Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa angajează cititor contoare de apă | TargovisteNEWS

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa angajează cititor contoare de apă

apometruA N U N Ţ

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A. organizează în data de 01.07.2020, ora 09:30, la sediul său din Târgovişte, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de CITITOR CONTOARE DE APĂ în cadrul SERVICIULUI GESTIUNE PERSOANE FIZICE – DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post

Candidatul ideal:

- Studii medii ;

- Disponibilitate pentru program prelungit;

 • Adaptabilitate la schimbare, abilităţi de comunicare şi rezistenţă la stres;

 • Receptivitate pentru rezolvarea intervenţiilor în afara orelor de program;

Descrierea postului:

 • Citirea contoarelor de apă pentru persoane fizice şi agenţi economici şi distribuire facturi în zona repartizată.

 • Verificarea în teren a branşamentelor/racordurilor şi a datelor contractuale privind serviciile facturate.

 • Verificarea în teren a branşamentelor contorizate sau necontorizate şi a racordurilor de canalizare sau surse proprii.

 • Identificarea pierderilor din căminele de apometre şi transmiterea acestora spre rezolvare.

 • Transmiterea notificărilor şi debranşarea clienţilor rău platnici în zona repartizată.

 1. În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A., Bld. I.C. Băatianu nr.50, telefon 0245614403, până la data de 29.06.2020, ora 16:00,un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:

-Dosar cu şină;

-Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;

-Curriculum vitae;

-Copia actului de identitate;

-Copii diplome de studii, copii certificate calificare/competenţe profesionale în domeniu;

-Adeverinţă care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării concursului.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau în copii legalizate.

Vor fi declaraţi admişi şi vor participa la concurs numai candidaţii ale căror dosare indeplinesc condiţiile de mai sus.

 1. Proba scrisă de specialitate – test grilă01.07.2020, ora 09:30.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

 1. Proba practică01.07.2020, începand cu ora 11:00.

Vor fi selectaţi pentru a participa la proba practică numai candidaţii care vor obţine minim 70 de puncte la testul grilă.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute luni-vineri între orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de CITITOR CONTOARE DE APĂ în cadrul SERVICIULUI GESTIUNE PERSOANE FIZICE – DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post

 1. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. Ordinul nr.90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

 3. Ordinul nr.29/N din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici;

 4. Ordinul nr.88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;

 5. Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Capitolul II – Domeniu de aplicare

 • Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor

 1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Cap. II: Obligaţii privind apararea împotriva incendiilor

 • SECŢIUNEA 6: Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA

 

Life-Style

”Povestea iei”, la Curtea Domnească din Târgoviște

Expoziţia etnografică ”Povestea iei”   Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște invită publicul să descopere ”Povestea iei”, expoziţie etnografică organizată la Muzeul de Artă, str. Calea Domnească, nr. 185, care va fi deschisă publicului miercuri, 24 iunie 2020, ora 14:00. ”În anul 2013, în data de 24 iunie, odată cu sărbătoarea [...]