectivului Ansamblul Monumental „Curtea Domnească”, întrucât potenţialul de atractivitate turistică al acestuia este foarte ridicat, putând fi integrat atât unui produs de turism urban, cât şi unui traseu tematic-religios, dar mai ales într-un circuit interjudeţean/naţional (circuitul capitalelor Ţării Româneşti).
Promovarea turismului cultural dâmboviţean prin fructificarea atuurilor legate de potenţialul localităţilor Târgovişte şi Potlogi, în cadrul a trei subproduse turistice:
Turismul urban:
Turismul agro/rural:
Circuite culturale.
Protejarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural mobil şi imobil;
Desfăşurarea de acţiuni de promovare, adecvarea ofertei de programe culturale şi educaţionale la nevoile şi exigenţele publicului.
MUNCĂ ȘI JUSTIȚIE SOCIALĂ

Obiectivele principale pentru anul 2018 ale Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa sunt :
Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor din grupurile vulnerabile pe piața muncii (tinerii NEET, șomerii de lunga durată, persoanele de etnie roma, persoanele cu dizabilităţi, persoane eliberate din detenție, tinerii postinstitutionalizaţi;
Satisfacerea unui număr cât mai mare de oferte de locuri de muncă;
Implementarea masurilor active si preventive pentru șomeri  Întărirea colaborării interinstituţionale la nivel naţional şi internaţional.
Prevenirea șomajului de lunga durată prin oferirea unei alternative ocupaționale pentru tineri intr-o perioada maxim de 4 luni de la data înregistrării si 6 luni în cazul adulților ( măsuri: formare profesională, reconversie, oferta de loc de muncă sau alte măsuri de ocupare inclusiv prin asigurarea orientării profesionale)
În acord cu Programul de guvernare, în domeniul protecției sociale, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa îşi propune:
Implementarea legislației naționale din domeniul securității şi sănătăţii în muncă prin efectuarea acţiunilor de control;
Identificarea şi sancţionarea cazurilor de munca fără forme legale de angajare, atât a cetăţenilor români cât şi a cetăţenilor străini
Verificarea respectării prevederilor directivelor europene, transpuse în legislaţia naţională;
Realizarea măsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condiţiilor de muncă la agenţii economici, care au locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite.
Obiectivele prioritare urmărite de Casa Judeţeană de Pensii Dâmboviţa au în vedere:
Stabilirea şi recalcularea, în termenul prevăzut de lege, a drepturilor de pensie conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
Verificarea tuturor pensionarilor de invaliditate gradul I si II, a beneficiarilor de pensie de urmaş, pensie anticipată şi anticipată parţială care cumulează pensia cu alte venituri salariale încălcând prevederile legii;
Introducerea unui serviciu on-line destinat cetăţenilor, contribuabililor şi beneficiarilor sistemului public de pensii şi din sistemul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, în scopul reducerii timpului de răspuns al instituţiei la solicitările publicului şi al decongestionării activităţilor la ghişeele instituţiei;
Respectarea criteriilor si a procedurii de alocare a biletelor de tratament .
Activitatea din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dâmboviţa va fi axată pe următoarele domenii:
In domeniul beneficiilor sociale:
Vor fi primite, inregistrate si verificate conditiile de eligibilitate privind acordarea drepturilor la beneficii sociale ►introduse in baza de date – aplicatia electronica SAFIR ▪ emise decizii de acordare pentru dosare noi (alocatii de stat, indemnizatii crestere copil si stimulent de insertie, alocatie pentru sustinerea familiei, venit minim garantat, alocatii de plasament si indemnizatie lunara HIV/SIDA);
B.Asistenta sociala monitorizare, servicii si programe de asistenta sociala si incluziune :
va fi intocmit raportul statistic 2017 privind venitul minim garantat prevazut de Legea nr.416/2001 și se va acorda consiliere serviciilor publice / compartimentelor de asistenta sociala de la nivelul consiliilor locale din judet.
– Controlul, evaluarea si monitorizarea serviciilor sociale.
În anul 2018, activitățile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, vor urmări menținerea/îmbunătățirea serviciilor sociale oferite în prezent, precum și acțiuni de diversificare a serviciilor oferite (prin înființarea/ asigurarea funcționării de noi servicii):
1. Creșterea calității serviciilor sociale se va realiza prin reacreditarea/licențierea serviciilor sociale existente și a celor nou înființate, încheierea de parteneriate locale publice și publice-private pentru dezvoltarea și susținerea de servicii sociale, precum și formarea, perfecționarea, specializarea asistențílor personali ai persoanelor cu handicap grav și a personalului care furnizează servicii sociale.
2. Atragerea de resurse financiare, materiale, umane în vederea furnizării serviciilor sociale conform standardelor prevăzute în legislație se va realiza prin atragerea de fonduri externe, guvernamentale, precum și sponsorizări, donații și promovarea activităților de voluntariat în serviciile sociale.
3. Prevenirea separării copiilor de familie, în vederea reducerii numărul ui de copii care beneficiază de măsură de protecție specială
4. Dezvoltarea și furnizarea de servicii specializate pentru copii, tineri în dificultate în familie, copii /tineri cu dizabilități și/sau deficiențe de integrare socială.
5. Reducerea numărului de copii care beneficiază de măsură de protecţie specială.
6. Menținerea persoanelor adulte în dificultate în comunitățile de domiciliu și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, prin dezvoltarea de servicii sociale adecvate.
7. Popularizarea drepturilor copilului şi adultului aflat în dificultate în vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind problematica specifică a copilului şi a familiei în situaţie de risc sau în dificultate.

EDUCAŢIE

Construcţia unui învăţământ de calitate, desfăşurat, pe cât posibil, în şcoli dotate la nivel european, reprezintă prioritatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa care acţionează în următoarele direcții strategice:
Creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităților de învățământ
Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la nivelul clasei de elevi (decizional, informațional, organizatoric, metodologic), prin transparență decizională, creșterea capacității instituționale, eficientizare, în scopul creșterii calității în educație
Asigurarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant la nivelul judeţului Dâmbovița, compatibil cu cel european, prin sporirea accesului la educaţia de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor în vederea îmbunătățirii rezultatelor elevilor
Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, prin consultarea / implicarea factorilor interesați de educație, în vederea racordării ofertei educaționale la cerințele pieței muncii asigurarea accesului egal la educaţie, al interculturalităţii, al desegregării.
Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița pentru anul școlar 2017-2018 este corelat cu politicile internaționale și naționale în domeniul educației, cu strategia educațională județeană și vizează asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ, în concordanţă cu cerinţele integrării învăţământului preuniversitar românesc în Spaţiul European al Învăţământului până în 2020.
În contextul strategiei de guvernare în educație și a obiectivelor ce derivă din Programul de Guvernare, Casa Corpului Didactic Dâmbovița își propune următoarele direcții prioritare de acțiune:
Dezvoltarea unor structuri instituţionale moderne în scopul optimizării activităţilor de formare continuă a personalului din învăţământ;
Asigurarea progresului în carieră pe criterii de competenţă profesională și susținerea politicii educaționale extraşcolare și extracurriculare prin programe de formare continuă care să asigure o educație.
Agenția Națională pentru romi prin Biroul Judeţean pentru Romi din cadrul Instituţiei Prefectului implementează în judeţ proiecte cu finanțare europeană:
Creşterea ponderii populaţiei rome care finalizează studii medii şi superioare;
Formarea de cadre didactice prin Programul „A doua şansă” pentru învăţământul primar.
SĂNĂTATE

