Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa angajează inginer constructor | TargovisteNEWS

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa angajează inginer constructor

companiaaA N U N Ţ

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A. organizează în data de 02.07.2020, ora 09:30, la sediul său din Târgovişte, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant  de INGINER CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE / INGINER INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII / INGINER CONSTRUCTOR INSTALAŢII / SUBINGINER CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE în cadrul SERVICIULUI TEHNIC – 1 post 

Candidatul ideal:

 • Studii superioare tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent al diplomei de licenţă în ocupaţiile de mai sus;

-  Vechime în domeniu: minim 3 ani;

 • Disponibilitate pentru program prelungit;
 • Receptivitate pentru rezolvarea intervenţiilor în afara orelor de program;
 • Adaptabilitate la schimbare, abilităţi de comunicare şi rezistenţă la stres;

Descrierea postului: 

 • Preia documentaţia tehnică de la solicitanţii avizelor, o analizează împreună cu Secţia Târgovişte/Serviciul Producţie şi propune soluţii tehnice de amplasament.
 • Împreună cu personalul tehnic din cadrul Serviciului Producţie şi GIS analizează situaţia reţelelor de apă/canalizare şi propune soluţii optime pentru eliberarea avizelor de construire sau racord la reţelele de apă şi de canalizare.
 • Întocmeşte documentaţia tehnico-economică pentru execuţia de branşamente noi şi execuţia de lucrări de reparaţii în cadrul contractelor de prestări servicii.
 • Întocmeşte documentaţia tehnică în vederea obţinerii Certificatului de urbanism, a avizelor de construcţie şi a Autorizaţiei de Construire.
 • Întocmeşte devizele estimative pentru execuţia lucrărilor cuprinse în documentaţia tehnică.
 • Întocmeşte devize estimative pentru branşamente noi/racorduri noi.
 • Întocmeşte documentaţiile tehnice cu detalii de execuţie pentru lucrări noi/reţele apă/canalizare, modernizări şi reparaţii capitale la reţelele de apă/canalizare.

 

1.În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al  Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A., Bld. I.C. Brătianu nr.50, telefon 0245614403, până la data de 30.06.2020, ora 12:00, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:

-Dosar cu şina;

 1.       -Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;

-Curriculum vitae;

-Copia actului de identitate;

-Copii diplome de studii superioare tehnice în domeniul construcţii / instalaţii

-Copia carnetului de muncă, sau, după caz, adeverinţă care să ateste  experienţa în domeniu sau extras REVISAL;

-Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau în copii legalizate.

Vor fi declaraţi admişi şi vor participa la concurs numai candidaţii ale căror dosare îndeplinesc condiţiile de mai sus.

 1. 2.Proba scrisă de specialitate – test grilă02.07.2020, ora 09:30.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

 1. 3.Interviu02.07.2020, începand cu ora 11:00.

Vor fi selectaţi pentru a participa la proba practică numai candidaţii care vor obţine minim 70 de puncte la testul grilă.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute luni-vineri între orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa SA.

 

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE / INGINER INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII / INGINER CONSTRUCTOR INSTALAŢII / SUBINGINER CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE în cadrul SERVICIULUI TEHNIC – 1 post 

 1. Instalaţii sanitare şi de gaze, îndrumător de proiectare – St.Vintila, T. Cruceru, L. Onciu, C. Şerbănescu – Ed.Tehnică Bucureşti 1987, cap.5, 7 si 8;
 2. STAS 8591/1997 – amplasare reţele edilitare subterane;
 3. Normativ de proiectare – NP 133/1/2/2011;
 4. Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr.10/1995 – privind calitatea în construcţii;
 6. Legea nr.50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 7. Ordinul 3454/2019  – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991;
 8. Normativ pentru întreţinerea şi repararea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor pentru construcţii COD:42; 611.5; 65;
 9. Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Capitolul II – Domeniu de aplicare;
 • Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor;
 1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Cap. II: Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;
 • SECŢIUNEA 6: Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA

Life-Style

Patru noi expoziţii, la Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște

PATRU NOI EXPOZIŢII TEMPORARE POT FI VIZITATE LA COMPLEXUL NAȚIONAL MUZEAL „CURTEA DOMNEASCĂ” TÂRGOVIȘTE În minivacanţa de 1 Decembrie, Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, invită publicul să viziteze următoarele expoziţii: – Expoziţia Bienalei Concurs de Artă Plastică „Gheorghe Petraşcu”, ediţia a XV – a, organizată la Muzeul de Istorie – [...]