Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa, bilanţ pozitiv în 2017 | TargovisteNEWS

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa, bilanţ pozitiv în 2017

www.mariusbuga.ro_images_ajofmRAPORT DE ACTIVITATE

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de

Munca Dambovita

anul 2017

 1. OBIECTIVE ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE ANUL 2017

Activitatea AJOFM Dambovita, s-a desfăşurat conform Contractului de performanţă managerială pentru anul 2017, semnat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a ROF-ului şi a Fişei Postului.

Activitatea desfăşurată s-a bazat pe practicile managementului bazat pe obiective, având ca priorităţi plasarea AJOFM Dambovita în primele locuri într-un clasament al agenţiilor din ţară în ceea ce priveşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă.

Conform Contractului de performanţă managerială au fost stabilite următoarele obiective:

Obiective generale:

 1. Creşterea gradului de ocupare şi a competenţelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piaţa internă a muncii, prin implementarea măsurilor prevăzute în Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;
 2. Furnizarea serviciilor EURES prevăzute în legislația comunitară cu privire la compensarea ofertelor și a cererilor de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene;
 3. Întărirea capacitații administrative a Serviciului Public de Ocupare în vederea furnizării de servicii și măsuri active de ocupare personalizate, moderne și de calitate;
 4. Creşterea gradului de vizibilitate al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind serviciile și măsurile acordate, precum și rezultatele obținute ca urmare a implementării acestora;
 5. Întărirea colaborării interinstituţionale la nivel naţional şi internaţional;

Obiective specifice:

 1. Creşterea gradului de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în concordanță cu locurile de muncă vacante comunicate de angajatori;
 2. Sporirea șanselor de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile cum sunt tinerii, şomerii de lungă durată, persoanele de etnie roma, persoane cu dizabilităţi, persoane eliberate din detenţie, tinerii cu risc de marginalizare socială;
 3. Implementarea măsurilor de prevenire a șomajului și de stimulare a ocupării forței de muncă pentru șomeri, precum și de combatere a marginalizării sociale;
 4. Prevenirea şomajului de lungă durată prin oferirea unei alternative ocupaţionale într-o perioadă de maxim 4 luni de la data înregistrării pentru tineri și respectiv 6 luni în cazul adulţilor;
 5. Oferirea de oportunităţi de ocupare şi de dezvoltare profesională tinerilor şomeri până în 25 de ani, în primele 4 luni de la înregistrare, prin integrarea în programe de formare profesională, includere în programe de ucenicie la locul de muncă sau de efectuare a stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior şi plasarea pe locuri de muncă vacante;
 6. Promovarea participării pe piața muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială, prin includerea în măsuri active şi asigurarea altor forme de suport specifice;
 7. Stimularea participării la formare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

 8. Acordarea de facilități angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul şomerilor;
 9. Anticiparea pe termen scurt și mediu a tendințelor de schimbare și a evoluțiilor pieței muncii în baza analizelor periodice, prin corelarea informațiilor de pe piața muncii cu cele deținute în evidențele proprii;
 10. Consolidarea capacității administrative a AJOFM prin creșterea gradului de pregătire a personalului propriu și identificarea nevoii de externalizare a unor servicii, precum și stabilirea unor aranjamente de cooperare formală sau informală cu actori relevanți de pe piața muncii;

 11. Absorbţia fondurilor europene structurale și de investiții în conformitate cu Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în vederea finanțării din surse alternative Bugetul asigurărilor pentru șomaj a măsurilor active de ocupare, inclusiv prin accesarea fondurilor Inițiativei pentru Ocuparea Tinerilor în vederea implementării Garanției pentru Tineret în România;

Directii de acțiune in vederea realizării acestor obiectiv:

 • Îmbunătăţirea și modernizarea procedurilor de lucru în vederea stabilirii de criterii minime de calitate pentru serviciile furnizate și standarde de performanță pentru rezultatele activare, plasare și recalificare;
 • Inițierea/aplicarea procedurilor unitare la nivel național de către unitățile din subordine pentru fundamentare a necesarului de formare profesională, a nevoii de măsuri active pentru promovarea ocupării forței de muncă, pentru particularizarea acestora în funcție de specificitatea locală;
 • Asigurarea funcționarii sistemului informatic unic integrat în vederea eficientizării serviciilor oferite și a monitorizării realizării acestor servicii;
 • Facilitarea dezvoltării competențelor profesionale ale personalului AJOFM prin cursuri cu finanțare proprie sau cu finanțare din fonduri europene, inclusiv prin Centru Național de Formare Profesională a Personalului Propriu;
 • Încheierea de parteneriate între AJOFM și actori relevanți de pe piața muncii, respectiv angajatori, agenții private de ocupare, instituții publice la nivel național și local, inclusiv cu inspectoratele școlare teritoriale, furnizori de formare profesională, parteneri sociali etc;
 • Realizarea condițiilor pentru aplicarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană în cadrul POCU 2014-2020;

 • Utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale și financiare ale AJOFM.

II.SITUATIA SOMAJULUI INREGISTRAT IN ANUL 2017

La 31.12.2017 au fost inscrisi in evidentele AJOFM Dambovita un număr de 10.188 șomeri, înregistrându-se o rata a șomajului de 5,2%, in scădere semnificativa cu 1,77 puncte procentuale fata de rata șomajului înregistrata la data de 31.12.2016.

a).Situatia centralizatoare a numărului de șomeri înregistrați si a ratei șomajului la nivelul județului Dambovita(comparat 2016 – 2017) este prezentata in tabelul următor:

 

Luna

 

Stoc la

început

lună

 

 

Intrări

total

 

Din care:

femei

 

Ieşiri

total

 

Din care:

femei

 

Stoc la sfârşit lună

 

 

Din care:

femei

Rata şomaj

sfârşit de lună

- % -

Din care:

femei

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I.

13610

5762

1208

488

1225

502

13593

5748

6,34

7,01

II.

13593

5748

1702

773

2115

990

13180

5531

6,52

6,80

III.

13180

5531

1210

525

1688

663

12702

5393

6,48

6,55

IV.

12702

5393

1585

675

1949

827

12338

5241

6,35

6,36

V.

12338

5241

1741

730

2804

1122

11275

4849

6,44

5,81

VI.

11275

4849

1175

558

1309

562

11141

4845

6,56

5,75

VII.

11141

4845

1482

722

1749

750

10874

4817

6,79

5,61

VIII.

10874

4817

1268

667

1580

790

10562

4694

6,74

5,45

IX.

10562

4694

1214

616

1341

683

10435

4627

6,83

5,38

X.

10435

4627

1330

656

1518

720

10247

4563

6,78

5,28

XI.

10247

4563

1277

650

1392

656

10132

4557

6,78

5,23

XII.

10132

4557

898

418

842

370

10188

4605

7,02

5,25

Concluzie: Se constata o scadere de la luna la luna a ratei somajului inregistrat.

b).Situatia centralizatoare a numărului de șomeri înregistrați pe medii(urban , rural) si pe categorii(indemnizați , neindemnizati) este prezentata in tabelul următor:

Luna

Stoc şomeri

la sfârşit de lună

Mediu

Şomeri indemnizaţi

Şomeri neindemnizati

Urban

Rural

număr

%

număr

%

număr

%

număr

%

I.

13593

2681

19,72%

10912

80,28%

1759

12,94%

11834

87,06%

II.

13180

2586

19,62%

10594

80,38%

1288

9,77%

11892

90,23%

III.

12702

2498

19,67%

10204

80,33%

1329

10,46%

11373

89,54%

IV.

12338

2091

16,95%

10247

83,05%

1251

10,14%

11087

89,86%

V.

11275

1722

15,27%

9553

84,73%

1186

10,52%

10089

89,48%

VI.

11141

1734

15,56%

9407

84,44%

1133

10,17%

10008

89,83%

VII.

10874

1825

16,78%

9049

83,22%

1054

9,69%

9820

90,31%

VIII.

10562

1701

16,10%

8861

83,90%

1365

12,92%

9197

87,08%

IX.

10435

1658

15,89%

8777

84,11%

1263

12,10%

9172

87,90%

X.

10247

1655

16,15%

8592

83,85%

1314

12,82%

8933

87,18%

XI.

10132

1631

16,10%

8501

83,90%

1386

13,68%

8746

86,32%

XII.

10188

1679

16,48%

8509

83,52%

1457

14,30%

8731

85,70%

c).Evoluția numărului de şomeri înregistraţi şi a celor indemnizaţi:

An 2017 / Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Șomeri înregistrați

13593

13180

12702

12338

11275

11141

10874

10562

10435

10247

10132

10188

Șomeri indemnizați

1759

1288

1329

1251

1186

1133

1054

1365

1263

1314

1386

1457

Pondere

12,94%

9,77%

10,46%

10,14%

10,52%

10,17%

9,69%

12,92%

12,10%

12,82%

13,68%

14,30%

d).Repartizarea şomerilor pe categorii de vârstă, la 31.12.2017 :

TOTAL

2017

Sub 25 ani

25 – 29 ani

30 – 39 ani

40 – 49 ani

50 – 55 ani

peste 55 ani

10188

1118

1003

1707

2648

1592

2120

e).Evoluția locurilor de munca vacante(oferte) – in anul 2017

An 2017 / Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nr. locuri de munca

319

953

683

638

1284

909

936

807

699

667

1243

505

f).Evoluţia ratei şomajului în anul 2017

An 2017 / Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rata șomajului (%)

7,01%

6,80%

6,55%

6,36%

5,81%

5,75%

5,61%

5,45%

5,38%

5,28%

5,23%

5,25%

g).Motivele datorită cărora rata șomajului in 2017 fata de anul 2016 a scăzut, sunt:

1.Implicarea angajatilor AJOFM Dambovita in popularizarea permanentă a măsurilor active si de stimulare a ocupării fortei de muncă, atât în rândul angajatorilor cât si în rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

2.Cresterea ofertei de locuri de munca vacante;

3.Informarea periodică a agenților economici prin mijloacele electronice, mass-media etc, cu privire la obligativitatea anunțării locurilor de muncă vacante conform articolului 10 din Legea nr. 76/2002, care a condus la ofertarea unui număr mai mare de locuri de muncă vacante si la creșterea gradului de ocupare în rândul șomerilor.

III.REALIZAREA OBIECTIVELOR PROGRAMULUI PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ SI ALE PLANULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN ANUL 2017 LA NIVELUL JUDETULUI DAMBOVITA

3.1.Persoanele asistate

Numărul persoanelor intrate (asistate) prin măsurile active pentru stimularea ocupării forţei de muncă se cifrează la 18.832 persoane.

Facem menţiunea că majoritatea persoanelor au beneficiat atât de servicii de mediere a muncii cât şi de cele de informare şi consiliere profesională.

Din totalul persoanelor asistate, 16.263 persoane îl reprezintă persoane asistate prin servicii de mediere, 14.056 persoane prin servicii de informare şi consiliere, 100 persoane prin servicii de consultanţă și 16 persoane prin contracte de solidaritate.

De asemenea menţionăm că din rândul persoanelor consiliate, 1298 au primit recomandarea pentru a urma un curs de formare profesională, iar 1097 dintre acestea au participat la cursurile începute în 2017.

3.2.Locurile de muncă ocupate – Programul de ocupare al fortei de munca

În anul 2017 au fost încadrate 7526 persoane, ca urmare a aplicării măsurilor active de stimulare a ocupării forţei de muncă.

a).Persoane încadrate pe tipuri de masuri, in anul 2017 :

Nr.

crt.

Tip măsură

Realizat

0

1

2

1

Servicii de mediere a muncii

6815

2

Cursuri de formare profesională

401

3

Acordare de alocaţii pt. şomeri(30% șomeri si 100% absolvenți)

443

4

Şomeri peste 45 ani sau unici întreţinători

451

5

Şomeri care mai au 5 ani până la pensie

4

6

Stimularea mobilităţii forţei de muncă

36

7

Absolvenţi de instituţii de învăţământ – Subvenții

77

8

Absolvenți de instituții de invatamant – Prime

37

9

Încadrare persoane cu handicap

3

10

Acordare servicii de consultanta IMM

100

11

Prima de activare – șomeri neindemnizati

652

12

Subvenționarea încadrării tinerilor NEET

12

b).Persoane încadrate pe categorii de grupuri tinta, in anul 2017

Nr. Crt.

Grup tinta

Realizat

1

Femei

3140

2

Șomeri de lunga durata tineri

66

3

Șomeri de lunga durata adulți

142

4

Persoane cu dizabilitati

16

5

Romi

196

6

Persoane de peste 45 ani

3050

7

Persoane de peste 55 ani

706

3.3. Formare profesională

La data de 31.12.2017, prin Programul de Formare Profesională, aprobat de conducerea ANOFM pentru anul 2017, au fost obtinute urmatoarele rezultate:

Nr. crt.

SPECIFICAŢIE

U/M

ANUL 2016

PROGRAMAT

REALIZAT

1.

Cursuri organizate – total

nr.

75

76

1.1.

din care: pentru şomeri

nr.

74

75

2.

Cursanţi

nr.

1174

1097

2.1

din care:şomeri

nr.

1160

1054

In concluzie in cadrul activitatii de formare, au fost obtinute urmatoarele rezultate:

 • Număr de cursuri organizate: 76 cursuri in urmatoarele meserii/ocupatii:
  • Agent de turism-ghid, Baby Sitter, Barman, Brutar, Bucatar, Camerista, Coafor , Cofetar-patiser , Confectioner asamblor articole din textile, Confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastic, Contabil, Electrician exploatare joasa si medie tensiune, Frizer, Frizer coafor manichiurist pedichiurist, Ingrijitor batrani la domiciliu, Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca, Inspector/referent resurse umane, Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze, Lucrator in comert, Lucrator in cultura plantelor, Lucrator in structuri ptr. Constructii, Macelar, Manichiurist-pedichiurist, Mecanic auto, Operator confectioner masini indutriale, Operator introducere, validare, prelucrare date, Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie, Sudor, Tamplar universal
 • Persoane înscrise: 1097 din care 1054 de șomeri;
 • Absolvenți : persoane 823;
 • Persoane încadrate din rândul absolvenților : 401 persoane;

Nota: la 31.12.2017 mai erau in derulare 11 cursuri începute in anul 2017, cursuri care vor fi finalizate in 2018.

3.4.Activitatea de profilare, informare și consiliere privind cariera

In anul 2017 un număr de 14.056 persoane au beneficiat de servicii de profilare, informare şi consiliere privind cariera.

Principalii indicatori privind activitatea de consiliere realizată se prezintă, astfel:

 • efectuarea a 14.056 şedinţe de consiliere individuale;
 • din total persoanelor profilate, informate si consiliate, structura pe diverse categorii este următoarea:
 • 6.644 persoane de sex feminin;
 • 6.312 persoane până în 45 de ani, inclusiv ;
 • 8.013 persoane cu studii superioare, postliceale, liceale şi profesionale;
 • 3.755 şomeri indemnizaţi;
 • 10.301 şomeri neindemnizati;
 • 930 şomeri de lungă durată;
 • 10.341 persoane din mediul rural;
 • 854 persoane de etnie romă;
 • 1.298 persoane au primit recomandare de a urma un curs de formare profesională, din care 1.097 au fost cuprinse la cursurile organizate în această perioadă;
 • 459 persoane încadrate în muncă exclusiv prin serviciile de consiliere;
 • 24 activităţi de informare şi consiliere desfăşurate în şcoli;
 • 100 persoane au primit consultanță în vederea deschiderii unei afaceri;

3.5.Bursa locurilor de muncă

În anul 2017 au fost organizate 2 burse a locurilor de muncă vacante, in cadrul cărora au fost obtinute urmatoarele rezultate:

Nr. Crt.

Denumire bursă

Agenți economici participanți

Locuri

de muncă

oferite

Persoane

Selectate

în vederea

încadrării

Încadrate

1

Bursa generala a locurilor de munca – 07.04.2017 Târgoviste

63

718

223

102

4

Bursa locurilor de munca pentru absolvenți – 20.10.2017 Târgoviste

64

721

157

31

TOTAL

127

1493

380

133

IV.MUNCA IN STRAINATATE

Activitatea s-a axat atât pe selecţia de forţă de muncă pentru lucrul în străinătate, cât şi pe acţiuni de selectare a forţei de muncă din străinătate care doreşte să lucreze în România, precum şi acţiuni de promovare a reţelei EURES.

Plasarea cetăţenilor români în străinătate

Situaţia persoanelor selectate de AJOFM Dambovita pentru a lucra in străinătate:

Nr.

Crt.

Ţara

Număr persoane mediate

Număr persoane invitate

Număr persoane selectate

Domeniu / ocupație

1.

Spania

9

27

5

Agricultura

2.

Portugalia

43

35

19

Agricultura

 

 • Înregistrați ca persoane în căutare de loc de muncă în străinătate – 66 persoane;
 • Persoane mediate – 332, din care 24 au fost angajate cu contract de muncă;

Proiecte POCU 2014 – 2020

Au fost analizate Ghidurile solicitantului(draft-urile apărute in cursul anului 2017), au fost identificate potențiale idei de proiecte in vederea sprijinirii tinerilor din categoria NEET – Axa prioritara “Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEET”, obiectivele:

 • Obiectivul specific: 1.1: Creșterea ocupării tinerilor NEET șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile Centru, Sud-Est și Sud Muntenia;
 • Obiectivul specific: 2.1: Creșterea ocupării tinerilor NEET șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile;
 • Obiectivul specific: 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație;

Proiecte demarate

Nr. Crt.

Titlu proiect

Cod proiect

Masuri specific

1

INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare

POCU/135/2/3/113589

-S-a efectuat selecția persoanelor care vor face parte din echipa de implementare – “Experți ELI intern”;

-Au fost contactați diverși actori locali in vederea dezvoltării de parteneriate pentru identificarea si înregistrarea in GT a tinerilor NEETs;

*Proiect demarat cu 26.09.2017

*Calitatea AJOFM in cadrul proiectului – asigura suportul logistic la nivelul județului Dambovita in vederea indentificarii si înregistrării tinerilor NEETs in evidentele SPO.

In urma analizei activitatii, respectiv a indicatorilor de performanta aferenți anului 2017, AJOFM Dambovita si-a atins obiectivele asumate prin „Contractul de performanta manageriala”.

DIRECTOR EXECUTIV

Constanţa Anghel

Life-Style

La mulţi ani cu sănătate şi bucurii, de Florii! Creștinii ortodocşi celebrează, duminică, Floriile sau Duminica Stâlpărilor

Creștinii ortodocşi celebrează, duminică, Floriile sau Duminica Stâlpărilor, cea mai importantă sărbătoare care vesteşte Paştele – evocând intrarea lui Iisus în Ierusalim -, dar și una a celor cu nume de floare. Duminica Floriilor sau a Stâlpărilor (după denumirea ramurilor de palmier sau finic cu care a fost întâmpinat Iisus la intrarea în Ierusalim, n.r.) [...]