Prin programele pe care le va derula in anul 2018, având ca scop general îmbunătățirea stării de sănătate şi creșterea calității vieții populației din județ, Direcția de Sănătate Publică Dâmboviţa, va acoperi următoarele domenii prioritare:
Supravegherea si controlul sănătății publice si derulării Programelor Naționale de Sănătate:
Programul national de boli transmisibile;
Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca;
Programele nationale de boli netransmisibile;
Programul national de evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate
Programul national de sanatate a femeii si copilului.
Controlul în sănătatea publică;
Managementul asistenței medicale;
Identificarea si reducerea/eliminarea riscurilor pentru sănătatea publică;
Participarea personalului sanitar la un program de educaţie continuă.
Pornind de la obiectivele majore ale strategiei guvernamentale în domeniul sistemului de sănătate, în general, şi al asigurărilor sociale de sănătate în special, precum şi atribuţiunile ce decurg din Statutul propriu de organizare şi funcţionare a activităţii Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa va acţiona în următoarele direcţii prioritare:
Asigurarea continuităţii în acordarea serviciilor medicale pentru toate domeniile de asistenţă medicală prin contractarea serviciilor medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale la termenul stabilit de C.N.A.S. – 67 contracte;
Utilizarea raţională şi cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale a sumelor alocate prin FNUASS la nivelul judeţului nostru;
Întărirea disciplinei financiare şi contractuale şi creşterea calităţii actului medical;
Monitorizarea şi evaluarea programelor de sănătate prin controlul realizării indicatorilor specifici la nivelul unităţilor sanitare prin care se derulează;
Respectarea dreptului pacienţilor la asistenţă medicală transfrontalieră şi îmbunătăţirea activităţii de eliberare a formularelor europene;
Utilizarea eficientă a sistemelor informatice naţionale.
Obiectivul Consiliului Judeţean Dâmboviţa în acest domeniu îl constituie îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor medico-sanitare, cunoscut fiind faptul că asigurarea accesului populaţiei la o infrastructură sanitară de calitate, corelată cu servicii medicale la standarde europene reprezintă o prioritate a actualei guvernări. în perioada următoare, eforturile se vor canaliza către echiparea, reabilitarea

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Administraţia publică locală, ca principal actor al procesului de dezvoltare sustenabilă a comunităţii, la care îşi aduc contribuţia deopotrivă cetăţenii săi, sectorul privat şi cel civil, are datoria de a crea cadrul propice manifestărilor acestora, astfel încât să se îndrepte către obiective prioritizate după criterii care ţin de factori precum avantaje competitive locale, resurse disponibile, tradiţii şi identitate.
La nivelul județului Dâmboviţa vor fi implementate o serie de masuri care vizează:
descentralizarea administrativă;
gestiunea resurselor umane;
creșterea transparenţei şi eficienţei actului administrativ;
optimizarea procesului decizional;
implementarea unui sistem informațional competitiv.
Se vor identifica oportunităţi de finanţare şi se vor elabora propuneri de proiecte care să vizeze îmbunătăţirea activităţii în cadrul instituţiilor, creşterea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor şi promovarea unor instrumente moderne privind reforma administraţiei publice.
Consiliul Judeţean Dâmboviţa îşi propune să asigure servicii publice de o calitate înaltă şi din ce în ce mai accesibile membrilor comunităţii. Pentru a atinge acest deziderat, Consiliul Judeţean Dâmboviţa va investi permanent în perfecţionarea şi formarea resurselor sale umane, în modernizarea instrumentelor şi mijloacelor de lucru, în îmbunătăţirea politicilor, procedurilor şi metodologiilor pe care le aplică în fiecare domeniu de activitate, validându-le prin implementarea celor mai noi sisteme de calitate.
Printre măsurile propuse în domeniul administraţiei publice, Consiliul Judeţean Dâmboviţa va implementa măsuri care vizează:
Creşterea calităţii serviciilor publice furnizate;
Implementarea unor proceduri simplificate în medierea relaţiei dintre cetăţeni/mediul de afaceri şi CJ Dâmboviţa;
Crearea unor proceduri şi abilităţi de a realiza politici fiscale locale îmbunătăţite;
Schimbul de informaţii şi de bune practici cu instituţii aflate la alte paliere administrative;
Dezvoltarea şi implementarea unor mecanisme de eficientizare a cheltuielilor publice;
Repartizarea adecvată a resurselor în sectorul public;
îmbunătăţirea aptitudinilor şi competenţelor personalului în domeniu;
Asigurarea şi utilizarea în mod adecvat a capitalului uman din sectorul public;
Aplicarea unor sisteme, instrumente, metodologii noi şi îmbunătăţirea celor existente cu privire la transparenţă, integritate şi anticorupţie.

AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

Direcția pentru Agricultură Județeană Dâmbovița este responsabilă cu implementarea la nivel județean a strategiei și a Programului de Guvernare în domeniul agriculturii, a producției alimentare ,consultanței agricole si elaborarea de proiecte, formarii profesionale, îmbunatațirilor funciare ,precum și în domeniile conexe : conservarea și managementul durabil al soiurilor și al resurselor vegetale și animale, având ca obiective:
Absorbţia şi stadiul implementării fondurilor europene pentru dezvoltare rurală, prin;
obtinerea de informatii veridice in vederea constituirii unei baze de date statistice reale in conformitate cu situatia din teren;
promovarea în rândul fermierilor a măsurilor de dezvoltare rurală care se vor desfăsura în anul 2018;
Implementarea Politicii Agricole Comune în noua perioadă de programare 2014-2020, a priorităţilor agriculturii aşa cum sunt reflectate în noul Program Naţional de Dezvoltare Rurală, a facilităţilor oferite de Fondul de Garantare a Creditului Rural beneficiarilor PNDR.
Asigurarea activitatii de consultantă agricolă ca prestare de servicii în sprijinul producatorilor agricoli detinatori de ferme mici și mijlocii ,tinerilor fermieri, precum si fermelor de subzistentă
Informarea fermierilor prin toate canalele de comunicare: mass-media, colocvii si simpozioane, contact direct cu aceştia;
Pentru anul 2018 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala de Imbunatatiri Funciare Dambovita își propune amenajarea terenurilor afectate de alunecari si completarea lucrarilor de combaterea eroziunii de adancime in perimetrul localitatii Valeni Dambovita, valoarea pentru finalizarea lucrarilor conform contractului de executie, este de 241.083 lei.
Pentru buna functionare a amenajarilor de desecare si combaterea eroziunii solului au fost intocmite documentatiile tehnice pentru realizarea lucrarilor de decolmatare a canalelor de desecare, distrus vegetatie ierboasa si lemnoasa, repararea constructiilor hidrotehnice.
Activitatea principala desfasurata de Agentia de Plati si Interventie Pentru Agricultura – Centrul Judeten Dambovita este reprezentata de accesarea formelor de sprijin in agricultura de catre fermieri prin cererea unica de plata.
Totodată se vor urmarii in permanenta doua axe principale de actiune, prima vizand incadrarea actiunilor ce-i revin in calendarul prevazut de Reglementarile Europene si termenele stabilite de A.P.I.A. Central si cea de-a doua, imbunatatirea calitatii lucrarilor si a raporturilor cu beneficiarii – fermierii damboviteni.
Programul propriu de acțiuni pe anul 2018 al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa, cuprinde un număr de 422 controale; care vizează domeniile de activitate specifice DSVSA Dâmbovița, respectiv activități ale medicilor veterinari concesionari, inspecții în exploatații, controale în unități ce au ca obiect de activitate producerea, depozitarea și comercializarea produselor alimentare de origine animală și nonanimală, controlul circulației medicamentului, controlul circulației animalelor etc;

In concordanţă cu Programul de Guvernare şi cu atribuţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012, cu Strategia Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru anii 2013-2018, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa și-a propus să realizeze cu prioritate în anul 2018 următoarele acţiuni principale:
Înscrierea imobilelor în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară;
Demararea lucrărilor de înregistrare sistematică finanțate din fonduri structurale și de investiții europene, în cadrul Axei prioritare 11 din Programul Operațional Regional 2014-2020 în 15 UAT-uri conform listei aprobate prin Ordinul comun nr. 6962/1743/389/1522/2017
Finalizarea aplicării, Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Asigurarea înscrierii drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane interesate;
Actualizarea limitelor unităţilor administrativ teritoriale;
Avizarea documentaţiilor de scoatere din circuitul agricol al terenurilor.
PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Potrivit Programului de Guvernare 2018 – 2020, politica în domeniul protecţiei mediului are scopul de a garanta un mediu curat şi sănătos, care să asigure protejarea naturii, calitatea vieţii, în corelare cu progresul social și o dezvoltare economică verde și competitivă, cu emisii reduse de dioxid de carbon și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor.
Întreaga activitate desfăşurată în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa are ca scop şi finalitate concretizarea principalelor obiective privind protecţia mediului stabilite prin programul actual de guvernare, având ca direcţii principale:
Întărirea capacităţii administrative;
Refacerea capitalului natural în zonele deteriorate, protecţia şi conservarea naturii, a diversităţii ecologice şi utilizarea durabilă a componentelor acesteia;
Ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale;
Evaluarea stării actuale a factorilor ecologici;
Educaţie ecologică.
Activitatea Garzii de Mediu – Comisariatul Judeţean are ca obiective:
prevenirea, constatarea şi sancţionarea încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului in judeţul Dâmboviţa;
respectarea reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale şi managementului riscului, substanţelor şi preparatelor periculoase, biodiversităţii, fondului de mediu, deşeurilor, etc;
Sistemul de Gospodărire a Apelor acţionează prin:
– evaluarea stării actuale a factorilor ecologici şi fundamentarea unei strategii de dezvoltare pe termen lung în domeniul mediului, al resurselor regenerabile şi neregenerabile;
– elaborarea strategiilor de protejare a cetatenilor impotriva calamitatilor naturale, accidentelor ecologice si expunerii in zone cu risc ecologic;
– monitorizarea evacuării apelor uzate pentru bazinele hidrografice.
Sistemul Hidrotehnic Independent – Văcăreşti îşi propune:
Punerea in siguranța a barajului Vacaresti, reabilitare derivație Dâmbovița –Ilfov si debușare in acumularea Adunați ;
Punerea in siguranța a acumulărilor de pe Valea Ilfovului.

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

În anul 2018 Consiliul Judeţean Dâmboviţa are ca obiective de realizat:
Programul cu lucrările şi obiectivele finanţate din sume defalcate din T.V.A. şi din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Dâmboviţa .
Întreţinere curentă pe timp de iarna
Reparaţii drumuri judeţene ( plombe ) S – 20.000 m2
Tratamente bituminoase L – 50 km
Covoare bituminoase L – 5 km
Modernizare drumuri judeţene L – 5 km
Estetică rutieră
Reparaţii poduri , podeţe şi punţi pietonale
Reprofilări cu adaos de material pietros L 30 km
Semnalizare rutieră pe DJ ( montare indicatoare rutiere , marcaje longitudinale şi transversale)
Valoarea estimată a lucrărilor propuse este de 15.500 mii lei.
Activităţile nominalizate vor fi executate în funcţie de disponibilitatea fondurilor din programul pentru lucrări de drumuri şi poduri în anul 2018 .
Programul obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul propriu
Program propus pentru anul 2018- 155.780 mii lei, din care:
Buget local – 24.643 mii lei
O.U.G. 28/2013 -131.137 mii lei

 
AFACERI INTERNE

Având în vedere prioritățile stabilite la nivelul conducerii Poliției Române și ținând cont de concluziile rezultate în urma analizării situației operative pe anul 2017, solicitările cetăţenilor şi evoluţia situaţiei operative înregistrată până în prezent la nivelul judeţului, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa şi-a stabilit următoarele obiective și priorităţi de acţiune:
Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului
Creşterea capacităţii operaţionale, de prevenire şi combatere a formelor de criminalitate transnaţională, pe segmentele aflate în atenţia Uniunii Europene, respectiv
Dezvoltarea capacităţii de acţiune pe linia criminalităţii economico-financiare, pentru păstrarea unui climat de afaceri curat şi abordarea problemelor din perspectiva antreprizei criminale
Prevenirea, combaterea şi descoperirea infracţiunilor de natură judiciară şi implementarea metodelor şi tehnicilor moderne de investigare, specifice poliţiilor din statele europene.
Dezvoltarea capacităţii de intervenţie a poliţiei rutiere pentru atingerea standardelor europene în vederea diminuãrii victimizãrii participanţilor la trafic.
Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple va acţiona pentru:
gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor;
actualizarea permanentă a procedurilor de lucru care să implice responsabilizare şi cooperare.
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor îşi propune derularea în bune condiţii a procedurii de examinare şi obţinere a permiselor de conducere, precum şi creşterea gradului de informare a cetăţenilor şi dezvoltarea relaţiilor instituţionale
În conformitate cu Planul Strategic Instituţional al M.A.I., eforturile întreprinse la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa „Mircea cel Bătrân se vor axa pe o abordare activă, coerentă şi concertată care vizează construirea unui sistem eficient de ordine şi siguranţă publică, orientat proactiv către nevoile de securitate şi în serviciul cetăţenilor și se va acţiona în următoarele direcţii de acţiune:
– creşterea nivelului de securitate pentru cetăţeni;
– îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale;
– consolidarea managementului integrat al crizelor de ordine publică şi situaţiilor de urgenţă;
– întărirea capacităţii administrative;
– dezvoltarea capacităţii operaţionale;
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa va acţiona prin dezvoltarea şi operaţionalizarea serviciilor S.M.U.R.D. la nivelul celor 11 subunităţi ale inspectoratului, achiziţionarea şi introducerea în dotarea inspectoratului a unei autofreze care să deservească, funcţie de necesităţi, echipajele de intervenție în situațiile de urgență produse pe perioada sezonului rece în localităţile judeţului.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, prin acţiunile propuse a se realiza, va urmări:
actualizarea planurilor operative de intervenţie, pentru asigurarea cu tehnică, echipamente, utilaje, accesorii şi alte mijloace, inclusiv resurse umane;
verificarea conţinutului planului de cooperare cu toate forţele de intervenţie aflate pe teritoriul judeţului;
verificarea sistemului de observare, măsurare, înregistrare şi transmitere a datelor, în scopul avertizării, alarmării şi aplicării măsurilor corespunzătoare în timp util.

CULTURA

Direcţia pentru Cultură a Județului Dâmboviţa va iniţia un program deschis de relaţii, consultare inter-instituţionalǎ va monitoriza, va analiza, evalua şi dirija acţiunile specifice managementului cultural din teritoriu raportând întreaga suită de acţiuni şi manifestări ale instituţiilor şi operatorilor culturali prin prisma opticilor, politicilor şi strategiilor administrative, propunânduși realizarea condiţiile cadru general favorabile privind protejarea patrimoniului cultural judeţean şi naţional, prin:
protejarea , conservarea, şi restaurarea patrimoniului cultural mobil, imobil şi imaterial;
promovarea diversităţii şi prezervarea identităţilor culturale;
identificarea, inventarierea, conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului material şi imaterial;
promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi susţinerea creatorilor.
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, va continua activităţile tradiţionale ce s-au impus în peisajul cultural dâmboviţean, în decursul anilor, cum sunt: Sărbătorirea zilei de 24 ianuarie – Ziua Unirii, a zilei de 9 Mai, Proiectul cultural „Să ştii mai multe să fii mai bun”, Târgul meşterilor populari, Proiectul educaţional „Satul dâmboviţean. Tradiţii şi obiceiuri populare”, Concursul naţional de literatură „Moştenirea Văcăreştilor”, Festivalul medieval „Dracula”, Tabăra naţională de sculptură „Vasile Blendea”, festivalurile de muzică populară „Ileana Sărăroiu” şi „Rodica Bujor”, Tabăra de creaţie „O vară de poveste”, Alaiul colindelor, concertele orchestrelor „Muntenia” şi „Chindia”.
Lor li se adaugă şi evenimente culturale dedicate CENTENARULUI Marii Uniri.
Proiectele propuse de Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” sunt în concordanţă cu strategia culturală naţională şi urmăresc dezvoltarea regională cu accent pe specificul local:
Protejarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural mobil şi imobil;
Îmbogăţirea patrimoniului ştiinţific al instituţiei prin cercetări arheologice, cercetări etnografice, cercetarea documentelor de arhivă, donaţii, achiziţii;
Integrarea patrimoniului cultural al vechii cetăţi de scaun a Târgoviştei şi al tuturor localităţilor judeţului Dâmboviţa în circuitul naţional şi internaţional de valori.

TINERET ŞI SPORT

Activitatea Direcţiei Județene pentru Sport şi Tineret Dâmbovița va fi îndreptată, spre coordonarea şi conducerea activităţii sportive interne şi internaţionale, desfăşurate pe teritoriul judeţului Dâmbovița, principalul instrument de realizare a acestui deziderat, fiind calendarul sportiv competiţional judeţean, document ce va sta la baza organizării tuturor competiţiilor sportive din anul 2018.
ALTELE

Acţiunile Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa vor fi orientate către:
Asigurarea producţiei de date statistice cu caracter economic şi social;
Creşterea gradului de adecvare a răspunsurilor către utilizatorii de date statistice;
Întreţinerea şi administrarea registrelor, a bazelor de date, redresarea şi validarea nomenclatoarelor; crearea şi valorificarea unor depozite de date de tip portal care să poată fi exploatate în comun de diferiţi actori implicaţi în zona Sistemului Informaţional Naţional;
Continuarea procesului de extindere a indicatorilor statistici, în conformitate cu noile Regulamente europene din domeniul statistic.

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial