ANUNȚ DE LICITAȚIE – Concesiune teren în comuna Runcu, sat Piatra | TargovisteNEWS

ANUNȚ DE LICITAȚIE – Concesiune teren în comuna Runcu, sat Piatra

Webp.net-resizeimageANUNȚ DE LICITAȚIE

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Runcu, strada Principală nr. 17, jud. Dâmbovița, cod fiscal 4344473, tel./fax: 0245/234.003, e-mail: primaria.runcu@yahoo.com, persoană de contact: Secăreanu Gabriela.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren în suprafață de 832,00 mp, nr. cadastral 72393, amplasat în comuna Runcu, sat Piatra, strada Principală nr.16, bun proprietate publică conform HCL 16/24.04.2020 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă transmisă la sediul Primăriei Comunei Runcu, conform art. 312 alin.(8)Cod Administrativ.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Runcu, strada Principală nr.17, județul Dâmbovița.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 10 lei în numerar la casieria Primăriei Runcu sau prin OP/virament bancar în contul RO91TREZ2755006XXX000770 deschis la Trezoreria Pucioasa.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11/06/2020, ora 15.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 16/06/2020, ora 9.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Runcu, strada Principală, nr. 17, județul Dâmbovița.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16/06/2020, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Runcu, Strada Principală, nr. 17, județul Dâmbovița.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Dâmbovița, Târgoviște, str Calea București nr. 3, județul Dâmbovița, tel. 0245/612.344, fax: 0245/216.622, e-mail: tr-dâmbovița-brp@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 20.05.2020.