18 septembrie 2021
APIA Dâmboviţa, a dat RAPORTUL la Prefectură! Vezi informaţiile!

APIA Dâmboviţa, a dat RAPORTUL la Prefectură! Vezi informaţiile!

AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA este o institutie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, infiintata in baza Legii nr.1/2004 .

Structura Agentiei cuprinde un nucleu central la Bucuresti si 42 de Centre Judetene cu personalitate juridica si care, la randul lor, cuprind fiecare un numar de Centre Locale, in functie de marimea si potentialul agricol al judetului, carora le sunt arondate localitatile dupa un criteriu geografic. Din anul 2007, principalul obiectiv si actiunile in care a fost angajata A.P.I.A. au vizat implementarea schemelor de plati directe pe suprafata instituite ca urmare a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007.

Incepand cu aceasta data, AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA deruleaza fondurile europene pentru implementarea masurilor de sprijin finantate din Fondul European pentru Garantare in Agricultura (FEGA) si Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR ).

Sprijinul financiar se acorda sub forma de plati directe la hectar gestionate de Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS) si in cadrul masurilor de piata pentru implementarea mecanismelor comerciale conform Politicii Agricole Comune.

Agenţia are următoarele atribuţii principale:

a) asigură derularea operaţiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate; b) asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari; c) autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată sau îi înştiinţează pe aceştia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluţionării acestora; d) execută plăţile autorizate către beneficiari; e) ţine contabilitatea plăţilor efectuate; f) urmăreşte încadrarea în fondurile alocate pentru activităţile prevăzute la art. 2; g) asigură îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea publică privind activităţile desfăşurate; h) asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor economice, administrative, contabile, de personal şi audit ale Agenţiei; i) colaborează pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice cu organele administraţiei publice centrale şi locale; j) pregăteşte şi implementează prevederile privind mecanismele comerciale; k) eliberează certificate de import şi de export pentru produse agricole începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole; l) elaborează şi implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenţie pentru produsele agricole. m) este autoritatea publică responsabilă cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control; n) asigură managementul cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoză şi gestionează contribuţiile aferente acestor cote; o) elaborează manuale de proceduri şi metodologii în vederea implementării corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin; p) implementează şi administrează restituţiile la export şi sistemul de garanţii aferente restituţiilor; r) furnizează toate informaţiile solicitate de Organismul coordonator al agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit; s) implementează sistemul de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole; ş) realizează şi întreţine sistemul de identificare a parcelelor agricole; t) pregăteşte şi implementează prevederile legale privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse agroalimentare, precum şi cele referitoare la garanţiile de eliminare de pe piaţă a cantităţilor excedentare de zahăr; ţ) îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţii privind gestionarea cotei de lapte şi atribuţii privind aplicarea dispoziţiilor legale privind taxele adiţionale individuale, controlul vânzărilor directe şi livrărilor către procesatori, precum şi colectarea contribuţiei la taxa datorată rezultată din depăşirea cotei individuale de livrări şi vânzări directe a producătorilor; u) fundamentează şi emite decizii de recuperare financiară pe baza verificărilor efectuate în cadrul controlului operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă şi notifică rezultatul final Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Comisiei Europene.

CENTRUL JUDETEAN DAMBOVITA este condus de un director executiv, secondat de un director executiv adjunct, numiti prin Decizie a Directorului General al A.P.I.A.

Structura organizatorica a A.P.I.A. – Centrul Judetean Dambovita, asa cum este aprobata, dupa reorganizare, prin Decizia nr. 1125/19.08.2010, cuprinde urmatoarele compartimente:

1. Compartimentul Juridic 2. Biroul Inspectii, Cota de Lapte si Supracontrol 3. Serviciul Autorizare CNDP, Ajutoare Specifice Comunitare si Masuri de Piata, avand in subordine Compartimentul Cota de Lapte 4. Serviciul Economic, Recuperare Debite 5. Serviciul Masuri de Sprijin – IT, avand in subordine: – Biroul IT -LPIS; – Compartimentul Masuri de Sprijin 6. Serviciul Controale pe Teren 7. Centre Locale – Targoviste, Pucioasa, Moreni, Racari si Gaesti.

FORME DE SPRIJIN PENTRU SECTORUL ZOOTEHNIC

1. PLATI NATIONALE DIRECTE COMPLEMENTARE IN SECTORUL ZOOTEHNIC LA SPECIILE OVINE SI CAPRINE

Crescatorii de ovine si caprine, persoane fizice cât şi juridice, pot solicita Plata Naţionala Directă Complementară pentru sectorul zootehnie o singura data pe an, pentru femele ovine sau caprine, care indeplinesc cumulativ următoarele condiţii: -efectivul din exploatatie sa fie de minimum 50 capete femele ovine sau 25 de capete femele caprine, care au varsta de minim un an la 31 martie 2012; -efectivele pentru care se solicita prima sa fie inscrise in Registrul National al Exploatatiilor la data solicitarii primei; – efectivele pentru care se solicita prima sa fie mentinute in exploatatie la adresa mentionata in cerere in vederea efectuarii controlului la fata locului pana la 20 august 2012; -sa fie inscrisi in evidenta APIA cu cod unic de identificare ; -cererea sa fie vizata de asociatia crescatorilor de ovine / caprine, care atesta efectivele pentru care se solicita sprijin. Anul acesta au fost inregistrate 412 cereri pentru un efectiv de 47.290 capete. Controlul pe teren s-a desfasurat pana pe 20 august, data pana la care fermierul trebuia sa-si mentina animalele in exploatatie. Echipele de control au verificat existenţa reală a animalelor identificate conform legislaţiei în domeniu, pentru care se solicită prima (anul 2007 – o crotalie auriculara simplă; anii 2008-2009 doua crotalii auriculare simple; anul 2010 o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică); corespondenţa dintre efectivul înscris în cerere şi cel existent în exploataţie la data controlului; existenţa documentelor sanitar veterinare care atestă ieşirile din exploataţie ca urmare a cazurilor de forţă majoră şi/sau circumstanţelor naturale, după caz; existenţa documentelor care fac dovada demersurilor intreprinse de solicitant pentru achiziţionarea celui de al doilea mijloc de identificare(crotalie) / lista cu numerele de identificare avizată de medicul concesionar de liberă practică / nota de comandă către furnizorul de crotalii / răspunsul furnizorului în care este comunicat termenul de livrare şi factura de achitare integrală/avans / alte documente justificative, după caz. S-au descoperit neconcordante la jumatate dintre exploatatiile verificate. Efectivele inscrise in cererea de plata nu corespund cu efectivele gasite la fata locului. In cazul in care proprietarul a refuzat controlul cererea este respinsa de la plata. In continuare, se efectueaza verificarea administrativa a cererilor, pana la 1 octombrie, pentru a se determina numarul de animale eligibile, in vederea stabilirii cuantumului pe cap de animal.( in anul 2011 cuantumul sprijinului pe cap de animal a fost de 40 lei )

2. AJUTOR SPECIFIC ACORDAT PRODUCATORILOR DE LAPTE si CARNE DE VITA DIN ZONE DEFAVORIZATE

De acest sprijin comunitar finantat din Fondul European de Garantare Agricolă pot beneficia crescătorii de vaci de lapte şi/sau de bivoliţe de lapte şi/sau de taurine din rase de carne şi/sau metişii acestora – persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale. din Fondul European de Garantare Agricolă Solicitanţii trebuie să depună o cerere pe beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute (cu cod de la ANSVSA), la centrul judeţean APIA pe a cărui rază teritorială se află exploataţia cu cel mai mare număr de animale. Ajutorul specific se acordă beneficiarilor care au exploataţii cu cod de înregistrare la ANSVSA, localizate în zonele defavorizate din România, prevăzute în Anexa nr. 4 A la PNDR 2007-2013.In Dambovita, pot solicita sprijin crescatorii din localitatile Barbuletu, Bezdead, Buciumeni, Iedera, Moroieni, Pietrosita, Pucheni, Rau Alb, Runcu, Valea Lunga, Varfuri, Valeni, Visinesti, Aninoasa, Doicesti, Glodeni, Ocnita. Valoarea ajutorului financiar specific se calculează anual, în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 30.000.000 euro. Cuantumul ajutorului specific se calculează de către APIA, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de capete eligibile din toate categoriile. Au fost verificate 793 cereri aferente campaniei 2011 din care 717 cereri cu 2.338 capete au fost aprobate si platite cu 86,37 euro/cap (376,36 lei), suma totala platita fiind de 879.921,42 lei. In anul 2012 depunerea cererilor a in ceput pe 6 august si are termen limita 21 septembrie 2012.Pana la aceasta data s-au depus 797 cereri pentru 2808 capete.

3. AJUTOR SPECIFIC PENTRU IMBUNATATIREA CALITATII PRODUSELOR AGRICOLE DIN SECTORUL DE AGRICULTURA ECOLOGICA

Ajutorul specific se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică şi care se află în perioada de trecere de la agricultura convenţională la agricultura ecologică, numită conversie. Beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoane juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt înregistraţi în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, în sistemul de agricultură ecologică, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcţiile Agricole de Dezvoltare Rurală judeţene; deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene /aprobat de către MADR; se menţin în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani; nu au datorii restante la bugetul de stat sau bugetul local; în cazul beneficiarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha, ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente. Beneficiarii ajutorului specific pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură in perioada 01 septembrie – 15 octombrie. În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judeţe, cererea va fi depusă la centrul judeţean APIA pe raza căruia se află suprafaţa mai mare pentru exploataţiile din domeniul vegetal. Pentru exploataţiile din domeniul creşterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul judeţean APIA pe raza căruia se află înregistrat sediul social pentru persoane juridice/ PFA/ÎÎ/ÎF, respectiv domiciliul pentru persoane fizice. Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale. Au fost verificate cererile din campania 2011 . Au fost depuse, aprobate si platite 9 cereri cu o valoare de 14.361.95 euro / 62.582,21 lei.

4. AJUTOR DE STAT PENTRU MOTORINA UTILIZATA IN AGRICULTURA

Beneficiarii acestei masuri de sprijin sunt cei stabiliti conform OUG 14/2010, aprobata prin Legea 74/2010 : persoane fizice autorizate , intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane juridice care nu se afla in dificultate financiara. Solicitantii sprijinului trebuie sa fie inregistrati in RNE cu efectivele de animale sau sa detina document de inregistrare/autorizare sanitar veterinara pentru pasari/albine/viermi de matase; sa fie inscrisi in Registrul Fermierilor cu suprafetele de teren pe care le exploateaza, acestea sa fie de minimum 1 ha, iar suprafata pacelei agricole de cel putin 0.3 ha.In cazul viilor, livezilor, pepinierelor pomicole sau viticole suprafata parcelei sa fie de minimum 0.1 ; sa utilizeze instalatii de irigat actionate cu motoare termice. Sprijinul financiar reprezinta diferenta dintre acciza standard si cea redusa de 21 euro/1000 litri – si se acorda sub forma de rambursare – valoarea sprijinului este de 1,2lei/litru . In aceasta perioada s-au depus 337 de cereri aferente trimestrului 4 /2011 si trimestrului 1 si 2 /2012. A fost aprobata pentru plata valoarea de 1.626.507,44 lei,aferenta cantitatii de 1.303.372,203 litri motorina.

5. AJUTOR DE STAT PENTRU PLATA PRIMELOR DE ASIGURARE

IMM-urile care desfasoara activitate in agricultura si au incheiat polite cu societati de asigurare – reasigurare aflate sub autoritatea Comisiei de supraveghere a asigurarilor, pot beneficia de sprijin reprezentand 70% din valoarea platita pentru politele care prevad acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteo nefavorabile – care pot fi asimilate dezastrelor naturale sau 50% din valoarea platita pentru politele care prevad acoperirea fenomenelor meteo nefavorabile (dezastre naturale) si/sau pierderi cauzate de boli ale animalelor /plantelor sau de infestari parazitare. Au fost inregistrate 3 cereri in sectorul zootehnie pentru care s-a aprobat la plata suma de 29.224 lei si 12 cereri in sectorul vegetal pentru care s-a aprobat la plata suma de 48.931.

6. AJUTOR DE STAT PENTRU BUNASTARE PORCI SI PASARI

Producatorii agricoli pot beneficia anual de ajutor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii si protectiei pasarilor si porcinelor. Ajutorul se acorda producatorilor agricoli daca in perioada angajamentului asumat in cadrul tehnologiei de crestere a pasarilor sau porcilor aplica un set de masuri prin care se asigura depasirea standardelor minime obligatorii, in functie de numarul de masuri aplicate in anul solicitarii. Angajamentul asumat voluntar in favoarea bunastarii si protectiei pasarilor si porcinelor este multianual (2010-2015) si va fi depus la registratura Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura- Centrul Judetean Dambovita inaintea depunerii cererii initiale anuale. Pentru porcine s-au inregistrat 13 cereri si s-a aprobat pentru plata suma de 2.029.267,8 lei. Din data de 16 iulie 2012 bunastarea porcilor a trecut pe Masura 215 (FEADR) din PNDR si au intrat in program 6 societati. Masuri care pot fi utilizate in cadrul tehnologiei de crestere a porcinelor : asigurarea unei suprafete de pardoseala libere cu minimum 10 %mai mare decat cea obligatorie prin norma; asigurarea a minimum 9 ore de lumina naturala sau 11 ore de lumina artificiala; asigurarea unor conditii care sa previna ranirea animalelor; asigurareapotabilitatii apei utilizate in procesul tehnologic, conform prevederilor Legii nr 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare; imbunatatirea parametrilor de microclimat – temperatura, umiditate, volum de aer circulant/ viteza aerului; asigurarea unui loc de cazare uscat sau asigurarea asternutului uscat; asigurarea unor conditii privind protectia animalelor si cresterea statusului de sanatate. Pentru pasari s-au inregistrat 10 cereri si s-a aprobat pentru plata suma de 21.113.666,74 lei. Plata se face anual, la inchiderea anului financiar . Se pot elibera adeverinte pentru finantare capital de lucru conform conventiilor incheiate de APIA cu bancile si FGCR. Masuri care pot fi utilizate in cadrul tehnologiei de crestere a pasarilor: folosirea de furaje ce contin micotoxina deoxinivalenol pana la un nivel maxim de 2,5 mg/kg; folosirea de furaje ce nu contin proteine de origine animala, inclusiv faina de peste; practicarea unei metode de crestere, naturala sau artificiala, ce nu provoaca sau nu cauzeaza suferinte sau vatamari pasarilor; manipularea in vederea prinderii si incarcarii in custi si transportul pasarilor fara vatamarea lor; asigurarea potabilitatii apei utilizate in procesul tehnologic, in conformitate cu prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare; imbunatatirea parametrilor de microclimat-temperatura,umiditate, viteza aerului.

7. CNDP BOVINE 2012 – PLATI NATIONALE DIRECTE SI COMPLEMENTARE IN SECTORUL ZOOTEHNIC LA SPECIA BOVINE

In sectorul zootehnie, crescatorii de bovine pot solicita Plati Nationale Directe Complementare intr-un interval stabilit anual prin hotarare de guvern. Pentru a beneficia de prima pe exploataţie pentru bovine, producătorul trebuie să fie inscris in evidentele A.P.I.A. cu cod unic de identificare si sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii, în funcţie de perioada înfiinţării exploataţiei:

1. Exploataţii înfiinţate până la data de 31 ianuarie 2008 ­ exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2008; ­ vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2008; ­ exploataţia sa fie înregistrată în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei; 2. Exploataţii înfiinţate în perioada 1 februarie 2008 – 31 ianuarie 2009 ­ exploataţia sã fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2009; ­ vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2009; ­ exploataţia există înregistratã în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei; 3. Exploataţii înfiinţate în perioada 1 februarie 2009 – 31 ianuarie 2010 ­ exploataţia sã fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2010; ­ vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2010; ­ exploataţia există înregistratã în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei; 4. Exploataţii înfiinţate în perioada 1 februarie 2010 – 14 iulie 2011 ­ exploataţia sã fie de minimum 3 capete de bovine la data de 14 iulie 2011; ­ vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 14 iulie 2011; ­ exploataţia există înregistratã în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei; 5 . Exploataţii înfiinţate în perioada 15 iulie 2011 – 30 aprilie 2012 – exploataţia sã fie de minimum 3 capete de bovine la data de 30 aprilie 2012; – vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 30 aprilie 2012; – exploataţia există înregistratã în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei In anul 2012 s-au depus 2.352 de cereri pentru un efectiv de 13.811 capete. Se efectueaza verificarea administrativa pana la 1 octombrie cand se determina numarul de animale eligibile in vederea stabilirii cuantumului pe cap de animal. .( in anul 2011 cuantumul sprijinului pe cap de animal a fost de 410 lei )

8. PROGRAMUL NATIONAL APICOL 2012 – sprijin acordat apicultorilor

Beneficiarii ajutorului financiar sunt apicultorii, persoane fizice, persoane fizice autorizate sau juridice, organizate în asociaţii de crescători de albine, uniuni apicole, cooperative sau grupuri de producători, constituite conform legislaţiei în vigoare. Acţiunile pentru care se acordă sprijin financiar sunt lupta contra varoozei, respectiv cumpărarea de mătci provenite din ferme de elită şi de multiplicare, roiuri la pachet, roiuri pe faguri şi familii de albine, rationalizarea stuparitului pastoral – achizitionarea de stupi in vederea reformarii stupilor uzati in urma deplasarii acestora in pastoral, asistenta pentru laboratoarele de analiza a caracteristicilor fizico-chimice care sa ateste calitatea mierii. Au depus cereri doua asociatii apicole pentru un numar total de 254 apicultori care au solicitat sprijin pentru urmatoarele actiuni : – combaterea varoozei :482.365,02 lei ;refacerea septelului: 1.513.219,86 lei si 352.235,08 lei pentru inlocuirea stupilor deteriorati in timpul stuparitului pastoral. Nivelul ajutorului se stabileste la valoarea de achizitie, fara TVA, a medicamentelor , procurarii matcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri si a familiilor de albine – conform facturii.

9. COTA DE LAPTE

Cota de lapte este cantitatea fizica de lapte, cu procentul de grasime aferent,atribuita fiecarui stat membru al Uniunii Europene, ca mijloc de gestionare a productiei de lapte si produse lactate în interiorul pietei unice europene. Cota nationala de lapte este cantitatea de lapte si produse lactate care poate fi comercializata de catre producatorii de lapte din România, pe parcursul anului cotei de lapte (perioada de 12 luni care începe la data de 1 aprilie si se încheie la data de 31 martie a anului urmator). Cota nationala de lapte atribuita României începând cu 1 aprilie 2007 este de 3,057 milioane tone, structurata astfel pe cele doua componente: 1,093 milioane tone livrari pentru procesare si 1,964 milioane tone vânzari directe. Raportul între cele doua componente ale cotei poate fi modificat la cererea României, în functie de solicitarile producatorilor, cu conditia pastrarii nivelului cotei nationale. Suma cotelor individuale repartizate producatorilor de lapte nu poate sa depaseasca cota nationala stabilita prin negociere cu Uniunea Europeana. Cota nationala ramâne constanta, dar se diminueaza în conditiile în care, timp de doi ani consecutivi, ea nu se realizeaza. Cota individuala de lapte are doua componente: pentru livrare la procesare si pentru vânzare directa. Cota de lapte individuala pentru livrare este cantitatea de lapte cu procentul de grasime reprezentativ obtinuta de un producator pe parcursul unui an de piata prin mulgerea uneia sau a mai multor vaci, pe care o poate comercializa, sub forma de lapte, unui cumparator (care colecteaza laptele pentru racire, ambalare, stocare), precum si fabricilor de procesare a laptelui. Cota de lapte individuala pentru vânzare directa este cantitatea de lapte sau produse lactate vânduta de catre un producator în mod direct catre consumatori. Cota de lapte nu include laptele pentru consumul propriu al producatorului (laptele consumat de familia acestuia) si nici laptele consumat pentru alaptarea viteilor. Cota de lapte se acorda o singura data si în mod gratuit. Orice persoana care a obtinut cota de lapte poate dispune de aceasta cum doreste: o poate vinde, o poate închiria, o poate lasa mostenire, poate face conversie de la vânzari directe la livrari si invers. Pentru a putea valorifica laptele si aplica pentru unele ajutoare specifice , producatorii agricoli crescatori de vaci trebuie sa fie detinatori de cota de lapte .Toti cei 2451 detinatori de cota de lapte pentru vanzare directa au depus declaratia anuala de cota de lapte. Producătorii deţinători de cotă pentru vânzări directe trebuie să completeze declaraţia anuală pe baza datelor din Caietul fermierului. Precizăm că, în funcţie de cantitatea de cotă de vânzări directe deţinută, Caietul fermierului este de două tipuri: tip A (pentru producătorii care deţin cotă mai mare de 5.000 de kilograme) şi tip B (pentru o cantitate mai mică de 5.000 de kilograme).Datele din sistemul Cotelor de lapte sunt actualizate si in urma verificarilor efectuate in teren, la producatori. Au fost verificate atat existenta cat si completitudinea si corectitudinea datelor din caietul fermierului. Nu s-au descoperit neconcordante. De asemenea, s-au efectuat transferuri/conversii/solicitare rezerva nationala /schimbare cumparator.

10. RENTA AGRICOLA VIAGERA

Renta viagera reprezinta o suma de bani pe care o pot primi persoanele detinatoare de teren agricol, care au vandut sau au arendat terenul, cu contract de vanzare – cumparare, sau cu contract de arendare, inregistrat la primarii. In caz de vanzare, renta este de 100 de euro pe an, pentru fiecare hectar, pe parcursul vietii proprietarului. In cazul arendarii terenului agricol se primesc 50 de euro pentru fiecare hectar, atat timp cat terenul este arendat. Persoanele care vor sa intre in posesia rentei viagere trebuie sa indeplineasca mai multe conditii: sa aiba varsta peste 62 de ani, sa aiba in proprietate mai putin de 10 hectare de teren agricol sis a pastreze pentru folosinta proprie o suprafata mai mica de 0.5 hectare. In present nu se mai fac rentieri agricoli. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură vizeaza carnetele de rentier agricol in perioada 01 martie – 31 august. În judetul nostru sunt 484 de rentieri agricoli. Dintre acestia 370 au solicitat vizarea carnetului la Centrul Judetean Dambovita. Pentru vizarea carnetului, rentierul trebuie sa vina personal la Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, avand asupra sa actul de identitate si carnetul de rentier. In cazul in care vizarea carnetului se va face prin mandatar, acesta va fi imputernicit prin procura notariala. Documentele pentru completarea dosarului de rentier agricol (contracte de arenda, acte de vanzare cumparare, solicitare duplicat in cazul pierderii carnetului etc) se pot depune pe tot parcursul anului. Exceptie fac documentele aferente anului pentru care se solicita viza.Acestea trebuie depuse inainte de vizarea carnetului. Competenta de a verifica modul de acordare si utilizare a sprijinului financiar de la Comunitatea Europeana si de la Bugetul National revine Serviciului de Inspectii, Cote Lapte si Supracontrol din cadrul Centrelor judetene A.P.I.A. Desfasurarea actiunilor de inspectii si control consta in depistarea eventualelor nereguli existente si in acelas timp de a fi un factor de inhibare a eventualelor tendinte de eludare a documentelor oficiale adiacente activitatii agentiei. In mod practic, activitatea de inspectie consta in verificarea, dupa caz, la fata locului a realitatii datelor inscrise in documentele inaintate de solicitanti catre AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE IN AGRICULTURA, in baza carora agentia acorda sprijin financiar de la Comunitatea Europeana pentru masurile de piata aplicate in Romania si sprijin financiar de la bugetul de stat pentru sectorul vegetal, zootehnic, plati nationale complementare directe sector zootehnic,alte forme. Activitatea de inspectie se desfasoara atat ante-plata,in vederea aprobarii,respectiv respingerii dosarelor depuse la plata, precum si post- plata atunci cand in urma analizelor de risc si esantionarii vor fi verificate procentual platile acordate pe schemele de plata gestionate de agentie,iar pentru unele masuri la inceputul, in timpul si la sfarsitul anului comercial. In urma desfasurarii inspectiilor ,atunci cand inspectia se desfasoara ante-plata in cazul descoperirii unor nereguli, platile se diminueaza corespunzator,iar daca personalul din structurile mai sus mentionate, urmare a inspectiei efectuate post-plata conform cu prevederile manualului propriu de proceduri, constata existenta unui/unor debite rezultate din acordarea sprijinului financiar de la bugetul de stat, se intocmeste un Proces verbal de constatare debit.

FORME DE SPRIJIN ACORDATE FERMIERILOR DIN SECTORUL VEGETAL

Schemele de sprijin care pot fi solicitate de fermierii din judetul Dambovita sunt :

1) Schema de plata unica pe suprafata – SAPS

Schema de plata unica pe suprafata consta in plata unei sume uniforme la hectar platibila o singura data pe an. Beneficiarii platilor directe pot fi persoane fizice si juridice care exploateaza terenul agricol pentru care solicita plata, in calitate de proprietari, arendasi, concesionari, locatari, administratori in cadrul asociatiilor in participatiune, asociatii. In cazul proprietarilor care au dat terenul in arenda, concesiune, in parte sau l-au inchiriat, sprijinul se cuvine si se acorda celui care lucreaza terenul. Un fermier poate depune cerere de sprijin pentru o suprafata necultivata mentinuta in Bune Conditii Agricole si de Mediu.(Cuantum 2011- 100,65 euro/ hectar)

2) Platile nationale directe complementare – PNDC

Platile nationale directe complementare sunt platile care suplimenteaza schema de plata unica pe suprafata din bugetul FEADR si de la bugetul national. Schema de plata unica pe suprafata si platile nationale directe complementare sunt raportate cuplat pentru ca cererile si procesarea lor sunt comune. (Cuantum 2011- 32,22 euro / ha )

3) Plati compensatorii pe suprafata pentru dezvoltare rurala

Aceste plati sunt sume fixe stabilite prin PNDR 2007 – 2013, acordate pe suprafata de teren agricol utilizata situata intr-o zona eligibila , pe care fermierul le poate obtine anual, daca solicita acest lucru in cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata . Sursa de finantare o constituie bugetul FEADR. PLATI PENTRU ZONE DEFAVORIZATE : sunt un supliment la subventiile SAPS si au rolul de a compensa productivitatea agricola mai redusa a terenurilor agricole din zonele defavorizate.Astfel, au fost stabilite trei tipuri de zone defavorizate: Zona montana defavorizata – pentru UAT eligibile (parte componenta a PNDR 2007-2013 – axa2- masura 211) – cuantumul aplicat pentru ZMD se acorda cu degresivitate, avand valoarea de 107 € / ha pentru primele 50 ha ale fermei, 75% din aceasta suma pentru intervalul 50-100 ha, 50% din suma pentru intervalul 100-300 ha si 35% din suma pentru suprafetele care depasesc 300 ha. Zone defavorizate de conditii naturale specifice – 4 UAT in judet (Aninoasa, Doicesti, Glodeni, Ocnita) Zone semnificativ defavorizate – 13 UAT in judet (Barbuletu, Bezdead, Buciumeni, Iedera, Moroeni, Pietrosita, Pucheni, Rau Alb, Runcu, Valea Lunga, Varfuri, Visinesti, Valeni Dambovita)

PLATI PENTRU AGROMEDIU : compenseaza cheltuielile suplimentare si pierderile de venit ale fermierilor care isi asuma voluntar un set de cerinte specifice de agromediu, dupa cum urmeaza :

– pastrarea caietului de agromediu 6 ani ; – inscrierea in caietul de agromediu a lucrarilor executate pe pasuni si a datei inceperii pasunatului ; – respectarea Bunelor Conditii Agricole si de Mediu : este interzisa arderea pasunilor, este interzis suprapasunatul (maxim 1UVM / ha) , eliminarea vegetatiei nedorite (arbusti, ciulini). Au fost identificate patru pachete de agromediu: 1. Pajisti cu inalta valoare naturala – 124 euro / an /ha (1038 UAT in tara) 2. Practici agricole traditionale – 58 euro / ha ( se aplica in aceleasi UAT ca si primul pachet) 3. Pajisti importante pentru pasari – pachet pilot care isi propune sa introduca in Romania viitoarele plati pentru speciile si habitatele protejate la nivel european prin intermediul retelei Natura 2000. S-au stabilit doua variante :Crex Crex – 209 euro /an/ ha ;Lanius minor, Falco vespertinus – 101 euro / an /ha. 4. Culturi verzi – 130 / euro / ha 5. Agricultura ecologica : Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret), Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi), Livezi, Vii, Plante medicinale şi aromatice. Nu s-a stabilit cuantum la hectar.

Localitati care pot aplica masurile de agromediu: Barbuletu, Bezdead,Branesti, Buciumeni, Candesti, Cobia, Doicesti, Fieni, Glodeni, Hulubesti, Iedera, Ludesti, Malu cu Flori, Manesti, Moreni, Moroeni, Motaieni, Ocnita, Pietrosita, Pietrari, Pucheni, Pucioasa, Rau Alb, Runcu, Sotanga, Tatarani, Valea Lunga, Varfuri, Visinesti, Voinesti, Vulcana Bai, Vulcana Pandele, Valeni Dambovita.

Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafaţă, fermierii trebuie să depună la Centrele APIA, în intervalul 1 martie – 15 mai 2012, o singură cerere de plată. Pentru cererile de plată depuse începând cu data de 15 mai, se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 11 iunie 2012, cererea de sprijin nu mai este admisă la calculul plăţii pentru anul în curs. Pot beneficia de măsurile de sprijin pe suprafaţă persoanele fizice şi/sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune etc. Dacă proprietarul a dat terenul în arendă, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafaţa respectivă va fi acordat celui care lucrează terenul. Este foarte important de mentionat ca un fermier nu poate solicita sprijin decat pentru suprafetele pentru care detine documente care atesta dreptul de utilizare al acestora. Solicitarea sprijinului pentru suprafetele pentru care nu detine documente care atesta dreptul de utilizare sau supradeclararea comisă intenţionat este considerata intentie de frauda din partea respectivului fermier. Un element important şi în Campania 2012 a fost aplicaţia IPA Online, prin intermediul căreia fermierii deja înregistraţi la APIA în campanile precedente, prin acces la internet, pot să completeze electronic declaraţia de suprafaţă, să vizualizeze şi, după caz, sa actualizeze propriile parcele – aşa cum au fost digitizate în campania anterioară. De asemenea, fermierii îşi pot digitiza parcele noi prin identificarea pe ortofotoplanurile disponibile în baza de date (LPIS) a APIA. Identificarea corecta a parcelelor este cea mai importanta conditie pentru incasarea spijinului pe suprafata. Pentru a veni in sprijinul fermierilor care au solicitat sprijin prin scheme de plata unica pe suprafata in anul 2012, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a desfasurat in primavara acestui an, o actiune de identificare in teren a parcelelor agricole. Activitatea s-a desfasurat in zece localitati: Petresti, Gura Sutii, Lunguletu, Morteni, Odobesti, Salcioara, Uliesti, Valeni Dambovita, Visina, Rascaieti si a constat in intalniri directe ale functionarilor APIA cu fermierii pe parcelele declarate in cererile de plata. Scopul acestei actiuni a fost pozitionarea corecta in blocuri fizice a parcelelor agricole si, implicit, reducerea sanctiunilor si penalitatilor care sunt aplicate fermierilor ca urmare a erorilor aparute in cererile de plata in campanile anterioare din cauza identificarii gresite. Este de mentionat faptul ca in fiecare an baza de date a APIA ( LPIS ) este actualizata pentru a facilita fermierilor o identificare corecta a parcelelor.Actualizarea bazei de date LPIS se realizeaza pe baza sesizarilor fermierilor, daca acestea sunt confirmate in urma controlului pe teren, a rapoartelor de reconfigurare a blocurilor fizice, efectuate cu ocazia controlului clasic pe teren, a imaginilor satelitare preluate la controlul prin teledetectie sau a imaginilor ortofoto noi, achizitionate periodic, la interval de 4 ani. Concret, blocurile fizice sunt micsorate, comasate , divizate etc, astfel incat realitatea din teren sa fie cat mai bine redata in aplicatia electronica. Anul acesta, in cadrul schemelor de sprijin pe suprafata au depus cerere 29.183 de fermieri pentru 136.291.27 ha. Dintre acestia, 27.347 au solicitat sprijin in perioada 01martie – 15 mai, iar restul de 1.836 au depus cerere in perioada 16 mai – 11 iunie, cu penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare. Schemele / măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). Pentru Campania 2012, România beneficiază de o alocaţie financiară de 1,087 miliarde euro din FEGA pentru plata unică pe suprafaţă.

Conform Art. 29, alin. 2 al Regulamentului Comisiei Europene nr. 73 / 2009, platile pentru cererile de sprijin pe suprafata depuse in anul curent se fac in perioada care incepe la 1 decembrie a.c. si se incheie la data de 30 iunie a anului calendaristic urmator.

Un capitol important in derularea formelor de sprijin prin scheme de plata unice pe suprafata il reprezinta activitatea de control a fermierilor care depun cereri in acest sens. Actiunea de control se desfasoara in intervalul de timp cuprins intre 09 iunie ( data la care se incheie campania de primire a cererilor SAPS ) si 01 decembrie ( data la care trebuie sa inceapa autorizarea la plata ) si cuprinde mai multe etape :

1.In perioada iunie – septembrie se efectueaza controlul pe teren, verificarea la faţa locului a conformităţii cu realitatea a informaţiilor din cererea de sprijin. Controlul pe teren se face pe baza unui plan de eşantionare a fermierilor elaborat de APIA Centrala, pentru coordonarea controlului în cadrul Sistemului Integrat de Administrare şi Control. Selectarea cererilor care urmează să fie verificate pe teren se face pe baza analizei de risc şi a elementelor de reprezentativitate a cererilor de sprijin depuse. La masuratorile efectuate in timpul controlului s-a folosit Sistemul de Poziţionare Globală (GPS) pentru o identificare si o delimitare corecta a parcelelor in blocurile fizice . Controalele se realizeaza pe esantioane extrase electronic de APIA Central. In anul 2012, esantionul de control clasic pe teren cuprinde 513 exploatatii, dintre care 361 au solicitat plati pentru agromediu. Inspectorii din cadrul serviciului Control pe teren verifica limitele si suprafata parcelelor agricole, respectarea bunelor conditii agricole si de mediu, speciile plantelor cultivate, categoria de folosinta a terenului, respectarea cerintelor din Planul National de Dezvoltare Rurala si respectarea cerintelor specifice de agromediu, unde este cazul. Scopul controalelor pe teren este acela de a verifica datele declarate de catre fermier in cererea de plata precum si de a verifica respectarea conditiilor de eligibilitate, pe baza examinarii situatiei efective de pe teren si, in consecinta, de a asigura o plata adecvata a fondurilor alocate pentru platile pe suprafata. Pentru lipsa evidentelor lucrarilor de agromediu cat si pentru identificarea gresita a acestor parcele in blocurile fizice se aplica sanctiuni de pana la 100 % din valoarea sprijinului cuvenit pentru parcelele respective pentru anul in curs, dar si recuperarea sumelor incasate de fermier pentru aceste suprafete in anii anteriori.

2. Controlul prin teledetectie consta in compararea schitei fermierului din harta blocului fizic cu poligonul observat in imagini preluate prin satelit. Rezultatele obtinute in urma foto-interpretarii sunt transmise electronic de catre prestator, unicul responsabil de calitatea rezultatelor . Aceste fisiere contin pentru fiecare ferma controlata date referitoare la : ID – fermier, sirsup, bloc fizic, nr. parcela, nr. subparcela, suprafata masurata, suprafata confirmata, perimetrul parcelei, toleranta si codul de eroare pe parcela si pe suprafata de cultura masurata. In cazul in care parcelele evaluate sunt incompatibile se recurge la activitati de follow – up, respectiv clarificari din partea fermierilor in ceea ce priveste neconcordantele dintre cererea de plata si raportul de control prin teledetectie. Intalnirile cu fermierii se desfasoara in localitatile in care acestia isi au domiciliul, in spatii puse la dispozitie de primarii. A.P.I.A. transmite fermierilor, in scris, notificari de clarificare in care sunt precizate data, ora si locul intalnirii cu reprezentantii institutiei.

3. Controalele administrative (cele vizuale şi în sistem) urmăresc corectitudinea şi completitudinea datelor declarate de fermier şi introduse în baza de date IACS, în vederea trecerii la etapa următoare – autorizarea plăţii. Toate aceste controale sunt evidenţiate în formulare tip specifice care se introduc în dosarul cererii fiecărui fermier. Controlul administrativ vizează identificarea corectitudinii informaţiilor înscrise în cererea de plată, inclusiv prin verificarea încrucişată a tuturor cererilor de plată, folosind aceeaşi bază de date sau alte baze de date (LPIS). Prin control administrativ se realizează: a.Controlul datei de depunere a cererii/modificărilor – se va face un control încrucişat a datei de depunere a cererilor de plată/modificărilor cu termenul limită stabilit. b.Verificarea respectării criteriilor de eligibilitate pentru a beneficia de plată pe suprafaţă c.Verificarea existenţei în LPIS a blocurilor fizice declarate Sistemul verifică prin control încrucişat între baza de date a cererilor de plată şi baza de date LPIS dacă numerele blocurilor fizice declarate în solicitarea de plată există în baza de date LPIS. d.Verificarea supradeclarării blocurilor fizice Prin însumarea supraţetelor parcelelor agricole care aparţin unui bloc fizic (au acelaşi număr de bloc fizic) şi care sunt declarate, în una sau mai multe cereri de plată, se determină suprafaţa fiecărui bloc fizic rezultată din declaraţiile de suprafaţă ale fermierilor. Ulterior, suprafaţa totală a fiecărui bloc fizic rezultată din baza de date a cererilor de plată va fi comparată cu suprafaţa respectivului bloc fizic din baza de date LPIS, rezultând prin comanda în soft lista blocurilor fizice supradeclarate. e. Verificarea existenţei documentelor ataşate PNDC( Plati Nationale Directe Complementare). f. Controlul datei de depunere a documentelor ataşate PNDC. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură autorizează la plată, începând cu data de 16 octombrie 2012, avansul către fermierii care au depus cereri de plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă – SAPS 2012 . Avansul acordat fermierilor va fi în cuantum de pana la 50 % din SAPS, plăţile fiind efectuate în lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru ziua anterioară datei de 1 octombrie a anului pentru care este acordat sprijinul. De acest avans beneficiază fermierii la care controalele (administrative sau pe teren) s-au finalizat şi îndeplinesc cumulativ condiţiile impuse de regulamentele europene şi legislaţia românească. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura indeplineste trei functii principale in derularea fondurilor amintite : autorizarea platilor, executarea platilor si contabilizarea platilor. Autorizarea platilor este singura etapa care se desfasoara la Centrul Judetean al A.P.I.A. Aceasta presupune stabilirea sumei care se plateste unui solicitant in conformitate cu regulile comunitare si nationale. Se realizeaza dupa validarea cererilor de plata, finalizarea procedurilor de control si supracontrol din Sistemul Integrat de Administrare si Control si stabilirea suprafetei eligibile. Situatia privind calculul platilor este generata si transmisa de sistemul informatic catre A.P.I.A. Centrala in vederea executarii si contabilizarii platilor.

Agentia de Plati si Interventie Pentru Agricultura – Centrul Judeten Dambovita, urmare a experientei celor sase ani de activitate, va urmari in permanenta doua axe principale de actiune, prima vizand incadrarea actiunilor ce-i revin in calendarul prevazut de Reglementarile Europene si termenele stabilite de A.P.I.A. Centrala si cea de-a doua, imbunatatirea calitatii lucrarilor si a raporturilor cu beneficiarii – fermierii damboviteni.

DIRECTOR EXECUTIV, Ec. Corina Alexandrina GARLEANU

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial