Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa angajează operator introducere date | TargovisteNEWS

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa angajează operator introducere date

companiaaA N U N Ţ

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A. organizează în data de 01.07.2020, ora 09:30, la sediul său din Târgovişte, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE PRELUCRARE DATE în cadrul BIROULUI GESTIUNE AGENŢI ECONOMICI – DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post

Candidatul ideal:

- Studii liceale sau şcoală profesională şi certificat de calificare pentru ocupaţia de operator introducere, validare şi prelucrare date sau atestat profesional în informatică sau certificat de competenţe profesionale;

- Abilităţi de comunicare şi memoria cifrelor;

- Disponibilitate pentru program prelungit;

Descrierea postului:

 • Citirea contoarelor de apă cu citire la distanţă şi mecanice atât pentru agenţii economici cât şi pentru persoanele fizice.

 • Verificarea în teren a branşamentelor/racordurilor cât şi a altor date contractuale privind serviciile facturate, iniţiere şi întocmire contracte;

 • Initiază inventarierea contractelor agenţilor economici, le verifică, astfel încât acestea să existe şi să fie actualizate;

 • Încheie contracte, le arhivează, preia, înregistrează, verifică citirile indexelor contoarelor de branşament;

 • Verifică orice sesizare şi/sau adresă primită în vederea asigurării satisfacţiei clientului/reglarea consumurilor provenite din diverse motive (index, serviciu facturat, dotare, eventuală fraudă).

1.În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A., Bld. I.C. Brătianu nr.50, telefon 0245614403, până la data de 29.06.2020, ora 16:00,un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:

-Dosar cu şina;

 1. -Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;

-Curriculum vitae;

-Copia actului de identitate;

-Copii diplome de studii, copii certificate calificare/competenţe profesionale în domeniu;

-Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării concursului.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau în copii legalizate.

Vor fi declaraţi admişi şi vor participa la concurs numai candidaţii ale caror dosare îndeplinesc condiţiile de mai sus.

 1. Proba scrisă de specialitate – test grilă01.07.2020, ora 09:30.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

 1. Proba practică01.07.2020, începând cu ora 11:00.

Vor fi selectaţi pentru a participa la proba practică numai candidaţii care vor obţine minim 70 de puncte la testul grilă.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute luni-vineri între orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE în cadrul BIROULUI GESTIUNE AGENŢI ECONOMICI – DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post

 1. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. Ordinul nr.90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

 3. Ordinul nr.29/N din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici;

 4. Ordinul nr.88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;

 5. Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Capitolul II – Domeniu de aplicare

 • Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor

 1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Cap. II: Obligţii privind apărarea împotriva incendiilor

 • SECŢIUNEA 6: Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA

 

Life-Style

”Povestea iei”, la Curtea Domnească din Târgoviște

Expoziţia etnografică ”Povestea iei”   Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște invită publicul să descopere ”Povestea iei”, expoziţie etnografică organizată la Muzeul de Artă, str. Calea Domnească, nr. 185, care va fi deschisă publicului miercuri, 24 iunie 2020, ora 14:00. ”În anul 2013, în data de 24 iunie, odată cu sărbătoarea [...]