24 iulie 2024
Bilanţul Penitenciarului Mărgineni pe 2010! AICI!

Bilanţul Penitenciarului Mărgineni pe 2010! AICI!

Bilanţul activităţii desfăşurate de personalul din cadrul Penitenciarului Mărgineni în anul 2010 În data de 19.01.2011, începând cu ora 10,00, la sediul Penitenciarului Mărgineni a avut loc şedinţa de bilanţ pentru activitatea desfăşurată de personalul Penitenciarul Mărgineni în anul 2010, eveniment la care au participat domnul comisar şef Constantin IONIŢOAIA, directorul Direcţiei Inspecţie Penitenciară din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, personalul unităţii şi reprezentanţii instituţiilor locale colaboratoare. Penitenciarul Mărgineni are rol de instituţie publică responsabilă cu aplicarea regimului de detenţie şi cu asigurarea intervenţiei recuperative. Pe parcursul anului 2010 şi-a desfăşurat activitatea în sensul respectării demnităţii umane şi facilitarea responsabilizării şi reintegrării în societate a persoanelor private de libertate, contribuind la creşterea gradului de siguranţă a comunităţii locale, menţinerea ordinii publice şi siguranţei naţionale. Activitatea unităţii s-a derulat conform Planului Anual de Activităţi pentru anul 2010, urmărind îndeplinirea următoarelor obiective strategice: 1. Siguranţa sistemului de detenţie şi respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor private de libertate; 2. Educaţia şi asistenţa psihosocială adaptate nevoilor persoanelor custodiate şi în raport cu cerinţele societăţii; 3. Asistenţă medicală de calitate pentru persoanele private de libertate, protejarea şi promovarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor; 4. Transparenţă şi imagine reală a sistemului penitenciar la nivelul societăţii; 5. Management instituţional performant. Activitatea sectorului operativ s-a derulat în conformitate cu prevederile legale şi dispoziţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, asigurându-se astfel desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor cu persoanele private de libertate, precum şi acordarea drepturilor acestora. În cadrul sectorului vizite, au fost acordate: – 10967 vizite şi 9720 pachete cu alimente; – 5813 convorbiri telefonice şi 12077 scrisori distribuite către persoanele private de libertate; – 355 vizite intime cu durata de 2 ore şi 30 vizite cu durata de 48 de ore. Cu ocazia controlului specific, efectuat asupra pachetelor aduse de către vizitatori persoanelor private de libertate, s-au descoperit: 9 cartele SIM, 2 telefoane mobile, 8,5 litri alcool, 90 pastile Naposim şi 63 pliculeţe cu substanţe pulverulente, luându-se măsurile legale si regulamentare. Totodată, în cursul acestui an, a fost implementat programul de acordare a drepturilor la pachet şi vizită, pe bază de programare. În cadrul sectorului PPD (punct primire deţinuţi) – au fost derulate activităţi specifice, cu ocazia transferurilor, depunerilor, liberărilor pentru 8405 persoane private de libertate. Toate cadrele sectorului operativ, cu atribuţii în acest sens, au primit în audienţă persoanele private de libertate, zilnic, rezolvând problemele ridicate de acestea în mod operativ şi cu respectarea prevederilor legale. Astfel, au fost acordate 7.289 audienţe persoanelor private de libertate. S-a acţionat cu fermitate în vederea acordării tuturor drepturilor prevăzute de Legea 275/2006, în acest sens colaborarea cu judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate fiind una constructivă şi de bun augur. Pe parcursul întregului an au fost executate un număr de 1536 de misiuni de escortare dintre care 1310 la organele judiciare şi 226 la spitale şi policlinici. Au fost prezentate în faţa organelor judiciare, spitale şi policlinici, un efectiv total de 9789 persoane private de libertate, dintre care 8947 în faţa organelor judiciare, iar 842 la spitale şi policlinici. Din punct de vedere statistic, se observă o creştere a numărului total de misiuni de escortare cu 5 % faţă de cel al anului trecut, creştere care se păstrează şi în ceea ce priveşte numărul total al persoanelor private de libertate escortate către diferite destinaţii. În comisia de liberare condiţionată au fost discutate 254 persoane private de libertate din care 105 au fost admise, iar 149 amânate. Colaborarea cu instanţele de judecată a cunoscut noi dimensiuni având în vedere numărul mare de persoane private de libertate prezentate în faţa acestora, dar şi soluţionarea rapidă a unor probleme apărute cu ocazia punerii în executare a unor mandate, menţineri sau puneri în libertate. Totodată colaborarea cu organele de poliţie a fost una dintre cele mai bune existând şi un schimb permanent de date şi informaţii cu privire la comportamentul sau intenţiile unor arestaţi depuşi în penitenciar, precum şi apartenenţa acestora la grupuri sau clanuri de tip mafiot. Pe tot parcursul anului 2010 nu s-au înregistrat deţineri ilegale, liberări eronate, erori în calculul pedepselor sau a fracţiilor obligatorii de executat. Având în vedere analizarea persoanelor private de libertate în comisia de individualizare privind regimurile de executare a pedepselor, pe parcursul intregului an au fost discutate 1491 de persoane private de libertate. Anul 2010 a adus noutăţi deosebite şi din punct de vedere al activităţii de şcolarizare. În ciuda demersurilor factorilor de răspundere, în urma hotărârii Ministerului Educaţiei şi Cercetării, şcoala din penitenciar şi-a pierdut personalitatea juridică şi a trecut în subordinea şcolii din localitate. De asemenea, în pofida aşteptărilor noastre, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi-a menţinut decizia de a suspenda activitatea şcolilor de arte şi meserii, această formă de învăţământ constituind singura posibilitate de continuare a învăţământului general de către persoanele private de libertate şi în acelaşi timp o alternativă privind calificarea profesională a acestora. O premieră în cadrul activităţilor pe care sectorul reintegrare socială le-a înregistrat în acest an a fost susţinerea de către două persoane private de libertate a probelor scrise în cadrul examenului de bacalaureat, activitate realizată cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Prahova. În planul calificării profesionale, anul 2010 a adus o colaborare fructuoasă cu Asociaţia Târgovişte spre Europa, colaborare în baza căreia s-au desfăşurat două cursuri de formare profesională, cu 56 persoane private de libertate. Cu sprijinul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa am reuşit organizarea unei Burse a Locurilor de Muncă, ocazie cu care persoanele private de libertate s-au întâlnit cu o serie de agenţi economici locali. Activităţile de ocupare a timpului liber au fost diversificate prin desfăşurarea unei multitudini de concursuri tematice cu pronunţat caracter educativ, activităţile recreative fiind completate de activităţi cu un grad de utilitate mult mai important. În privinţa colaborării cu partenerii externi, subliniem calitatea activităţilor desfăşurate cu Centrul Europe Direct din Târgovişte, sprijinul deosebit oferit de această organizaţie în demersurile de diseminare a informaţiei despre mediul penitenciar şi despre rolul acestuia şi, de asemenea, colaborarea în cadrul proiectului naţional „Let’s do it România!”. Activitatea Serviciul Asistenţă Psihosocială s-a centrat în principal pe cunoaşterea şi evaluarea nevoilor persoanelor private de libertate în vederea stabilirii traseului execuţional, context în care specialiştii din penitenciar, psihologi şi asistenţi sociali, au depus eforturi susţinute pentru a evalua periodic toate persoanele private de libertate, astfel încât, concluziile prezentate in faţa comisiilor să poată surprinde în mod obiectiv evoluţia în plan psihosocial şi comportamental a celor analizaţi (2273 evaluări psihologice, 1429 evaluări sociale). Printre realizările deosebit de importante menţionăm obţinerea acreditării ca furnizor de servicii sociale şi contribuţia Penitenciarului Mărgineni la aderarea unităţii şi a celorlalte penitenciare din Regiunea Sud-Muntenia la Pactul Regional pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială. Aceste rezultate vin în întâmpinarea nevoilor noastre, apreciind că prin obligaţiile dar şi prin oportunităţile pe care le generează aceste titluri, vom reuşi să dezvoltăm reţeaua de suport comunitar. În anul 2010, pe linia folosirii la muncă a efectivelor de persoane aflate în custodie, au fost încheiate 2 contracte de prestări servicii cu persoane juridice şi 3 contracte de prestări servicii cu persoane fizice pentru diverse activităţi necalificate, iar pe linia activităţilor calificate de producţie bugetară s-a încheiat un contract de arhivare cărţi, ziare, reviste cu Biblioteca Universitară Valahia şi au fost onorate un număr de 248 comenzi de la diverşi beneficiari pentru realizarea de mobilier. Dintr-un efectiv mediu de 897 de persoane private de libertate s-au folosit la muncă, în medie,123 persoane (14% din efectivul mediu ). Veniturile obţinute din prestări servicii cu forţa de muncă specială pe bază de contract au fost în valoare de 38.134,04 lei. În sectorul vegetal, planul de producţie la legume s-a realizat în procent de 140%, fiind asigurat necesarul de produse de origine vegetală în limita suprafeţei cultivate. În anul 2010, folosirea la muncă cu plată a persoanelor aflate în custodie, s-a situat la cote scăzute datorită accentuării crizei economice, dar şi datorită lipsei solicitărilor din partea beneficiarilor, motivul fiind problemele manageriale, financiare şi de ordin logistic cu care aceştia s-au confruntat pe parcursului anului 2010. Asigurarea şi menţinerea unei stări corespunzătoare de sănătate pentru persoanele private de libertate prin acordarea de asistenţă medicală primară s-a realizat printr-o susţinută activitate a lucrătorilor din sectorul medical. Sistemul de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului unităţii a inclus pregătirea asigurată de unităţile de formare profesională a personalului, cu sprijinul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pregătirea autoplanificată a personalului, care s-a constituit prin admiterea la cursurile universitare de masterat şi doctorat. Penitenciarul Mărgineni are calitatea de partener în Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial-Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu titlul: „Persoanele private de libertate, în slujba protecţiei mediului înconjurător, pentru creşterea competitivităţii şi a atractivităţii teritoriilor”, alături de alţi 12 parteneri naţionali şi 2 parteneri transnaţionali. Proiectul se încadrează în Axa Prioritara 6: ”Promovarea incluziunii sociale”, Valoarea totală a proiectului este de 7.799.181 lei, din care 7.312.329 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă. Resursele financiare alocate Penitenciarului Mărgineni pentru implementare sunt în valoare de 1.632.250 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, începând cu luna iulie 2010. Obiectivul principal îl constituie promovarea formelor de parteneriat public – privat, care să grupeze în jurul unităţilor administrativ-teritoriale, serviciile responsabile de deţinerea şi reintegrarea persoanelor private de libertate, pentru a pregăti reintegrarea acestora în societate, prin ocupare şi ucenicie într-o meserie. Penitenciarul Mărgineni dovedeşte deschidere şi preocupare pentru realizarea unei absorbţii cât mai bune a fondurilor structurale, având ca obiectiv dezvoltarea socială echilibrată şi durabilă a Regiunii şi asigurarea contactului permanent cu membrii parteneriatelor din regiune. În scopul asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor, prin creşterea calităţii vieţii şi asigurarea accesului egal la drepturi sociale şi servicii ne propunem: • dezvoltarea de programe, în scopul creşterii motivaţiei grupurilor vulnerabile pentru educaţie şi muncă; • îmbunătăţirea participării lor în procesul de învăţare şi pe piaţa muncii; • iniţiative transnaţionale pe piaţa inclusivă a muncii. Privită în ansamblu, activitatea în cadrul Penitenciarului Mărgineni s-a desfăşurat în bune condiţii, cu respectarea normelor legale în vigoare, fără sincope sau evenimente negative majore şi cu realizări importante. Profesionalismul şi integritatea personalului, obiectivitatea, eficienţa şi eficacitatea în realizarea obiectivelor, constituie puncte tari în obţinerea unor rezultate pozitive, cu impact direct asupra realizării unui serviciu public de calitate. Prin încurajarea iniţiativei, entuziasmului şi prin aprecierea profesionalismului personalului, care doresc să contribuie la realizarea schimbărilor, dorim că fiecare componentă a serviciului penitenciar să funcţioneze la parametri optimi şi în anii următori. Pentru anul 2011 personalul unităţii îşi propune ca pornind de la principalele neajunsuri constatate în anul 2010 să-şi stabilească priorităţile şi măsurile concrete în vederea derulării activităţilor în concordanţă cu direcţiile strategiei de acţiune ale sistemului penitenciar. Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe Inspector de penitenciare Larisa PANĂ-purtător de cuvânt al Penitenciarului Mărgineni, telefon 0245/660.210, interior 107, fax 0245/660.211, tel serviciu 0752/302.483, e-mail: lpana@dgp, lpanapmdb@yahoo.com. Cu deosebit respect, Comisar de penitenciare Florin STANCIU Director Penitenciarul Mărgineni Inspector de penitenciare Larisa PANĂ Purtător de cuvânt Transmis prin e-mail

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial