ITM Dâmboviţa, amenzi de peste 2 milioane de lei, în 2019 | TargovisteNEWS

ITM Dâmboviţa, amenzi de peste 2 milioane de lei, în 2019

inspectiamCONTROL RELAŢII DE MUNCĂ
Pentru realizarea acţiunilor stabilite în Programul Cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii în domeniul relaţiilor de muncă, I.T.M. Dâmboviţa a efectuat în anul 2019 controale de fond, tematice şi cu caracter preventiv la toate categoriile de angajatori care angajează salariaţi pe baza de contract individual de muncă. Obiectivele principale de verificare le-au constituit: identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, respectarea legislaţiei muncii privind angajarea în muncă, executarea contractelor de muncă şi încetarea acestora, stabilirea şi respectarea duratei timpului de muncă şi de repaus, stabilirea şi acordarea drepturilor salariale precum şi a celorlalte drepturi ce decurg din munca prestată, accesul fără discriminare pe piaţa muncii al tuturor persoanelor apte de muncă, respectarea clauzelor contractelor colective de muncă, transmiterea şi completarea registrului general de evidenţă în format electronic.
În anul 2019, prin acţiunile de control desfăşurate în domeniul relaţiilor de muncă s-au obţinut următoarele rezultate:
1378 angajatori controlaţi;
150 angajatori sancţionaţi;
232 sancţiuni contravenţionale aplicate;
2.099.600 lei valoare amenzi aplicate;
2.547 masuri de intrare in legalitate.

 

Fig. 1 Numărul de angajatori controlaţi în anul 2019

CAP. I CAMPANII NAȚIONALE DE CONTROL

Identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi respectarea prevederilor cu privire la timpul de muncă şi timpul de odihnă
în luna iunie 2019 s-a efectuat campania naţională de control vizând identificarea muncii nedeclarate la angajatorii care activează în domeniul construcţiilor. Cu această ocazie au fost verificaţi 59 de angajatori, au fost identificate 8 persoane desfăşurând activitate fără contract individual de muncă, şi constatate 108 deficienţe pentru care au fost dispuse amenzi în valoare de 173.500 lei.
în luna august 2019 ITM Dâmboviţa a efectuat o campanie de controale vizând evaziunea fiscală şi munca “la negru” împreună cu inspectorii din cadrul ANAF. Cu această ocazie au fost verificaţi 11 angajatori şi au fost dispuse amenzi în valoare de 21.500 lei.
campania vizând verificarea timpului de muncă/timpului de odihnă în domeniul fabricării produselor textile, confecţiilor, pielăriei şi încălţămintei în domeniul relaţiilor de muncă, care s-a desfăşurat în două etape: prima în luna iulie 2019 şi a doua în luna septembrie 2019 şi care s-a concretizat cu următoarele rezultate: 48 de angajatori verificaţi, 5 sancţiuni contravenţionale aplicate şi amenzi în valoare de 24.000 lei.
in perioada 14  – 18 noiembrie 2019, I.T.M. Dâmboviţa a desfăşurat acţiuni de control în cadrul campaniei organizate la nivel naţional, privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă pentru conducătorii auto, a legislaţiei şi a directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale transpuse în legislaţia naţională (în cazul şoferilor straini care tranzitează ţara). În cadrul acestei campanii au fost efectuate acţiuni comune de control cu reprezentanţii ISCTR vizându-se inclusiv identificarea în trafic a lucrătorilor care efectuează activităţi de transport, în special pe maşini de mare tonaj (tiruri) şi verificarea acestora din punct de vedere al formelor de angajare şi al timpului de lucru executat. Au fost efectuate 28 de controale în urma cărora au fost dispuse 61 de măsuri de intrare în legalitate și au fost aplicate amenzi în valoare de 41.500 lei.

Campania pentru verificarea respectării legislaţiei privind angajarea în muncă a cetăţenilor străini non UE

Pe fondul creşterii numărului de cetăţeni străini încadraţi de angajatorii români, în perioada: 14-18.11.2019, I.T.M. D-ţa a desfăşurat acţiuni vizând identificarea cetăţenilor străini şi verificarea formelor de angajare a acestora, dar şi respectarea drepturilor stabilite de Codul Muncii (timp lucru/salarizare/executare contracte de muncă). La o parte dintre acţiunile întreprinse în această campanie au participat şi reprezentanţi ai Biroului pentru Imigrări Dâmboviţa
Au fost efectuate 12 verificări, au fost găsite 17 neconformităţi, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale.

Campanie naţională privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

În perioada 7.10.2019 – 11.10.2019 ITM Dambovita a efectuat verificări privind respectarea Legii 52/2011 modif. şi rep. care reglementează exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Au fost verificaţi 26 de beneficiari ai muncii ocazionale, dintre care 6 au fost sancţionaţi contravenţional şi au fost dispuse 15 măsuri de intrare în legalitate.

 

 
CAP. II ACTIVITATE PROPRIE CONTROL RELATII DE MUNCA
Verificarea modului în care angajatorii respecta prevederile Codului Muncii – Legea 53/2003 republicata, cu modificările şi completările ulterioare

Din totalul de 1378 agenţi economici verificaţi în anul 2019, de către I.T.M. D-ţa în domeniul raporturilor de muncă, s-au constatat 1923 deficienţe privind nerespectarea prevederilor Legii 53/2003 rep. – Codul Muncii, pentru care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale şi s-au dispus măsuri de eliminare a lor.
In anul 2019 s-au aplicat pentru nerespectarea prevederilor legale privind Legea 53/2003 rep., amenzi contravenţionale în valoare totala de 1.977.100 lei.
FIG. 3 Valoarea amenzilor aplicate in cadrul acţiunilor de control 2018/ 2019

In anul 2019, din totalul de 145 sancţiuni contravenţionale aplicate în temeiul prevederilor Legii 53/2003 rep., 98 din sancţiuni au fost amenzi contravenţionale, iar 47 au fost avertismente.
Referitor la modul in care au fost aplicate dispoziţiile legale ale Codului Muncii, in cadrul acţiunilor de control efectuate în anul 2019, s-a urmărit prioritar combaterea muncii nedeclarate. Au fost analizate problemele privind încheierea contractelor individuale de muncă, clauze, durate, condiţii de confidenţialitate, neconcurenta, drepturi şi obligaţii ale părţilor, cumul de funcţii, respectarea condiţiilor legale necesare pentru a nu atrage nulitatea lor. Probleme mai complexe s-au constatat la încetarea raporturilor de munca ca urmare a procedurilor speciale pe care le ridica diferitele situaţii de încetare a contractelor de munca de drept sau la iniţiativa părţilor. S-a dat o atenţie deosebită modului în care angajatorul realizează concedierea salariaţilor din motive care ţin de persoana acestora, in special pentru indisciplina şi necorespundere profesională şi modului în care au fost respectate procedurile de verificare a motivelor pentru care s-au dispus astfel de concedieri. De asemenea s-a urmărit maniera în care angajatorul concediază salariaţii prin restructurarea posturilor, daca se acorda preavizul legal şi dacă sunt achitate toate drepturile salariale de lichidare cuvenite la încetarea activităţii.
Un capitol important în acţiunile de control l-a reprezentat verificarea respectării duratei normale a timpului de muncă, a compensării potrivit legii a timpului de munca suplimentar lucrat, a asigurării repausului zilnic şi săptămânal şi a modului în care salariaţii beneficiază de concediile anuale de odihnă.
In anul 2019, controalele privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată (fără forme legale de angajare) s-au concretizat în următoarele rezultate:
58 angajatori identificaţi folosind forţă de muncă nedeclarată;
1.880.000 lei – valoarea amenzilor aplicate pentru munca nedeclarată;
nr. pers. depistate la muncă fără contract individual: 121;
nr. persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii 4;
nr. persoane depistate la muncă în perioada în care au c.i.m. suspendat: 1;
nr. persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul c.i.m. cu timp parţial: 6.
Fig. 2 Valoarea amenzilor aplicate la angajatorii identificaţi practicând
muncă nedeclarată an 2018/an 2019.
În urma controalelor desfăşurate, s-a constatat că munca nedeclarată s-a manifestat cu preponderenţă în comerţ, construcţii, alimentaţie publică.
În unităţile în care s-au constatat încălcări ale prevederilor legale, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate pentru munca fără forme legale, potrivit art. 260 (1) lit. „e” din Codul Muncii, inspectorii de muncă au dispus măsuri pentru încheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă. În anul 2019, din totalul de 121 persoane găsite muncind fără forme legale, în 73 cazuri s-au întocmit contracte individuale de munca potrivit prevederilor Codului Muncii.
Verificarea modului in care angajatorii respecta prevederile O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.

În cadrul acţiunilor de control efectuate de către I.T.M. Dâmboviţa, s-a avut în vedere verificarea inclusiv a existenţei muncitorilor străini, a legalităţii formelor lor de angajare, a respectării prevederilor legilor speciale care reglementează statutul muncitorului străin în Romania şi în primul rând a valabilităţii autorizaţiilor de muncă şi a permiselor de şedere în scop de muncă.
În anul 2019 a fost efectuate 24 de controale privind respectarea prevederilor O.G. 25/2014 modif. la 12 dintre acestea participând şi reprezentanţi ai IGI D-ta şi au fost identificaţi 6 cetăţeni străini încadraţi în muncă fără aviz.
Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor romani care lucrează în străinătate.

Pe această tematică nu s-au constatat neconformităţi în raport cu prevederile legale aplicabile.
La nivelul I.T.M. D-ţa este înregistrat 1 angajator ca agent de plasare forţă de muncă în străinătate. Acesta a plasat în cursul anului 2019, 23 de cetăţeni români în Belgia.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 16 /2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

In anul 2019 s-au efectuat 8 controale si au fost înregistrate 8 persoane cetăţeni străini salariaţi, membrii ai UE, detaşaţi pe teritoriul judeţului Dâmboviţa în cadrul prestărilor de servicii transnaţionale, potrivit reglementarilor Legii nr. 16/2017 modif.
Nu s-au constatat neconformităţi în raport cu prevederile legale aplicabile.
Verificarea modului în care angajatorii respecta prevederile Legii nr. 202/2002 rep. privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

În urma verificărilor efectuate s-a urmărit respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002 rep. privind egalitatea de şanse şi de tratament intre femei şi bărbaţi şi în funcţie de deficientele constatate s-au dispus măsuri de intrare în legalitate.
Dintre deficienţele constatate enumerăm:
lipsa introducerii în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor şi instituţiilor controlate de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex;
neprevederea de sancţiuni disciplinare în regulamentele interne, în condiţiile prevăzute de lege pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare;
neinformarea permanentă a angajaţilor prin afişarea în locuri vizibile asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. nr. 905/2017 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.

În anul 2019 s-a verificat respectarea dispoziţiilor legale privind întocmirea, completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor in format electronic (REVISAL) potrivit H.G. nr. 905/2017 modif. S-au constatat 398 încălcări ale prevederilor legale, au fost sancţionaţi 52 de angajatori şi s-au aplicat un număr de 60 sancţiuni contravenţionale şi amenzi în valoare de 84.000 lei. Concomitent cu deficientele constatate s-au dispus şi măsuri de intrare în legalitate.
FIG. 5 Valoarea amenzilor aplicate în baza H.G. 905/2017, 2018/ 2019

Verificarea de către angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a normelor de aplicare a acesteia.

În anul 2019 au fost efectuate 29 controale pe acesta tematică şi în funcţie de neconformităţile constatate în raport de prevederile Legii 52/2011 rep., s-au dispus masuri de intrare în legalitate.

Verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 62/2011, privind încheierea contractelor colective de munca la angajatorii cu peste 21 de salariaţi.

Pe aceasta tematica s-au dispus 44 masuri de intrare în legalitate, privind iniţierea negocierii colective la unităţile cu 21 de angajaţi sau mai mulţi, în conformitate cu prevederile art. 129-131 din Legea 62/2011 rep.
În acţiunile de control efectuate, inspectorii de muncă au verificat respectarea clauzelor cuprinse in contractele colective de muncă, acordurile sau convenţiile întocmite la nivelul angajatorilor, în conformitate cu prevederile Legii 62/2011 rep. – a dialogului social.

Life-Style

Fundaţia Andreei Marin a donat apă şi alimente oamenilor izolaţi la domiciliu

Crucea Roşie Dâmbovița  este la datorie în plină criză COVID-19 și vine în sprijinul persoanele vulnerabile din județ. Filiala de Cruce Roșie Dâmbovița desfașoară mai multe activitați umanitare menite sa vină în sprijinul autorităților locale și a persoanelor aflate în izolare. Concret, în cursul zilei de vineri,27 martie 2020, Crucea Roșie Dâmbovița a primit o  [...]