Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa angajează inginer constructor | TargovisteNEWS

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa angajează inginer constructor

companiaaA N U N Ţ

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A. organizează în data de 02.07.2020, ora 09:30, la sediul său din Târgovişte, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant  de INGINER CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE / INGINER INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII / INGINER CONSTRUCTOR INSTALAŢII / SUBINGINER CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE în cadrul SERVICIULUI TEHNIC – 1 post 

Candidatul ideal:

 • Studii superioare tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent al diplomei de licenţă în ocupaţiile de mai sus;

-  Vechime în domeniu: minim 3 ani;

 • Disponibilitate pentru program prelungit;
 • Receptivitate pentru rezolvarea intervenţiilor în afara orelor de program;
 • Adaptabilitate la schimbare, abilităţi de comunicare şi rezistenţă la stres;

Descrierea postului: 

 • Preia documentaţia tehnică de la solicitanţii avizelor, o analizează împreună cu Secţia Târgovişte/Serviciul Producţie şi propune soluţii tehnice de amplasament.
 • Împreună cu personalul tehnic din cadrul Serviciului Producţie şi GIS analizează situaţia reţelelor de apă/canalizare şi propune soluţii optime pentru eliberarea avizelor de construire sau racord la reţelele de apă şi de canalizare.
 • Întocmeşte documentaţia tehnico-economică pentru execuţia de branşamente noi şi execuţia de lucrări de reparaţii în cadrul contractelor de prestări servicii.
 • Întocmeşte documentaţia tehnică în vederea obţinerii Certificatului de urbanism, a avizelor de construcţie şi a Autorizaţiei de Construire.
 • Întocmeşte devizele estimative pentru execuţia lucrărilor cuprinse în documentaţia tehnică.
 • Întocmeşte devize estimative pentru branşamente noi/racorduri noi.
 • Întocmeşte documentaţiile tehnice cu detalii de execuţie pentru lucrări noi/reţele apă/canalizare, modernizări şi reparaţii capitale la reţelele de apă/canalizare.

 

1.În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al  Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A., Bld. I.C. Brătianu nr.50, telefon 0245614403, până la data de 30.06.2020, ora 12:00, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:

-Dosar cu şina;

 1.       -Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;

-Curriculum vitae;

-Copia actului de identitate;

-Copii diplome de studii superioare tehnice în domeniul construcţii / instalaţii

-Copia carnetului de muncă, sau, după caz, adeverinţă care să ateste  experienţa în domeniu sau extras REVISAL;

-Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau în copii legalizate.

Vor fi declaraţi admişi şi vor participa la concurs numai candidaţii ale căror dosare îndeplinesc condiţiile de mai sus.

 1. 2.Proba scrisă de specialitate – test grilă02.07.2020, ora 09:30.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

 1. 3.Interviu02.07.2020, începand cu ora 11:00.

Vor fi selectaţi pentru a participa la proba practică numai candidaţii care vor obţine minim 70 de puncte la testul grilă.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute luni-vineri între orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa SA.

 

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE / INGINER INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII / INGINER CONSTRUCTOR INSTALAŢII / SUBINGINER CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE în cadrul SERVICIULUI TEHNIC – 1 post 

 1. Instalaţii sanitare şi de gaze, îndrumător de proiectare – St.Vintila, T. Cruceru, L. Onciu, C. Şerbănescu – Ed.Tehnică Bucureşti 1987, cap.5, 7 si 8;
 2. STAS 8591/1997 – amplasare reţele edilitare subterane;
 3. Normativ de proiectare – NP 133/1/2/2011;
 4. Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr.10/1995 – privind calitatea în construcţii;
 6. Legea nr.50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 7. Ordinul 3454/2019  – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991;
 8. Normativ pentru întreţinerea şi repararea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor pentru construcţii COD:42; 611.5; 65;
 9. Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Capitolul II – Domeniu de aplicare;
 • Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor;
 1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Cap. II: Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;
 • SECŢIUNEA 6: Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA

Life-Style

”Povestea iei”, la Curtea Domnească din Târgoviște

Expoziţia etnografică ”Povestea iei”   Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște invită publicul să descopere ”Povestea iei”, expoziţie etnografică organizată la Muzeul de Artă, str. Calea Domnească, nr. 185, care va fi deschisă publicului miercuri, 24 iunie 2020, ora 14:00. ”În anul 2013, în data de 24 iunie, odată cu sărbătoarea [...]